Hva mener du om planen for gbnr. 300/4253 m.fl. - Fløtninga 8?

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Forslag til detaljregulering for gbnr. 300/4253 m.fl. - Fløtninga 8 er lagt ut på høring. Det betyr at du nå kan komme med synspunkter til planen.

Planområdets  avgrensning

 


Beskrivelse av planforslaget

Saken gjelder 1. gangs behandling av forslag til detaljregulering for kvartalet som ligger inntil krysset Oscars gate - Lundegata. Hensikten med planforslaget er å legge til rette for ny boligbebyggelse.

 

Vedtaket

Planforslaget ble behandlet av utvalg for klima, miljø og byutvikling den 03.05.2022, sak 35/22.  Vedtaket lyder;

"Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for gbnr. 300/4253 m.fl. – Fløtninga 8, med kart og bestemmelser datert 18.2.2022, ut til offentlig ettersyn. Planen legges ut med følgende tillegg:

  1. Før sluttbehandling skal utbyggingsvolumet i planforslaget reduseres slik at kommuneplanens krav til uterom innfris. 
  2. Mulighet for takterrasse over kote 29 tas ut. 
  3. Før sluttbehandling skal det legges inn konkrete rekkefølgekrav knyttet til opparbeidelse av fortau langs/rundt kvartalet."

Alle dokumentene i saken finner du i sak 35/22. Planforslaget er også lagt ut på servicesenteret i Henrik Ibsens gate 2.

 

Har du innspill til planforslaget?

Send eventuelle synspunkter til planenheten, Skien kommune på skien.postmottak@skien.kommune.no, eller til Skien kommune, planenheten, postboks 158, 3701 Skien.

Frist for innspill: 15.08.2022.

 

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne Solveig Haugen på tlf. 995 10 077.

 

 

 

 

 

Publisert: 20.03.2021 00:24
Sist endret: 27.06.2022 13:43