Hva mener du om planen for Håvundvegen 371?

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Forslag til detaljregulering for gbnr. 75/10 m. fl. – Håvundvegen 371 er lagt ut på høring. Det betyr at du nå kan komme med synspunkter på planen.

Planområdets beliggenhet og avgrensning

Planområdet ligger på Borgestad ved Håvundvegen 371, sør for krysset Håvundvegen/Fv3270 og nord for Borgestad kirke.


Her kan du se en dronevideo som ble tatt opp i forbindelse med oppstartmøtet. Foreslått planområde som er vist på filmen avviker litt fra som blei forhåndsvarslet og som nå er lagt ut på høring.


Beskrivelse av planforslaget

Planforslaget legger til rette for 15 nye boliger i form av leiligheter og konsentrert småhusbebyggelse. Det er 7 eiketrær på eiendommen som alle omfattes av naturmangfoldloven. Det er innarbeidet hensynssone med avstand 15 meter fra eiketrærnes stamme. Også den eksisterende bevaringsverdige presteboligen med hage er foreslått regulert til bevaring. Området langs Håvundvegen er foreslått som grønt felles uteoppholdsareal for boligene i området. Det er også innarbeidet en småbarns lekeplass på det nedre området ved eiketrærne langs Håvundvegen.

 

Du kan se planforslaget med tilhørende dokumenter i sak 51/22 , og på servicesenteret i Henrik Ibsens gate 2.

 

Vedtaket

I sak 51/22 vedtok Utvalg for klima, miljø og byutvikling følgende vedtak:

«Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for Håvundvegen 371, med kart og bestemmelser datert 21.03.2022 ut til offentlig ettersyn.

Også tilleggsforslag fra Norborg (Krf) ble enstemmig vedtatt:

"UKMB legger vekt på at arkitekturen må tilpasses natur- og kulturmiljøet. Høydene utfordrer også dette, og vi ber frem til 2. gangs behandling å få landskapsbildet bedre frem. Når den tid kommer også få byggesaken til orientering."

 

Har du innspill til planforslaget?

Send eventuelle synspunkter til planenheten, Skien kommune på skien.postmottak@skien.kommune.no, eller til Skien kommune, planenheten, postboks 158, 3701 Skien.

Frist for innspill: mandag 29. august 2022.

 

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne saksbehandler Hanneke Kloosterman på tlf. 35 58 12 18

Publisert: 20.03.2021 00:24
Sist endret: 27.06.2022 13:40