Deling av eiendom

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Deling av eiendom (fradeling)

Ønsker du å dele eiendommen din (skille ut tomt), må du søke om opprettelse av ny grunneiendom. Ved opprettelse av ny grunneiendom blir det etablert en ny selvstendig eiendom med eget gårds- og bruksnummer.

Opprettelse av ny grunneiendom innebærer to tjenester/prosesser:

  • Tillatelse til opprettelse av ny grunneiendom (deling)
  • Oppmålingsforretning (grensepunktene blir merket, nye grenser registreres i eiendomsregisteret og nytt bruksnummer tinglyses)

Du kan bestille begge tjenestene samtidig, eller bestille de hver for seg. Søknadsskjemaet er det samme for begge tjenestene, men kun deling behøver nabovarsel.

Dersom søknaden avviker fra reguleringsplanen må du også søke om reguleringsendring.

Spesielt om landbrukseiendommer

I utgangspunktet er det forbudt å dele landbrukseiendommer. Formålet med dette forbudet er å sikre at driftsenhetenes ressursgrunnlag ikke blir redusert. En eiendom som benyttes eller kan benyttes til jordbruk eller skogbruk, kan kun deles etter samtykke fra kommunen.

Ved avgjørelse om samtykke skal gis, skal det bl.a. tas hensyn til:

  • om deling kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området
  • godkjente planer som foreligger for arealbruk etter plan- og bygningsloven
  • kulturlandskapet

Det er viktig å merke seg at selv om ett eller flere vilkår for deling er oppfylt, gir ikke det noen automatisk rett til samtykke. Samtykke til deling kan gis dersom:

  • samfunnsinteresser av stor vekt taler for det
  • deling er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastningen eiendommen kan gi

I forbindelse med et samtykke til deling av landbrukseiendom kan det settes vilkår som er nødvendige for å ivareta lovens formål.

Kontaktperson: Terje Sjøvaag, tlf.: 35 58 11 54

Slik søker du om opprettelse av ny grunneiendom

Naboene skal ha kopi av de samme vedleggene du sender til kommunen.

 

Søknad til kommunen gjøres ved å fylle ut og sende inn 2 skjema:

Rekvisisjon av oppmålingsforretning  (.pdf)

Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett (.pdf)

Vedlegg:

Pris

Gebyr for opprettelse av ny grunneiendom  

Delingssøknader som også skal behandles etter jordloven får et tilleggsgebyr på kr. 2000,-.

Kontaktinformasjon

Navn/E-postTelefonArbeidsområde
Unni Gjønnes 35 58 11 56 Kartforvaltning og Geovekstarbeid 
Sigurd Laland 35 58 11 48 / 920 58 137 Forvaltning WebKart, statistikk og geografiske analyser, beredskap
Kari D. Gundersen 35 58 11 55 Seksjonering, reseksjonering og adressering
Publisert: 26.10.2016 09:08
Sist endret: 01.12.2020 14:29