Tjenester ved nedsatt funksjonsevne

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Avlastning barn og unge

Avlastning gis for å avlaste den som har særlig tyngende omsorgsoppgaver. Avlastning er ment å gi omsorgsyter mulighet til å delta i samfunnet på normalt vis.

Kontaktinformasjon til avlastningsboligene
Avlastningsboligene
BoligAdresseLederTlf.nr
Einaren Einaren 11, 3744 Skien Hanne Broby 35 50 63 00 | 916 04 283
SAMBA Ulefossv 55, 3710 Skien Hanne Broby 35 00 29 20 | 916 04 283
Kriterier

Omsorgspersoner med et særlig tyngende omsorgsarbeid har rett på avlastning. Det vil si at barnet/omsorgsmottaker ikke kan dra omsorg for seg selv eller er helt eller delvis avhengig av praktisk eller personlig hjelp i dagliglivets gjøremål.

Pris for tjenesten

Tjenesten koster ikke noe. Har familien spesielle ønsker vedrørende aktiviteter under avlastningsoppholdet, må familien dekke evt. utgifter til dette.

Søk om avlastning (pdf)

Du kan få hjelp med søknadsprosessen ved Tjenestekontoret, tlf. 35 58 18 70, eller Servicesenteret.

Dagsenter

Marensro er et dag- og habiliteringssenter for personer med nedsatt funksjonsevne hjemmeboende i Skien kommune.

Marensro tilbyr ulike aktiviteter og trening samt sosialt samvær. Marensro har eget varmtvannsbasseng og en egen sanseavdeling. Det arrangeres gruppeturer med ulike tema.

Hovedmålet er at brukerne skal opprettholde eller forbedre sitt funksjonsnivå, samt utvikle ferdigheter og evner. Det utarbeides en individuell plan og målsetting.

Ved behov for og ønske om voksenopplæring, vil Marensro være behjelpelig med å søke om dette. Undervisningen foregår ved Marensro.

Mottoet til Marensro er: "Alt er mulig."

Kontaktinformasjon

Besøksadresse og postadresse: Cort Adelersgate 7, 3722 Skien
Enhetsleder Elisabeth Borg. Tlf.: 35 90 52 80 | 402 23 562

MATS er et arbeids - og aktivitetssenter for personer med nedsatt funksjonsevne hjemmeboende i Skien kommune, som har avsluttet videregående skole eller har fylt 20 år.

Hverdagen på MATS skal være oversiktlig og tydelig for brukeren. Det brukes dagtavler, timeplaner og ukeplaner. Brukeren får en individuell plan og mål å jobbe mot.

MATS tilbyr et variert spekter av arbeidsoppgaver og aktiviteter som vedgruppe, kantinegruppe, tekstilgruppe, hobbygruppe, musikkgruppe og malegruppe.

Mottoet til MATS er: "Et godt sted å være."

Kontaktinformasjon

Besøksadresse og postadresse: Strømdaljordet 8, 3727 Skien
Enhetsleder Heidi Kløverød. Tlf: 35 59 91 25 | 900 37 088

Søk om plass ved dagsenter

Du kan få hjelp med søknadsprosessen ved Tjenestekontoret, tlf. 35 58 18 70, eller Servicesenteret.

Fritidskontakt

Fritidskontakt/støttekontakt er en tjeneste man kan søke på dersom man av ulike årsaker trenger hjelp/oppfølging for å delta på ulike sosiale aktiviteter utenfor hjemmet.

Kriterier

De som ikke kan dra omsorg for seg selv eller som er helt eller delvis avhengig av hjelp for å delta på fritidsaktiviteter.

Pris for tjenesten

Fritidskontakttjenesten er gratis. Du må selv dekke kostnader for aktiviteter du skal delta på.

Søk om fritidskontakt

Søk om fritidskontakt for barn (pdf)

Du kan få hjelp med søknadsprosessen ved Tjenestekontoret, tlf. 35 58 18 70, eller Servicesenteret.

Ønsker du å bli fritidskontakt/støttekontakt?

For mer informasjon og søknadsskjema, klikk her.

 

Tilrettelagte boliger

I tilrettelagte boliger gis tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Søk om tilrettelagt bolig

Du kan få hjelp med søknadsprosessen ved Tjenestekontoret, tlf. 35 58 18 70, eller Servicesenteret.

Kontaktinformasjon til de tilrettelagte boligene 
Tilrettelagte boliger
BoligAdresseLederTlf.nr
Arkaden Bruene 3,
3724 Skien
Mona Findal 35 53 22 10
952 12 559
Einartun Einartun 28
3744 Skien
Heidi Kløverød 35 53 91 11
900 37 088
Gulsetmyra Gulsetmyra 25 D,
3744 Skien

Anita Vindheim

35 53 62 53
957 40 805
Halvdansgate Halvdansg 23,
3725 Skien  
Jane Svartangen 35 53 09 64
948 34 430
Haugesgate Haugesg 25,
3717 Skien  
Anita Vindheim  35 54 46 32
957 40 805 
Holbergsgate  Holbergsg 18,
3722 Skien  
Elisabeth Gravli 35 52 49 10
35 52 49 20
913 69 613
Lieparken  Schweigaards g 19,
3717 Skien  
Jane Svartangen  35 53 09 64
948 34 430 
Maribakkane 1  Maribakkane 30,
3728 Skien  
Katrine Slåtta  35 53 96 81
932 82 014
Maribakkane 2 Maribakkane 28,
3728 Skien
Katrine Slåtta  35 53 96 83
932 82 014 
Maribakkane 3  Maribakkane 26,
3728 Skien  
Katrine Slåtta  35 53 96 85
932 82 014  
Skottekroken Stigeråsen 30
3726 Skien
Nina Katrine Sollid 35 50 68 50
902 00 202
Skottfosstorvet Skotfossvn 247,
3720 Skien
Elisabeth Borg  35 53 61 61
402 23 562 
Solbergtun  Solbergtun 26,
3723  Skien 
Tom Runar Bergane 35 58 14 65
918 88 754 
Sportsplassen Fredrik Stangsg 13,
3717 Skien  
Elisabeth Gravli  35 59 96 03
913 69 613  
Stigertun 1 Stigeråsen 38, 
3726 Skien
Lene Pettersen

902 00 202

Stigertun 2 Stigeråsen 38, 
3726 Skien
Lene Pettersen

902 00 202

Stigertun 3 Stigeråsen 38,
3726 Skien
Trond Vinje Persen

959 69 565

Søndre Falkumvei Søndre Falkumv 5A,
3725 Skien
Mona Findal 35 52 52 66
952 12 559
Tamburlund 1  Gråtenmoen Terr. 16,
3732 Skien  
Jane Svartangen   975 48 895
913 32 390
948 34 430 
Tamburlund 2 Gråtenmoen Terr. 16,
3732 Skien
Ida Amanda
Søderholm-Furuvald
35 54 46 07
976 04 351

Klageadgang

Hvis du er misfornøyd med et vedtak du har mottatt fra Tjenestekontoret, kan du klage på dette innen en frist på fire uker fra du mottok vedtaket.

Uavhengig av vedtak, har du rett til å klage dersom du mener at du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som pasient/bruker, eller at du ikke har mottatt de helse- eller omsorgstjenestene du har krav på fra kommunen. Pårørende kan også ha klagerett.

Skal du klage, må du sende skriftlig klage til den du klager på, det vil si den enheten i helse- eller omsorgstjenesten som har ansvaret for beslutningen du klager på.

Enheten du klager på skal få mulighet til å vurdere klagen din og endre sin opprinnelige avgjørelse. Fastholder de beslutningen, blir klagen oversendt til Fylkesmannen eller en kommunal klagenemd for endelig avgjørelse. 

Mer om retten til å klage på helsenorge.no             

Postadresse til Tjenestekontoret: Postboks 27, 3701 Skien. Tlf.: 35 58 18 70

Lovgrunnlag og forskrift

Lov om kommunale helse-og omsorgstjenester m.m.
Lov om pasient- og brukerrettigheter
Lov om helsepersonell mv.
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker
Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester

Publisert: 27.10.2016 14:19
Sist endret: 23.02.2021 15:31