Avløp og rensing

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Kontaktinformasjon

Finn Jenssen, vann- og avløpssjef. Telefon: 35 58 12 54 // 916 60 710.                                   finn.jenssen@skien.kommune.no

Anette Hardli, enhetsleder avløp. Telefon 917 72 244.                                     anette.hoppestad.hardli@skien.kommune.no

 

Informasjonsbrosjyre om vann- og avløpsenheten

Avløpsnett

Skien kommune har ansvar for drift av kommunens offentlige ledningsnett. I kommunen er det ca. 600 km med avløpsledninger, i tillegg til 65 kloakkpumpestasjoner og to renseanlegg.

De fleste eiendommer i Skien kommune er tilknyttet offentlig ledningsnett, noen har septiktank som tømmes av kommunens slamsugebil.

Renseanlegg

Avløpsvannet i Skien blir ført til to renseanlegg – Elstrøm og Knardalstrand. Begge renseanleggene er kjemiske anlegg, det vil si at det tilsettes kjemikalier som danner utfelling av organisk materiale. Renseanleggene driftes og vedlikeholdes slik at vi oppnår optimal rensing, og en slamkvalitet i tråd med utslippskrav og gjeldende forskrifter, Mer enn 90 % av fosforet blir fjernet fra kloakken før det går til husstandene. Elstrøm renseanlegg har utslipp til Farelva, mens Knardalstrand renseanlegg har sitt utslipp til Frierfjorden.

 

Fettutskillere

Utslipp av fett fra virksomheter skaper driftsproblemer i avløpsnett, pumpestasjoner og renseanlegg. Fett i ledningsnettet kan føre til tilstopping, tilbakeslag av avløpsvann til kjellere og lukt- og rotteproblemer.

Installering av fettavskillere hos virksomheter med fettholdig avløpsvann reduserer eller fjerner fettproblemene.

I Skien kommune er det utarbeidet en lokal forskrift om påslipp av fettholdig avløpsvann, samt veiledning til forskriften som ble vedtatt den 1.06.2017 av kommunestyre.

Bestemmelsene i denne forskriften gjelder for virksomheter som produserer, tilbereder eller behandler varm mat og som har påslipp av fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsanlegg. Påslipp av fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett er et søknadspliktig tiltak, og det skal derfor godkjennes av kommunen.

Virksomheter som omfattes av forskriften er ansvarlige for installering, drift og vedlikehold av fettavskilleren.

Virksomhetene er også ansvarlig for årlig rapportering til kommunen, der de skal

dokumentere at fettavskilleren drives etter forskriften.

Skjemaer:

Søknad om påslippstillatelse for fettholdig avløpsvann

Driftsjournal for fettavskilleranlegg

Årsrapport for fettavskilleranlegg

Oljeutskillere

Utslipp av oljeholdig avløpsvann kan medføre driftsproblemer i avløpsnett, pumpestasjoner og renseanlegg. Mineralolje inneholder en rekke komponenter som er tungt nedbrytbare og som har en rekke uheldige miljøeffekter.

Installering av oljeutskillere hos virksomheter med oljeholdig avløpsvann forebygger eventuelle skader på natur, ledningsnett, renseanlegg eller ansatte.

I Skien kommune er det utarbeidet vilkår for påslipp av oljeholdig avløpsvann til offentlig avløpsnett.

Bestemmelsene i vilkårene gjelder for virksomheter som har påslipp av oljeholdig avløpsvann til kommunalt avløpsanlegg. Påslipp av oljeholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett er et søknadspliktig tiltak, og det skal derfor godkjennes av kommunen.

Virksomheter som omfattes av forskriften, er ansvarlig for installering, drift og vedlikehold av oljeutskilleren.

Virksomhetene er også ansvarlig for årlig rapportering til kommunen, der de skal dokumentere at oljeutskilleren drives etter vilkåret.

Skjemaer:

Søknad om påslipp av oljeholdig avløpsvann

Årsrapport for oljeutskilleranlegg

 

Tømming og tilsyn av mindre avløpsanlegg.

Kommunen skal sørge for tømming, transport og sluttbehandling av slam fra private avløpsanlegg, samt gjennomfører tilsyn av alle spredte utslipp.

I Skien kommune er det utarbeidet en lokal forskrift om tømming og tilsyn av mindre avløpsanlegg som ble vedtatt den 1.06.2017 av kommunestyre.

Tømming av slamavskillere skal skje etter fastsatt tømmeplan.

Tømming av tette tanker skal primært skje etter behov og bestilles av abonnenten.

Kommunen fastsetter gebyrregulativ for tømming av avløpsslam og tilsyn av spredte utslipp. Regulativet med gebyrsatser vedtas årlig av kommunestyret. Gebyrsatser for 2018

Abonnenter som har slamavskiller eller minirenseanlegg betaler et årlig gebyr for ordinær tømming og tilsyn, selv om tilsynet og tømming gjennomføres sjeldnere enn hvert år. Abonnenter som har andre anlegg, betaler gebyr for hver tømming. Det kan kreves ekstra gebyr for: vanskelig tilgjengelighet, manglende klargjøring, tømming utenom fastsatt tømmeplan og nødtømming.

 

Har du kloakklukt i huset?

Sjekk alle sluk, fungerer som vannlås for lukt.

Kloakklukt i hus og bygninger er ubehagelig, men kan ofte utbedres på en enkel måte. Vår første anbefaling er at du sjekker og etterfyller alle vannlåser med vann. Blir ikke dette  tilstrekkelig anbefales det å ta kontakt med rørlegger for en faglig vurdering av avløpsanlegget.

I det kommunale avløpsnettet kan det danne seg kloakkgasser som avgir sterk lukt.

For å hindre at kloakklukt kommer ut fra avløpsnettet og inn i bygget, er det krav om at alle avløpsinstallasjoner skal ha montert vannlås. Det hender at vannet i vannlåsen fordamper eller av andre årsaker forsvinner. Dette fører til at kloakktlukt kommer ut i rommet hvor utstyret/sluket er plassert. Underdimensjonering eller feil utførelse av avløpsanlegget i bygget kan også føre til at vakum i avløpsnettet suger ut vannet i vannlåsen. I noen tilfeller viser det seg at vannlåsen er brutt fordi f.eks renseplugg (stakeplugg) i sluk mangler. Utette avløpsledninger og skjøter kan også føre til lukt. Dette er ofte vanskeligere å oppdage uten å foreta kjøring med TV-kamera eller røyktesting av avløpsledningene.

For å unngå lukt i bygg har Normalreglement for sanitæranlegg (legge inn link) bestemmelser om vannlås, dimensjoner på ledningsnettet og krav om at alle bygg skal ha lufting over tak. Dette gjøres for å få luftet ut lukt og for å hindre utsuging av vann fra vannlåser som følge av undertrykk.

Rotter som dør og blir liggende i bygg i lengre tid kan avgi lukt som ligner kloakklukt. Rotter kan i gitte situasjoner også gnage hull i eksisterende avløpsledninger og dermed forårsake luktproblemer gjennom slike hull i rørene.

 

Publisert: 26.10.2016 09:17
Sist endret: 15.01.2018 13:37