Stevneplassen

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


I januar 2017 startet Skien kommune arbeidet med Stevneplassen – områderegulering og midlertidig bruk.

Hensikten med planen er å tilrettelegge for en langsiktig bærekraftig og bymessig utvikling av Stevneplassen som en del av Nordre Falkum bydel, med boliger, offentlige rom og grøntområder samt aktiviteter.

Området som berøres er i kommuneplanens arealdel avsatt til kombinert bebyggelse og anleggsformål, samt fremtidig bolig/næring/tjenesteyting.

Skien kommune inviterte til informasjonsmøte onsdag 18. oktober. I underkant av 70 personer deltok. Foreløpig  skisse til områdeplan ble presentert. Den er basert på innspill fra verkstedene som er gjennomført våren 2017. Det ble også informert om strakstiltakene som settes igang nå i høst. En foreløpig masterplan er på plass og den skal legges inn i en reguleringsplan for området. Forslaget vil være ferdig i løpet av året og behandles i Hovedutvalg for teknisk sektor i begynnelsen av 2018. Deretter skal den ut på høring. I forbindelse med høringen vil Skien kommune invitere til et nytt åpent møte. Endelig vedtak er forventet rundt sommeren 2018. Figuren nedenfor viser prosessen for reguleringsplanen.

 

Flere strakstiltak igangsettes i høst. Gjerdet rundt området er fjernet. To gang- og sykkelveger fra Lindemansgate til Fridtjof Nansens gate, langs begge sider av Idrettshallen, skal forbedres og få belysning. I tillegg jobbes det med å se på forbindelser fra Stevneplassen til Lundedalen og Falkumelva.

Bakgrunn

Stevneplassen er kommunalt eid og eiendommen har vært brukt som stevneplass siden 1921.

Selskapet Stevneplassen AS ble nedlagt i 2012, og eiendomsmassen er overført til Skien kommune. Området på ca 60 daa er regulert til «offentlig formål, Stevneplass» i reguleringsplan vedtatt av bystyret 29.11.84. Eksisterende bygninger og anlegg blir i dag leid ut. Før det kan foretas fradeling eller oppføring av nye bygg må det foretas en områderegulering, siden det ikke lengre er aktuelt å bruke området til det formålet som det er regulert til. Kommunen er selv oppdragsgiver og har foretatt ulike utredninger og møter og dialog, både internt som eksternt.

Det ble vedtatt et premissdokument med mål og føringer for utvikling av området i Bystyret den 10. desember 2015. Dokumenter fra bystyremøtet. Premissdokumentet og vedtaket ligger til grunn for arbeidet. I forbindelse med  reguleringsarbeidet skal det lages en plan for strakstiltak for tilgjengeliggjøring og midlertidig bruk av Stevneplassen.

Etter en anbudskonkurranse har konsulentgruppen MDH arkitekter, Tegn-3 og Comte bureau fått oppdraget med å bistå kommunen med planarbeidet som innebærer både medvirkningsprosessen, landskapsplan, plan for midlertidig bruk og områdeplan. 

 

Medvirkningsprosessen

Det har blitt gjennomført omfattende medvirkningsprosess bestående av et befolkingspanel, to åpne ideverksteder, workshop med ungdom og intervjuer med enkeltpersoner. Det er fire nøkkelord som uttrykker befolkingens behov og ønsker for området:

Åpen - refererer til ønsket om en plass som er åpen for hele befolkingen og for ulik type bruk, med gode koblinger til omgivelsene. Det betyr for eksempel bedre tilgjengelighet, belysning, transparens og mulighet til flerbruk.
Sosial - vil si at men har en plass på deling – og et sted hvor man deler helgen, kvelden eller treningen med andre. Da handler det om å kunne møte andre mennesker, at det finnes for eksempel en kafe, servering og tjenester, offentlige plasser og at alle kan delta på aktiviteter eller kan gjøre noe selv (egenaktivitet).
Idrett - er samlende, sunt og viktig for Skien. Baner for både bredde- og toppidrett kan bidra til en plass full av liv. Brukermedvirkningen viste at det finnes et økt behov for idrettstilbud, samlende aktivitet og større arrangementer.
Attraksjon - handler om ønsket om at Stevneplassen er et sted for liv og røre med spennende arrangementer, konserter eller festivaler som trekker folk og gjør plassen attraktiv og noe som trigger kreativiteten. Da kan en tenke på sport og bevegelse, kultur, utsmykning, design og spennende miljøer.

 

Naturpark eller Urban park?

Konsulentene har bearbeidet alle innspill og lagt fram to ulike konseptforslag for den langsiktige utviklingen av Stevneplassen. Begge parkkonseptene ble presentert på idéverksted 2 som ble gjennomført i Husflidhallen 3. mai. De to parkkonseptene er basert på de fire nøkkelordene, men også på en faglig analyse samt kommunens rammer for prosjektet. Naturparken viser en organisk og grønn profil mens det urbane parken viser blant annet en ny veiløsning og en tettere kobling mot Skagerakarena og nabolaget nord for Stevneplassen. I begge forslagene er det reservert areal til boligbygning (80 til 90 boliger).

Basert på innspillene fra idéverksted 2 har konsulentene bearbeidet planen videre til en foreløpig skisse for områdeplanen. Skissen viderefører parkkonseptet og et parkdrag mellom fremtidig bebyggelse.

Den 13. juni ble HOTS orientert om status for planarbeidet og de foreløpige planene. Høsten 2017 skal  forslagene bearbeides videre til et planforslag som skal til politisk behandling.

 

Plan for midlertidig bruk

Basert på alle innspill har konsulentene også lagt fram en plan for midlertidig bruk og en beskrivelse av alle mulige tiltak og bruk av Stevneplassen. Fordelen med en plan for midlertidig bruk er at park- og grønnstrukturen kan utvikles allerede før fremtidig utbygging og kan imidlertid nyttes som flerbruksområdet av befolkingen.

Kommunen ønsker at folk tar egne initiativ til aktiviteter og bruk av plassen, gjerne gjennom lag og foreninger. Vi vurderer hva vi kan bidra med ut fra våre rammer.

Kontaktperson

Hanneke Kloosterman, byplanlegger. Telefon: 35 58 12 18

hanneke.kloosterman@skien.kommune.no

Publisert: 03.07.2017 08:53
Sist endret: 13.12.2017 13:05