Viltforvaltning

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Jakt og fangst

Kommunen er lokal viltmyndighet og har en viktig rolle i forvaltningen av elg, hjort, rådyr og bever. Kommunen fastsetter minsteareal og godkjenner vald for disse dyrene, samt vedtar kommunal målsetting for hjorteviltforvaltning.

Godkjenning av vald - minsteareal

For å få fellingstillatelse for elg, hjort, rådyr og bever må en ha eller disponere et bestemt areal, vald. For godkjenning av vald kreves det blant annet et minimum av areal. Se forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Skien kommune, Telemark. Kommunen må godkjenne nye vald for de nevnte artene. Søknadsfrist er 1. mai.

Skjema for godkjenning/endring av vald.

Sett elg

"Sett elg" er et system hvor jegere registrerer det de ser av elg under jakta. All informasjon blir bearbeidet og gir viktige opplysninger om utvikling av elgbestanden.

Skjema for "Sett elg"

Skjema kan lastes ned som excel-fil, fylles ut og mailes til eigil.movik@skien.kommune.no
Det kan også skrives ut, utfylles med penn og sendes eller scannes til samme mailadresse.
Excelarket summerer automatisk.

Resultatene fra tidligere år kan ses i Hjorteviltregisteret 

Jakttider

De artene det er åpnet opp for jakt på, har fastsatt egne jakttider gjennom sentral forskrift.

Vil du ta jegerprøven?

Kurs for å ta jegerprøve arrangeres av lokale jeger- og fiskeforeninger. Se Norges Jeger- og fiskerforbund.

Minsteareal for hjortevilt og bever

Det er åpnet for jakt på elg, hjort, rådyr og bever. Gjeldende minsteareal er:

Elg: 3000 daa, Hjort: 3000 daa, Rådyr: 250 daa, Bever: Tildelingsgrunnlag 500 daa

Ettersøk og avliving av skadet vilt - viltnemnda

Viltnemnda som politisk utvalg er nedlagt, men de praktiske oppgavene ivaretas av et ettersøkskorps.

Kommunen har ansvar for å ta seg av skadet vilt. Vanligvis er det i forbindelse med påkjørsel av bil eller tog.
Politiet kan kontaktes og de videreformidler til vårt ettersøkskorps som håndterer dette. Politiets vakttelefon er 02800. Kommunen har ikke ansvar i forhold til dyr som oppleves som skadedyr.

Ved skadet vilt kan en ta kontakt med en av følgende personer i ettersøkskorpset: 

Navn Mobil Tel. arbeid/privat Bosted
Helge Røsaker 908 48 589 35 53 55 75  Gulset
Nils-Petter Ødegaard 958 32 057    Flakvarp/Vold
Kjetil Stubberød 905 64 234   Fossum
Kenneth Sollid 930 61 030    Gulset
Magnar Nordsveen

917 93 065

   Melum
Jon Tveten 901 79 594    Limi
Tor Inge Dale 900 46 376    Gråten
Trond Øyvind Åmås 976 70 467 35 58 12 30  Åfoss
Hilde Bø 990 34 216    Asdal
Trond Indrebø 481 86 593 35 58 90 23/35 50 06 16  Hyni
Eigil Movik 996 91 083    Eidanger

Stillingen som ansvarlig for viltforvaltning er ubesatt fram til 1.august, men Eigil Movik kan kontaktes på tlf.996 91 083.

Felling av vilt som gjør skade

Kommunen kan i visse tilfeller gi fellingstillatelse på vilt utenom ordinær jakttid for å avverge skade. Naturmangfoldloven § 18 og Forskrift om felling av viltarter som gjør skade.

Grevling

Kommunen får henvendelser særlig på våren og høsten angående grevling. Mange synes grevlingen er fascinerende, men noen er engstelige. Grevlingen går ofte "i sine egne tanker" og er litt uoppmerksom. Ved å klappe i hendene eller rope forsvinner den raskt.

Når den er på jakt etter mat kan den gjøre skade på plenen. Dette gjelder særlig når den graver etter oldenborrelarver. Grevlingen kan også gjøre nytte for seg ved at den spiser den såkalte "mordersneglen". Selv om grevlingen er et rovdyr, er den som regel ikke noe farlig for voksne, barn, katter og hunder.

Felling av grevling kan gjøres hele året hvis den gjør skade av vesentlig økonomisk betydning, etter forskrift om felling av viltarter. Imidlertid er dette sjelden. 

Det er en del tiltak du kan gjøre for å få grevlingen til å finne andre steder å være. Se vedlegget «Grevling i hagen».

For å unngå at mordyr felles og ungene blir alene, vil kommunen være restriktiv med å gi skadefellinger.

Eventuell søknad om skadefelling kan sendes skien.postmottak@skien.kommune.no

Ansvarlig: Stilingen ubesatt fram til 1.august

Måker - måkeunger i byen

Kommunen får henvendelser om plagsomme måker. Det er særlig når måkeunger ramler ned fra hustak. Foreldrene vil da forsøke å skremme bort folk og oppleves i den sammenheng som aggresive.
Fiskemåke har gått kraftig tilbake i antall og er klassifisert som «nær truet». Det er derfor en høy terskel for å innvilge skadefelling. I henhold til skadefellingsforskriften, kan fiskemåke felles hele året uten særskilt tillatelse hvis den gjør skade av vesentlig økonomisk betydning. Det er sjelden at vilkåret om vesentlig økonomisk skade er til stede.  Er det ikke vesentlig økonomisk skade, må du søke kommunen om skadefelling eller punktering eller fjerning av egg.  Et krav er at det er forsøkt ulike tiltak for å unngå problemet. Se Informasjon om takhekkende måker. Hvis det er helsemessige begrunnelser vil søknaden også bli vurdert av Miljørettet helsevern.

Søknad om skadefelling kan sendes: skien.postmottak@skien.kommune.no
Ansvarlig: Stillingen ubesatt fram til 1.august

Båndtvang

Det er generell båndtvang fra og med 1. april til og med 20. august. I denne tida skal hunder holdes i bånd, være inngjerdet eller innestengt.

Lov om hundehold

Utenfor båndtvangstiden kan hunder bare være løse når de:

  • blir fulgt og kontrollert på aktsom måte, eller
  • er forsvarlig inngjerdet på et sted som ikke er åpent for allmenn ferdsel.


Det vil si at utenfor båndtvangstiden er det ikke tillatt å la hunden streife fritt omkring. Den skal følges og være under kontroll. Hundeholderen skal påse at hunden ikke farer mot, hopper på, forfølger eller stiller seg i veien for folk som ikke godtar dette.

Hunder skal alltid holdes under tilsyn slik at de hindres i å drive eller forfølge vilt, jfr. likevel unntaket for jakthunder § 9 tredje ledd i Hundeloven. Kommunen kan innføre ekstraordinær båndtvang av hensyn til viltet. Dette er aktuelt i vintre med mye snø og kunngjøres i avisene.

I tillegg til Lov om hundehold har Skien kommune vedtatt en egen forskrift om hundehold som pålegger båndtvang hele året visse steder.

Båndtvang hele året gjelder:

  • boligområder og handleområder
  • parker, på kirkegårder, på gravplasser
  • på og ved skoler, barnehager, lekeplasser og idrettsplasser
  • på gang- og sykkelveier
  • i maskinpreparerte skiløyper

Med boligområdet menes området som er bebygd og regulert til boligformål.

Se mer i Forskrift om hundehold, Skien kommune, §3.

Skien kommune har laget to inngjerdede luftegårder hvor du kan ha hunden løs.
Den ene er på Vestre Gulset, i det populære turområdet ved parkeringen til Åletjern. Se kart.
Den andre er på Gimsøy bak Gimsøy kirke. Se kart.
Denne ligger inntil boligområder og det må tas hensyn til dette samt ved begravelser.

Begge områdene er på ca. 3 daa og hunden kan slippes løs her uansett båndtvangstider. Det er åpent for alle, men på eget ansvar.

Skien kommune rydder ikke vegetasjon i luftegården. Dersom noen ønsker å gjøre dette på eget initiativ må det utvises forsiktighet. Det er opprettet foreninger som vil vedlikeholde parkene. Disse finnes på Facebook, henholdsvis Hundeparken på Gjemsø og Hundeparken Vestre Gulset. Vi oppfordrer til å støtte disse.

Kontaktperson

Ansvarlig for viltforvaltning er landbruksrådgiver for vilt, fiske, friluftsliv og miljø, Eigil Movik, tlf. 996 91 083.

Publisert: 13.01.2017 12:39
Sist endret: 24.09.2020 10:01