Skal du lage reguleringsplan?

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Lovhjemmel for privat plan

I henhold til plan og bygningslovens § 12-3 har private, tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter rett til å fremme forslag til detaljregulering, herunder utfyllende regulering, for konkrete bygge- og anleggstiltak og arealendringer, og til å få kommunens behandling av og standpunkt til reguleringsspørsmålet som tas opp i det private forslaget.

Private forslag må innholdsmessig følge opp hovedtrekk og rammer i kommuneplanens arealdel og foreliggende områdereguleringer. Ved vesentlige avvik må det utarbeides og vedtas et planprogram og utarbeides en konsekvensutredning.

Reguleringsplan skal utarbeides av fagkyndige.

Oppstartsmøte

Når det er ønskelig å igangsette arbeid med en detaljplan og forslagsstilleren er en annen enn planmyndigheten selv, skal planspørsmålet legges fram for planmyndigheten i møte, jfr. plan og bygningslovens § 12-8. Et slikt møte kalles oppstartsmøte og avholdes mellom forslagsstiller og Plan- og byggesaksenheten i kommunen. Det er forslagsstiller som ber om dette møtet. I forbindelse med anmodningen om oppstartsmøte ønsker kommunen at skjemaet Bestilling av oppstartsmøte benyttes, se knapp lenger nede.

Det forutsettes at forslagsstiller før det bes om oppstartsmøte har gjort seg kjent med hvilke muligheter som ligger innenfor eventuelt gjeldende plan - samt hvilke føringer kommuneplanens arealdel gir for området. På oppstartsmøtet skal forslagsstiller orientere om bakgrunnen for planinitiativet, sine foreløpige tanker for området og eventuelt legge fram enkle skisser for å vise sine ønsker. Kommunen vil påpeke viktige forhold som må utredes i tilknytning til planarbeidet og gi sine foreløpige råd og anbefalinger. Forslagsstiller vil etter møtet vurdere om det er ønskelig å gå videre med planarbeidet eller ikke.

Kontaktperson:
Geir H. Sollid, Plan og byggesaksenheten
Telefon: 35 58 11 06.   E-post: geir-halvor.sollid@skien.kommune.no

Bestilling av oppstartsmøte

Grenlandsstandarden

Grenlandskommunene samt Drangedal og Kragerø har utviklet en felles standard som kalles Grenlandsstandarden. Dette er en samling av rutiner og hjelpemidler som primært omhandler plansaker og byggesaker.

I kapittel 5 vil du som planlegger finne de rutiner/hjelpemidler som gjelder plansaker. Her vil du blant annet finne en rutine for hvordan oppstartsmøter gjennomføres, eksempler på varslingsbrev og varslingsannonser samt liste over diverse offentlige etater, interesseorganisasjoner med mer som skal vurderes forhåndsvarslet. Det er også utarbeidet og lagt ut en sjekkliste som inneholder endel spørsmål og problemstillinger planleggeren må forholde seg til. I tillegg er det lagt ut hvilke felles krav kommunen har til det søknadsmaterialet som skal utarbeides og innleveres.

Gode nettsteder

Her er noen linker til sider på nettet som kan være fint å være kjent med for deg som skal utarebeide reguleringsplan i Skien:

 

Publisert: 25.10.2016 22:33
Sist endret: 21.08.2017 09:40