Bypakka

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Hva er Bypakke Grenland?

Bypakke Grenland er tiltakspakken som skal gjøre Grenland til et enda mer attraktivt sted å bo. Grenlands veg- og transportsystemer vil få et etterlengtet løft slik at trafikkavviklingen skal bli bedre og tryggere.

De neste fasene av bypakka skal erstattes av en byvekstavtale. Grenland jobber for å få til en byvekstavtale basert på eksisterende Bypakke Grenland fase 1 i løpet av 2019. Regjeringen har bestemt at bypakker og belønningsavtaler skal samles i én gjensidig, forpliktende avtale mellom staten og byområdet. Det nye i en byvekstavtale er at en konsentrert arealbruk er viktigere, og at det er mer statlige midler tilgjengelig.

Mål

 • Veksten i persontransporten i byområdet skal tas med kollektiv, gange og sykkel (0-vekstmålet)
 • Bypakka skal bidra til at Grenland blir et attraktivt sted å bo med levende bysentra og gode transportløsninger
 • Bypakke Grenland skal bidra til å gjøre regionen attraktiv for et mangfoldig næringsliv og høykompetent arbeidskraft

Handlingsprogram og tiltak

Bypakka består av konkrete tiltak for bedre og tryggere veier, bedre og flere gang- og sykkelveger, bedre kollektivtilbud og bymiljø.

Noen prosjekter i Skien er allerede gjennomført:

 • Et stort veiprosjekt; ny vei fra Skjelbredstrand til Skyggestein erstatter Brekkasvingene. Vegen stod ferdig i november 2018.
 • Ny gang- og sykkelveg i Bedriftsvegen stod ferdig høsten 2017. 
 • Nytt fortau langs Klyvevegen stod ferdig høsten 2018.

 

Blant tiltakene som skal gjennomføres i Skien framover er:

 • Landmannstorget med nytt kollektivknutepunkt og park. Alt skal stå ferdig i 2020.
 • Ny gang- og sykkelbru mellom Jernbanebrygga og Klosterøya. Brua skal stå ferdig i første halvdel av 2021.
 • Sammenhengende gang- og sykkelvei fra Mælagata via Amtmand Aallsgate og Gjerpensgate til jernbanestasjonen som skal stå ferdig til sommeren 2019.
 • I sentrum skal det blant annet etableres sammenhengende gang- og sykkelforbindelse rundt Bryggevannet og  Kverndalen, og Torggata skal rustes opp.
 • Langs elva skal eksisterende turveitraséer utbedres og nye strekninger opparbeides.
 • Nytt fortau i Gulsetvegen. Bygging starter i 2019.

En fullstendig liste over tiltakene som skal gjennomføres i regionen med planlagt fremdrift finner du i Handlingsprogrammet 2019-2022

Samarbeidsaktører

Bypakka er et samarbeid mellom kommunene Skien, Porsgrunn og Siljan, Telemark fylkeskommune, Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet.

Politiske vedtak

Stortinget

Skien kommune

Publisert: 25.10.2016 22:57
Sist endret: 28.01.2019 14:52