Kvalifiserings- og integreringsenheten (KIE)

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


I Skien er arbeidet med bosetting av flyktninger og tilbud om introduksjonsprogram, norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven og integreringsloven fra 01.01.21 organisert i KIE. 

Flyktningavdelingen og norskavdelingen i Skien kommune ble fra og med 01.01.21 slått sammen til en ny kommunal enhet, kalt KIE. Flyktningavdelingen var tidligere organisert i NAV og norskavdelingen var tidligere organisert i Voksenopplæringen.  

KIE bosetter flyktninger etter avtale med IMDi, driver introduksjonsprogram for nybosatte flyktninger og gjennomfører opplæring i norsk og samfunnskunnskap for flyktninger og innvandrere. KIE er også ansvarlig for gjennomføring av nasjonale norskprøver, samfunnskunnskapsprøver og statsborgerprøver. 

 

Generell informasjon 

Åpningstider ekspedisjon: Mandag-fredag kl.08.15 – 12.00 

Besøksadresse: Odds Plass 3, 3722 Skien 

Telefonnummer: 35 58 43 60. Telefonen er betjent innenfor vanlig arbeidstid. 

E-postadresse: kie@skien.kommune.no 

Postadresse: Pb.158 Sentrum, 3701 Skien 

Bosetting av flyktninger 

Antall flyktninger som hvert år skal bosettes i Skien vedtas av bystyret. Hvem som bosettes i kommunen skjer etter avtale med IMDi (Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet)  

  • Flyktningene som bosettes har enten bodd i asylmottak i Norge eller kommet til Norge som overføringsflyktninger (kvoteflyktninger) via UNHCR (FNs Høykommissær for flyktninger). 

Hvem kan få hjelp til å bli bosatt/få bosetting i Skien? 

Personer som er innvilget oppholdstillatelse og som har fått Skien kommune som bosettingskommune etter avtale med IMDi. 

Kan jeg velge å bli bosatt i Skien? 

Skien kommune bosetter flyktninger etter avtale med IMDi. Dersom du har viktig informasjon om hvorfor du ønsker nettopp Skien som bosettingskommune, er det viktig at du gir denne informasjonen til asylottaket du bor på. Mottaket samarbeider med IMDi for å finne kommune til deg. 

Introduksjonsprogrammet 

Mange nybosatte flyktninger har rett og plikt til å delta i introduksjonsprogrammet. Introduksjonsprogrammet skal styrke flyktningers mulighet for å delta i utdanning- og arbeidslivet og bli økonomisk selvstendige. Målgruppen er voksne mellom 18 og 55 år, og du må blant annet ha fått innvilget oppholdstillatelse og være nybosatt i Skien.  

Introduksjonsprogrammet skal minst inneholde: opplæring i norsk, opplæring i samfunnskunnskap og arbeids- eller utdanningsrettede elementer. For personer som er omfattet av ny integreringslov (som gjelder fra 01.01.21) skal programmet også inneholde kurs i livsmestring, og deltakere som har barn under 18 år skal delta på kurs i foreldreveiledning i løpet av programmet. 

Dersom du er usikker på om du har rett/plikt til introduksjonsprogram eller ønsker å søke om deltakelse, ta kontakt med oss for videre avklaring/veiledning og eventuelt bistand til å søke. 

Norskopplæring 

Vi tilbyr norskopplæring som en del av introduksjonsprogrammet, men også til andre flyktninger og innvandrere som har rett og/eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. 

Vi tilbyr kurs i norsk og kurs i samfunnskunnskap 

DAGKURS:

Nivå: A1, A1-A2, A2-B1, B1-B2

Periode: 17.08.22 – 21.12.22

Ukedag: Mandag, tirsdag og onsdag
Klokken: 08.30-13.15
Sted: Kvalifiserings- og integreringsenheten (KIE), Odds plass 3, 3722 SKIEN. Skagerak Arena

Antall timer: 15 timer per uke
Pris: kr 10 900,- + bøker og eventuelle norskprøver
Det er ingen refusjon om du slutter før tiden

Påmelding: E-post: kie@skien.kommune.no
Telefon 35 58 43 60

Oppmøte: Ekspedisjonen er åpen klokken 08.15-12.00 mandag-fredag

Påmeldingen er bindende.

Level A1, A1-A2, A2-B1 and B1-B2

Period: 17.08.22 – 21.12.22

Days: Monday, Tuesday and Wednesday
Time: 08.30-13.15
Address: Kvalifiserings- og integreringsenheten (KIE), Odds plass 3, 3722 SKIEN. Skagerak Arena

Teaching hours: 15 per week
Fee: kr 10 900,- + books and Norwegian tests
The fee will not be refunded if you quit before the course ends

Registration Email: kie@skien.kommune.no
Phone: 35 58 43 60
Registration: our office is open between 08:15 – 12:00 Monday to Friday.

The registration is binding.

KVELDSKURS: 

Nivå A1 og A2

Periode: 06.09.22 – 08.12.22

Ukedag: Tirsdag og torsdag
Klokken: 17.00-19.30
Sted: Kvalifiserings- og integreringsenheten (KIE), Odds plass 3, 3722 SKIEN. Skagerak Arena

Antall timer: 6 timer per uke
Pris: kr 6 500,- + bøker og eventuelle norskprøver
Ingen refusjon om du slutter før tiden

Påmelding: E-post: kie@skien.kommune.no
Telefon 35 58 43 60
Oppmøte: Ekspedisjonen er åpen klokken 08.15-12.00 mandag-fredag

Påmeldingen er bindende.

Level A1 and A2

Period: 06.09.22 – 08.12.22

Days: Tuesday and Thursday
Time: 17.00-19.30
Address: Kvalifiserings- og integreringsenheten (KIE), Odds plass 3, 3722 SKIEN. Skagerak Arena

Teaching hours: 6 per week
Fee: kr 6 500,- + books and Norwegian tests
The fee will not be refunded if you quit before the course ends

Registration: Email: kie@skien.kommune.no
Phone: 35 58 43 60
Registration: Our office is open between 08:15 – 12:00 Monday to Friday.

The registration is binding.

Kveldskurs nivå B1 og B2:

Mandager og onsdager 05.09.-07.12.22

Ta kontakt med Porsgrunn voksenopplæringssenter

Telefon 35 54 78 80 eller voksenoppleringa@porsgrunn.kommune.no

EVENING COURSES Level B1 and B2

Mondays and Wednesdays 05.09.-07.12.22

Please contact Porsgrunn voksenopplæringssenter

Phone 35 54 78 80

Email: voksenoppleringa@porsgrunn.kommune.no

 

Påmeldingsskjema til norskkurs / Registration form for Norwegian courses

Nasjonale norskprøver 

Informasjon om prøver og datoer for prøver: www.kompetansenorge.no   

Påmelding til norskprøver for privatister: www.kompetansenorge.no   

Priser: Du finner informasjon om priser på www.kompetansenorge.no Faktura sendes per post og må betales i god tid før selve prøven. 

Samfunnskunnskap  

Vi tilbyr kurs i 50 timer samfunnskunnskap (75 timer etter ny lov) 

Nærmere informasjon kan du få ved å kontakte KIE.  

Telefonnummer: 35 58 43 60. Telefonen er betjent innenfor vanlig arbeidstid.  

E-postadresse: kie@skien.kommune.no   

Statsborgerskapsprøven og samfunnskunnskapsprøven for privatister 

Informasjon om prøver og datoer for prøver: www.kompetansenorge.no  

Påmelding til prøvene: https://adaptit.enovate.no/adapt-it/PPSamf#/ 

Priser: Du finner informasjon om pris på kompetansenorge.no. Faktura sendes per post og må betales i god tid før selve prøven. 

Viktig informasjon om betaling for kurs i norsk og/eller samfunnskunnskap 

Betalt kursavgift kan ikke refunderes, selv om deltaker slutter før kurset er ferdig. 

I prisen for alle kurs ligger kun undervisning. Bøker og eksamensavgift kommer i tillegg. 

Publisert: 24.06.2021 11:43
Sist endret: 30.05.2022 12:28