Skien 2020

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Hva er Skien 2020?

Skien er en flott by og vi arbeider sammen med våre samarbeidspartnere for mer liv i sentrum. Satsingen ble vedtatt av bystyret i juni 2013. Arbeidet med å få mer liv i sentrum er langsiktig. Målsettingen er at flere bor, jobber, handler og har gode opplevelser i sentrum. Handlingsprogrammet skal være den røde tråden som gjør at store og små tiltak trekker i riktig retning. Samarbeid er viktig for å lykkes. Kommunen jobber sammen med flere aktører i sentrum for å få til et felles løft.

I 2017 har vi revidert handlingsprogrammet og gjennom ulike medvirkningsprosesser fått mange innspill til nye tiltak for sentrum. I det reviderte handlingsprogrammet ligger målene og strategiene fast, mens vi har fått vedtatt flere nye tiltak i perioden 2017 til 2020.

Handlingsprogram for Skien 2020
Kontaktperson: Byutviklingssjef Mette Gundersen, telefon 482 74 662

Samarbeidspartnere i Skien 2020

Bratsberggruppen AS   Kontorbygg AS   Bane Nor Eiendom   

Skien By   Grenland Næringsforening   Visit Telemark

 

By-lab

I mai 2018 åpnet vi en midlertidig By-lab i Telemarksgata 10. Mange har vært innom siden åpningen. I november 2018 flyttet vi By-lab til annen etasje i Arkaden vis a vis butikken Høyer. By-lab som er et tiltak i Skien 2020, synliggjør kommunens- og private aktørers planer og prosjekter som planlegges og pågår i sentrum. Det er drøyt 30 små og store prosjekter som skal gjennomføres i sentrum de neste årene.

Oversikt planlagte prosjekter

By-laben er åpen for publikum i Arkadens åpningstider. Hverdager kl 10.00-20.00 og lørdager kl 10.00-18.00

Velkommen!

Prosjekter som presenteres i by-laben

Bakgården i kulturkvartalet

Bryggevannet rundt

Fisketrappa

Fortetting

Gang- og sykkelbru over Bryggevannet

Site Telemark - Gromstul - vårt nye industrieventyr

Kjørbekk

Kverndalen

Kverndalen bo- og dagsenter

Landmannstorget

Lie

Mosaikk

Mulighetsstudie for Arkaden

Nye Skien videregående skole

Skien Brygge

Stevneplassen

Telemark museum Brekkeparken

Tømmerkaia og Smieøya

Urbant landbruk

 

Prosjekter i Skien 2020

Gang- og sykkelbru Klosterøya - Jernbanebrygga

Elva er en barriere for gående og syklende mellom øst og vest. En bru er en viktig delstrekning for å få til den sammenhengende gang- og sykkelforbindelsen "Bryggevannet rundt". En bru over elva forbinder og korter ned reiseavstanden mellom områdene øst for elva og områdene ved sykehuset og Herkules hvor veldig mange har sin arbeidsplass. Den vil også gi en rask forbindelse for gående og syklende som skal til og fra ny videregående skole på Klosterøya.

Ved hjelp av midler fra Bypakke Grenland skal det etableres en gang og sykkelbru over Bryggevannet mellom Klosterøya og Jernbanebrygga/Skien brygge. Gang- og sykkelbrua er forankret i reguleringsplan for Skien Brygge som ble vedtatt i desember 2016. Brua skal være minimum 5 m bred og må kunne åpnes for båttrafikk.

Fremdrift
Detaljprosjektering av brua starter i 2017. Forhandlinger om finansiering vil foregå parallelt og avtaler med andre bidragsytere må være ferdig seinest ved byggestart. Brua kan stå ferdig i 2020.

Klosterøya 

På Klosterøya bygges det opp en ny bydel der hvor Norske Skog Union fabrikker drev fram til 2006. Flere offentlige og private virksomheter har etablert seg på østsiden og på vestsiden bygges det stadig flere boliger.Året før papirindustrien la ned ble det etablert en bredt sammensatt styringsgruppe som fikk i oppdrag å utrede nye muligheter for bruk av øya etter industriperioden. Styringsgruppen kom med rapporten Klosterøya nye muligheter i juni 2006. Denne rapporten, og delrapportene Klosterøyas egenart og Tematiske utredninger, tegner et bilde av Klosterøya som et sted for framtidsrettede og kreative næringer, med vekt på å fremheve og utnytte øyas unike og identitetsskapende kvaliteter.

Leiligheter, næring og offentlige bygg

På øyas vestside er det så langt bygd ca 100 leiligheter og 50 nye er under oppføring. Det er opparbeidet et stort friområde med badestrand langs Hjellevannet. Flere grøntområder mellom bebyggelsen vil være klare i 2018. På østsiden er det etablert mange nye arbeidsplasser i ombygde industrilokaler. Det er en stor bredde i bransjer bl.a IT, konsulentvirksomhet, offentlige virksomhet, kunst, kultur, trening og helse. Teater Ibsen har fått nytt bygg og Telemark fylkeskommune bygger ny videregående skole for 1150 elever som skal stå ferdig høsten 2018.

Steinar Moe eiendom as har kjøpt den delen av Klosterøya som ligger nord for nye Skien videregående skole. Området blir nå omregulert for å legge til rette for parkering for den nye videregående skolen, ny bebyggelse og kjøreadkomst langs kaifronten. Adkomsten skal utformes på de gående sine premisser.

Det er bygd ca 40 boliger for Tyrilistiftelsen på området. Etter at den nye reguleringsplanen blir vedtatt, vil Steinar Moe eiendom fortsette byggingen av boliger nordover i området, opparbeide den store parken ved Skien videregående skole og etablere gangpromenaden langs Bryggevannet. Gangpromenaden vil bli videreført i en bro over til Smieøya.

Kverndalen

I sommer har vi gjennomført flere strakstiltak for å friske opp i Kverndalen. Blant annet har det blitt etablert en felles urban kjøkkenhage som alle kan benytte.

Kverndalen er et område i endring. Blant annet skal det tilrettelegges for gående og syklende, og det skal bygges ut nye boliger og et nytt urbant sykehjem. Derfor har Byutvikling i Skien kommune gjennom sommeren utført en rekke midlertidige tiltak som bygger opp mot de permanente endringene som kommer til å sette sitt preg på området i framtiden. De midlertidige endringene strekker seg fra Dizzie Tunes plass ved Landmannstorget, og helt opp til Schweigaardsgate.

Det har blitt satt ut plantekasser og møbler, planting av blomster, organisering av avfall, utsmykking og mer. Det har også blitt etablert en felles kjøkkenhage i den gamle uteserveringen til Hotell Ibsen, hvor alle som ønsker kan delta, dyrke og høste. Kjøkkenhagen er et samarbeid mellom Skien kommune og Århus gård, og skal vare frem til byrommet bygges om.

Landmannstorget

Landmannstorget er et sentralt og viktig byrom i Skien sentrum. Nå skal kollektivknutepunktet rustes opp med ny bussterminal og grønn park. Landmannstorget er i dag et av Telemarks viktigste kollektivknutepunkt med holdeplass for lokalbusser, ekspressbusser og taxi. Dagens kollektivknutepunkt er utflytende og uoversiktlig og tilfredsstiller ikke kravene til universell utforming. Det er stort behov for opprusting av området.

Ved hjelp av midler fra Bypakke Grenland skal det etableres ny gateterminal for busser i Kongens gate og Hesselbergs gate. Det blir også holdeplasser for taxi og korttidsparkering i området. På dagens torg skal det etableres grønn park. Det nye kollektivknutepunktet skal bidra til:

  • økt antall busspassasjerer til og fra Landmannstorget
  • økt tilgjengelighet for gående, syklende og kollektivreisende
  • effektiv avvikling av busstrafikken
  • å få et universelt utformet og trafikksikkert kollektivknutepunkt
  • etablering av virksomheter i nærheten av Landmannstorget på grunn av nærheten til kollektivknutepunktet og den nye byparken
  • at Landmannstorget vil bli et attraktivt, grønt og pulserende byrom i sentrumskjernen

Konsulentfirmaet Dronninga Landskap er engasjert til å prosjektere utformingen av gater og park. Et forprosjekt ble vedtatt i november 2017, videre detaljprosjektering skal gjøres vinteren 2018. Spaden settes i jorda sommeren 2018 og området vil være ferdig i 2020. 

Sykkelplanlegging på Landmannstorget

God tilrettelegging for syklende er viktig for fremme bruk av sykkel til og fra kollektivknutepunktet. Det er et ønske at flere reiser kollektivt og bruker sykkel. Et tilbud som gjør det enkelt å kombinere disse to bidra til å redusere klimagassutlisppene fra biltransport.

Skien kommune har fått støtte fra Miljødirektoratet og Klimasatsordningen til et forprosjekt for å sikre god planlegging av gode sykkelløsninger i opprustningen av Landmannstorget. I søknaden til Miljødirektoratet la vi vekt på:

  • Oversikt over eksisterende sykkelinfrastruktur
  • Behovsanalyse av hvor mange og hvilken type sykkelparkeringer som trengs
  • Mulighet for å etablere en høykvalitets sykkelparkering/sykkelhotell.
  • Innplassering av sykkelstativer i detaljprosjektering/skisser med tanke på beste tilgjengelighet, tilpasning til parken og bygg.

Forprosjektet er avsluttet, her er våre erfaringer.

 

Nyhetsbrev

april 2017

 

Planer for utbyggingen av Landmannstorget

Forprosjektrapport   Illustrasjonsplan forprosjekt    Tegninger

Kostnadsoverslag

Framkommelighet for busser  

Kapasitet Kongens gate og Hesselberg gate

Kapasitetsberegninger Landmannstorget

Miljøkartlegging av Tipzkiosken

Miljøtekniske grunnundersøkelser

Arkeologiske undersøkelser

 

Dokumenter tilknyttet reguleringsplan for Landmannstorget

Plankart   Bestemmelser    Forprosjekt

 

Lek i sentrum

Skien kommune har et spesielt fokus på å øke attraktiviteten til sentrum i "Skien 2020 – handlingsprogram for sentrum". Tilrettelegging for aktive byrom og lek er en viktig del av satsingen.

Bryggeparken aktivitetsplass

Bryggeparken aktivitetspark ble ferdigstilt sommeren 2014.

Aktivitetsplassen består av lekeutstyr som inviterer til ulike aktiviteter for barn og unge. «Spaceball» klatrefigur, mobile hoppesopper, faste hoppelementer, trampoliner, karuseller, gyngedyr, vippe og huske er noe av det du kan prøve. De voksne er også ivaretatt, med benker og bord. Her kan de sitte godt og ha full oversikt over barnas lek.

PROSJEKTFAKTA

Landskapsarkitekt: Skien kommune

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Skien sentrum

Oppdragsgiver/byggherre: Skien kommune

Byggeår/ferdigstilt: 2014

Prosjektperiode: 2014

Areal/Størrelse: 300 m2

Kostnad inkl mva: 1,5 mill (budsjettert)

Prosjektansvarlig: Mette Gundersen

Prosjektering og Prosjektledelse/prosjektutførelse: Marja Skotheim Folde og Lene Borvik Larsen.

UNIQA AS har stått ansvarlig for leveranse av apparater og gjennomføringen av byggearbeidene i tett samarbeid med Skien kommune.

«På Bryggeparken var vi så heldige å arbeide sammen med kommunens egne arkitekter for å omskape en liten lekeplass med tilhørende gressplen til et unikt og innbydende område for barn i alle aldre og voksne. Fargespillet i underlaget og lekeskulpturene gjør Bryggeparken til en lekeplass man legger merke til, som man vil tilbake til gang etter gang etter gang….» Thorstein Hagen, daglig leder i Uniqa Norge.

Anleggsgartner: Grenland Hageselskap.

Underleverandører: UNIQA AS har levert helstøpt gummibelegg installert av TBL-Multiservice ved ansvarlig Thomas Larsen, SPACEBALL fra Berliner Seilfabrik , LOOP og HoPOP fra Out-sider og Hærverkssikre trampoliner fra EUROTRAMP. Kompan har levert apparatene i den eksisterende lekeplassen og en ny SUPERNOVA. Lek og Trivsel har levert grønne hoppesopper fra STILLUM. Vestre har levert FORUM benker og bord. Kantavgrensinger i brunt metall er levert av EVEREDGE. Gule volleyballestenger og nett er levert av IFAS sport.


Lek og aktivitet på Handelstorget

Torget har i dag mange funksjoner; det er sted for torgutsalg, uteservering, teater, festivaler, konserter og mye mer. I handlingsprogrammet Skien 2020 ønsker vi å videreutvikle dette møtestedet med nye funksjoner. Torget skal fungere enda bedre med ulike tilbud, slik at flere skal ha lyst til å komme hit og oppholde seg her.

Videreutviklingen av torget var delt opp i to deler: lek på Handelstorget fase 1 og 2.  Fase 1 er avsluttet. Vi har gjort en oppfrisking av ledelinjer og montert varslingsfelt i trapp, skiftet ut ødelagte og tilsølte heller, flyttet sykkelparkeringer for bedre tilgang til butikker og satt opp belysning på øvre del av torget.
Nye fargerike møbler og plantekasser er på plass på torget og flere plantekasser med trær, blomster og busker vil komme.Vi har bygd et lite gummikravlelandskap for de minste. Barn kan låne lekedyr til å leke med på gummilandskapet i kafeene rundt torget. Hver kafé får sin egen farge på dyrene.

Fase 2 var planlagt å være en oppfriskning av møblene og et nytt leke- og klatrestativ langs fasaden til Arkaden. Dette var planlagt gjennomført i 2017. Da R8 tok over Arkaden, satt vi oss raskt ned for å se på hvordan vi kan jobbe sammen om å få torget til å bli det samlende stedet vi ønsker det skal være. Vi har hatt en god dialog og R8 ønsker å bidra til at Arkaden og torget sees i sammenheng. De ønsker aktivitet inne i sentret som også benytter torget. Derfor samarbeider vi nå for å finne de helhetlige og gode løsningene. Fase 2 av Lek på Handelstorget tar derfor en «timeout» i forhold til de opprinnelige planene.

 

Mosaikk - levende gårdsrom

Skien kommune etablerte i 2010 prosjektet Mosaikk som er en del av satsingen Skien 2020. Målsettingen var fornying av byrommene i murbyen i tett samarbeid med gårdeierne. Det finnes rundt 40 bakgårder i murbyen Skien. Fem av bakgårdene har blitt rustet opp. Fokus på kunst og grønnstruktur har vært viktige faktorer i fornyingsarbeidet.

Bakgårder som er fornyet

Bak Mamis - Torgata 11
Bak Sitt Ned - Telemarksgate 14
Ibsen passasjen - Henrik Ibsensgate 10
Ibsen passasjen - Torggata 9
Lundetangen pub - Telemarksgate 22
Kart som viser de ulike bakgårdene i Skien sentrum.

Mosaikk Rapport byromsprosjekter, 2011
Mosaikk erfaringer, tips og gode råd fra Skien, 2012
Mosaikk Kunst i Skien bakgårder, 2012
På taket Bylandbruk i Telemarksgata 14, forstudie 2013
Pilotbolig Skistedet 7, 2013


Filmsnutter
Mosaikk – bakgårder og byliv - Åpning av gårdsromsprosjektene under seminaret «Mosaikk & Mersmak» i 2010.
Parkstunt foran rådhuset i forbindelse med Mersmak 2008

Ny Skien videregående skole

Telemark fylkeskommune gjennomfører nå sitt største byggeprosjekt noensinne når de bygger ny Skien videregående skole på Klosterøya. Skolen kommer til å koste nærmere 700 millioner kroner. Den skal stå ferdig høsten 2018. Den nye skolen erstatter dagens avdelinger på Prestejordet og Brekkeby. Den får ca 1050 elever og 160 ansatte. Programfagene vil bli studieforberedende, service/samferdsel og musikk/dans/drama. På nordsiden av skolebygget blir det en stor park med et amfi, muligheter for ballspill og andre aktiviteter.

Landskapsplan

Bilder av forslaget

Skien Brygge

Bystyret vedtok reguleringsplan for Skien Brygge 15. desember 2016. Planen legger til rette for at området kan bli en ny og levende del av sentrum.

Det legges til rette for boliger, offentlige funksjoner, arbeidsplasser, servering, offentlige byrom, gangforbindelser gjennom området og varierte og spennende møter med vannet. Rom Eiendom AS, Grenland Havn IKS og Skien kommune startet samarbeidet om utvikling av området i 2010. Det ble avholdt en plan - og designkonkurranse hvor Arkitektkontoret Alab og Leth&Goru vant konkurransen med bidraget "Tett på Bryggebyen". Vinnerbidraget har vært utgangspunktet for utformingen av reguleringsplanen.

Vedtatt plankart og planbestemmelser

Saksframstillingen med vedlegg

Det er utarbeidet en rekke utredninger og rapporter som følger konsekvensutredningen og som ligger til grunn for planforslaget

 

Smieøya

Smieøya med det fredete PM5-bygget ble overtatt av Skien kommune i 2009. Store deler av øya er friområde og den planlagte gangveipromenaden, Bryggevannet rundt, vil gi forbindelser over til Klosterøya og videre over slusa inn til Handelstorget.

Det er et mål å finne fram til aktører som kan bruke PM5. Det et er først og fremst et ønske om publikumsrettede aktiviteter siden Smieøya er en del av sentrum og ligger inntil Telemarkskanalen.

Et av tiltakene i Skien 2020, handlingsprogrammet for sentrum, har vært en mulighetsstudie for Smieøya. Tiltaket ble finansiert av Telemarkskanalen regionalpark. Det ble tidlig i prosjektet klart at mulighetsstudien måtte utrede løsninger for fremkommeligheten til Smieøya, samt vurdere oppgraderingsbehovene for PM5 før en kan se på hva som kan inn i bygget.  Asplan Viak hadde oppdraget med mulighetsstudien.

Illustrasjonsplan for Smieøya

Mulighetsstudien viser at det er gode muligheter til å forbedre tilgjengeligheten til Smieøya, også å få den universelt utformet. Noen av tiltakene ligger inne med delfinansiering gjennom bypakka. Kommunen vil jobbe videre med å finne fram til mulige aktører til PM5. Pr. i dag er det ikke kommunale midler til en oppgradering av bygget eller private aktører som ønsker å gå inn å gjøre det. Mulighetsstudien har gjort kommunen bedre i stand til å vurdere realismen i framtidige forslag til innhold i bygget.

Gjennomførte prosjekter og tiltak

Etablere gårdeierforening
Skien gårdeierforening ble etablert i 2012. Foreningen er nå en del av Skien By.

Fornying av benker og søppelkasser i murbyen
Benker er fornyet i murbyen.

Profilering og markedsføring av Skien 2020
Dette pågår løpende ved informasjon på nettsider, sosiale medier, møter, trykksaker og presseomtale.

Etablere Næringsforum
Næringsforum som en møteplass mellom politikere og næringsliv ble etablert i 2013. Aktører fra næringslivet som representerer ulike bransjer og representanter fra posisjon og opposisjon møtes 3 til 4 ganger i året og diskuterer aktuelle temaer og utfordringer.

Fysisk modell av sentrum
Det er utarbeidet en fysisk modell av sentrum som viser fremtidige prosjekter i Skien 2020. Modellen er plassert i lokalene til Byutvikling i 1 etg i Kaffehuset (Henrik Ibsengate 2).

Fyll butikkene – hvordan utnytte de ledige lokalene?
I 2013 ble det etablert et prosjekt hvor målet var å få på plass etableringer i ledige lokaler. Det ble montert informasjon i noen av lokalene hvor publikum ble oppfordret til å komme med innspill på hva de ønsket seg i lokalet. Mange innspill kom via sosiale medier. Parallelt jobbet vi med etablerere som hadde ideer de ønsket å starte opp. De deltok bl.a på et 10 ukers etableringskurs. Interiørbutikken Nord er en av etableringene som ble realisert.

Etablere kommunalt boligteam
Skien kommune har etablert et tverrfaglig team som har fokus på boliger i sentrum.

Første byggetrinn Klosterøya vest
Første byggetrinn er ferdigstilt. Andre byggetrinn startet opp høsten 2015. Her blir det til sammen 59 leiligheter. Byggetrinn 3 er nå under planlegging.

Lek i Bryggeparken
I august 2014 stod lek- og aktivitetsplassen i Bryggeparken klar til bruk og den har blitt tatt godt i mot av store og små.

Mulighetsstudie for Smieøya
Samarbeidsprosjekt med Telemarkskanalen regionalpark og virksomheter rundt Bryggevannet. Mulighetesstudien viser hvordan eksisterende og nye forbindelser kan bedre tilgjengeligheten til Smieøya. Tilgjengelighetstiltak vil sammen med en oppgradering av PM5-bygget gjøre Smieøya mer attraktiv for etableringer.

Bussenes og bybanens arealbehov i sentrum
Reguleringsplan for Landmannstorget hvor dette er beskrevet er vedtatt. Alle arealplaner og prosjekter i sentrum må ta hesyn til fremtidig bybane.

Kanalbyen Skien, synliggjøring og koordinering av aktiviteter
Løpende samarbeid med Visit Grenland og Telemarkskanalen regionalpark.

Utarbeide Ibsenstrategi
En strategi for arbeidet med Henrik Ibsen for perioden 2015 – 2024 er utarbeidet. Målet i arbeidet er å skape begeistring for Henrik Ibsen som en av verdens store kunstikoner. Ambisjonen er å etablere Skien som Ibsenbyen,
som et viktig bidrag i å gjøre Skien enda mer attraktiv å bo i eller besøke.

Forprosjekt for Nasjonalt Ibsen besøkssenter og nytt bibliotek
Forprosjekt, hvor fokus har vært på innholdskonsept, ble avsluttet våren 2016 . Hovedprosjektet startet høsten 2016.

Fornye benker og søppelkasser i Bryggeparken
Våren 2016 ble det plassert flere ulike benker og sitteinnstallasjoner i Bryggeparken som er tilpasset ulike brukergrupper.

Funksjonsplan for byrom i sentrum
Utredning av behov i byens uterom er utarbeidet.

Strategiutvikling for Kunstnerbyen Skien
Strategier for Kunstnerbyen Skien 2015 - 2022 er utarbeidet.

Opprustning av Skistredet 7; testområde for utredning av grunnforhold i murbyen
Det er foretatt grunnundersøkelser som gir kunskap om forholdene i murbyen. Dette er kunnskap som er overførbar til andre prosjekter.

Gjestebrygge og tilrettelegging langs Telemarkskanalen
Det er gjort noen fysiske utbedringer ved Bryggevannet samt satt opp benker som nevnt ovenfor. Sommeren 2016 ble det montert informasjonsskilt innerst i Bryggevannet og utenfor Hamburgskuret med informasjon til båtturister.

Utvikling av Ibsenprodukter og Ibsen App
I 2014 ble det utviklet og produsert Ibsenprodukter som selges på ulike steder i Skien.
Sommeren 2016 lanserte Telemark museum i samarbeid med Skien kommune en Ibsen App hvor du kan lese om forfatteren, søke i ibsenminner og se guidede turer i Skien sentrum. Appen finnes både på norsk og engelsk. I 2018 skal de ulike attraksjonene i de guidede turene markeres med fysiske spor.

Lysprosjekt i undergangen i Kverndalen
Høsten 2016 ble gang- og sykkeltunnel i Kverndalen utsmykket og lyssatt. Kverndalstunnelen har blitt rustet opp med kunstnerisk utsmykning og ny belysning. Målet med tiltaket er at det skal føles trygt å gå og sykle der, samtidig som det skal være en opplevelse som gjør at folk har lyst til å gå der. Prosjektet er et ledd i en større satsing på Kverndalen.

Fornye benker og søppelkasser i Lundedalen                                                                       Nye bord og benker ble satt ut langs ferdselsåren i Lundedalen høsten 2017.

Evaluering og rullering av handlingsprogrammet ble gjennomført i 2017. Nytt handlingsprogram for sentrum ble vedtatt høsten 2017.

Ny fisketrapp  Den gamle laksetrappa innerst i Bryggevannet var i dårlig forfatning og flommen i 2015 gjorde store skader. Ny trapp som hjelper flere typer fisk å komme seg opp mellom Bryggevannet og Hjellevannet, stod ferdig våren 2018. Fisketrappa har blitt et flott byrom hvor befolkningen kan nyte utsikten og oppleve fisken. Dette var et spleiselag mellom Miljødirektoratet, kraftselskapene og kommunen.

Ny Skien videregående skole
Telemark fylkeskommune har bygd ny videregående skole på Klosterøya. Den nye skolen stod klar til å ta imot 1050 elever og 60 lærere i august 2018. Bygget er på 18000m2 og inneholde blant annet et stort innendørs atrium, 34 flerbruksrom, grupperom, musikkrom, dansesaler, balckbox, whitebox, laboratorier, flerbrukshall og kafé.

Planlagte prosjekter og tiltak

Det gode vertskap for sentrum
Løpende fokus på sentrums vertskapsrolle for besøkende; renhold, framkommelighet, trygghet mm.
Ansvar: Skien By og Skien kommune
Ferdigstilt: løpende

Lek på Handelstorget
Etablere lekeområde på Handelstorget i samarbeid med eierne av Arkaden
Ansvar: Skien kommune
Oppstart: avklares med eier av Arkaden
Ferdigstilt: 

Gågata som opplevelsesgate
1. Utarbeide strategi for gågata
2. Oppfølging av tiltak i strategien som feks opprustning av belegg, belysning, bygårder, innhold i lokalene, salg og opplevelser i gata.
Ansvar: Skien kommune og Skien By (gårdeiere og næringsdrivende)
Oppstart: strategi i 2016, tiltak løpende etter det.
Ferdigstilt: strategi i 2017 og tiltak i årene fremover.

Arrangementsutvikling
Fokus på publikumsutvikling, arrangørutvikling, helhetlig markedsføring og flere nye arrangementer
Ansvar: Skien kommune
Oppstart: 2016
Ferdigstilt: løpende

Lysplan for sentrum
Plan for belysning som sikrer helhet ved gjennomføring av mindre prosjekter.
Ansvar: Skien kommune
Oppstart: 2016
Ferdigstilt: 2018

Kverndalen – utforming av uterom
Utforme uterom i samarbeid med utbyggere av boliger og næring. Tilrettelegge for god tilgjengelighet for gående og syklende.
Ansvar: Skien kommune
Oppstart: planlegging i 2016


Ny Skien videregående skole
Ny skole bygges på Klosterøya
Ansvar: Telemark fylkeskommune
Oppstart: 2016
Ferdigstilt: 2018

Hovedprosjekt for nasjonalt Ibsen besøkssenter og nytt bibliotek
Utrednings – og planleggingsarbeid som fører til etablering.
Ansvar: Skien kommune
Oppstart: 2016
Ferdigstilt: 2019

Gang- og sykkelbru fra Jernbanebrygga til Klosterøya
Gang og sykkelbru over elva som finansieres med midler fra Bypakke Grenland.
Detaljprosjektering av bevegelig gang- og sykkelbru pågår.
Ansvar: Skien kommune, ROM eiendom og Bratsberggruppen
Oppstart: 2016
Ferdigstilt: 2020

Nytt hovedmuseum i Brekkeparken
Telemark Museum planlegger å bygge nytt hovedmuseum i Brekkeparken. Det nye museet skal gi innbyggerne og besøkende et helårsåpent museumstilbud i Skien. Det nye bygget skal inneholde kontorer, publikumsarealer (auditorium, servering, garderobe osv), utstillingsrom og gallerier, samt resepsjon og museumsshop.
Ansvar: Telemark museum
Byggestart: avhenger av statlig finansiering

Nytt kollektivknutepunkt og park på Landmannstorget
Det er vedtatt reguleringsplan for ny løsning av kollektivknutepunktet. Detaljprosjektering av løsning for kollektivknutepunkt og park pågår.
Prosjektet finansieres med midler fra Bypakke Grenland.
Ansvar: Skien kommune
Oppstart bygging: 2018
Ferdigstilt: 2020

Opprustning av Torggata
Opprustning av gata slik at det er god fremkommelighet for gående, syklende og kollektivtrafikk.
Ansvar: Skien kommune
Oppstart planlegging: 2017
Ferdigstilt: 2020

Første byggetrinn Skien Brygge
Det planlegges bygging av leiligheter og kontor på Skien Brygge.
Ansvar: ROM eiendom

Sammenhengende gangforbindelse rundt Bryggevannet
Sammenhengende gang- og sykkelforbindelse rundt Bryggevannet som skal gi gående og syklende bedre fremkommelighet og bidra til et mer attraktivt og levende byområde. Sees i sammen heng med gang- og sykkelbru fra Jernbanebrygga til Klosterøya.
Ansvar: Skien kommune med samarbeidspartnere
Oppstart: planlegging starter i 2017
Ferdigstilt: opparbeides i etapper

Nyhetsbrev Bryggevannet rundt 1/2018

Tidslinje

Tidslinje gjennomførte og planlagte prosjekter: 

Levende lokaler

Skien by og Skien kommune har i to år deltatt i nettverket Levende lokaler som DOGA (Design og arkitektur Norge) har tatt initiativ til. Nå foreligger resultatet med en forskningsrapport, veileder og utstillingen "Fra sentrumsdød til sentrumsglød". Utstillingen, som er i By-lab i Telemarksgata 10 ut september 2018. Hva må til for å skape liv i en gate? Hvordan kan et tomt lokale gjøres om til en attraktiv butikk, en sosial møteplass eller et kontorfellesskap? Hva slags innhold blir viktig i framtidens sentrumsområder, og hvordan kan vi jobbe for å få det til? Utstillingen gir inspirasjon og verktøy i arbeidet med å fylle tomme lokaler og til å drive by- og stedsutvikling. Den viser også hvordan de tre pilotkommunene Arendal, Lærdal og Tromsø, sammen med NIBR og DOGA, har utforsket nye metoder for å fylle sentrum og gråpapirkledde vinduer med nytt liv.

Publisert: 25.10.2016 22:56
Sist endret: 10.12.2018 11:18