Forhåndskonferanse

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Hva er en forhåndskonferanse?

En forhåndskonferanse er et møte mellom tiltakshaver og kommunens saksbehandler. Møtet gir en anledning til å gå gjennom og klarlegge ytre rammebetingelser for byggetiltaket med hensyn til offentlige bestemmelser.

Hva bør en forhåndskonferanse avklare?

Forhåndskonferansen bør avklare de forutsetninger som må tilfredstilles for at tiltaket skal kunne godkjennes:

  •  Tiltakshavers informasjon: Tiltakshaver/søker må først orientere kommunen om det planlagte tiltak, dets bakgrunn og forutsetninger, omfang og konsekvenser, og dernest foreta en gjennomgang av tiltaket basert på forhåndsinnsendte kart og tegninger, redegjørelse, og eventuell annen dokumentasjon som saksbehandler i kommunen har bedt om.
  • Kommunens informasjon gjelder primært sentrale rammebetingelser som ligger i plan- og bygningslov, forskrift og rikspolitiske bestemmelser, og lokale rammebetingelser gjennom kommunale bestemmelser i de arealplaner som gjelder for området der tiltaket vil være plassert.
  • Planforutsetninger: Forholdet til gjeldende plangrunnlag må alltid drøftes; eventuelle behov for planendringer eller dispensasjonsbehandling bør komme tydelig frem i referatet.
  • Forvaltningspraksis: Det bør også kunne pekes på gjeldende forvaltningspraksis dersom det råder en entydig, retningsgivende praksis for behandling av lignende tiltak som det forhåndskonferansen skal belyse.
  • Plassering og utforming av tiltaket: I tillegg bør det gis faglig begrunnede synspunkter på det ønskede tiltakets plassering, utforming, planløsning og utseende slik dette er presentert i forhåndkonferansen. Samtidig bør det påpekes generelle kvalitetskrav som bør knyttes til tiltakets egen arkitektur, til eventuelle aspekter vedrørende vern eller tilpasning, og til utomhusanlegg.  
  • Saksbehandling: Det bør endelig gis informasjon om saksbehandlingstid og videre saksbehandlingsprosess, samt forutsetninger for behandlingsmåten; i den sammenheng også informasjon om krav til ansvar og kontroll med tiltaket, og hvordan disse kravene skal dokumenteres.
  • Krav til dokumentasjon: Saksbehandler må til slutt definere hva som senere må dokumenteres i en søknad (eventuelt melding) avhengig av summen eller kombinasjonen av ovennevnte problemstillinger.

All informasjon som gis fra kommunen må baseres på og reflektere tiltakshavers fremstilling av det påtenkte tiltak.

All informasjon som er gitt skal fremgå av et eget referat og konkludere med spesifikke krav til innsendelse og dokumentasjon av en senere søknad. Det er kommunen som utarbeider referatet.

Ikke ordinær saksbehandling

Forhåndskonferansen må ikke forveksles med den ordinære saksbehandling, da det ikke vil bli tatt beslutninger som er rettslig bindende. Det kan for eksempel ikke gis noe forhåndstilsagn om en eventuell dispensasjon, kun opplysning om eventuelle dispensasjoner som er nødvendig for det aktuelle tiltaket og hvilke regler som gjelder for dispensasjon.

Det gjøres oppmerksom på at dersom tiltaket endres, kan det være slik at de avklaringer som ble gjort på forhåndskonferansen ikke gjelder lenger.

Hvordan be om forhåndskonferanse?

Skjema for bestilling av forhåndskonferanse.

Skjemaet må skrives ut og sendes inn.

Publisert: 31.01.2017 16:39
Sist endret: 31.01.2017 16:54