Klima og miljø

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Kommunedelplaner og rapporter

Kommundelplan for klima og energi 2018 - 2025 ble vedtatt i bystyret 12. april 2018. 

Kunnskapsgrunnlaget for klima og energiplanen

Klimahandlingsprogram Skien kommune 2018-2021 ble vedtatt i bystyret 4. juni 2020.

Årsrapport for Klima- og energi Skien kommune 2019

 

Hva kan du gjøre for miljøet?

Selv om mange av de virkelig store miljøtiltakene settes i gang på et overordnet nivå, er det mye du som privatperson kan gjøre for å bidra til en mer miljøvennlig hverdag. I tillegg til å bidra til å bedre miljøet kan det også være gøy og sunt for både lommeboka og helsa. En generell oversikt over gode tips den enkelte kan gjøre for å leve mer miljøvennlig finner du på nettsidene til Naturnvernforbundet og Framtiden i våre hender.

Forbruk og avfall

Forbruksmønsteret til den enkelte er et viktig utgangspunkt for hvor miljøvennlig man er i hverdagen. Ikke minst er det viktig å tenke nøye gjennom hva man kjøper. Noen spørsmål du kan stille: Har du virkelig behov for produktet? Er det av en kvalitet som gjør at det varer lenge, eller kjøper du søppel ved at det går raskt i stykker? Er det et miljøvennlig produkt, eller inneholder det miljøskadelige stoffer? Medfører produksjonsprosessen miljøskadelige utslipp? Kan produktet resirkuleres når det har gått ut av bruk?

For å redusere avfallsmengden du produserer som privatperson er det, i tillegg til å nøye vurdere hva du kjøper, også viktig å ta godt vare på det du allerede har! Her er reparasjon av ødelagt utstyr, gjenbruk av klær og ting og eventuelt bytte ting med andre viktige stikkord.

Nettsider med tips
Ta vare på det du har 

Framtiden i våre hender gir deg tips om miljøvennlige klær miljøvennlig og opplevelsesrik fritid  og miljøvennlige tiltak for data og elektronikk 

Naturvernforbundet tips til miljøvennlige klær 

Hvert år kaster nordmenn ca. 355 000 tonn spiselig mat til en verdi av 20 milliarder kroner. Det tilsvarer at en barnefamilie kaster hver femte handlepose med mat og utgjør et årlig CO2-utslipp fra rundt 437 000 biler. Hver og en av oss kan gjøre en innsats både for miljøet og lommeboka ved å kaste mindre mat. Tips om miljøriktig mat, og hvordan du kan unngå å kaste mat 

Energibesparelser

Som privatperson er det mye du kan gjøre for å spare energi. Ikke minst kan det være store muligheter for å spare energi i egen bolig. Dette kan du gjøre både ved å gjennomføre tiltak i eksisterende bolig som bedre isolering, bytte vinduer, overgang til varmepumpe og ikke minst ved å gjøre fornuftige valg når du skal bygge ny bolig.

denne nettsiden får du informasjon om hva du kan gjøre i hverdagen for å spare energi – i tillegg til at du får andre gode tips om hvordan du kan gjøre boligen din mer miljøvennlig. Enova er et statlig foretak som skal være en pådriver mot lavutslippssamfunnet. På deres hjemmesider finner du blant annet tips til hvordan du kan gjøre gode energivalg i boligen din, både eksisterende og dersom du skal bygge ny.

Transport

Transport er den største kilden til utslipp av klimagasser i Norge. En reisevaneundersøkelse fra Grenland i 2014 viser at en gjennomsnittsreise i regionen er 11.8 kilometer lang og varer i 23 minutter, og at bilreiser utgjør ca 85 % av transportarbeidet. Dette betyr at det er et stort potensiale for at flere kan transportere seg mer miljøvennlig ved å bruke mer kollektivtransport samt å gå og sykle oftere. Overgang til nullutslippsteknologi som f.eks elektriske biler og biler på biogass vil også redusere klimagassutslippene. Nordmenn reiser oftere på ferie med fly. Utslipp fra disse reisene er med på å gi et ikke ubetydelig bidrag til utslipp av klimagasser. Norge er et flott reisemål, og du kan bidra til en mer miljøvennlig hverdag ved å eksempelvis bruke tog i Norge i ferien framfor å bruke fly til utlandet.

Nettsider hvor du får mer informasjon om hvordan du kan transportere deg mest mulig miljøvennlig i hverdagen
Bypakka     Framtiden i våre hender   Naturvernforbundet

Tilpasning til klimaendringer – hva kan den enkelte huseier gjøre?

Klimaet er i endring. Vi opplever at det blir både mildere og våtere og mer svingninger rundt frysepunktet. Disse endringene kan ha stor negativ betydning for boligene våre. Det er imidlertid mye du som huseier kan gjøre for å redusere og forebygge effektene av klimaendringene.  

Tiltak som kan gjøre huset ditt mer motstandsdyktig for effektene av klimaendringene

Bytt til rentbrennende vedovn

Skien kommune skal dele ut totalt 200.000 kroner til husstander som bytter fra gamle til rentbrennende ovner. Sjekk om du kan ha krav på støtte.

Informasjon og søknadsskjema:
 • Skien kommune har etablert en støtteordning på totalt 200 000 kroner for utskifting av gamle ovner til rentbrennende ovner.
 • Hensikten er å bedre luftkvaliteten nær belastede bilveier. 
 • Du kan få inntil 4000 kroner i støtte til ny ovn
 • Den gamle vedovnen må være installert før 1998.
 • Husstander innenfor bybåndet gis anledning til å søke om tilskudd». Bybåndet er definert som gangavstand til metrolinjenettet - i hovedsak 500 meter unna (se side 7 i Byvekstavtale Grenland, mandat for forhandlinger:) 
  https://bypakka.no/wp-content/uploads/2019/04/Byvekstavtale-Grenland-Mandat-for-forhandlinger-12.04.19.pdf
 • Støtte gis fortløpende til husstander som oppfyller kravene, så lenge det er tilgjengelige midler.
 • Støtten gis etter «først til mølla» prinsippet.
 • For å få støtte må du få innvilget søknaden din før du går til innkjøp av ny ovn.
 • Ordningen administreres av miljørettet helsevern i Grenland.
Spørsmål og svar:

Når kan jeg søke?
Søknadsprosessen har startet og avsluttes når potten på 200 000 kr er brukt opp.

Søknadsskjema rentbrennende ovner.pdf

Når er søknadsfristen?
Det er ingen søknadsfrist for tilskuddsordningen i 2018/2019. Søknadsskjemaet fjernes fra nettsiden når det ikke er mer midler igjen. 

Hva er en rentbrennende ovn?
En rentbrennende ovn er “isolert” i nedre del av brennkammeret, noe som gir en høyere forbrenningstemperatur. Det blir også tilført sekundær luft ved hjelp av små hull øverst i brennkammeret. Den ekstra luften gjør at de tidligere uforbrente gassene i toppen av bålet også forbrennes.

Hvilken dokumentasjon skal man legge ved søknaden?
To bilder av det gamle ildstedet (forfra og inn i brennkammeret). Har du noe dokumentasjon som viser hvilken type ildsted det er, så send inn dette også. Dersom du får innvilget søknaden, så må du også dokumentere at du har byttet ovn. Informasjon om dette kommer i et eventuelt akseptbrev.

Når får jeg vite om jeg mottar støtte eller ikke?
Godkjenningsbrev kan man forvente å motta fire uker etter at man har sendt inn søknaden. Deretter kan du kjøpe ny ovn. Etter installasjon sendes dokumentasjon om ny ovn inn og støtten utbetales.

Når utbetales tilskuddet?
Tilskuddet blir utbetalt etter at du har sendt inn dokumentasjon på bytte av ovn.

Hva får jeg i støtte?
Tilskuddet er satt til 4000,-  og maks 50 % av kjøpskostnaden for ny ovn.

Hvor finner jeg meldeskjema?
Meldeskjema for montering av nytt ildsted kan du finne på https://kommune24-7.no/0806/702237

Kan jeg søke om bytte av flere ovner?
Nei, det deles kun ut ett tilskudd pr. boenhet. Dersom du eier flere boenheter med eldre ildsteder kan du søke for alle dine boenheter. Dette må gjøres i en søknad pr. boenhet.

 

Kontaktperson i Miljørettet helsevern Grenland er Anders Bonden. Han kan kontaktes på e-post dersom det er spørsmål til ordningen: anders.bonden@porsgrunn.kommune.no

 

Miljøsertifisering

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifiseringsordning for virksomheter som vil dokumentere at de har systematisert miljøhensyn i bedriften. Mer enn 5000 virksomheter i Norge er sertifisert.

Bedriftene som er sertifisert, må oppfylle ulike krav innen systemer, arbeidsmiljø, energi, avfall, transport og innkjøp. Det er utarbeidet krav for ulike typer bransjer. Bedriften må igangsette en intern prosess i bedriften for å dokumentere at man tilfredsstiller kravene som er utarbeidet for sin bransje. Til dette arbeidet benyttes innleid konsulent og sertifisør. Når bedriften er godkjent får bedriften overrakt et sertifikat som bevis på at kravene er tilfredsstilt. Utlevering av sertifikat gjøres som oftest av ordføreren. For å opprettholde sertifiseringen må bedriften re-sertifiseres hvert tredje år. Mer informasjon om ordningen kan du lese på Miljøfyrtårns nettside

Plastfri kommune

Bystyret vedtok 13. desember 2018 at kommunen skal arbeide mot visjonen «Skien, en plastfri kommune».

Det betyr at alle ansatte i Skien kommune oppfordres til å redusere forbruket av unødvendige plastartikler og gå over til mer miljøvennlige erstatninger, så langt det er praktisk mulig. Alle som jobber med innkjøp i Skien kommune skal derfor stille seg spørsmålet om man kan finne mer miljøvennlige produkter enn plast når dere gjør innkjøp

Her er noen tips og huskeregler:

Plastfri kommune.pdf


Viktige tiltak i arbeidet med visjonen "Skien - en plastfri kommune":

• Informere alle ansatte i kommunen om visjonen og oppfordre alle ansatte om å bidra til å redusere plastforbruket.

• Foreta en gjennomgang av kommunens interne avfallsbehandling, med spesielt fokus på utsortering av plast.

• Fjerne engangsbestikk i plast fra alle kommunens kantiner og annen virksomhet.

• Gjennomgå innkjøpsreglementet med tanke på å begrense bruken av plastemballasje og engangsartikler.

• Ved anskaffelser skal det stilles krav om å redusere plastbruk, herunder kreve at produktene ikke skal medføre vesentlig spredning av mikroplast og miljøgifter.

• Innarbeide følgende tekst i mal for utbyggingsavtaler: «Det skal settes fokus på at bruk av plast skal minimeres og erstattes av andre mer miljøvennlige materialer så langt det er mulig».

• Få flest mulige samarbeidsparter/aktører til å forplikte seg til å jobbe for visjonen «Skien en plastfri kommune». Informasjon om temaet legges ut på kommunens hjemmesider, Facebook-sider, og skal også være tema i møter med kommunens samarbeidspartnere der dette er aktuelt.

• Arbeide for en mest mulig miljøvennlig drift av kunstgressbaner i kommunen.

• Følge med på utviklingen vedrørende mulighetene for å rense mikroplast fra veiene i kommunen, og gjennomføre tiltak der dette er praktisk mulig ut fra en kost/nytte vurdering.

• Ved arrangement på kommunal grunn skal unødvendige engangsartikler i miljøskadelig plast unngås så langt mulig. Dette gjelder også arrangementer i regi av andre.

Grønt utviklingsfond

Bystyret vedtok i møte 15.desember 2016 å etablere et Grønt utviklingsfond for Skien kommune. Formålet med fondet er å igangsette og stimulere prosjekter og tiltak som gir positive klima- og miljøeffekter i Skien. Dette kan for eksempel være grønn næringsvirksomhet med bærekraftige løsninger, grønn byutvikling, tiltak med tilpasninger til klimaendringer eller tiltak som støtter opp under en bærekraftig utvikling.

Målgruppene er først og fremst privatpersoner, næringsliv eller frivillige lag- og foreninger. Hovedutvalg for klima, næring, miljø og friluftsliv (HOKMNF) utgjør fondets styre. Fortrinnsvis skal midler tildeles innen utgangen av første kvartal hvert år, men kan i spesielle tilfeller fravikes hvis styret finner det hensiktsmessig. I januar 2017 står det kr. 500 000 på fondet.

Vedtekter Grønt utviklingsfond
Saksdokumenter og vedtak bystyret 15.12.2016 

Luftkvalitet og forurensing

Lokal luftkvalitet 

I løpet av et døgn puster et voksent menneske inn ca. 10 000 liter luft. Derfor er  kvaliteten på lufta svært viktig for den enkeltes helse. Ut over den direkte helsemessige effekten på mennesker har luftkvaliteten også betydning for planter.

Luftkvaliteten i Skien

Luftkvaliteten i Grenlandsområdet er i dag mye bedre enn på 1970 - tallet. Dette henger hovedsakelig sammen med reduksjoner i de lokale industriutslippene fra 1970 og fram til idag. I samme periode har imidlertid utslipp fra vegtrafikken økt og utgjør nå hovedkilden til den lokale luftforurensningen.

Oversikt over luftforurensing i Grenland

I oktober 2002 ble det vedtatt en nasjonal forskrift om lokal forurensning. Formålet med forskriften er å fremme menneskers helse og trivsel og beskytte vegetasjon og økosystemer ved å sette minstekrav til luftkvalitet på følgende parametere:

 • svevestøv
 • nitrogenoksider
 • nitrogendioksid
 • svoveldioksid
 • benzen
 • karbonmonoksid
 • bly

Grenseverdiene skal ikke overskrides etter 2005 og 2010. Forskriften er laget med utgangspunkt i EUs direktiver for lokal luftkvalitet. Gjennom denne forskriften er kommunen gjort til lokal forurensningsmyndighet for luftkvalitet, og er gitt myndighet til å pålegge tiltak for å bedre luftkvaliteten.

Klimaforholdene

Klimatiske forhold vil ha betydning for den lokale forurensningssituasjonen. Om vinteren når luften er kald og stillestående kan luftforurensningene hope seg opp nær industribedriftene og bilvegene.

Overvåkning av luft

I Grenlandsområdet utføres det kontinuerlig overvåkning av luftkvalitet. Resultatene fra disse målingene viser at det i enkelte perioder har vært verdier på parameteren svevestøv (PM10) som har vært over den grenseverdien som er satt i forskrift om lokal luftkvalitet. Hovedkilden til forurensning av svevestøv er kjøring med piggdekk på bar asfalt, men periodevis kan luftkvaliteten i enkelte boligområder også bli dårlig som et resultat av bråtebrenning og vedfyring.

Forurensing av grunn

Grunnen  forurenses når miljøgifter slippes ut på bakken eller graves ned. Årsakene til forurensning av grunnen kan blant annet være gamle utslipp fra ulykker, industri og annen næringsvirksomhet eller fra gamle avfallsfyllinger. Miljødirektoratet har kartlagt de viktigste lokalitetene med forurenset grunn i Norge. Informasjon om slike lokaliteter i Skien kan finnes ved å trykke på linken nedenfor og søke på Skien kommune. 

Kart som viser forurenset grunn

Fjernvarme i Skien

Det er etablert et biobrenselbasert fjernvarmeanlegg på Nylende. Anlegget leverer varmt vann gjennom rørsystem til oppvarming av større næringsbygg. Skien fjernvarme er ansvarlig for anlegget og de jobber kontinuerlig med utbygging av rørnettet.

Biologisk mangfold

Børsesjø naturreservat

Biologisk mangfold i Skien

Arealene i Skien kommune spenner fra kystområdene ved Frier opp til fjellpregede områder i Luksefjell. Det betyr at det biologiske mangfoldet har stor variasjon, med mange forskjellige arter med svært ulike krav til leveområder innenfor kommunegrensen.

De rike kalk- og basaltområdene nord og øst for Gjerpensdalen inneholder et rikt biologisk mangfold. De viktigste truslene mot det biologiske mangfoldet er arealinngrep og nedbygging av leveområder, overbeskatning, forurensning, klimaendringer og spredning av nye arter. Skien kommune ønsker å ta hensyn til biologisk mangfold gjennom sin arealplanlegging og har i den sammenhengen gjennomført kartlegging av både naturtyper og arter. Disse registreringene er tilgjengelig på  miljødirektoratets naturbase og artsdatabasen. Noen av de artene som finnes i kommunen er spesielt sårbare og er registrert i en egen database over slike sårbare arter, den såkalte rødlista.

Spredning av fremmede arter kan utgjøre en stor fare for de stedegne artene ved at de fortrenger de artene som finnes i et område. Slik spredning kan gjøres via innføring eller utsetting av arter som ikke finnes i området fra før. Dette kan gjøres både bevisst, eksempelvis ved utsetting av fisk eller ubevisst, eksempelvis ved frø som fester seg på klærne. I svartelista  finnes en oversikt over hvilke arter som ikke er ønsket i Norge. Et eksempel på en slik uønsket fremmed art i Skien kommune er Tromsøpalme; Heracleum persicum.

Ønsker du å vite mer om biologisk mangfold, se miljøstatus og  miljølæres nettsider .

Publisert: 26.10.2016 14:59
Sist endret: 08.10.2020 12:28