Avløp

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Kontaktinformasjon

Finn Jenssen, teknisk sjef. Telefon: 35 58 12 54 // 916 60 710.                                   finn.jenssen@skien.kommune.no

Anette Hardli, enhetsleder avløp. Telefon 917 72 244.                                     anette.hoppestad.hardli@skien.kommune.no

 

Informasjonsbrosjyre om vann- og avløpsenheten

Avløpsnett

Skien kommune har ansvar for drift av kommunens offentlige ledningsnett. I kommunen er det ca. 600 km med avløpsledninger, i tillegg til 65 kloakkpumpestasjoner og to renseanlegg.

De fleste eiendommer i Skien kommune er tilknyttet offentlig ledningsnett, noen har septiktank som tømmes av kommunens slamsugebil.

Renseanlegg

Avløpsvannet i Skien blir ført til to renseanlegg – Elstrøm og Knardalstrand. Begge renseanleggene er kjemiske anlegg, det vil si at det tilsettes kjemikalier som danner utfelling av organisk materiale. Renseanleggene driftes og vedlikeholdes slik at vi oppnår optimal rensing, og en slamkvalitet i tråd med utslippskrav og gjeldende forskrifter, Mer enn 90 % av fosforet blir fjernet fra kloakken før det går til husstandene. Elstrøm renseanlegg har utslipp til Farelva, mens Knardalstrand renseanlegg har sitt utslipp til Frierfjorden.

 

Fettutskillere

Utslipp av fett fra virksomheter skaper driftsproblemer i avløpsnett, pumpestasjoner og renseanlegg. Fett i ledningsnettet kan føre til tilstopping, tilbakeslag av avløpsvann til kjellere og lukt- og rotteproblemer.

Installering av fettavskillere hos virksomheter med fettholdig avløpsvann reduserer eller fjerner fettproblemene.

I Skien kommune er det utarbeidet en lokal forskrift om påslipp av fettholdig avløpsvann, samt veiledning til forskriften som ble vedtatt den 1.06.2017 av kommunestyre.

Bestemmelsene i denne forskriften gjelder for virksomheter som produserer, tilbereder eller behandler varm mat og som har påslipp av fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsanlegg. Påslipp av fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett er et søknadspliktig tiltak, og det skal derfor godkjennes av kommunen.

Virksomheter som omfattes av forskriften er ansvarlige for installering, drift og vedlikehold av fettavskilleren.

Virksomhetene er også ansvarlig for årlig rapportering til kommunen, der de skal

dokumentere at fettavskilleren drives etter forskriften.

Skjemaer:

Søknad om påslippstillatelse for fettholdig avløpsvann

Driftsjournal for fettavskilleranlegg

Årsrapport for fettavskilleranlegg

Oljeutskillere

Utslipp av oljeholdig avløpsvann kan medføre driftsproblemer i avløpsnett, pumpestasjoner og renseanlegg. Mineralolje inneholder en rekke komponenter som er tungt nedbrytbare og som har en rekke uheldige miljøeffekter.

Installering av oljeutskillere hos virksomheter med oljeholdig avløpsvann forebygger eventuelle skader på natur, ledningsnett, renseanlegg eller ansatte.

I Skien kommune er det utarbeidet vilkår for påslipp av oljeholdig avløpsvann til offentlig avløpsnett.

Bestemmelsene i vilkårene gjelder for virksomheter som har påslipp av oljeholdig avløpsvann til kommunalt avløpsanlegg. Påslipp av oljeholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett er et søknadspliktig tiltak, og det skal derfor godkjennes av kommunen.

Virksomheter som omfattes av forskriften, er ansvarlig for installering, drift og vedlikehold av oljeutskilleren.

Virksomhetene er også ansvarlig for årlig rapportering til kommunen, der de skal dokumentere at oljeutskilleren drives etter vilkåret.

Skjemaer:

Søknad om påslipp av oljeholdig avløpsvann

Årsrapport for oljeutskilleranlegg

 

Mindre avløpsanlegg i spredt bebyggelse

Eiendommer med innlagt vann som ikke har tilgang til offentlig avløpsnett må etablere egne private avløpsløsninger. Et privat avløpsanlegg renser avløpsvannet lokalt med bruk av for eksempel slamavskiller, tett tank eller minirenseanlegg.

Kommunen er forurensningsmyndighet i henhold til Forurensningsforskriften Kap 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende.

Skal du etablere eller utbedre et privat avløpsanlegg?

Hvis du har behov for å etablere eller utbedre et privat avløpsanlegg, må du sende søknad om utslippstillatelse til kommunen.

Rehabilitering og etablering av private avløpsløsninger er søknadspliktig både etter Plan- og bygningsloven (PBL) og forurensningsforskriften Kap.12.

Rehabilitering og etablering av mindre avløpsanlegg er et tiltak som er plassert i pbl   §20-2 kategori a, det betyr at det stilles krav om ansvarlige foretak.

Hvem skal utarbeide en utslippssøknad og hva skal søknaden inneholde?

1)      Huseier/anleggseier må utarbeide en skriftlig, fullstendig søknad som skal inneholde de nødvendige opplysningene kommunen trenger for å behandle søknaden.

Innhold i søknaden:

  •  Huseiers/anleggseiers navn og adresse
  • Opplysninger om utslippet. Søknaden skal også inneholde opplysninger om utslippet skal etableres og driftes i samsvar med kravene i § 12-7 til 12-13 eller om det søkes dispensasjon fra disse kravene.
  • Plassering av avløpsanlegget og utslippssted på kart i målestokk 1:5000 eller større.
  • Dokumentasjon på hvordan utslippet skal etableres og driftes
  • Utslippets størrelse i PE
  • Beskrivelse av utslippsstedet
  • Interesser som antas å bli berørt av etableringen, herunder interesser knyttet til drikkevannsforsyning,   rekreasjon eller næringsvirksomhet
  • Oversikt over hvem som skal varsles
  • Samtykke fra kommunenes planmyndighet dersom utslippet er i strid med endelige planer etter plan- og bygningsloven 

2)      Parter og andre som kan bli særlig berørt av saken skal varsles om innholdet i søknaden.

 

Søknadsskjema for utslippssøknad

Varsling av slamtømming

For å få til en effektiv tømmeordning blir huseier varslet i forkant av rutinetømming. Skien kommune har sendt ut informasjonslapp i posten, men vil gå over til å ta i bruk SMS varsling. Abonnentene som har et registrert mobilnummer vil motta SMS, øvrige abonnenter vil motta den samme informasjonen pr brev. Meldingen som sendes ut er informasjon om tømmeperiode, at anlegget må klargjøres og veien må være fremkommelig for septikbilen.

Slamavskillere

Alle private avløpsanlegg omfattes av kommunal slamtømmeordning. Kommunen registrerer anleggene og det gjennomføres rutinetømming og tilsyn av alle anleggene.

Skien kommune vedtok 29.08.2017 forskrift om tømming og tilsyn av mindre avløpsanlegg.

Slamavskillere vil i hovedsak tømmes og kontrolleres hvert 2. år, men boliger som står ubebodd og hytter kan settes opp med en tømmehyppighet på hvert 4. år. Anleggseier må gi en tilbakemelding til kommunen dersom dette er ønskelig.

Minirenseanlegg

Minirenseanlegg krever mer tilsyn og oppfølging for at de skal rense avløpsvannet som forutsatt i utslippstillatelsen. Alle minirenseanlegg skal derfor ha en serviceavtale med sin leverandør.

Tett tank

Tømming av tett tank skal utføres på forespørsel fra eier siden denne avløpsløsningen kan kreve hyppig tømming. Dersom eier ikke rekvirerer tømming minimum en gang i året kan kommunen få anlegget tvangstømt.

Bestilling av tett tank rettes direkte til Skien kommune på telefon 35 58 12 07, og eier må klargjøre anlegget for tømming.

Gråvannstank

Når det gjelder gråvannstank, vil disse tømmes på rute hvert 4. år dersom de ikke er i kombinasjon med tett tank.

Ekstratømming

All annen tømming som ikke kommer inn under rutinetømming hvert 2. år/ 4.år og tømming av tette tanker, minirenseanlegg, anses som ekstratømming og må i sin helhet bekostes av eier. Ved ekstratømminger står eier fritt når det gjelder valg av oppdragstaker.

Dersom eier i forbindelse med ekstratømming benytter seg av en annen renovatør enn den kommunen har avtale med, bør tømmingen meldes til kommunen.

Sluttømming

Dersom et privat avløpsanlegg i kommunal tømmeordning skal sluttømmes i forbindelse med utkobling, tar kommunen regningen med selve tømmingen.

Bestilling av sluttømming kan kun gjøres av rørlegger/entreprenør som skal koble ut anlegget, og bestillingen skal rettes direkte til kommunen for å avtale tømmetidspunkt.

Betaling

Størrelsen på slamgebyret avhenger av type anlegg, og tømmefrekvens. Faktura sendes ut i 3 terminer.

Kommunale eiendomsgebyr

Kontroll av anlegget ved rutinetømming

Når slamrenovatøren foretar rutinetømming gjennomføres det også kontroll av anlegget. Dersom kontrollen viser at anlegget har mangler vil huseier/fester bli kontaktet omgående for å unngå skader på mennesker/dyr eller lokal forurensning. Manglene kan for eksempel være at lokket er ødelagt, dykkerter har falt av eller infiltrasjonsanlegget er tett.

 

Har du kloakklukt i huset?

Sjekk alle sluk, disse fungerer som vannlås for lukt.

Kloakklukt i hus og bygninger er ubehagelig, men kan ofte utbedres på en enkel måte. Vår første anbefaling er at du sjekker og etterfyller alle vannlåser med vann. Blir ikke dette  tilstrekkelig anbefales det å ta kontakt med rørlegger for en faglig vurdering av avløpsanlegget.

I det kommunale avløpsnettet kan det danne seg kloakkgasser som avgir sterk lukt.

For å hindre at kloakklukt kommer ut fra avløpsnettet og inn i bygget, er det krav om at alle avløpsinstallasjoner skal ha montert vannlås. Det hender at vannet i vannlåsen fordamper eller av andre årsaker forsvinner. Dette fører til at kloakktlukt kommer ut i rommet hvor utstyret/sluket er plassert. Underdimensjonering eller feil utførelse av avløpsanlegget i bygget kan også føre til at vakum i avløpsnettet suger ut vannet i vannlåsen. I noen tilfeller viser det seg at vannlåsen er brutt fordi f.eks renseplugg (stakeplugg) i sluk mangler. Utette avløpsledninger og skjøter kan også føre til lukt. Dette er ofte vanskeligere å oppdage uten å foreta kjøring med TV-kamera eller røyktesting av avløpsledningene.

For å unngå lukt i bygg har Normalreglement for sanitæranlegg (legge inn link) bestemmelser om vannlås, dimensjoner på ledningsnettet og krav om at alle bygg skal ha lufting over tak. Dette gjøres for å få luftet ut lukt og for å hindre utsuging av vann fra vannlåser som følge av undertrykk.

Rotter som dør og blir liggende i bygg i lengre tid kan avgi lukt som ligner kloakklukt. Rotter kan i gitte situasjoner også gnage hull i eksisterende avløpsledninger og dermed forårsake luktproblemer gjennom slike hull i rørene.

 

Publisert: 26.10.2016 09:17
Sist endret: 19.10.2020 14:02