Datasenterplaner i Skien kommune

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Skien er lansert som vertskommune til ett av kanskje to mulige hyper scale datasentre i Norge.

Statkraft har i løpet av 2017 tatt kontakt med Skien kommune etter at Gromstul ved Valebø er kartlagt som en av tre mulige lokaliseringer for et fremtidig «Hyper scale Datasenter» i Norge. 

Det er behov for 60 nye slike sentre i Europa, for lagring av store datamengder.

Statkraft har inngått opsjonsavtale med grunneier Løvenskiold Fossum med hensikt om å få investorer til å realisere et slikt senter. Et initiativ hvor mange aktører skal spille en viktig rolle.

Selskap og arbeidsgruppe

Det er opprettet et midlertidig selskap. Navnet er Skien Datasenter Utvikling (SDU). I styret sitter  Skien kommune, Telemark Fylkeskommune (Telemark Utviklingsfond) og  Løvenskiold  Fossum (51 prosent).

Statkraft er initiativtaker på nasjonalt nivå.

Arbeidsgruppe for prosjektet består av Skagerak Energi v/ Thor-Erik Vartdal og Stian Bjørge, Løvenskiold v/ Kjetil Ditlefsen, Telemark fylkeskommune v/ fylkesordfører Sven Tore Løkslid, Skien kommune v/ ordfører Hedda Foss Five, kommunalsjef BDK Karin G Finnerud og kommunikasjonssjef Anne Spånem. 

Hovedmål

Skien kommune har som formål å gjøre Gromstul-området til et av Europas største datalagringssenter, og skal være pådriver for dette.  I det ligger ønsket om å være en tydelig aktør i det grønne skiftet. For at et slikt senter skal lykkes, er det viktig at de lokale aktørene med kommunen i spissen har en aktiv rolle.

Hvorfor Norge?  

Norge har komparative fortrinn i datasentermarkedet – kaldt klima, fornybar energi, sterkt og stabilt strømmarked, høyt utdannelsesnivå, god økonomi og stabilt politisk klima.

Gromstul har store fordeler i forhold til  tomtens størrelse og utnyttelsesmuligheter. Det er tilstrekkelig tilgang på ren energi fra vannkraft.  Når dette lykkes har vi etablert Norges første Hyper Scale Datasenter. 

Hvorfor Skien?

Statkraft/Norconsult har sett på 60 tomter i Norge. Gromstul (Valebøveien/Løvenskiold) er en av 3 som  peker seg ut fordi det dekker betingelsene for krafttilgang (Rød transformatorstasjon), areal som er stort nok, nært byen, infrastruktur etc. Fordelene er også store ved at det kun er en grunneier (Løvenskiold). Grenland er Norges sjuende største byområde med kort vei til internasjonal flyplass, nærheter til viktige vei- og jernbanestrekninger, høyskoler/universitet. Området har en unik industrihistorie med høy kompetanse og stor tilpasningsevne, samt erfaring fra store, internasjonale etableringer og prosjekter.

Se Statskrafts film som presenterer området

Planområdet

Den totale størrelsen på området er litt over 4000 dekar, som skal bygges ut etappevis.

Området er10 km fra Skien sentrum, LNF-område i kommunedelplanen, inkludert litt av Valebøveien. Det er skogbruk, men ingen landbruk eller bebyggelse i området. Badeplassen Bliva og sti til Geitebuvarden er i nærheten, som er en del av Vestmarka i Skien.

For at området skal brukes til datasenter må det foretas en reguleringsendring.

Det planlegges  frittstående datalagringshaller, hver på om lag 30 000 m2, med en høyde på inntil 30 meter samt et administrasjonsbygg, som utbygges etter behov/trinnvis.

For tiden pågår det undersøkelser for å kartlegge fornminner og verneverdige naturtyper i området.

kart som viser plassering av bygg på området

Skien kommunes forventninger

Etableringen av et datasenter kan øke attraksjonen til Grenland og regionen som arbeidsområde, med synergieffekter opptil 4000 nye arbeidsplasser, dersom en skal sammenligne seg med byer som for eksempel Luleå-regionen i Sverige, som nå ikke bare huser Facebook, men en rekke andre bedrifter (ketchupeffekten). Vi har tro på at dette vil gi et løft for hele regionen Telemark - Vestfold som arbeidsmarked, sikre befolkningsvekst og bærekraft.

Ønsker kontakt

Skien kommune ønsker å ha en åpen, god prosess og høringer i denne saken. Vi hadde informasjonsmøte 22. august og holder kontakt med lag, foreninger og privatpersoner som kan bli berørt av en eventuell utbygging.

Møte med natur- og friluftsorganisasjoner

Kontaktpersoner  i kommunen

plansjef Olav Backe-Hansen - olav.backe-hansen@skien.kommune.no 

kommunikasjonssjef Anne Spånem anne.spanem@skien.kommune.no.

Aase Marie Hunskaar fra Norconsult redegjør for planprogrammet

Tidsplan for reguleringsarbeidet

Planprogram:  april-juni 2017

Høring planprogram:  juni-august 2017.

Fastsettelse planprogram: 17. oktober 2017

Utarbeide planforslag med konsekvensutredning: august –september 2017

Innsending førstegangsbehandling: oktober 2017

Planforslag off ettersyn: november – desember 2017

Planforslag annengangsbehandling og vedtak: vinter 2018

Publisert: 28.08.2017 13:59
Sist endret: 02.10.2017 14:42