Næringsutvikling

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Næringsenheten i Skien kommune

Næringsenheten ble opprettet høsten 2018 og arbeider i grensesnittet mellom næringsliv, akademia, politikk og administrasjon. Vi skal koordinere og videreutvikle kommunens eget tjenestetilbud til næringslivet inkludert å utvikle attraktive næringsarealer og infrastruktur. Sammen med det regionale næringsutviklingsselskapet Vekst i Grenland IKS skal vi styrke kommunens totale attraksjonskraft som bo - og etablerersted. Næringsenheten bidrar i kommunale planprosesser og øvrige politiske næringssaker og er forvalter av Skien næringsfond AS. 

Kontaktinformasjon

Næringssjef Monika Lønnebakke, telefon 480 50 316 eller monika.lonnebakke@skien.kommune.no

Næringsrådgiver Anniken M. Borgerås, telefon 906 31 782 eller anniken.myhre.borgeras@skien.kommune.no

Velkommen til Skien!

Se vår engelske nettside:  business, hyperscale datacenter and living in Skien

Skien næringsfond

Skien næringsfond bidrar til utvikling av næringslivet i Skien ved finansiell risikoavlastning til næringslivet. Det kan være utviklingslån, garantier, egenkapital og tilskudd. For mer info se fondets egen nettside

Vekst i Grenland IKS

Vekst i Grenland IKS (ViG) er et regionalt næringsutviklingsselskap eid av de seks Grenlandskommunene. ViG arbeider med tilrettelegging for nyetableringer og eksisterende virksomheter i regionen i nært samarbeid med den enkelte vertskapskommune. En særskilt oppgave for ViG er å markedsføre regionen for å få flere etableringer fra miljøer utenfor Grenland. ViG er også ansvarlig for å utvikle Strategisk næringsplan for Grenland. Etablererkontoret Grenland er en del av ViGs tjenester.


Vekst i Grenland og Etablererkontoret i Grenland  er samlokalisert i Kunnskapsverkstedet på Klosterøya i Skien. Telefon 35 58 86 20.

Strategisk næringsplan for Grenland

Strategisk næringsplan for Grenland (SNP) ble utarbeidet av Vekst i Grenland IKS på oppdrag fra Grenlandssamarbeidet som er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Skien, Porsgrunn, Bamble, Kragerø, Drangedal og Siljan.

Strategisk næringsplan for 2017-2020 er en rullering av tidligere planer og angir mål og strategiske innsatsområder for næringsutviklingsarbeidet i regionen.

Etablering av virksomheter

Skien kommune ønsker flere bedriftsetableringer og sammen med ulike aktører tilrettelegger vi for etablering av virksomheter i Skien og Grenland.

Ønsker du å starte egen virksomhet anbefaler vi deg å ta kontakt med kommunen, Vekst i Grenland og/eller Etablererkontoret. Her får du gratis hjelp og veiledning i forbindelse med bedriftsetablering. Det er også mulig å låne kontorplass hos ViG på Klosterøya i en periode.

 

Næringsfond og støtteordninger

Skien næringsfond

Skien Næringsfond AS ble etablert i 1982. Formålet er å bidra til å utvikle et mangfoldig næringsliv og få flere arbeidsplasser i Skien. Fondet gir finansiell risikoavlastning til nyskaping i eksisterende – og nyetablerte bedrifter. Hovedproduktet er utviklingslån uten pantsikring med 4 års løpetid hvor det normalt gis to års rente- og avdragsfrihet. Det gis ikke støtte til kultur- og idrettsarrangement. Styret består av Knut Åge Andersen (styreleder), Emilie Schäffer (nestleder), Mona Nicolaysen, Halvor Berg-Hansen og Trond Ballestad. Daglig leder er Ståle Tveit – telefon 957 30 277. Fondet arbeider tett sammen med nyskapingsmiljøet hos Vekst i Grenland IKS og Industriinkubatoren Proventia på Herøya i Porsgrunn. 

 

Grenland Næringsfond

Grenland næringsfond ble etablert i 2014 basert på overført egenkapital fra Vekst i Grenland AS (slettet selskap da Vekst i Grenland IKS ble etablert). Midlene skal brukes til nyskapingsprosjekter hos etablerte eller nystartede bedrifter med høyt jobbskapingspotensial i kommunene Siljan, Skien, Porsgrunn og Bamble. Finansiell risikoavlastning gis primært som utviklingslån (lån uten pantsikring). I noen tilfeller brukes også aksjekapital. Det er styret i Vekst i Grenland IKS som behandler søknader over 200.000 kr. Søknader under dette håndteres av daglig leder i ViG. Vedtektene til Grenland Næringsfond. Søknader sendes til post@vig.no

Klosterøyafondet

Klosterøyafondet AS ble etablert etter nedleggelsen av Norske Skog Union i 2006. Fondets formål er å legge til rette for etablering og nyskaping av næringsaktiviteter og andre tilliggende formål som bidrar til økt sysselsetting og aktivitet på Klosterøya i Skien og i Grenlandsregionen forøvrig.

Andre støtteordninger

Det finnes ulike støtteordninger for bedrifter i etablerings- og utviklingsfaser. Vekst i Grenland og Etablererkontoret kan gi deg informasjon om hva som kan være aktuelt for deg å søke på. Inkubatoren Proventia er lokalisert i Herøya Industripark og på Klosterøya.

Innovasjon Norge har ulike støtteordninger for bedrifter som kan være aktuelle å se nærmere på, og i Skien har vi Skien Næringsfond.

Produkttesting

Bedrifter som utvikler produkter og løsninger har ofte behov for å teste ut produktene på aktuelle brukergrupper i en tidlig fase. Skien kommune gir bedrifter mulighet til en slik uttesting i ulike avdelinger i kommunen. En testperiode vil kunne gi produsenter nyttige tilbakemeldinger som kan være med å forbedre produktet eller løsningen.

Vi ønsker nytenkning for å løse dagens - og morgendagens utfordringer på en smartere og bedre måte. Våre medarbeideres kompetanse kan bidra til å kvalitetssikre produkt- og løsningsutvikling, og vi ønsker å være en konstruktiv samarbeidspartner for næringslivet.

Søknadsskjema og nærmere informasjon om ordningen.

Publisert: 25.10.2016 22:59
Sist endret: 19.05.2021 14:52