Skogbruk

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Skogfond

Avsetting av skogfond er hjemlet i skogloven. Skogfondet består av midler som skogeierne plikter å sette av ved alt salg av tømmer og biobrensel. Hver skogeiendom har egen fondskonto, og skogfondsmidlene er knyttet til skogeiendommen og pengene kan kun benyttes til aktiviteter knyttet til skogeiendommen. Beløpet som blir satt av til skogfond er ikke skattepliktig. Innestående skogfondsmidler følger eiendommen ved eierskifte. Skogeier har ikke krav på renter av det som står inne på fondet. Rentemidlene går til administrasjon av skogfondordningen, eventuelle tap ved ordningen, til ulike rådgivningstiltak og områdevise skogbruksplaner.

Hva kan skogfond brukes til?
  • Skogkulturtiltak, som planting og ungskogpleie 
  • Nybygging og ombygging av skogsveger, samt ombygging av velteplasser
  • Vedlikehold av skogsbilveger og velteplasser
  • Miljøtiltak, som pleie av kantsoner i skog
  • Skogbruksplanlegging Bioenergianlegg og -utstyr for varmeleveranse
  • Forsikring av skog
  • Kursavgift og kursmateriell for kurs knyttet til skogens drift
  • Oppmerking av eiendomsgrenser

Det kan også dekke merverdiavgift knyttet til de aktuelle tiltakene.

Vi du sjekke saldo på skogfond?

Saldo på skogfondet.

Skogfondskalkulator

Vil du ha utbetaling fra skogfondet?

Du kan bruke et av følgende skjemaer.

Tilskudd til næring- og miljøtiltak i skogbruket - NMSK

Formålet med ordningen er å stimulere til økt verdiskaping i skogbruket, samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen blir ivaretatt og videreutviklet.

Vil du søke om tilskudd til næring- og miljøtiltak i skogbruket?

Du kan bruke et av følgende skjemaer.

 

Bygging av skogbruksveier

Bygging av skogbruksveier er søknadspliktig. Dette er for å sikre at hensynet til miljø, landskap, kulturminner, friluftsliv og andre berørte interesser blir ivaretatt. Naboer og rettighetshavere skal varsles om søknaden.

Vil du søke om tilskudd til bygging av skogbruksvei?

Søknad om tilskudd til veibygging.

 

Kontaktperson:

Espen Nordstrand - tlf. 35 58 90 27
espen.nordstrand@skien.kommune.no

Publisert: 09.12.2016 12:47
Sist endret: 09.12.2016 13:22