Dispensasjon i byggesaker

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Det klare utgangspunktet er at alle byggverk skal gjøres innenfor lovverk, planer og bestemmelser. De ulike bestemmelsene har blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess. Det skal derfor vanligvis ikke gi tillatelse til å fravike dette.

I rene unntakstilfeller kan det likevel sendes inn søknad om dispensasjon fra krav som er fastsatt i plan, lov eller forskrift, jf pbl. §19-1.

I hvilke typer saker kan man vurdere å søke om dispensasjon?

  • Dersom naboen din ikke ønsker å gi samtykke til plassering nærmere enn 4 meter fra nabogrense.
  • Dersom du ønsker å bygge høyere eller større enn det reglene i kommuneplan/reguleringsplan tillater.
  • Dersom du ønsker å bygge utenfor angitte byggelinjer i reguleringsplanen.

Kriterier for dispensasjon

Ingen har krav på å få dispensasjon. Politisk vedtatte planer og andre bestemmelser skal som hovedregel alltid følges. Ved søknad om dispensasjon vurderes det om hensynet bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra blir vesentlig tilsidesatt ved å innvilge dispensasjon. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene. Det skal med andre ord mye til for å kunne innvilge dispensasjon.

Det må være forhold som kan påberopes konkret i saken, og ikke generelle grunner som kan fremføres av alle. Argumentasjon som knytter seg til hensynet bak regelen, areal- og ressursdisponering, skal vektlegges. Økt plassbehov, ønske om bedre utnytting av eiendommen, forhold vedrørende søkers person (sykdom eller lignende) og fordeling av arv er sjeldent relevant.

Dispensasjon etter pbl. 19-2 (dispensasjonsvedtaket) kan gis permanent eller midlertidig. Når dispensajonen gis midlertidig, må søkeren ved dispensasjonstidens utløp fjerne oppførte eller opphøre midlertidig bruk uten utgift for kommunen.

Det kan også knyttes spesielle vilkår til en dispensasjon.

Annen informasjon om dispensasjon i byggesaker

Pris for behandling av dispensasjonssøknader finner du i kommunens gebyrregulativ:

Byggesaksgebyrer 2019

Du kan lese mer om dispensasjon her:

Informasjon fra Fylkesmannen i Telemark

Publisert: 14.12.2016 15:50
Sist endret: 29.01.2019 16:17