Private avløpsanlegg (septik)

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Tømming av tette tanker bestiller du hos Skien kommune på telefon 468 30 189.

 

Eiendommer med innlagt vann som ikke har tilgang til offentlig avløpsnett må etablere egne private avløpsløsninger. Et privat avløpsanlegg renser avløpsvannet lokalt med bruk av for eksempel slamavskiller, tett tank eller minirenseanlegg.

Kommunen er forurensningsmyndighet i henhold til Forurensningsforskriften Kap 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende.

Skal du etablere eller utbedre et privat avløpsanlegg?

Hvis du har behov for å etablere eller utbedre et privat avløpsanlegg, må du sende søknad om utslippstillatelse til kommunen.

Rehabilitering og etablering av private avløpsløsninger er søknadspliktig både etter Plan- og bygningsloven (PBL) og forurensningsforskriften Kap.12.

Rehabilitering og etablering av mindre avløpsanlegg er et tiltak som er plassert i pbl   §20-2 kategori a, det betyr at det stilles krav om ansvarlige foretak.

Hvem skal utarbeide en utslippssøknad og hva skal søknaden inneholde?

1)      Huseier/anleggseier må utarbeide en skriftlig, fullstendig søknad som skal inneholde de nødvendige opplysningene kommunen trenger for å behandle søknaden.

Innhold i søknaden:

  • Huseiers/anleggseiers navn og adresse
  • Opplysninger om utslippet. Søknaden skal også inneholde opplysninger om utslippet skal etableres og driftes i samsvar med kravene i § 12-7 til 12-13 eller om det søkes dispensasjon fra disse kravene.
  • Plassering av avløpsanlegget og utslippssted på kart i målestokk 1:5000 eller større.
  • Dokumentasjon på hvordan utslippet skal etableres og driftes
  • Utslippets størrelse i PE
  • Beskrivelse av utslippsstedet
  • Interesser som antas å bli berørt av etableringen, herunder interesser knyttet til drikkevannsforsyning,   rekreasjon eller næringsvirksomhet
  • Oversikt over hvem som skal varsles
  • Samtykke fra kommunenes planmyndighet dersom utslippet er i strid med endelige planer etter plan- og bygningsloven 

2)      Parter og andre som kan bli særlig berørt av saken skal varsles om innholdet i søknaden.

Søknadsskjema for utslippssøknad

Varsling av slamtømming

For at kommune skal få til en effektiv tømmeordning, blir huseier varslet i forkant av rutinetømming. Skien kommune varsler dette via sms. Huseier vil motta en meldingstekst om tømmeperiode, at anlegget må klargjøres og veien må være fremkommelig. Det betyr blant annet at huseier må påse at lokket er lett synlig, veien er brøytet, strødd og trær kvistet, slik at de ikke skraper inntil slambilen.

Dersom avløpsanlegget ikke er klargjort og avløpsanlegget ikke blir tømt på rutinetømming, vil  det bli tømt på en rute for ekstra tømming. Det vil gi økte kostnader for kommunen, og resultere i at huseier mottar en ekstra kostnad for denne ekstratømmingen.

Slamavskillere

Slamavskillere vil i hovedsak tømmes og kontrolleres hvert andre år. Boliger som ikke har fast bosetting, kan settes opp med en tømmehyppighet på hvert fjerde år. Anleggseier må søke om endring av tømmehyppighet jf. Forskrift om tømming og tilsyn av mindre avløpsanlegg.

Minirenseanlegg

Minirenseanlegg krever mer tilsyn og oppfølging for at de skal rense avløpsvannet som forutsatt i utslippstillatelsen. Alle minirenseanlegg skal derfor ha en serviceavtale med sin leverandør.

Tett tank

Tette tanker blir tømt etter forespørsel fra eier, siden denne avløpsløsningen kan kreve hyppig tømming. Kommunen skal gjennomføre tømming av tett tank innen 3 dager fra det tidspunktet kommunen mottok melding fra huseier.

Dersom eier ikke rekvirerer tømming minimum en gang i året, kan kommunen få anlegget tvangstømt.

Tømming av tett tank bestilles av Skien kommune  på telefon 35 58 12 07. Eier må klargjøre anlegget for tømming.

Gråvannstank

Når det gjelder gråvannstank, vil disse tømmes på rute hvert 4. år dersom de ikke er i kombinasjon med tett tank.

Ekstratømming

All tømming av tette tanker, minirenseanlegg og slamavskillere utover rutinetømming hvert andre/fjerde år, anses som ekstratømming og må i sin helhet bekostes av eier.

Sluttømming

Dersom et privat avløpsanlegg i kommunal tømmeordning skal sluttømmes i forbindelse med utkobling, tar kommunen regningen med selve tømmingen.

Bestilling av sluttømming kan kun gjøres av rørlegger/entreprenør som skal koble ut anlegget, og bestillingen skal rettes direkte til kommunen for å avtale tømmetidspunkt.

Kontroll av anlegget ved rutinetømming

Når slamrenovatøren foretar rutinetømming gjennomføres det også kontroll av anlegget. Dersom kontrollen viser at anlegget har mangler vil huseier/fester bli kontaktet omgående for å unngå skader på mennesker/dyr eller lokal forurensning. Manglene kan for eksempel være at lokket er ødelagt, dykkerter har falt av eller infiltrasjonsanlegget er tett.

Publisert: 10.03.2021 13:23
Sist endret: 21.09.2021 10:23