Oljetanker

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Oljetanker

 Miljøverndepartementet har vedtatt Forskrift om begrensning av forurensing. I forskriften er tiltak for å begrense forurensing fra nedgravde oljetanker beskrevet. Formålet med forskriften er å motvirke fare for forurensning ved at eier av tanken regelmessig kontrollerer tankens tilstand og kvalitet.

Skien kommune har register over nedgravde oljetanker og er avhengig av at grunneier melder inn tank på sin eiendom. Dokumentasjon om arbeid på oljetank.

Tilsyn og meldeplikt oljetanker

Grunneier er ansvarlig for nedgravde oljetanker på sin eiendom. Grunneier kan gi pålegg om tilsyn og kontroll til en eventuell bruker. Kommunen fører tilsyn med at forskriften overholdes. Forskriften gjelder tanker med følgende væske:

•Fyringsolje

•Parfin

•Andre brennbare væsker

Grunneiere har meldeplikt for tanker som inneholder 800 liter eller mer.

For grunneiere med oljetanker større eller lik 3200 liter, kan kommunen kreve at det settes krav til regelmessig kontroll av oljetanken, og til oljetankens tilstand og kvalitet.

For særlig brennbare væsker som f.eks bensin gjelder langt strengere regler enn beskrevet her. Brannvesenet kan gi nærmere opplysninger om dette.

Kartlegging av oljetanker

Skien kommune fører register over nedgravde oljetanker som er meldt inn. For at registeret skal holdes oppdatert, er kommunen avhengig av at grunneier sender melding om tank på eiendommen. Benytt vårt skjema Dokumentasjon om arbeid på oljetank . Fyll ut skjemaet og send det til skien.postmottak@skien.kommune.no

Mange husstander i Skien har nedgravde oljetanker som ikke er meldt til kommunen. Stort sett er det tanker på størrelse ca. 1000 - 1200 liter, også kalt villatanker. Det er viktig å melde til kommunen om nedgavd tank, da kommunen og Brannvesenet kan sette inn tiltak om det oppdages lekkasje til grunn eller til vann, for å begrense mulig skade. Huseier kan stå ansvarlig om ikke tanken er i betryggende stand og skader oppstår.

Det har forekommet lekkasjer med dramatiske utfall her i Skien, ved et tilfelle måtte huset rives. Ta kontakt med ditt forsikringsselskap for å vite hva de dekker ved eventuell lekkasje.

Mer fokus på miljøvennlige oppvarmingskilder

Mange husstander har gått over til andre fyringskilder, som varmepumper og vedovner med renere utslipp til luft.

Regjeringen har som mål at Norge skal være karbonnøytralt innen 2030. 1. januar 2020 vil det være forbudt å bruke parafin og fossil fyringsolje til oppvarming av boligene.

Hva må du som huseier gjøre når du ikke lenger bruker olje/parafintanken?

Oljetanker under 3200 liter

Nedgravde oljetanker som ikke lenger er i bruk bør graves opp og leveres på godkjent mottak. Dersom oljetanken har en plassering vor det er vanskelig å grave tanken opp vil vi også godkjenne at tanken reingjøres og fylles med reine masser som sand, grus og lignende.

En nedgravd oljetank som er reingjort og fylt med reine masser som sand, grus, vil ikke lenger utgjøre en forurensningsfare, men ansvaret for oljetanken vil fortsatt ligge hos huseier.

Oljetanker over 3200 liter

Er oljetanken på mer enn 3200 liter skal den som hovedregel graves opp. Ligger tanken med en plassering som gjør denne gravejobben vanskelig kan huseier søkes dispensasjon. Søknaden sendes til skien.postmottak@skien.kommune.no.

Arbeid på oljetank

Har du tenkt å grave opp eller reingjøre og fylle tanken med reine masser skal arbeidet utføres av godkjent firma. Dokumentasjon på at jobben er utført skal sendes til Skien kommune skien.postmottak@skien.kommune.no , og du kan benytte dette skjemaet  Dokumentasjon om arbeid på oljetank

 

Lover

Forurensningsloven

Forskrift om begrensning av forurensning

Forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger

Støtteordninger

Enova  gir en støtte på inntil kr 25.000 om oljefyren tas ut. Det er visse kriterier som må oppfylles for å motta støtten. Gå inn på Enova sine nettsider for nærmere informasjon.

Publisert: 26.10.2016 16:03
Sist endret: 28.05.2019 10:58