Tilskudd

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Skien kommune ønsker å være imøtekommende og løsningsorientert overfor kulturlivet som rammes hardt av konsekvensene av koronaepidemien. Vi kommer til å være fleksible når det gjelder tildelte tilskudd og honorarer til arrangementer, prosjekter, arrangører og lignende. Det er per i dag tillatt med arrangementer for opp til 200 mennesker på offentlig sted hvis smittevernreglene kan oppfylles. Har dere spørsmål rundt tilskudd eller arrangementer, ta kontakt med kontaktpersonene du finner under de ulike ordningene. Vi minner også om statens nye krisepakke for frivilligheten Krisepakke 2 som skal kompensere for inntektsbortfall. Frist for å søke er 15. september. Les mer om ordningen på Lotteri og stiftelsestilsynet sine nettsider.

Tilskudd kulturarrangement

Planlegger dere et kunst- eller kulturarrangement? 
Dere kan søke om tilskudd eller underskuddsgaranti. Arrangementet må være publikumsretta og ikke kommersielt. Eksempler på arrangementer det kan søkes til er konserter, dans- og teaterforestillinger, litteraturformidlinger og utstillinger.
Send søknaden minst en måned før arrangementet skal gjennomføres.

Søk her

Kriterier for å søke:
 • Kulturarrangementet må gjennomføres i Skien og være åpent for alle.
 • Søknaden skal inneholde beskrivelse av arrangementet (tittel, innhold, medvirkende, tid og sted) og budsjett.
 • Organisasjoner som søker støtte må være registrert i Skien kommunes foreningsregister.
 • Arrangører som mottar driftstilskudd fra Skien kommune, kan ikke søke.
Slik søker du

Dere søker via elektronisk søknadsskjema. Klikk på "Søk her"-knappen ovenfor.
Husk å legge ved prosjektbeskrivelse og budsjett.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er minimum en måned før arrangentet finner sted. Det kan ta oss opp til tre uker å behandle søknaden, så det er lurt å søke i god tid.

Kontaktinformasjon

Kulturkontoret ved Ingrid Betten, tlf. 478 06 480.
Tlf. sentralbord 35 58 10 00.

Tilskudd kulturprosjekter

Vi gir tilskudd til utvikling av nye kunst- og kulturprosjekter/produksjoner, for eksempel innenfor:

 • musikk
 • scenekunst
 • visuell kunst
 • film
 • litteratur
 • lokalhistorie

Frivillige foreninger, kunstnere og andre kulturaktører kan søke om støtte til kulturprosjekter.

Slik søker du

Søknad med prosjektbeskrivelse og budsjett sendes som epost skien.postmottak@skien.kommune.no. eller i ordinær post til Skien kommune, postboks 158, 3701 Skien.

Merk søknaden: Tilskudd kulturprosjekt

Søknadsfrist

Søknadsfrist er fortløpende. Behandlingstid er inntil 3 uker.

Kontaktinformasjon

Kulturkontoret ved Ingrid Betten, tlf. 478 06 480.

Tlf. sentralbord 35 58 10 00.

 

Tilskudd kulturarrangører

Er du arrangør av en rekke kulturarrangementer gjennom året? Eller planlegger du en festival? Dersom arrangementene er publikumsretta og ikke-kommersielle kan du søke om tilskudd fra denne ordningen. 

Man kan ikke søke tilskudd til enkeltarrangementer herfra.

Kriterier for å søke

Arrangementserien eller festivalen må gjennomføres i Skien.

Organisasjoner som søker støtte må være registrert i Skien kommunes foreningsregister.

Arrangører som mottar driftstilskudd fra Skien kommune kan ikke søke.

Slik søker du

Søknaden skal inneholde:

 • prosjektbeskrivelse med spesifisert arrangementsplan/festivalprogram
 • budsjett
 • rapport med regnskap fra siste års virksomhet

Søknad sendes som epost til skien.postmottak@skien.kommune.no. eller i ordinær post til

Skien kommune, postboks 158, 3701 Skien.

Merk søknaden: Tilskudd kulturarrangør.

Søknadsfrist

For vårprogram/festivaler i første halvår: 15. desember.

For høstprogram/festivaler i andre halvår: 15. mai.

For søknader som gjelder program for hele året er fristen 15. desember.

Kontaktinformasjon

Kulturkontoret ved Ingrid Betten, tlf. 478 06 480.

Tlf. sentralbord 35 58 10 00.

 

Tilskudd til organisasjonsdrevne grendehus

Organisasjoner i Skien kan søke om støtte til drift av sine grendehus.

Kriterier for å søke

Organisasjoner som søker økonomisk støtte må være registrert i Skien kommunes foreningsregister.

Søknaden må inneholde:

 • Beskrivelse av tiltaket det søkes støtte til
 • Budsjett

Vedlegg til søknaden:

 • Aktivitetsplan for grendehuset gjeldende år
 • Regnskap og årsmelding for forrige år

 Søknaden vil bli samordnet med lokalutvalgenes tildelinger.

Slik søker du

Søknaden sendes som epost til skien.postmottak@skien.kommune.no  eller i ordinær post til

Skien kommune, postboks 158, 3701 Skien.

Merk søknaden: Tilskudd grendehus.

Søknadsfrist

Søknadsfrist: 1. april. For sent innkomne søknader behandles ikke.

Kontaktinformasjon

Kulturkontoret ved Ingrid Betten, tlf. 478 06 480.

Tlf. sentralbord 35 58 10 00.

 

Refusjon av eiendomsgebyr

Privatpersoner, bedrifter og organisasjoner som eier lokaler i Skien er pliktige til å betale kommunale eiendomsgebyrer (også kalt VAR-avgifter). Dette er avgifter for vann og avløp, feiing, renovasjon og eiendomsskatt.

Frivillige organisasjoner kan søke om å få refundert disse VAR-avgiftene.

Det er imidlertid et krav at organisasjonene er åpne for allmennheten. Vi må derfor sjekke om søker oppfyller kriterier vedtatt av bystyret i Skien 5.3.2020. Her er retningslinjene.

Før 2020 fikk en rekke lag og foreninger dekket disse avgiftene direkte av kommunen, og det ble ikke sendt ut faktura til foreninger kommunen visste eide egne lokaler. Med nye retningslinjer fra 2020 vil de organisasjonene som oppfyller kriteriene, automatisk få tilbakebetalt VAR-avgifter etter at mottatt faktura har blitt betalt. Betalte VAR-avgifter kan dermed kostnadsføres i organisasjonens regnskap, selv om de blir refundert i etterkant. VAR-avgiftene vil dermed være en del av foreningens utgifter og vil øke grunnlaget for moms-kompensasjon fra staten. 

Den nye ordningen trer i kraft fra utsending av kommunale VAR-avgifter for 3. termin 2020. Dette skjer medio september.

Søk her

Søknadsfrist:

25. august 2020.

Kontaktinformasjon:

Ragnar Nilssen, 913 02 361

Tilskudd kommunale aktivitetsmidler idrett

Frivillige organisasjoner kan søke tilskudd til arrangement og tiltak som fører til økt fysisk aktivitet. Kulturkontoret har kr. 70.000,- til dette.

Søk  her

Kriterier for å søke

Organisasjonen må være registrert i Skien kommunes foreningsregister.

Slik søker du

Dere søker via elektronisk søknadsskjema. Klikk på "Søk her"-knappen ovenfor.

Søknaden skal inneholde beskrivelse og budsjett.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er minimum en måned før arrangentet finner sted. Det kan ta oss opp til tre uker å behandle søknaden, så det er lurt å søke i god tid.

Kontaktinformasjon

Kulturkontoret ved Vegar Weholt, tlf. 472 56 088.
Tlf. sentralbord 35 58 10 00. 

Lokale aktivitetsmidler - LAM (Skien idrettsråd)

Skien Idrettsråd disponerer lokale aktivitetsmidler. I fjor utgjorde dette kr. 3,3 mill. 1/3 av disse fordeles etter søknad. 2/3 av LAM- midlene fordeles etter antall barn og ungdom i idrettslagene.

Idrettslag som er medlem i Skien Idrettsråd kan søke om lokale akivitetsmidler.

Det kan f.eks. gis støtte til:

Samlinger/aktivitetskvelder for barn og ungdom.
Spesielle tiltak som gjør sitt til at aktiviteten øker i nærmiljøet.
Tilrettelegging for økt aktiviet for funksjonshemmede.
Legge til rette for at nye grupper barn og ungdom finner idrettstilbudet så attraktivt at de vil delta.
Utdanne ledere og trenere innen barn- og ungdomsidrett.

Midlene skal brukes til aktivitet og ikke til investering.

Søknad

Frist 20. august. Dere kan vente svar på søknaden i løpet av september.

Søknad sendes på epost til Skien Idrettsråd ved Dag Nielsen, mail dag.nielsen@megaflis.no

Kontaktinformasjon

Skien Idretssråd, ved leder Dag Nielsen, tlf 971 95 333.

2/3 av LAM- midlene fordeles etter antall barn og ungdom i idrettslagene.

Idrettsregisteringen legges til grunn for fordelingen av disse  midlene, barn 6 – 12 år og ungdom 13 – 19 år. Ungdom prioriteres.

Utøvere med spesielle behov skal ivaretas.

Alle idrettslag tildeles minimum 1000,-

 

Tilskudd statlige spillemidler

Frivillige organisasjoner kan søke statlige spillemidler til idrett-, friluftsliv- og nærmiljøanlegg. Ta kontakt med kulturkontoret dersom dere vurdere å søke om spillemidler.

Søknadsprosessen

Alle søkere må kontakte kulturkontoret for en gjennomgang av søknaden.

Tidligere innsendte søknader må fornyes hvert år fram til søknaden er innvilget.

Dere søker via elektronisk søknadskjema. Lenke til dette får dere av kulturkontoret.

Søknadsfrist

1. oktober. Saksbehandlingstiden er ca. 8 måneder.

Kontaktinformasjon

Kulturkontoret ved Lene Borvik Larsen, tlf. 900 68 041.
Tlf. sentralbord 35 58 10 00.

Kommunale midler til idrettsanlegg

Skien kommune har satt av 1,5 millioner kroner til nybygg/rehabilitering av idrettsanlegg. Ta kontakt med kulturkontoret dersom dere vurdere å søke om spillemidler.

Søknadsprosessen

Alle søkere må kontakte kulturkontoret for en gjennomgang av søknaden.

Tidligere innsendte søknader må fornyes hvert år fram til søknaden er innvilget.

Dere søker via elektronisk søknadskjema. Lenke til dette får dere av kulturkontoret.

Søknadsfrist

1. oktober. Saksbehandlingstid for kommunale anleggsmidler er ca. 4 måneder.

Kontaktinformasjon

Kulturkontoret ved Lene Borvik Larsen, tlf. 900 68 041. 
Tlf. sentralbord 35 58 10 00.

Driftstilskudd barne- og ungdomsorganisasjoner

Vi gir driftstilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner i Skien kommune. Organisasjoner som søker driftstilskudd må være registrert i Skien kommunes foreningsregister. Driftstilskuddet gis pr. medlem.

Skolekorps og idrettslag er unntatt fra denne ordningen.

Søknadsfrist var 1. april 2020.

Slik søker du

Dere søker via elektronisk søknadsskjema. Klikk på "Søk her"-knappen ovenfor.

Husk å legge ved:

 • Liste over medlemmer under 19 år
 • Regnskap for forrige år
 • årsmelding
 • budsjett for søknadsåret
 • aktivitetsplan
Søknadsfrist

1. april. Søknader som kommer inn etter fristen, blir ikke behandlet. Saksbehandlingstiden er ca. 2 måneder.

 

Kontaktinformasjon

Servicesenteret, Henrik Ibsensgate 2, Skien. 

Tlf. sentralbord 35 58 10 00.

 

Tilskudd til integreringsarbeid – IMDi-midler

Frivillige organisasjoner kan søke tilskudd til aktiviteter, tiltak og arrangement som øker samfunns-og arbeidsdeltagelsen blant innvandrere og deres barn.

Innvandrerorganisasjoner kan også søke driftstilskudd.

Søk her

Hva kan dere søke støtte til

A)  Tilskudd til aktiviteter, tiltak og arrangement for innvandrere og øvrig befolkning.

B) Tilskudd for å øke kunnskap om det norske samfunnet, og styrke kvalifisering for utdanning og arbeid blant innvandrere.

C) Tilskudd for å forebygge negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

Kriterier for tilskudd

a) Aktiviteten må foregå i Skien.

b) Det er bare frivillige lag og organisasjoner som kan søke.

c) Dere må ha organisasjonsnummer.

d) Aktiviteten skal fremme samarbeid mellom ulike nasjonaliteter og organisasjoner.

e) Aktiviteten kan ikke være et internt arrangement, kurs eller en medlemsfest.

Kriterier for driftstilskudd til innvandrerorganisasjoner

a) Dere må oppgi organisasjonens formål.

b) Organisasjonen må holde til i Skien.

c) Organisasjonen må ha eksistert i minimum to år.

d) Dere må legge frem medlemsliste når dere søker. Medlemmene må ha betalt kontingent og være bosatt i Skien. Dere må ha minimum 20 medlemmer for å søke.

e) Dere må legge frem regnskap og årsrapport når dere søker.Søknadsfrist og klagemulighet

Søknadsfrist er 1. mai

Avslag
Denne tilskuddsordningen forvalter vi på vegne av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDIi). Hvis dere har fått avslag på en søknad om IMDi-midler, kan dere klage. Fristen er 3 uker fra man mottar vedtaket. Klagen sendes til Skien kommune.

Kontaktinformasjon

Del A, og driftstilskudd: Kulturkontoret ved Caroline Wahlstrøm, telefon: 959 37 426.
Del B: Levekårskoordinator Ann-Beate Myhra, telefon 90171532
Del C: Sosialmedisinsk senter ved Tore Anton Svanes, telefon 47835730

Tilskudd musikktiltak (Skien musikkråd)

Skien Musikkråd disponerer kr 60.000,- til aktiviteter for sine medlemsorganisasjoner.

Kriterier for å søke

Søknaden skal inneholde prosjektbeskrivelse og budsjett. Tilskuddet utbetales når prosjektet er gjennomført.

Kun medlemmer av Skien Musikkråd kan søke. 

Slik søker du

Skriftlig søknad sendes til:

Skien Musikkråd v/Øyvind Strand, Haveveien 15, 3725 Skien.

Søknadsfrist

Ingen søknadsfrist, søknader behandles fortløpende.

Kontaktinformasjon

Skien Musikkråd, leder Øyvind Strand.

Fritidskortet

Skien kommune har vært så heldige å bli plukket ut av BUFDIR til å være pilotkommune for Fritidskortet.

På grunn av høyt innbyggertall i kommunen kunne det ikke søkes for hele Skien og det ble områdene Klyve, Gimsøy, Sentrum/Åfoss og Gulset/Skotfoss som ble plukket ut til å delta i prosjektet. 

Prosjektperioden går fra 1. august 2020 til 1. august 2021.

Fritidskortet gir alle barn mellom 6-18 år muligheten til å søke 900 kr for høsthalvåret og 900 kr for vårhalvåret for å dekke deler av kontingenten til deltagelse på organiserte fritidsaktiviteter.

Skien kommune fortsatt skal ha kontingentkassa, den vil fungere som før, men barn det søkes om til kontingentkassa vil ikke kunne få midler fra Fritidskortet i tillegg.

Digital løsning for betaling er ikke på plass enda. Søknadsskjema vil bli lagt her så snart det er klart. 

Kontaktinformasjon

Kultur og fritid ved Tonje Johansen, telefon 35913936

Kontingentkassa

Målgruppa for kontingentkassa er barn og unge i alderen 6 år til de er ferdige med videregående skole, som er berørt av fattigdomsproblematikk og har bostedsadresse i Skien.

Hva kan det søkes støtte til?

Støtten skal dekke kontingent eller utstyr som er nødvendig for å delta i organisert fritidsaktivitet. Vi gir inntil kr. 3.000,- pr. person i året. Tilskuddet gis for ett år av gangen og er å regne som en engangsstøtte. 

Hvem kan søke?

Det er kun voksne rundt barnet/ungdommen som kan søke. For eksempel helsesøstre, lærere, miljøterapeuter, lagledere, trenere med flere.
Barnet eller familien kan ikke søke selv.

Krav til søker

Søkeren har ansvar for å følge opp at barnet/ungdommen deltar i aktiviteten. Dette innebærer å sørge for at barnet husker på/kommer seg til aktiviteten i starten, ikke at den voksne må følge på alle aktivitetene hver gang. Det er søkeren som vurderer om familien er i en slik situasjon at utgiftene ikke kan dekkes av familien.

Slik søker du

 Søk her  Vær nøye med å lese informasjonsbrevet og fylle ut hele søknadsskjemaet. 

 

Kontaktinformasjon

Kultur og fritid ved Tonje Johansen, telefon 35913936

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn

Alle tros- og livssynssamfunn som har krav på tilskudd fra staten har også krav på tilskudd fra kommunen. Tilskuddet beregnes etter §9 i Forskrift om tilskot til livssynssamfunn. 

Kriterier

Tilskuddet blir utbetalt etter antall medlemmer bosatt i kommunen pr. 1. januar i tilskuddsåret.

Slik søker du

Ingen søknad. Tilskuddet utbetales i henhold til medlemslister fra Brønnøysundregisteret. 

Saksbehandling

Tilskuddet utbetales i november.

Kontaktinformasjon

Servicesenteret, epost: servicesenteret@skien.kommune.no, telefon 35 58 10 00.

Tilskudd fra Flerkulturelt utvalg

Retningslinjer
 • Aktiviteten må foregå i Skien
 • Tiltaket må fremme mangfold og inkludering
 • Tiltaket bør stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunnet for en flerkulturell befolkning.
 • Ved søknad om støtte til arrangementer eller aktiviteter vil det være en fordel om arrangør eller medansvarlig har flerkulturell bakgrunn.
 • Det kan maksimalt søkes om et tilskudd på 10000 kr.
 • Søknaden må inneholde beskrivelse av tiltaket og budsjett.

 • Det er ønskelig med en enkel rapport/tilbakemelding i ettertid på hvordan tiltaket har fungert.

Søknadsfrist

Søknader blir behandlet fortløpende fra januar til november.

Kontaktinformasjon

Søknad kan sendes på e-post til sekretær i Flerkulturelt utvalg:

Camilla Madeleine Strøm

Tilskuddsportalen

Tilskuddsportalen er en nettportal som gir full oversikt over støtte- og tilskuddsordninger for frivilligheten.

Skien kommune abonnerer på Tilskuddsportalen og tilbyr foreninger i Skien å registrere seg her. Det er gratis for foreninger som har adresse i Skien kommune og et organisasjonsnummer å benytte seg av tjenesten.

Tilskuddsportalen.no

Publisert: 21.10.2016 09:58
Sist endret: 21.09.2020 14:51