Utbyggingsavtaler

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Hvorfor lage utbyggingsavtaler?

Utbyggingsavtaler er et verktøy som stimulerer til den ønskede utviklingen i kommunen. I utbyggingsavtalene tilrettelegges det for bolig- og næringsutvikling som er i tråd med kommuneplanens arealdel.

Overordnede planer som kommuneplanen og reguleringsplaner, beskriver blant annet utformingen av offentlig infrastruktur og offentlige rom. Disse planene sier imidlertid ingenting om hvem som har ansvaret for å bygge eller hvem som skal finansiere de offentlige tiltakene. Dette forhandles frem og bestemmes i en utbyggingsavtale. For utbygger gir en utbyggingsavtale nødvendig forutsigbarhet. Kommunen sikrer ansvarsavklaringer og økonomiske bidrag fra utbygger dersom offentlig infrastruktur eller offentlige rom søkes opparbeidet eller endret.

Forutsetning for bruk av utbyggingsavtaler

Skien bystyre vedtok prinsippsak for bruk av utbyggingsavtaler 7. mai 2020. Kommunen har utarbeidet en mal for utbyggingsavtaler.

En forutsetning for å inngå utbyggingsavtale, er at det foreligger en arealplan. Det kan være en kommunedelplan eller en reguleringsplan. Arealplaner fastlegger hvordan arealene kan disponeres gjennom plankart og bestemmelser. En arealplan sier ikke noe om hvordan den offentlige infrastrukturen skal finansieres, eller hvem som skal bygge den. En utbyggingsavtale er en privatrettslig avtale mellom kommunen og en grunneier eller utbygger. Avtalen avklarer utbygging av offentlig infrastruktur for å sikre gjennomføring av arealplanen.

Selv om en utbyggingsavtale forutsetter at det foreligger en arealplan, så oppfordres utbygger å starte arbeidet med en utbyggingsavtale tidlig, gjerne parallelt med reguleringsprosessen. På denne måten kan utbygger i en tidlig fase få indikasjoner på hvordan en utbyggingsavtale kan se ut – og ikke minst få indikasjoner på hvordan kommunen forventer at et ansvarsforhold og en finansieringsmodell vil se ut.

Samarbeid om merverdiavgift i utbyggingsprosjekter

Samarbeid om hvem som betaler merverdiavgift på offentlig infrastruktur, er et vesentlig bidrag for å redusere kostnaden i et prosjekt, og skaper dermed større sannsynlighet for gjennomføring. Justeringsrett er retten til å kunne søke staten om fradrag eller kompensasjon for den inngående merverdiavgiften som en utbygger har eller pådrar seg i forbindelse med opparbeidelse av et tiltak eller anlegg i det offentlige rom. Det finnes to modeller.

Justeringsmodellen

Utbygger og entreprenør inngår en avtale om den offentlige infrastrukturen, og utbygger inngår en avtale om justeringsrett med kommunen. Under bygging av den offentlige infrastrukturen, har utbygger kostnad for merverdiavgift som må betales fortløpende. Når prosjektet er ferdig, overføres den offentlige infrastrukturen vederlagsfritt til kommunen, og kommunen overtar retten til å søke staten om fradrag eller kompensasjon for inngående merverdiavgift (justeringsretten). Kommunen utbetaler et beløp til utbygger som tilsvarer nåverdi-justert merverdiavgift når infrastrukturen overtas.

Anleggsbidragsmodellen

Kommunen inngår en entrepriseavtale med entreprenøren som skal bygge den offentlige infrastrukturen. Det betyr at alle offentlige krav, som blant annet lov og forskrift om offentlige anskaffelser og byggherreforskriften, skal anvendes siden det er kommunen som er byggherre. Fordelen med modellen er at merverdiavgift på offentlig infrastruktur ikke blir en del av prosjektkostnaden for en utbygger, og at merverdihåndteringen avsluttes når prosjektet er ferdig.  

Viktige prinsipper for utbyggingsavtaler i Skien kommune

  • Skien kommune tilbyr utbyggingsavtaler innenfor Skien kommunes grenser. I større og komplekse byomformingsområder skal det inngås utbyggingsavtaler.
  • Som et hovedprinsipp skal utbyggerne, innenfor et utbyggingsområde, selv bære alle utbyggingskostnadene med teknisk og blå/grønn infrastruktur, som er nødvendig for å gjennomføre reguleringsplanen, innenfor rammen i Plan- og bygningsloven § 17-3.
  • Samarbeid om merverdiavgift i justeringsmodellen og anleggsbidragsmodellen:  
  1. Samarbeid om merverdiavgift skal som hovedprinsipp følge justeringsmodellen.
  2. Samarbeid om merverdiavgift ved bruk av anleggsbidragsmodellen skal kun unntaksvis benyttes når det ansees som særdeles viktig for utviklingen av Skien.

Skien kommune har bærekraftsmål som overordnede føringer. På de områder Skien kommune har eierskap skal disse målene vektlegges.

Det er vedtatt et risiko- og administrasjonsgebyr for samarbeid om merverdiavgift på 3% av anleggskostnad eksklusiv merverdiavgift.

Hvordan blir avtalen utarbeidet og vedtatt?

1. Varsel om oppstart. Oppstart av forhandlinger mellom kommune og utbygger/grunneier. 
2. Innspill. Berørte parter har mulighet til å komme med innspill og kommentarer.
3. Utkast. Utkast til fremforhandlet utbyggingsavtale legges ut til offentlig høring.
4. Vedtak. Utbygger signerer avtalen og sender den til kommunen. Dersom det er en enkel utbyggingsavtale, kan rådmannen underskrive avtalen. Mer kompliserte avtaler må til politisk behandling, se prinsippsak om bruk av utbyggingsavtaler. Bystyret vedtar utbyggingsavtalen og avtalen blir kontrasignert.

Bakgrunnsdokumenter og eksempler

Prinsippsak om utbyggingsavtaler vedtatt av Skien bystyre 7. mai 2020

Skien kommunes mal for utbyggingsavtaler 

Utbyggingsavtale Skien Brygge

Publisert: 14.05.2020 13:22
Sist endret: 08.06.2020 14:10