Gebyrregulativ for kart- og oppmålingssaker

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Gebyrer for arbeider etter matrikkellovens § 32 og forskriftenes § 16. Gjelder fra 1. januar 2020.

1 Oppretting av matrikkelenhet 

1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn 

Areal Beløp
0 - 500 m² 23 400
501 - 2000 m² 25 500
2001 - 5000 m² 29 700
5001 m² - økning pr. påbegynt daa.  1 060

1.2 Oppretting av anleggseiendom

Volum Beløp
0 - 2000 m³ 31 900
2001 m³ - økning pr. påbegynt 1000 m³  2 100

1.3 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

Areal Beløp
Gebyr for matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn  5 300
Dersom matrikkelenheten merkes og måles, fastsettes gebyr etter pkt. 1.1

1.4 Oppmåling av uteareal pr  eierseksjon

ArealBeløp
0 – 50 m² 8 500
51 – 250 m² 16 000
251 – 2000 m² 25 500
2001 m² – økning pr. påbegynt daa 1 060

1.5 Registrering av jordsameie

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.

Timepris: 1 080

2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

Gebyr for oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning: kr 5 300.

Viser til 1.1, 1.2, og 1.4. I tillegg kommer tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning.

2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter pkt. 1 og 2.

3 Arealoverføring

3.1 Arealoverføring/tilleggsareal til eksisterende matrikkelenhet

Areal Beløp
0 - 250 m² 15 900
251 - 500 m² 19 100
501 - 1000 m² 22 300
1001 - 2000 m² 25 500
2001 m² - økning pr. påbegynte daa.  1 060

3.2 Arealoverføring til offentlig veg og jernbane

Areal Beløp
0 - 250 m² 10 650
251 - 500 m² 13 850
501 - 1000 m² 17 000
1001 - 2000 m² 20 200
2001 m² - økning pr. påbegynte daa.  1 060

3.3 Arealoverføring av anleggseiendom

Volum Beløp
0 - 250 m³  22 300
251 - 500 m³ 25 500
Volumoverføring over 500 m³, økning pr. påbegynt 500 m³  2 100

4 Grensejustering

4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5% av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20% av  eindommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.

ArealPris
0 – 250 m² 11 150
251 – 500 m² 13 300


4.2 Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5% av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³.

VolumBeløp
0 – 250 m³ 12 750
251 – 1000 m³ 15 900

5 Klarlegging av eksisterende grense/rettigheter

5.1 Klarlegging av eksisterende grense der grensen er koordinatbestemt bed tidligere oppmålingsforretning.

GebyrBeløp
For inntil 2 punkter 5 850
For overskytende grensepunkter, pr. punkt 1 060

5.2 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt

GebyrBeløp
For inntil 2 punkter 5 850
For overskytende grensepunkter, pr. punkt 1 850

5.3 Klarlegging av rettigheter

Gebyr Beløp
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgåtte timer. Sats pr time 1 150

6 Privat grenseavtale

GebyrBeløp
For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde 5 850
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde 3 400

Billigste alternativ for rekvirent velges.

7 Urimelig gebyr

Dersom gebyret åpenbart er urimleig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan rådmannen av eget tiltak fastsette et passende gebyr.

Dersom opprettelse av flere tomter gjennomføres samtidig og klart gir tidsbesparelse, er det grunnlag for å kunne gi reduksjon i gebyret.

Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastesette et redusert gebyr.

8 Betalingstidspunkt

Gebyr skal betales til kommunekassa / kemneren etter regningsoppgave fra oppmålingsmyndigheten. Betalingen skjer etter det regulativ og de satser som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. 

Betalingen kan kreves før forretningen berammes, eller annet arbeid igangsettes. Gebyrsatsene inkluderer hjelpemannskaper, bil- og ev. båtgodtgjørelse, administrative utgifter, merkemateriell og arbeidet med merking av grenser. 

Tinglysingsgebyr og dokumentavgift kommer i tillegg. 

Merverdiavgift beregnes ikke ved innkreving av gebyrene, jf. Skattedirektørens rundskriv av 6. mars 1970 til skatteinspektørene.

9 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret. 

Dersom endringen innebærer at det er innkrevd et for lavt gebyret vil rekvirenten få et tilleggsgebyr.

10 Utstedelse av matrikkelbrev

MatrikkelbrevBeløp
0-10 sider 175
Over 10 sider 350

Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen.

Andre gebyrer

11. Seksjonering

Gebyr Beløp
Behandling av søknad om seksjonering 5 050
Behandling av søknad om reseksjonering 7 200
Tillegg ved befaring seksjonering/reseksjonering 2 200

Blir seksjoneringsbegjæringen avslått, betales halvparten av gebyret for seksjoneringen, jf eierseksjonsloven § 7 femte ledd. Gebyret reguleres etter rettsgebyret.

Der eierseksjonering også omfatter uteareal, vil det i tillegg komme gebyr for oppmålingsforretning i henhold til i punkt 1.4 i gebyrregulativet, jf matrikkelloven § 9 annet ledd. Tinglysingsgebyr vil også komme i tillegg.

12. Salg av eiendomsinformasjon

Pris for meglerpakke økes med 2,5 %.

13. Salg av basiskart som vektordata

Pris for vektordata følger kartverkets prisregulering.

Fellingsavgift for elg og hjort

Maksimalsats for fellingsavgift Beløp
Elg, voksen 562
Elg, kalv 331
Hjort, voksen 430
Hort, kalv 261

Beløpet kreves inn i ettertid for felte dyr. Vedtaket er gjort i henhold til forsrift om kommunale og fylkeskommunale viltfond og fellingsavgifter for elog og hjort, FOR-2011-4-45-537. Inntektene benyttes vesentlig til arbeid med skadd vilt.

Publisert: 16.12.2016 10:57
Sist endret: 09.01.2020 08:41