Tjenestekontoret

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Tjenestekontoret for Helse-og velferd

Tjenestekontoret har som mål å sikre at alle innbyggere skal få lik tilgang på helse-og velferdstjenester uavhengig av alder, tjenestebehov og bosted.

Alle som har behov for hjelp, kan ta kontakt med Tjenestekontoret. Vi vil svare på spørsmål, gi veiledning og ta imot søknader om helse- og velferdstjenester. Fagpersonell behandler søknadene og fatter vedtak om tildeling av hjelp eller avslag på hjelp.

Når Tjenestekontoret har vedtatt hvilke tjenester du tilbys, går bestillingen til de som skal utføre tjenesten. Disse er blant annet hjemmetjenestene, hjemmesykepleie, de enkelte sykehjemmene, fysioterapitjenesten, ergoterapitjenesten og psykiatrisk sykepleiertjeneste.

Tjenestekontorets fagpersonell samarbeider med de som skal utføre tjenestene, og vil også være saksbehandler vedrørende omsorgsstønad, avlastning, fritidskontakt samt i klagesaker.

Alle søknader om hjelp blir vurdert individuelt. Endres behovet for hjelp vesentlig, vil saksbehandleren vurdere tjenesten på nytt.

Søk om omsorgstjenester

Du kan få hjelp med søknadsprosessen ved Tjenestekontoret, tlf. 35 58 18 70, eller Servicesenteret.

Individuell plan

Målet med en individuell plan er å lette koordineringen av helse-, omsorgs- og/eller sosialtjenester for personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester fra det offentlige hjelpeapparatet. Den individuelle planen skal sikre at det til enhver tid er noen som har ansvaret for å følge opp brukeren.

Skolen skal være med på å utarbeide og følge opp tiltak og mål i individuelle planer, hvis dette er nødvendig for å ivareta elevenes behov for et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud.

Brukeren skal ha mulighet til å medvirke når en slik plan lages.

Individuell plan - brosjyre

Kriterier

Kommunen har plikt til å utarbeide individuelle planer for personer som har behov for flere sammensatte helse-, omsorgs- og/eller sosialtjenester over lengre tid. Staten har på samme måte plikt til å utarbeide individuelle planer for pasienter med behov for spesialisthelsetjenester.

Elever i grunnskolen har krav på å få utarbeidet individuell plan når det er behov for koordinering og individuell tilpasning av opplæringen.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis

Koordinerende enhet

For pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, skal kommunen tilby koordinator, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 7-2. Koordinator skal sikre samordning av tjenestetilbudet og fremdrift i arbeidet med individuell plan.

Plikten kommunen har med å tilby koordinator, gjelder der vedkommende mottar eller skal motta tjenester etter helse og omsorgstjenesteloven. Dette gjelder både tjenester utført av kommunens ansatte og tjenester utført av private etter avtale med kommunene, jfr. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1, femte ledd.

Det er kommunens koordinerende enhet som har det overordnede ansvaret for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator. Det er viktig at koordinator samarbeider godt med fastlegen som har det medisinskfaglige koordineringsansvaret for pasientene på sin liste.

Omsorgsstønad

Omsorgsstønad er en økonomisk kompensasjon til den som har et særlig tyngende omsorgsarbeid, f.eks. sterkt funksjonshemmede barn, voksne eller aldersdemente.

Ingen har krav på omsorgsstønad. Kommunen vil i de fleste tilfeller gi annen hjelp til den som har behov for hjelp. Ordningen tar ikke sikte på å gi dem som har tyngende omsorgsarbeid, full lønn for hver time de arbeider.

Kriterier

Det skal foreligge en situasjon med et særlig tyngende omsorgsarbeid.

Søk om omsorgsstønad

Du få hjelp til å søke ved henvendelse til Tjenestekontoret, tlf. 35 58 18 70, eller Servicesenteret.

Kreftkoordinator

Kreftkoordinator – et lavterskeltilbud i kommunen. Kreftkoordinatoren er kreftsykepleier og kjenner til kreftomsorg i ulike sykdomsfaser. Kreftkoordinatoren skal være et tilbud til alle som har, eller har hatt, kreft og deres pårørende. Målet er å bidra til trygghet og en sammenhengende helsetjeneste innad i kommunen, og mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Kreftkoordinatoren skal også bistå slik at barn og unge som er pårørende, får god oppfølging.

Kreftkoordinatoren kan bidra med råd og veiledning, være en ressursperson for pasient og pårørende og samarbeide med hjemmesykepleien, kommunens ergo-og fysioterapeuter, fastlegene og andre fagpersoner. Er det nødvendig med helsehjelp, kan kreftkoordinatoren bistå med søknad til Tjenestekontoret.

Kontaktinformasjon

Kreftkoordinator i Skien kommune er Sigrid Skarholt.

E-post:  Sigrid.Skarholt@skien.kommune.no

Tlf.: 35 58 14 36 | 409 07 027

Pris for tjenesten

Samtale med kreftkoordinator er gratis.

Målgruppe

Kreftkoordinator er et tilbud til kreftrammede og deres pårørende. Også helsepersonell eller andre som har spørsmål om kreft, kan kontakte kreftkoordinator.

Klageadgang

Hvis du er misfornøyd med et vedtak du har mottatt fra Tjenestekontoret, kan du klage på dette innen en frist på fire uker fra du mottok vedtaket.

Uavhengig av vedtak, har du rett til å klage dersom du mener at du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som pasient/bruker, eller at du ikke har mottatt de helse- eller omsorgstjenestene du har krav på fra kommunen. Pårørende kan også ha klagerett.

Skal du klage, må du sende skriftlig klage til den du klager på, det vil si den enheten i helse- eller omsorgstjenesten som har ansvaret for beslutningen du klager på.

Enheten du klager på skal få mulighet til å vurdere klagen din og endre sin opprinnelige avgjørelse. Fastholder de beslutningen, blir klagen oversendt til Fylkesmannen eller en kommunal klagenemd for endelig avgjørelse. 

Mer om retten til å klage på helsenorge.no

Postadresse til Tjenestekontoret: Skien kommune, postboks 27, 3701 Skien. Tlf.: 35 58 18 70

Lovgrunnlag og forskrift

Lov om kommunale helse og omsorgstjenester m.m.
Lov om pasient- og brukerrettigheter
Lov om helsepersonell mv.
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker
Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester

 

Publisert: 27.10.2016 14:17
Sist endret: 11.06.2020 13:12
Kverndalssenteret

Besøksadresse:

Kongensgate 31
3717 Skien

Postadresse:

Tjenestekontoret, Postboks 27
3701 Skien

Telefon: 35 58 18 70