Influensavaksine

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


På denne siden finner du generell og utfyllende informasjon om influensavaksine. Du finner også informasjon om hvor og hvordan du kan bli vaksinert mot influensa.

Skien kommune oppfordrer alle som er anbefalt vaksine å ta den årlig vaksinen mot sesonginfluensa.

Spesielt i sesongen 2021/2022 er det viktig at så mange som mulig vaksinerer seg.

Nå er de aller fleste vaksinert og godt beskyttet mot alvorlig Covid-19-sykdom. Derfor gikk vi over i normal hverdag med økt beredskap 25.september. Det betyr at vi nå kommer nærmere hverandre igjen, og fordi så få hadde influensa i fjor, på grunn av strenge smitteverntiltak, har vi som befolkning en lavere immunitet mot influensa i år. Sårbare pasienter kan fremdeles smittes med både korona og influensa, og vi rundt kan være bærere av influensavirus uten å ha symptomer. Vi må skåne de sårbare også fra influensasykdom, og koronavaksine beskytter ikke mot influensa.

Hva er influensa?

Influensa er en sykdom som følger infeksjon med influensavirus.

Symptomer og forløp

Ved typisk influensa kommer symptomene brått med feber, muskelsmerter, hodepine og påvirket allmenntilstand. I tillegg luftveissymptomer som rennende nese, sår hals og tørrhoste. Mageplager som oppkast og diaré er sjeldne hos voksne, men kan opptre hos barn. Influensa varer oftest i sju til ti dager. 

For de fleste går sykdommen over av seg selv, og nærmere 20% av de smittede har ingen symptomer.

Men noen kan få alvorlig sykdom –og i gjennomsnitt dør 900 personer årlig som følge av influensa. Influensa er således en av de infeksjonssykdommene som bidrar til mest helsetap og dødelighet i den norske befolkningen.

Blant annet eldre og personer med kroniske lidelser har økt risiko for å utvikle alvorlig sykdom eller komplikasjoner hvis de får influensa.

Smitte

Influensa smitter ved dråpe-, luft- eller kontaktsmitte. Ved dråpesmitte og luftsmitte puster man inn henholdsvis dråper eller aerosoler som inneholder influensavirus. Disse er spredt i luften når smitteførende personer hoster eller nyser. Når dråpene "lander", forurenses overflater i rommet, hvorpå man kan smittes ved kontaktsmitte. En liten smittedose er nok til å gi sykdom. 

Mange av dem som smittes har få eller ingen symptomer, men kan likevel smitte andre.

Epidemi og pandemi

Hvert år i perioden desember til april rammes befolkningen på den nordlige halvkule av influensaepidemier. Dette kalles sesonginfluensa

Influensautbruddene kan enkelte år gi epidemier med mange alvorlig syke eller døde, og er derfor under nøye overvåking. I tillegg forekommer ekstraordinært store epidemier, influensapandemier, med noen tiårs mellomrom.

Epidemier som ser ut til å ha vært influensa, er kjent langt tilbake i tid. Det er særlig de ekstraordinært store epidemiene som har blitt nedtegnet. Til sammen 19 slike svære influensaepidemier er kjent fra historien. Vi kaller dem influensapandemier.

Behandling

Ved influensa er det i de fleste tilfeller symptomlindrende behandling som er aktuelt. Symptomer kan reduseres med febernedsettende og smertestillende medikamenter som for eksempel paracetamol. Barn under 12 år med influensainfeksjon skal ikke behandles med acetylsalisylsyre (Dispril, Aspirin). Ørebetennelse og lungebetennelse er eksempler på tilstander som kan opptre i forløpet av en influensatilstand. Legen kan da vurdere om det er nødvendig med antibiotika. 

Legen må vurdere om pasienter med influensa, uavhengig av om de er testet eller vaksinert, skal tilbys antiviral behandling med oseltamivir (Tamiflu). Vurderingen må baseres på graden av symptomer, om pasienten tilhører risikogruppe, hvor lenge pasienten har vært syk, om det foreligger spesielle smittevernhensyn og pasientens ønsker. Det er ingen rasjonering av legemidler. Behandlingen bør starte innen 48 timer etter symptomdebut, men alvorlig syke pasienter kan ha nytte av behandlingen også ved senere oppstart. 

I noen tilfeller kan det være aktuelt å benytte oseltamivir (Tamiflu) som forebyggende behandling etter at man har vært utsatt for influensasmitte. Dette kan være aktuelt for eksempel i sykehjem, eller i husstander hvor et husstandsmedlem har nedsatt immunforsvar. 

Smittebegrensende tiltak

Om mulig bør en unngå nærkontakt med syke personer. Den vanligste måten influensa smitter på er via nysing eller hosting. For å unngå kontaktsmitte bør du vaske hendene dine grundig og ofte med såpe og vann. Hvis du ikke har såpe og vann tilgjengelig, kan du bruke alkoholbasert desinfeksjonsmiddel.

Hvis du har symptomer på influensa bør du gjøre følgende for å unngå smitte til andre:

 • hoste eller nyse i albuekroken hvis du ikke har papirhåndkle tilgjengelig.
 • vaske hendene grundig og ofte.
 • bruke engangs papirhåndklær foran munnen for å beskytte andre når du hoster eller nyser. Kast papirhåndkleet etter bruk.
 • hånddesinfeksjon med sprit er et godt alternativ når man ikke får vasket hendene på annen måte.
 • når allmenntilstanden tilsier det, kan du gå tilbake til skole, barnehage eller arbeid.

Helsepersonell som jobber med pasienter må utvise ekstra forsiktighet hvis de har symptomer på influensasykdom, slik at pasienter ikke smittes.

Vaksine

Vaksine er det beste forebyggende tiltaket vi har mot influensa. Vaksine for sesonginfluensa bør gis i oktober-desember. Full beskyttelse oppnås etter én til to uker. 

De som er mest utsatt for å utvikle alvorlig sykdom ved influensasmitte, anbefales årlig sesonginfluensavaksine.

FHI fastsetter hvert år hvem som bør tilbys årlig sesonginfluensavaksine.

Kommunene har plikt til å tilby denne vaksinen til risikogruppene, etter forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram Forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram - Lovdata

Risikogrupper som årlig bør vaksineres mot sesonginfluensa
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine.
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Alle fra og med fylte 65 år Til deg som fylt 65 år i Skien kommune
 • Barn og voksne med:
   • diabetes, type 1 og 2
   • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
   • kronisk hjerte- og karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
   • kronisk leversvikt
   • kronisk nyresvikt
   • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
   • nedsatt immunforsvar
   • svært alvorlig fedme (kroppsmasseindeks (KMI) over 40)
   • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege 
I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper
 • Helsepersonell som har pasientkontakt. Disse er i stor grad utsatt for smitte, og dersom de selv blir smittet kan de være en betydelig smittekilde for sine pasienter.
 • Husstandskontakter til svært immunsupprimerte pasienter bør vurdere å vaksinere seg mot influensa for å beskytte den immunsupprimerte.
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser. Hovedhensikten med vaksinasjon av svinerøktere er å beskytte grisene mot influensasmitte, og dermed hindre utvikling av virus med nye egenskaper i svinebesetningene.

Folkehelseinstituttet har kjøpt inn en forsterket vaksine til beboere i sykehjem som er 65 år eller eldre: Fluad, forsterket med adjuvansen MF59. Denne vaksinen er gratis, på lik linje med den ordinære injeksjonsvaksinen. Beboere i heldøgns omsorgstjenester i Skien kommune, mottar tilbud om Fluad som sin influensavaksine.

Koronavaksine beskytter ikke mot influensa

Influensavaksinen reduserer risikoen for alvorlig influensasykdom, men har dessverre ingen effekt mot koronavirus. Tilsvarende vil vaksine mot koronavirus ikke beskytte mot influensasykdom.

Influensavaksinen har begrenset varighet, blant annet fordi virusene stadig utvikler seg. Tok du influensavaksine i fjor, må du derfor også ta vaksine i år for å oppnå beskyttelse mot influensa.

Alle innbyggere i Skien som har fylt 65 år vil motta en SMS om at de er anbefalt sesonginfluensavaksinering.

Vaksinering hos fastlege

Personer i risikogruppe tilbys i hovedsak vaksine hos sin fastlege:

Vaksineringen hos fastlegene:

 • Dersom du har – eller har planer om å bestille – time hos fastlege i ukene 40-44: gi beskjed om at du ønsker influensavaksine samtidig med din øvrige avtale. Gi også beskjed om at du skal ha sesonginfluensavaksine når du hentes inn til timen!
 • Undersøk hjemmesidene til ditt legekontor, for å finne ut hvordan sesonginfluensavaksineringen organiseres der.
Vaksinering av ansatte i pasientnært arbeid

Vaksinering av ansatte i helsevesenet som har pasientnært arbeid kontakter sin arbeidsgiver for informasjon om når og hvordan vaksineringen foregår.

Vaksinering for personer i risikorgruppene ved kommunens vaksinasjonssenter

Vaksinering i kommunens regi foregikk i uke 42, 43 og 44, og er nå ferdig.  

Husk legitimasjon

Vaksinering ved apotek eller private tilbydere

Personer som ikke tilhører målgruppene for influensavaksinasjon har anledning til å ta vaksine ved apotek eller private vaksinasjonskontor – eventuelt hos fastlegen dersom fastlegekontoret har tilgang på vaksinedoser til ordinært salg, eller via bedriftshelsetjeneste eller liknende tilbud. Denne tjenesten blir prissatt av den enkelte tilbyder.

Influensavaksinering på kommunens vaksinasjonssenter er gratis for personer i risikogruppene i sesongen 2021/2022.

Vaksinen også vil være gratis for arbeidsgivere som plikter å tilby vaksine til sine ansatte.

Ved vaksinering hos fastlege tilkommer en egenandel på 50 kroner, dersom du ikke har frikort. 

Vaksinering av øvrige målgrupper
 • Personer som bor sammen med immunsupprimerte personer, eller som er tilsvarende nære, anbefales å ta influensavaksine. Denne gruppen kan få vaksinen hos sin fastlege og må betale en egenandel på 50 kroner dersom man ikke har frikort.
 • Influensavaksinen vil sesongen 2021/2022 være gratis for arbeidsgivere som plikter å tilby vaksine til sine ansatte. Dette gjelder helsepersonell/andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie, samt svinerøktere/andre med nær kontakt med levende griser. Arbeidsgivere må imidlertid selv stå for utgifter til vaksineringen.
Vaksinering av personer utenom målgruppene

Det er ingen grupper som frarådes å vaksinere seg mot influensa, men personer som ikke tilhører målgruppene for influensavaksinasjon må selv bekoste både vaksine og vaksinering. Disse har anledning til å ta vaksine ved apotek eller private vaksinasjonskontor – eventuelt hos fastlegen dersom fastlegekontoret har tilgang på vaksinedoser til ordinært salg, eller via bedriftshelsetjeneste eller liknende tilbud. Denne tjenesten blir prissatt av den enkelte tilbyder.

Sesongen 2021/2022: Gratis influensavaksine til målgruppene - FHI

Pneumokokkvaksine

Til de felles målgruppene kan vaksine mot sesonginfluensa med fordel kombineres med vaksine mot lungebetennelse, såkalt pneumokokkvaksine. Pneumokokkvaksine skal i motsetning til sesong­influensa­­vaksinen ikke gis årlig. Eldre personer anbefales revaksinasjon etter cirka 10 år. Noen risikogrupper anbefales hyppigere revaksinasjon.

Dersom du lurer på om du bør ta pneumokokkvaksine, snakk med ditt behandlende helsepersonell. All vaksinering er registrert i SYSVAK, og du kan derfor få undersøkt der, når du sist fikk satt pneumokokkvaksine.

Les mer om pneumokokkvaksine

Pneumokokker er en bakterie som kan gi lungebetennelse, ørebetennelse eller bihulebetennelse, men kan også gi et alvorligere sykdomsforløp som blodforgiftning (sepsis) eller hjernehinnebetennelse (meningitt). Selv med antibiotikabehandling er dødeligheten høy, om lag 20 prosent. Alvorlig pneumokokksykdom rammer særlig de yngste og de eldste aldersgruppene, samt personer som er spesielt utsatt på grunn av andre sykdommer.  

Det finnes vaksiner mot pneumokokksykdom, og mange tilfeller med alvorlig pneumokokksykdom kunne vært unngått i Norge hvert år dersom flere hadde vært vaksinert. Folkehelseinstituttet anbefaler vaksinasjon til alle som er 65 år eller eldre, og til andre som har tilstander som gir økt risiko for pneumokokksykdom.

Hvem bør ta pneumokokkvaksine? 

Sykdommer som medfører immunsvikt gjør at man har betydelig økt risiko for alvorlig pneumokokksykdom. Pneumokokkvaksinasjon anbefales derfor til alle personer med slike sykdommer. Andre sykdommer og tilstander gir varierende økt risiko for alvorlig pneumokokksykdom. For disse gruppene vil legen gjøre en individuell vurdering om behovet for vaksinasjon. Høy alder er i seg selv en risikofaktor for å få alvorlig pneumokokksykdom.

Pneumokokkvaksine er anbefalt til: 

 • Alle personer over 65 år  (hvert 10 år). 
 • Personer med sykdom som gir immunsvikt eller som bruker medisiner som svekker immunforsvaret. Vaksinen er også anbefalt ved flere kroniske sykdommer og enkelte andre sykdommer som gir økt risiko for pneumokokksykdom. Snakk med fastlegen din om du har en sykdom som utgjør økt risiko for alvorlig pneumokokksykdom.  
 • Personer som gjennom sitt yrke har økt risiko for smitte som laboratoriepersonell og personer som eksponeres for sveiserøyk.  

 

Informasjonsfilmer

Informasjonsfilm om risikogrupper

Informasjonsfilm om barn i risikogrupper

Informasjonsfilmer på andre språk

Engelsk:

 

Mer informasjon

Temaside om influensavaksine fra FHI:

Influensavaksine - FHI

Les mer om pneumokokkvaksine:

Pneumokokkvaksine til risikogrupper - FHI

Les mer om influensa og vaksinering:

Fakta om influensa - FHI

Influensa - helsenorge.no

 

Publisert: 28.09.2021 15:25
Sist endret: 01.12.2021 15:36