Akutte tjenester

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Legevakt

Legevakten i Skien tilbyr øyeblikkelig hjelp utenfor fastlegenes kontortid. Tilbudet gjelder for innbyggere i kommunene Skien, Siljan og Nome.

Telefon: 116 117 (døgnbemannet)

Er det akutt og står om liv, ring: 113

Åpningstider
Hverdager fra kl 16.00-08.00.
Helger og høytider åpent hele døgnet.

Det er vanligvis 2-3 sykepleiere på vakt. Legene på legevakten er de tre kommunenes fastleger som deler vaktene mellom seg. Det er lege på vakt når legevakten holder åpent.

Kriseteamet

Skien psykososiale kriseteam tilbyr hjelp og støtte til enkeltpersoner eller grupper etter spesielt vanskelige hendelser.

Aktuelle hendelser kan være: 

 • Selvmord, selvmordsforsøk, vold eller drap
 • Uventet dødsfall
 • Ulykker og nestenulykker
 • Vitne til / hjelper ved en alvorlig hendelse

Ring legevakten på tlf 116 117 for å komme i kontakt med Kriseteamet. Telefonen er døgnbemannet. 

Les mer

Hva er Kriseteamet?
Kriseteamet er et tverrfaglig team bestående av fagpersoner fra ulike instanser i kommunen. Alle har kunnskap og lang erfaring med å bistå kriseutsatte. Minst to fra teamet rykker ut for å bistå den/de kriseutsatte.

Hva gjør Kriseteamet?
De første dagene etter en alvorlig hendelse kan Kriseteamet bistå med støtte og råd (psykososial førstehjelp). Når de berørte er ivaretatt av eget nettverk eller det øvrige hjelpeapparatet i kommunen, trekker Kriseteamet seg tilbake.

Hvem kan få hjelp?
Kriseteamet kan bistå barn, ungdom og voksne som bor eller oppholder seg i Skien kommune med behov for psykososial førstehjelp etter en alvorlig hendelse. Dette er når det ordinære hjelpeapparatet trenger bistand eller er stengt.

Kontaktinformasjon 

Kriseteamet har døgnvakt og kan kontaktes via legevakten i Skien på tlf 116 117. Sykepleier på legevakten tar kontakt med vaktansvarlig i Kriseteamet som deretter ringer den/de kriseutsatte. Det er vaktansvarlig i Kriseteamet som vurderer om teamet skal rykke ut.

Overgrepsmottaket

Overgrepsmottaket i Telemark er et gratis tilbud til alle som har vært utsatt for et seksuelt overgrep.

Mottaket består av et team med leger og sykepleiere som er spesielt opplært til å jobbe med overgrepssaker. Det er alltid en sykepleier på vakt som kan svare på spørsmål, gi råd eller innkalle teamet når det er behov for undersøkelse.

Kontakt legevakten på tlf. 116 117 (døgnbemannet)

Les mer

Hva er voldtekt eller seksuelt overgrep?
Det er voldtekt eller overgrep når noen mot sin vilje må delta i seksuelle handlinger, enten ved vold, trusler om vold, ved at det fremkalles trusler for liv og helse eller at vedkommende har vært ute av stand til å motsette seg handlingen.

Hva kan vi tilby?
Vi kan tilby medisinsk hjelp som sjekk av skader, risiko for smitte, graviditet og sykemelding

Rettslig undersøkelse
Rettslig undersøkelse innebærer å sikre tekniske spor på kropp, klær eller annet. Videre å dokumentere hva som har skjedd, bidra med hjelp til bistandsadvokat og samarbeid med politi og rettsapparat.

Psykososial ivaretakelse
Vi gir den som har vært utsatt for et overgrep, en å snakke med. Vi hjelper også til med videre kontakt med psykiatrisk poliklinikk, fastlege eller andre.

Seksuelle overgrep er en alvorlig forbrytelse. Overgrepsmottaket samarbeider med politiet om du ønsker det.

 • Ikke vent med å søke hjelp.
 • Ikke se på overgrep som noe ubetydelig.
 • Ved å søke hjelp kan man forebygge eller begrense noen av de alvorligste psykiske ettervirkningene seksuelle overgrep kan gi.

Hvem kan ta kontakt med oss?
Tilbudet er for alle, uansett alder, kjønn, kulturbakgrunn. Også familie eller venner av offeret kan ta kontakt for informasjon og rådgivning.

Oppsøk overgrepsmottaket så fort som mulig etter hendelsen, helst uten å dusje eller vaske seg.
Har det gått flere dager og personen har dusjet, er det allikevel viktig å ta kontakt for hjelp til medisinsk og psykososial oppfølging.

Kontaktinformasjon

Du kommer i kontakt med teamet ved å ringe legevakten i Skien på tlf: 116 117. Der vil sykepleieren sette deg i kontakt med vakthavende i overgrepsteamet. Du kan også ta direkte kontakt med politiet der du oppholder deg, som videre vil kontakte overgrepsmottaket.

Husk at du kan kontakte overgrepsmottaket uavhengig av om du anmelder overgrepet eller ikke. Helsepersonell har taushetsplikt.

Overgrepsmottaket i Telemark er lokalisert på legevakten i Skien.

Livskrisehjelpen

Samtaletilbud til etterlatte ved selvmord er et lavterskeltilbud. Det tilbys støtte og veiledning fra psykiatrisk sykepleier og sosionom, men er ikke et behandlingstilbud. Innholdet i samtalene tilpasses den enkeltes behov, og det kan formidles kontakt med relevante hjelpeinstanser.

Tilbudet er tilrettelagt som en systematisk oppfølging og er primært ment i det første året etter dødsfallet.

Målgruppe

Innbyggere i Skien som opplever seg berørt etter selvmord.

Samtalene er et tilbud til alle som opplever å ha nære bånd til den som er død. Det kan i tillegg til nærmeste familie være venner, kjæreste, klassekamerater, arbeidskollegaer, pasienter med flere.

Pris for tjenesten

Samtalene er gratis.

Kontaktinformasjon

Livskrisehjelpen, Skien Helsehus, Ulefossvegen 51, 3730 Skien

Drop-in og telefontid tirsdager kl. 09-15.

Tlf: 409 00 597

E-post: Livskrisehjelpen@skien.kommune.no

Legg igjen navn og telefonnummer  -  så tar vi kontakt! Av hensyn til personvern anbefales det ikke å legge igjen sensitive opplysninger på telefonsvarer eller e-post.

En selvorganisert selvhjelpsgruppe kan være en mulighet for deg som sliter med et livsproblem. Kanskje står du i en utfordrende situasjon i livet?

Selv om du har familie og andre nettverk, kan det være godt å få et nytt fellesskap. Du kan finne igjen dine egne ressurser når du får mulighet til å se situasjonen fra nye vinkler. I samspillet med de andre i gruppa kan du øke kunnskapen om egne erfaringer. Det kan fremme din innsikt, mestringsevne og bedre livskvaliteten.

Dine erfaringer kan også være nyttige for de andre.

Les mer

Hva er en selvorganisert selvhjelpsgruppe?
En selvhjelpsgruppe er et fellesskap av mennesker som sliter med ett eller flere livsproblemer. Dere jobber sammen for å få til endring og bedre livskvalitet. Gruppa møtes for å dele og bearbeide erfaringer.

Stikkord for gruppeprosessen er respekt, tillit og et forpliktende arbeidsfellesskap. Dere har gjensidig taushetsplikt.

Selvorganiserte grupper i Skien kommune

 • er satt sammen av deltakere med ulike problemer
 • krever ingen henvisning og du definerer selv ditt eget problem
 • består av kvinner og menn over 18 år
 • 4-8 deltakere i gruppen
 • gruppene leder seg selv, men kan få støtte til oppstart og utdelt materiell med rammer og prinsipper til å jobbe ut i fra
 • fast møtetidspunkt og fast tidsramme
 • varer så lenge dere ønsker det
 • koster ikke penger, men krever en innsats.

Livskrisehjelpen er koordinator og igangsetter i Skien.

Målgruppe

Innbyggere i Skien kommune som trenger et verktøy for å håndtere egne livsproblemer.

Pris for tjenesten

Samtalene er gratis.

Kontaktinformasjon

Livskrisehjelpen, Skien Helsehus, Ulefossvegen 51, 3730 Skien

Tlf: 409 00 597

E-post: Livskrisehjelpen@skien.kommune.no

Legg igjen navn og telefonnummer - så tar vi kontakt! Av hensyn til personvern anbefales det ikke å legge igjen sensitive opplysninger på telefonsvarer eller e-post. 

Øvrige tjenestetilbud

Klageadgang

Du har rett til å klage dersom du mener at du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som pasient/bruker, eller at du ikke har mottatt de helse- eller omsorgstjenestene du har krav på fra kommunen. Pårørende kan også ha klagerett.

Skal du klage, må du sende skriftlig klage til den du klager på, det vil si den enheten i helse- eller omsorgstjenesten som har ansvaret for beslutningen du klager på.

Enheten du klager på skal få mulighet til å vurdere klagen din og endre sin opprinnelige avgjørelse. Fastholder de beslutningen, blir klagen oversendt til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.   

Mer om retten til å klage på helsenorge.no      

Lovgrunnlag og forskrift

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.
Lov om pasient- og brukerrettigheter
Lov om helsepersonell mv.
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker
Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester

Publisert: 16.11.2016 09:47
Sist endret: 05.03.2020 15:26
Skien interkommunale legevakt

Besøksadresse:

Ulefossvegen 55
3730 Skien

Telefon: 116 117