Ungdomsrådet

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Skien ungdområd skal være ungdommens talererør overfor politikere og administrasjon i Skien kommune.

Ungdomsrådet er valgt av Skien bystyret etter innspill fra elevråd, organisasjoner og fritidsentre.

3. september 2020 ble ungdomsrådet valgt, og de har i etterkant selv valgt sin leder og nestleder:

Andrea Gudbrands, leder (fra foreslått fra Gjerpen u.skole, men går nå på Skien v.g.s.).

Bliss B. Ibambasi, nestleder (foreslått fra Team Fritid, er fra Gimsøy og går på Skien v.g.s.).

Sol Angelica Bergsli-Berntsen (forslått av Gjerpen v.g.s.).

Mari Grong (foreslått av Mæla u.skole, går nå på Skien v.g.s.).

Marie Flaatten (fra Gulset, forslått av Tilrettelagt fritid, går å Skien v.g.s.).

Ingrid Alcantara (forslått av Skien Musikkråd, går på Gimsøy u.skole).

Tommy Ly Hoang (forslått av Gimsøy u.skole).

Johannes Fjelldalen Halvorsen (foreslått fra Team Fritid, går på Skien v.g.s.).

Jonas Møller (går på Gulset ungdomskole).

 

Bystyret bestemte samtidig at ungdomsrådet skulle bestå av 15 representanter, så administrasjon og ungdomsrådet selv forsøker nå å rekrutteret flere ungdommer til rådet, både faste representanter og varamedlemmer. Har du lyst til å være med eller har forslag på andre, kans du ta kontakt med ungdomsrådet via koordinator Linda Rognlien Semb.

Skien ungdomsråd er et folkevalgt organ på linje med Eldrerådet og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møteinnkallinger, sakslister og referater finner du på Skien kommunes sider for politiske utvalg.

 

Ungdomsrådet forvalter en støtteordning til aktiviteter/arrangementer for ungdom

 

Retningslinjer for Skien Ungdomsråd (vedtatt av bystyret 3.9.2020)

1. Formål, mandat og ansvarsområde

Skien Ungdomsråd skal:

 • Være talerør for barn og unge i Skien kommune
 • Være høringsorgan for politiske saker som berører barn og unge, og skal gi innspill til kommuneadministrasjonen i saker som er av betydning for barn og unge.
 • Ungdomsrådet bestemmer selv hvilke skaker de vil uttale seg om.
 • Selv ha mulighet til å velge saker de vil behandle
 • Avholde møter i sammenheng med oppsatt politisk møtekalender
 • Legge til rette for medvirkning fra byens ungdommer, f.eks. gjennom samarbeid med skolenes elevråd og/eller dialogkonferanser

2. Valg og sammensetning

Skien ungdomsråd skal bestå av 15 representanter.

 •  Fra ungdomsskolene rekrutteres 7 representanter.
 • Fra videregående skole rekrutteres 4 representanter.
 • Fra ungdomsorganisasjonene rekrutteres 2 representanter.
 • Fra fritidssentrene rekrutteres 1 representant.
 • Fra tilrettelagte aktiviteter rekrutteres 1 representant

Det velges også personlige vara for alle medlemmene. Vara innkalles ved forfall. Forslag til representanter fra skolene fremmes i samråd med skolenes elevråd. Organisasjoner fremmer kandidater etter utlysing av ordningen. Sammensetningen av rådet er omfattet av kommunelovens krav til kjønnsbalanse. Hvert kjønn være representert med minst 40 prosent.

Medlemmene velges i for to år av gangen, og skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år.

Valg foretas i vårsemesteret, slik at representantene er klare til dyst ved skolestart i august.

Ungdomsrådet velger selv leder og nestleder.

3. Innkalling og sakslister - referater

Ungdomsrådet skal ha tilstrekkelig hjelp fra administrasjonen. Rådmannen utpeker en person fra administrasjonen som har ansvar for å følge opp ungdomsrådet. Administrasjonen sender ut innkalling og sakslister senest 7 dager i forkant av rådsmøtet, og skriver og sender ut referat fra møtene. Saksliste utarbeides av rådets leder i samarbeid med den rådmannen har utpekt.

4. Det må etableres rutiner som sikrer at ungdomsrådet får oversendt alle saker som gjelder ungdom, og at de mottar sakene så tidlig at uttalelsene fra rådet har mulighet til å påvirke utfallet av sakene.

5. Honorering

Ungdomsrådets medlemmer skal honoreres. Størrelsen på godtgjøringen bestemmes av bystyret i tråd med kommunens retningslinjer for godtgjøring av folkevalgte. (Ungdomsrådet honoreres på linje med de øvrige rådene i kommunen.)

6. Økonomi

Kommunestyret fastlegger økonomisk ramme for ungdomsrådets arbeid ved behandling av handlingsplanen. Budsjettet skal dekke rådets deltagelse på kurs/konferanser, reiser og evt arrangementer ungdomsrådet selv ønsker å sette i gang.

Publisert: 12.11.2020 13:05
Sist endret: 12.11.2020 13:37