Skien 2020

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Hva er Skien 2020?

Skien er en flott by og vi arbeider sammen med våre samarbeidspartnere for mer liv i sentrum. Satsingen ble vedtatt av bystyret i juni 2013. Arbeidet med å få mer liv i sentrum er langsiktig. Målsettingen er at flere bor, jobber, handler og har gode opplevelser i sentrum. Handlingsprogrammet skal være den røde tråden som gjør at store og små tiltak trekker i riktig retning. Samarbeid er viktig for å lykkes. Kommunen jobber sammen med flere aktører i sentrum for å få til et felles løft.

I 2017 har vi revidert handlingsprogrammet og gjennom ulike medvirkningsprosesser fått mange innspill til nye tiltak for sentrum. I det reviderte handlingsprogrammet ligger målene og strategiene fast, mens vi har fått vedtatt flere nye tiltak i perioden 2017 til 2020.

Handlingsprogram for Skien 2020

Trykksak Skien 2020

Filmen Velkommen til Skien   Welcome to Skien


Kontaktperson: Byutviklingssjef Mette Gundersen, telefon 482 74 662

Samarbeidspartnere i Skien 2020

Bratsberggruppen AS   Kontorbygg AS   Bane Nor Eiendom   

Skien By   Grenland Næringsforening   Visit Telemark

 

By-lab

I mai 2018 åpnet vi en midlertidig By-lab i Telemarksgata 10. Mange var innom. Nå har vi flyttet vi By-lab til annen etasje i Arkaden vis a vis Hennes & Mauritz. By-lab som er et tiltak i Skien 2020, synliggjør kommunens- og private aktørers planer og prosjekter som planlegges og pågår i sentrum. Det er drøyt 30 små og store prosjekter som skal gjennomføres i sentrum de neste årene.

Oversikt planlagte prosjekter

By-laben er åpen for publikum i Arkadens åpningstider. Hverdager kl 10.00-20.00 og lørdager kl 10.00-18.00

Velkommen!

Prosjekter som presenteres i by-laben

Bakgården i kulturkvartalet

Bryggevannet rundt

Fisketrappa

Fortetting

Gang- og sykkelbru over Bryggevannet

Site Telemark - Gromstul - vårt nye industrieventyr

Kjørbekk

Kverndalen

Kverndalen bo- og dagsenter

Landmannstorget

Lie

Mosaikk

Mulighetsstudie for Arkaden

Nye Skien videregående skole

Skien Brygge

Stevneplassen

Telemark museum Brekkeparken

Tømmerkaia og Smieøya

Urbant landbruk

 

Prosjekter i Skien 2020

Bryggevannet rundt

Bryggevannet rundt er en gang- og sykkelpromenade som skal binde de nye sentrumsområdene, Klosterøya og Skien Brygge, sammen med de eldre delene av sentrum. Noen strekninger er tilgjengelige i dag og skal rustes opp, andre steder skal det bygges nye forbindelser.

Flere delprosjekter rundt Bryggevannet er under planlegging. Noen skjer i privat regi, mens andre er kommunale. Flere av delprosjektene finansieres av Bypakke Grenland.

Området på Klosterøya øst utvikles med utleieboliger, næring og kultur. Gang- og sykkelforbindelse og bedre tilgjengelighet til vannet blir planlagt og gjennomført i takt med utbyggingsprosjektene. En ny bru over Damfossen skal binde sammen Klosterøya og Smieøya. Brua kan stå ferdig i 2021.

Det er ikke mulig å få til en gang- og sykkelforbindelse forbi Mølla langs Bryggevannet. Det planlegges derfor en forbindelse langs Hjellevannet mellom Smieøya og fisketrappa.

Langbrygga, vegen forbi Bryggeparken til Tollboden, skal få ny utforming for å gjøre byrommet hyggeligere og mer trafikksikkert. Grenland Havn skal utbedre kaia foran restaurantene. Disse prosjektene må samordnes.

En viktig lenke for å få til Bryggevannet rundt er en gang- og sykkelbru fra Klosterøya til Jernbanebrygga. Det er planlagt byggestart i 2020, og brua kan stå ferdig i 2021.

Fisketrappa

Skien er Norges eneste by med kanalanlegg for båttrafikk, sluser og fisketrapp midt i sentrum. Den nye fisketrappa stod klar sommeren 2018. Anlegget er universelt utformet for at hele fem arter – laks, sjøørret, ål,niøye – og for oss mennesker. Skiensvassdraget, som renner gjennom sentrum, har helt spesielle miljøkvaliteter som vi må ta vare på. Den nye fisketrappa skal sørge for at fire viktige arter kan komme seg opp forbi kraftverkene og videre opp til gyte- og oppvekstområdene i Telemarksvassdraget.

Fisketrappa er et tett samarbeid mellom de frivillige i Grenland Sportfiskere, regulantene i Skiens Aktiemølle, Broerne 6 og Skagerak kraft, Fylkesmannen, Miljødirektoratet, Skien kommune og et team kompetente fagfolk fra Multiconsult og UNI-research.

Prosjektet er unikt i den forstand at trappa inngår i et attraktivt bybilde og er første brikken i prosjektet Bryggevannet rundt. Det legges opp til at trappa og omkringliggende landskap skal benyttes til opplevelse, rekreasjon og undervisning.

Gang- og sykkelbru Klosterøya - Jernbanebrygga

Bygging av en gang- og sykkelbru mellom Klosterøya og Jernbanebrygga er viktig for å få til en sammenhengende forbindelse rundt Bryggevannet. Brua vil fungere som snarveg, og har et stort potensiale for å øke andelen miljøvennlige reiser. Den vil gi bedre tilgjengelighet mellom områdene på hver side av elva, og vil bidra til at Klosterøya og Skien Brygge bindes sammen med resten av sentrum.

Brua vil krysse Bryggevannet rett nord for Katteskjær. Den blir 165 meter lang, 5 meter bred og blir universelt utformet. Brua får fjernvarme i dekket slik at den holdes snø- og isfri på vinteren. Flere benker, plassert i egne nisjer, gir mulighet for å stoppe opp og nyte utsikten.

Mindre fritidsbåter og lekterne til Norgesmøllene kan passere under brua. Ved behov, kan brua åpnes for større båter. Det er Vegtrafikksentralen i Porsgrunn som skal styre åpning og lukking av brua.

Det er Bypakke Grenland som finansierer brua, med bidrag fra eksterne aktører. Brua kan stå ferdig i 2021.

illustrasjon: soso36

Klosterøya 

På Klosterøya bygges det opp en ny bydel der hvor Norske Skog Union fabrikker drev fram til 2006. Flere offentlige og private virksomheter har etablert seg på østsiden og på vestsiden bygges det stadig flere boliger. Året før papirindustrien la ned ble det etablert en bredt sammensatt styringsgruppe som fikk i oppdrag å utrede nye muligheter for bruk av øya etter industriperioden. Styringsgruppen kom med rapporten Klosterøya nye muligheter i juni 2006. Denne rapporten, og delrapportene Klosterøyas egenart og Tematiske utredninger, tegner et bilde av Klosterøya som et sted for framtidsrettede og kreative næringer, med vekt på å fremheve og utnytte øyas unike og identitetsskapende kvaliteter.

Leiligheter, næring og offentlige bygg

På øyas vestside er det så langt bygd ca 100 leiligheter og 50 nye er under oppføring. Det er opparbeidet et stort friområde med badestrand langs Hjellevannet. Flere grøntområder mellom bebyggelsen vil være klare i 2018. På østsiden er det etablert mange nye arbeidsplasser i ombygde industrilokaler. Det er en stor bredde i bransjer med blant annet IT, konsulentvirksomhet, offentlige virksomhet, kunst, kultur, trening og helse. Teater Ibsen har fått nytt bygg og Telemark fylkeskommune har bygd videregående skole for 1150 elever og 160 ansatte. Skolen stod ferdig høsten 2018.

Steinar Moe eiendom as har kjøpt den delen av Klosterøya som ligger nord for nye Skien videregående skole. Området har blitt omregulert for å legge til rette for parkering for den nye videregående skolen, ny bebyggelse og kjøreadkomst langs kaifronten. Adkomsten skal utformes på de gående sine premisser.

Det er bygd ca 40 boliger for Tyrilistiftelsen på området. Etter at den nye reguleringsplanen ble vedtatt, har Steinar Moe eiendom fortsatt byggingen av boliger nordover i området. Arbeidet med den store parken nord for Skien videregående vil bli begynne i 2019 og tilpasses byggingen av den nye gangbrua over elva. Gangpromenaden nordover langs Bryggevannet vil også starte i 2019. Den vil bli videreført i en bro over til Smieøya som vil stå ferdig i 2020 og inngår i turveiprosjektet Bryggevannet rundt.

Vi gjør det triveligere i Kverndalen

Kverndalen er et område i endring. Det skal bygges nye boliger og et nytt sykehjem. Det skal også bli bedre for de som går og sykler. Mens vi venter, har kommunen gjort mye for å øke trivselen i Kverndalen, fra Dizzie Tunes plass ved Landmannstorget og opp til Schweigaardsgate.

Vi har satt ut bord, benker og plantekasser med blomster. Sykkelfabrikken har fått et flott veggmaleri, og avfallsdunker er flyttet bort fra gata.

Vi har også laget en kjøkkenhage i den gamle uteserveringen til Hotell Ibsen. Alle som ønsker kan være med å dyrke og høste frukt og grønnsaker. Ta gjerne med deg lunsjen din, og spis i grønne omgivelser. Kjøkkenhagen er et samarbeid mellom Århus gård og Skien kommune, og blir værende fram til byrommet bygges om.

I april 2019 arrangerte vi en workshop om Kverndalen.

Kartet nedenfor viser området vi jobber med i Kverndalen.

Landmannstorget

Nå bygger vi nytt kollektivknutepunkt og grønn park på Landmannstorget. Dagens kollektivknutepunkt er utflytende og uoversiktlig og tilfredsstiller ikke kravene til universell utforming. Det er stort behov for opprusting.

Prosjektet er finansiert med midler fra  Bypakke Grenland og skal være ferdig høsten 2020. Les mer om prosjektet.

Langbrygga

Jernbanebrygga, veien bak byggene på Langbrygga, er utvidet slik at det er plass til to biler i bredden. Dette bidrar til mindre trafikk på Langbrygga foran bygningene. Det skal også bli tydeligere at hovedsykkelruta går bak byggene. Arbeidet er finansiert med bypakkemidler. Kommunen jobber med å få til en utforming av Langbrygga foran bygningene som er mer trafikksikker for de gående. Samtidig skal Grenland Havn utbedre kaikonstruksjonen langs Langbrygga foran restaurantene. Planlegging av arbeidet pågår. Det er ikke avklart når de fysiske arbeidene starter.

Lek i sentrum

Skien kommune har et spesielt fokus på å øke attraktiviteten til sentrum i "Skien 2020 – handlingsprogram for sentrum". Tilrettelegging for aktive byrom og lek er en viktig del av satsingen.

Bryggeparken aktivitetsplass

Bryggeparken aktivitetspark ble ferdigstilt sommeren 2014.

Aktivitetsplassen består av lekeutstyr som inviterer til ulike aktiviteter for barn og unge. «Spaceball» klatrefigur, mobile hoppesopper, faste hoppelementer, trampoliner, karuseller, gyngedyr, vippe og huske er noe av det du kan prøve. De voksne er også ivaretatt, med benker og bord. Her kan de sitte godt og ha full oversikt over barnas lek.

PROSJEKTFAKTA

Landskapsarkitekt: Skien kommune

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Skien sentrum

Oppdragsgiver/byggherre: Skien kommune

Byggeår/ferdigstilt: 2014

Prosjektperiode: 2014

Areal/Størrelse: 300 m2

Kostnad inkl mva: 1,5 mill (budsjettert)

Prosjektansvarlig: Mette Gundersen

Prosjektering og Prosjektledelse/prosjektutførelse: Marja Skotheim Folde og Lene Borvik Larsen.

UNIQA AS har stått ansvarlig for leveranse av apparater og gjennomføringen av byggearbeidene i tett samarbeid med Skien kommune.

«På Bryggeparken var vi så heldige å arbeide sammen med kommunens egne arkitekter for å omskape en liten lekeplass med tilhørende gressplen til et unikt og innbydende område for barn i alle aldre og voksne. Fargespillet i underlaget og lekeskulpturene gjør Bryggeparken til en lekeplass man legger merke til, som man vil tilbake til gang etter gang etter gang….» Thorstein Hagen, daglig leder i Uniqa Norge.

Anleggsgartner: Grenland Hageselskap.

Underleverandører: UNIQA AS har levert helstøpt gummibelegg installert av TBL-Multiservice ved ansvarlig Thomas Larsen, SPACEBALL fra Berliner Seilfabrik , LOOP og HoPOP fra Out-sider og Hærverkssikre trampoliner fra EUROTRAMP. Kompan har levert apparatene i den eksisterende lekeplassen og en ny SUPERNOVA. Lek og Trivsel har levert grønne hoppesopper fra STILLUM. Vestre har levert FORUM benker og bord. Kantavgrensinger i brunt metall er levert av EVEREDGE. Gule volleyballestenger og nett er levert av IFAS sport.


Lek og aktivitet på Handelstorget

Torget har i dag mange funksjoner; det er sted for torgutsalg, uteservering, teater, festivaler, konserter og mye mer. I handlingsprogrammet Skien 2020 ønsker vi å videreutvikle dette møtestedet med nye funksjoner. Torget skal fungere enda bedre med ulike tilbud, slik at flere skal ha lyst til å komme hit og oppholde seg her.

Videreutviklingen av torget var delt opp i to deler: lek på Handelstorget fase 1 og 2.  Fase 1 er avsluttet. Vi har gjort en oppfrisking av ledelinjer og montert varslingsfelt i trapp, skiftet ut ødelagte og tilsølte heller, flyttet sykkelparkeringer for bedre tilgang til butikker og satt opp belysning på øvre del av torget.
Nye fargerike møbler og plantekasser er på plass på torget og flere plantekasser med trær, blomster og busker vil komme.Vi har bygd et lite gummikravlelandskap for de minste. Barn kan låne lekedyr til å leke med på gummilandskapet i kafeene rundt torget. Hver kafé får sin egen farge på dyrene.

Fase 2 var planlagt å være en oppfriskning av møblene og et nytt leke- og klatrestativ langs fasaden til Arkaden. Dette var planlagt gjennomført i 2017. Da R8 tok over Arkaden, satt vi oss raskt ned for å se på hvordan vi kan jobbe sammen om å få torget til å bli det samlende stedet vi ønsker det skal være. Vi har hatt en god dialog og R8 ønsker å bidra til at Arkaden og torget sees i sammenheng. De ønsker aktivitet inne i sentret som også benytter torget. Derfor samarbeider vi nå for å finne de helhetlige og gode løsningene. Fase 2 av Lek på Handelstorget tar derfor en «timeout» i forhold til de opprinnelige planene.

 

Mosaikk - levende gårdsrom

Skien kommune etablerte i 2010 prosjektet Mosaikk som er en del av satsingen Skien 2020. Målsettingen var fornying av byrommene i murbyen i tett samarbeid med gårdeierne. Det finnes rundt 40 bakgårder i murbyen Skien. Fem av bakgårdene har blitt rustet opp. Fokus på kunst og grønnstruktur har vært viktige faktorer i fornyingsarbeidet.

Bakgårder som er fornyet

Bak Mamis - Torgata 11
Bak Sitt Ned - Telemarksgate 14
Ibsen passasjen - Henrik Ibsensgate 10
Ibsen passasjen - Torggata 9
Lundetangen pub - Telemarksgate 22
Kart som viser de ulike bakgårdene i Skien sentrum.

Mosaikk Rapport byromsprosjekter, 2011
Mosaikk erfaringer, tips og gode råd fra Skien, 2012
Mosaikk Kunst i Skien bakgårder, 2012
På taket Bylandbruk i Telemarksgata 14, forstudie 2013
Pilotbolig Skistedet 7, 2013

 

Ny Skien videregående skole

Skien videregående skole på Klosterøya er det største fylkeskommunale byggeprosjektet i Telemark noensinne. Prisen ble nærmere 700 millioner kroner. Skolen ble tatt i bruk høsten 2018 og erstatter de tidligere avdelingene på Prestejorden og Brekkeby. Den har rundt 1050 elever og 160 ansatte. Utdanningsprogrammet består av programfagene studieforberedende, service/samferdsel og musikk/dans/drama. Skolen har 66 flerbruksrom, en rekke grupperom, flerbrukshall og auditorium. I tillegg har fagretningene ulike spesialrom som blant annet kjemi- og biologilaber, dansesaler, øvingsrom, blackbox, whitebox og kammersal.

Landskapsplan

 

foto: Per- Åge Eriksen

Skien Brygge

Bystyret vedtok reguleringsplan for Skien Brygge 15. desember 2016. Planen legger til rette for at området kan bli en ny og levende del av sentrum.

Det legges til rette for boliger, offentlige funksjoner, arbeidsplasser, servering, offentlige byrom, gangforbindelser gjennom området og varierte og spennende møter med vannet. Rom Eiendom AS, Grenland Havn IKS og Skien kommune startet samarbeidet om utvikling av området i 2010. Det ble avholdt en plan - og designkonkurranse hvor Arkitektkontoret Alab og Leth&Goru vant konkurransen med bidraget "Tett på Bryggebyen". Vinnerbidraget har vært utgangspunktet for utformingen av reguleringsplanen.

Vedtatt plankart og planbestemmelser

Saksframstillingen med vedlegg

Det er utarbeidet en rekke utredninger og rapporter som følger konsekvensutredningen og som ligger til grunn for planforslaget

Smieøya

Smieøya med den fredete PM5-bygningen ble overtatt av Steinar Moe eiendom i 2017. Firmaet skal foreta en totalrenovering av den gamle industribygningen fra 1882 og fylle den med innhold. Den nye eieren ønsker at uteområdet skal være åpent og passe for alle og at det kommer serveringssteder som gjør at øya pulserer fra morgen til langt på natt. Den populære pizzarestauranten Villa Paradiso i Oslo skal etablere sin første avdeling utenfor Oslo i byggets underetasje.

Steinar Moe eiendom vil at Smieøya skal bli et samlingspunkt for innbyggere og besøkende til Skien, knyttet til kanalen og vannspeilene på begge sider. Ny gangbru over til Klosterøya og en god gangforbindelse som knytter Smieøya til den nordre delen av sentrum blir viktige prosjekter framover for å bedre tilgjengeligheten til øya.

Smieøybrua

For å kunne restaurere og ta i bruk bygningen (PM5) og få universelt utformet tilgjengelighet til Smieøya, må det etableres en ny bru over Damfossen. Kommunen er i gang med detaljprosjektering og brua kan stå ferdig i 2020. Brua skal være kjørbar, men hovedsakelig være for gående og syklende. Finansieringen hentes fra Bypakke Grenland og kommunens midler fra salget av Smieøya til Steinar Moe Eiendom AS.

Gjennomførte prosjekter og tiltak

Etablere gårdeierforening
Skien gårdeierforening ble etablert i 2012. Foreningen er nå en del av Skien By.

Fornying av benker og søppelkasser i murbyen
Benker er fornyet i murbyen.

Profilering og markedsføring av Skien 2020
Dette pågår løpende ved informasjon på nettsider, sosiale medier, møter, trykksaker og presseomtale.

Etablere Næringsforum
Næringsforum som en møteplass mellom politikere og næringsliv ble etablert i 2013. Aktører fra næringslivet som representerer ulike bransjer og representanter fra posisjon og opposisjon møtes 3 til 4 ganger i året og diskuterer aktuelle temaer og utfordringer.

Fysisk modell av sentrum
Det er utarbeidet en fysisk modell av sentrum som viser fremtidige prosjekter i Skien 2020. Modellen er plassert i lokalene til Byutvikling i 1 etg i Kaffehuset (Henrik Ibsengate 2).

Fyll butikkene – hvordan utnytte de ledige lokalene?
I 2013 ble det etablert et prosjekt hvor målet var å få på plass etableringer i ledige lokaler. Det ble montert informasjon i noen av lokalene hvor publikum ble oppfordret til å komme med innspill på hva de ønsket seg i lokalet. Mange innspill kom via sosiale medier. Parallelt jobbet vi med etablerere som hadde ideer de ønsket å starte opp. De deltok bl.a på et 10 ukers etableringskurs. Interiørbutikken Nord er en av etableringene som ble realisert.

Etablere kommunalt boligteam
Skien kommune har etablert et tverrfaglig team som har fokus på boliger i sentrum.

Første byggetrinn Klosterøya vest
Første byggetrinn er ferdigstilt. Andre byggetrinn startet opp høsten 2015. Her blir det til sammen 59 leiligheter. Byggetrinn 3 er nå under planlegging.

Lek i Bryggeparken
I august 2014 stod lek- og aktivitetsplassen i Bryggeparken klar til bruk og den har blitt tatt godt i mot av store og små.

Mulighetsstudie for Smieøya
Samarbeidsprosjekt med Telemarkskanalen regionalpark og virksomheter rundt Bryggevannet. Mulighetesstudien viser hvordan eksisterende og nye forbindelser kan bedre tilgjengeligheten til Smieøya. Tilgjengelighetstiltak vil sammen med en oppgradering av PM5-bygget gjøre Smieøya mer attraktiv for etableringer.

Bussenes og bybanens arealbehov i sentrum
Reguleringsplan for Landmannstorget hvor dette er beskrevet er vedtatt. Alle arealplaner og prosjekter i sentrum må ta hesyn til fremtidig bybane.

Kanalbyen Skien, synliggjøring og koordinering av aktiviteter
Løpende samarbeid med Visit Grenland og Telemarkskanalen regionalpark.

Utarbeide Ibsenstrategi
En strategi for arbeidet med Henrik Ibsen for perioden 2015 – 2024 er utarbeidet. Målet i arbeidet er å skape begeistring for Henrik Ibsen som en av verdens store kunstikoner. Ambisjonen er å etablere Skien som Ibsenbyen,
som et viktig bidrag i å gjøre Skien enda mer attraktiv å bo i eller besøke.

Forprosjekt for Nasjonalt Ibsen besøkssenter og nytt bibliotek
Forprosjekt, hvor fokus har vært på innholdskonsept, ble avsluttet våren 2016 . Hovedprosjektet startet høsten 2016.

Fornye benker og søppelkasser i Bryggeparken
Våren 2016 ble det plassert flere ulike benker og sitteinnstallasjoner i Bryggeparken som er tilpasset ulike brukergrupper.

Funksjonsplan for byrom i sentrum
Utredning av behov i byens uterom er utarbeidet.

Strategiutvikling for Kunstnerbyen Skien
Strategier for Kunstnerbyen Skien 2015 - 2022 er utarbeidet.

Opprustning av Skistredet 7; testområde for utredning av grunnforhold i murbyen
Det er foretatt grunnundersøkelser som gir kunskap om forholdene i murbyen. Dette er kunnskap som er overførbar til andre prosjekter.

Gjestebrygge og tilrettelegging langs Telemarkskanalen
Det er gjort noen fysiske utbedringer ved Bryggevannet samt satt opp benker som nevnt ovenfor. Sommeren 2016 ble det montert informasjonsskilt innerst i Bryggevannet og utenfor Hamburgskuret med informasjon til båtturister.

Utvikling av Ibsenprodukter og Ibsen App
I 2014 ble det utviklet og produsert Ibsenprodukter som selges på ulike steder i Skien.
Sommeren 2016 lanserte Telemark museum i samarbeid med Skien kommune en Ibsen App hvor du kan lese om forfatteren, søke i ibsenminner og se guidede turer i Skien sentrum. Appen finnes både på norsk og engelsk. I 2018 skal de ulike attraksjonene i de guidede turene markeres med fysiske spor.

Lysprosjekt i undergangen i Kverndalen
Høsten 2016 ble gang- og sykkeltunnel i Kverndalen utsmykket og lyssatt. Kverndalstunnelen har blitt rustet opp med kunstnerisk utsmykning og ny belysning. Målet med tiltaket er at det skal føles trygt å gå og sykle der, samtidig som det skal være en opplevelse som gjør at folk har lyst til å gå der. Prosjektet er et ledd i en større satsing på Kverndalen.

Fornye benker og søppelkasser i Lundedalen                                                                       Nye bord og benker ble satt ut langs ferdselsåren i Lundedalen høsten 2017.

Evaluering og rullering av handlingsprogrammet ble gjennomført i 2017. Nytt handlingsprogram for sentrum ble vedtatt høsten 2017.

Ny fisketrapp  Den gamle laksetrappa innerst i Bryggevannet var i dårlig forfatning og flommen i 2015 gjorde store skader. Ny trapp som hjelper flere typer fisk å komme seg opp mellom Bryggevannet og Hjellevannet, stod ferdig våren 2018. Fisketrappa har blitt et flott byrom hvor befolkningen kan nyte utsikten og oppleve fisken. Dette var et spleiselag mellom Miljødirektoratet, kraftselskapene og kommunen.

Ny Skien videregående skole
Telemark fylkeskommune har bygd ny videregående skole på Klosterøya. Den nye skolen stod klar til å ta imot 1050 elever og 60 lærere i august 2018. Bygget er på 18000m2 og inneholde blant annet et stort innendørs atrium, 34 flerbruksrom, grupperom, musikkrom, dansesaler, balckbox, whitebox, laboratorier, flerbrukshall og kafé.

Ny Skien videregående skole
Ny skole bygges på Klosterøya
Ansvar: Telemark fylkeskommune
Oppstart: 2016
Ferdigstilt: 2018

Planlagte prosjekter og tiltak

Det gode vertskap for sentrum
Løpende fokus på sentrums vertskapsrolle for besøkende; renhold, framkommelighet, trygghet mm.
Ansvar: Skien By og Skien kommune
Ferdigstilt: løpende

Lek på Handelstorget
Etablere lekeområde på Handelstorget i samarbeid med eierne av Arkaden
Ansvar: Skien kommune
Oppstart: avklares med eier av Arkaden
Ferdigstilt: 

Gågata som opplevelsesgate
1. Utarbeide strategi for gågata
2. Oppfølging av tiltak i strategien som feks opprustning av belegg, belysning, bygårder, innhold i lokalene, salg og opplevelser i gata.
Ansvar: Skien kommune og Skien By (gårdeiere og næringsdrivende)
Oppstart: strategi i 2016, tiltak løpende etter det.
Ferdigstilt: strategi i 2017 og tiltak i årene fremover.

Arrangementsutvikling
Fokus på publikumsutvikling, arrangørutvikling, helhetlig markedsføring og flere nye arrangementer
Ansvar: Skien kommune
Oppstart: 2016
Ferdigstilt: løpende

Lysplan for sentrum
Plan for belysning som sikrer helhet ved gjennomføring av mindre prosjekter.
Ansvar: Skien kommune
Oppstart: 2016
Ferdigstilt: 2019

Kverndalen – utforming av uterom
Utforme uterom i samarbeid med utbyggere av boliger og næring. Tilrettelegge for god tilgjengelighet for gående og syklende.
Ansvar: Skien kommune
Oppstart: planlegging i 2016

Hovedprosjekt for nasjonalt Ibsen besøkssenter og nytt bibliotek
Utrednings – og planleggingsarbeid som fører til etablering.
Ansvar: Skien kommune
Oppstart: 2016
Ferdigstilt: 2019

Gang- og sykkelbru fra Jernbanebrygga til Klosterøya
Gang og sykkelbru over elva som finansieres med midler fra Bypakke Grenland.
Detaljprosjektering av bevegelig gang- og sykkelbru pågår.
Ansvar: Skien kommune, ROM eiendom og Bratsberggruppen
Oppstart: 2016
Ferdigstilt: 2021

Nytt hovedmuseum i Brekkeparken
Telemark Museum planlegger å bygge nytt hovedmuseum i Brekkeparken. Det nye museet skal gi innbyggerne og besøkende et helårsåpent museumstilbud i Skien. Det nye bygget skal inneholde kontorer, publikumsarealer (auditorium, servering, garderobe osv), utstillingsrom og gallerier, samt resepsjon og museumsshop.
Ansvar: Telemark museum
Byggestart: avhenger av statlig finansiering

Nytt kollektivknutepunkt og park på Landmannstorget
Det er vedtatt reguleringsplan for ny løsning av kollektivknutepunktet. Detaljprosjektering av løsning for kollektivknutepunkt og park pågår.
Prosjektet finansieres med midler fra Bypakke Grenland.
Ansvar: Skien kommune
Oppstart bygging: 2018
Ferdigstilt: 2020

Opprustning av Torggata
Opprustning av gata slik at det er god fremkommelighet for gående, syklende og kollektivtrafikk.
Ansvar: Skien kommune
Oppstart planlegging: 2017
Ferdigstilt: 2020

Første byggetrinn Skien Brygge
Det planlegges bygging av leiligheter og kontor på Skien Brygge.
Ansvar: ROM eiendom

Sammenhengende gangforbindelse rundt Bryggevannet
Sammenhengende gang- og sykkelforbindelse rundt Bryggevannet som skal gi gående og syklende bedre fremkommelighet og bidra til et mer attraktivt og levende byområde. Sees i sammen heng med gang- og sykkelbru fra Jernbanebrygga til Klosterøya.
Ansvar: Skien kommune med samarbeidspartnere
Oppstart: planlegging starter i 2017
Ferdigstilt: opparbeides i etapper

Nyhetsbrev Bryggevannet rundt 1/2018

Tidslinje

Tidslinje gjennomførte og planlagte prosjekter: 

Landmannstorget

Nå bygger vi nytt kollektivknutepunkt og grønn park på Landmannstorget. Dagens kollektivknutepunkt er utflytende og uoversiktlig og tilfredsstiller ikke kravene til universell utforming. Det er stort behov for opprusting.

Se film fra byggeprosessen

Prosjektet er finansiert med midler fra  Bypakke Grenland og skal være ferdig høsten 2020.

Illustrasjonen som er utarbeidet av Dronninga landskap, viser planløsningen for det nye kollektivknutepunktet.

Slik blir det nye kollektivknutepunktet

Det blir nye holdeplasser for bussene i Kongens gate og Hesselbergs gate. Taxiene får holdeplasser i Skistredet og det blir korttidsparkering i Torggata og i Skistedet. I midten blir det en grønn park og det blir sykkelparkering på og rundt torget.

Det nye kollektivknutepunktet skal bidra til:

  • flere busspassasjerer til og fra Landmannstorget
  • økt tilgjengelighet for gående, syklende og kollektivreisende
  • effektiv avvikling av busstrafikken
  • et universelt utformet og trafikksikkert kollektivknutepunkt
  • etablering av virksomheter i nærheten av Landmannstorget på grunn av nærheten til kollektivknutepunktet og den nye byparken
  • at Landmannstorget blir et attraktivt, grønt og pulserende byrom i sentrumskjernen

Parken på Landmannstorget. Skisse: Dronninga landskap AS

Det nye kollektivknutepunktet sett fra Hesselberggate. Skisse: Dronninga landskap AS

Arkeologiske utgravinger

Det er en gammel kirkegård under Landmannstorget. Riksantikvaren gjennomførte utgravinger på området i mai og juni 2019.

Hvordan påvirker byggingen deg?

Arbeidet vil påvirke alle som ferdes i området og de som driver næring her. Vi har planlagt flere tiltak for at byggeperioden skal bli så smidig som mulig samtidig som fremdriften i prosjektet opprettholdes.

Næringsdrivende kan ta kontakt med entreprenør for å kunne koordinere varelevering. Anleggsleder: Jarle Stordal, Tveito Maskin, epost: jarle@tveito-maskin.no eller telefon 959 31 230

Butikkene er tilgjengelige i hele byggeperioden. Kommunen, entreprenør og butikkene samarbeider om å få til det.

Det vil bli reduserte parkeringsmuligheter rundt Landmannstorget mens vi bygger, så vi oppfordrer deg til å bruke Bygarasjen hvor det er god kapasitet.

Byggeperioden

Arbeidet utføres i åtte faser. Det er mulig å bevege seg gjennom området og alternative ruter blir skiltet.

Fase 1 – Tipz kiosken rives.

Fase 2 og 3 - Kongens gate, mellom Hesselbergs gate og Holbergs gate. Her skal det legges nye vann- og avløpsledninger til det nye sykehjemmet, bygge fortau med varme, busslommer og handikap parkeringsplasser. Ett kjørefelt vil være åpent mens arbeidet pågår.

Fase 4 - Kongens gate mellom Hesselbergs gate og Skistredet. Vi skal oppgradere vann- og avløpsnettet, bygge fortau, vegbane og holdeplass for metro- og pendelbusser.

Fase 5 - I Hesselbergs gate blir det busslommer, fortau og veg.

Fase 6 - Torggata får parkeringsplasser og plasser til varelevering, fortau og veg

Fase 7 - Skistredet får oppstillingsplass til drosjene, parkeringsplasser og muligheter for varelevering.

Fase 8 - Parken som skal være på midten av Landmannstorget, ferdigstilles til slutt. Her skal det være gangpassasjer, beplantning, kunstverk, sitteplasser, vannspeil, fontener og sykkelparkering.

Tveito entreprenør utfører jobben.

Kart og informasjon om de ulike fasene

Vi har laget en film som viser hva som er gjort så langt. Se filmen.

Sykkelhotell på Landmannstorget

Skien kommune bygger sykkelhotell på Landmannstorget. Her kan du parkere sykkelen din trygt inn under tak. Sykkelhotellet finansieres blant annet med Klimasatsmidler fra Miljødirektoratet. Det skal være ferdig sammen med resten av det nye kollektivknutepunktet høsten 2020.

Strategi for gågata

Gågata blir av mange oppfattet som hovedpulsåra i sentrum og er ofte det området som et bysentrum blir målt på når det gjelder aktivitetsnivå og attraktivitet. En strategi for gågata er et av tiltakene i Skien 2020, Handlingsprogram for sentrum. I tråd med målene og strategiene i handlingsprogrammet skal gågatestrategien bidra til mer liv i Skien sentrum, byfornyelse og økt samarbeid. 

Skien, og de fleste større og mellomstore byer i Norge, etablerte gågater på 60- og 70-tallet. Bilfrie gater gir rom for aktiviteter og arrangementer utendørs, både ved at butikkene kan trekke ut i gata og ved mer selvstendige arrangementer på torg og plasser. Aktiviteten i bygårdene i gågatesystemet i Skien har vært varierende. Kartlegginger og målinger over flere år viser at antallet som bruker og flytter til sentrum øker. Det viser at det er tro på sentrum og gjennom et sett strategier får kommunen og aktørene i sentrum noen omforente rammer for den videre satsingen på gågata.

Skien kommune har utarbeidet en veileder for uteserveringene i sentrum. Det er ett av tiltakene i handlingsprogrammet Skien 2020.

Publisert: 25.10.2016 22:56
Sist endret: 29.05.2020 10:27