Fengselshelsetjeneste

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Fengselshelsetjeneste

Helsetjenester for innsatte i anstalt under fengselsvesenet, er underlagt helsetjenesten i kommunen som anstalten ligger i.

Stortinget har vedtatt å gjøre helsetjenesten for innsatte til en obligatorisk deltjeneste.

Ansvaret gjelder alminnelige helsetjenester, herunder bl.a. allmennlegetjeneste, fysioterapitjeneste og sykepleie. Innsatte har samme rett til nødvendig helsehjelp som andre som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen.

For ytterligere informasjon henvises til Folkehelseinstituttet og WHO (Verdens Helseorganisasjon).

Klageadgang

Du har rett til å klage dersom du mener at du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som pasient/bruker, eller at du ikke har mottatt de helse- eller omsorgstjenestene du har krav på fra kommunen. Pårørende kan også ha klagerett.

Skal du klage, må du sende skriftlig klage til den du klager på, det vil si den enheten i helse- eller omsorgstjenesten som har ansvaret for beslutningen du klager på.

Enheten du klager på skal få mulighet til å vurdere klagen din og endre sin opprinnelige avgjørelse. Fastholder de beslutningen, blir klagen oversendt til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.   

Mer om retten til å klage på helsenorge.no

Lovgrunnlag

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.
Lov om pasient- og brukerrettigheter
Lov om helsepersonell mv.
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker

Publisert: 28.11.2016 13:46
Sist endret: 27.09.2017 13:46