HR-avdelingen

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Kommunens felles visjon er «Skien - den gode og inkluderende møteplass». Visjonen vår omfatter både medarbeidere, fremtidig medarbeidere og innbyggere. Det fordrer at vi har tett samspill og dialog med linjeledelse. I dette skjæringspunktet tydeliggjør og utvikler vi Skien kommune som arbeidsgiver.

Om oss

HR-avdelingen (Human Resources) har to hovedfunksjoner. Vi ivaretar og videreutvikler den overordnede arbeidsgiverfunksjonen i Skien kommune, og vi er en faglig støtte for kommunens ledere.

HR-avdelingen skal være kjent for kvalitet, service og utvikling som understøtter vår rolle i Skien kommune. 

HR-avdelingen i Skien defineres av fem roller - klikk her for å lese om dem

Strategisk rolle – påse at HR-tiltak innen eget område er i tråd med og underbygger kommunens overordnede målsettinger. Kommuneplanens samfunnsdel, arbeidsgiverpolitikk og HR-strategiens handlingsplan er sentrale dokumenter.

Systemrolle – påse at HR-tiltak og oppgaver innen eget område henger sammen med HR-strategien og øvrige HR-tiltak (underbygger eller forsterker), at lov og avtaleverk er ivaretatt, at systemene er lett tilgjengelig og at det blir tilbudt evt opplæring for aktuelle brukere. Brukervennlig HR er et stikkord, jfr at tiltakene er til nytte for ledere og medarbeidere i deres daglige arbeid. Systemrollen innebærer også en kontrollerrolle, hvor vi må følge opp avvik på de etablerte systemene.

Utviklingsrolle – påse at vi følger med i tiden knyttet til muligheter for forenkling, effektivisering og utvikling av HR-tiltak som underbygger kommunens behov, jfr også digitalisering og brukervennlig HR. Utvikling av HR-tiltak skal være evidensbasert (bygge på hva forskning viser at fungerer). Utviklingsrollen sentralt innebærer også å utarbeide HR-faglige saker til politisk behandling og deltagelse i ulike HR-faglige utviklingsprosjekter på vegne av rådmannen v/HR stab.

Partsrolle – påse at vi sørger for involvering og medvirkning i tråd med lov- og avtaleverk (som minimum) og at saker behandles i de rette samarbeidsorganer til rett tid (HAMU, PSU, m.m.). Vedlikeholde et positivt og konstruktivt samarbeidsklima med tillitsvalgte og hovedverneombud.

Servicerolle – påse at vi er tilgjengelige for våre brukere, vi skal ikke overta lederes oppgaver, men støtte og trygge leder og merkantile i deres utførelse av HR-relaterte oppgaver i tråd med delegasjonsreglementet. Være lederstøtte og veilede i lov- og avtaleverk, samt forståelsen av kommunens vedtatte rutiner og retningslinjer. Kanaliserer evt spørsmål/henvendelser som ikke kan besvares av HR stab til KS medlemsservice/advokatene.

HR-stab

HR- stab skal bidra til oppfølging og utvikling av organisasjonen. Vi skal støtte opp under HR-strategien, kommunens arbeidsgiverpolitikk, ulike retningslinjer og reglement og HMS- system. Samtidig er en viktig del av vår rolle knyttet til organisasjons- og ledelsesutvikling. Dette skjer ved prosjekter og ulike tiltak som skal forbedre praksis, herunder opplæring og kompetanseutvikling både på individ-, gruppe- og organisasjonsnivå.

HR-stab representerer kommunen som arbeidsgiver overfor arbeidstakerorganisasjonene i lønns- og tariffspørsmål, f.eks. ved lokale lønnsforhandlinger. 

Avdelingen er HR-faglig kompetansesenter for kommunens ledere innenfor lov- og avtaleverk samt interne rutiner og retningslinjer.

Lønnsseksjonen

Lønnsseksjonen utbetaler lønn til alle kommunens medarbeidere samt godtgjøringer til støttekontakter, fosterhjem, folkevalgte etc. på bakgrunn av meldinger fra linjeledelsen. I tillegg behandles alle sykmeldinger og avtaler om foreldrepermisjon her.

Klikk her for å se de ulike arbeidsoppgavene knyttet til lønnsområdet
 • Innhenting av personalmeldinger, timelister og reiseregninger (Expense)
 • Innhenting av filer fra forsystemer
 • Lønnskjøring
 • Oppgjør av påleggstrekk, fagforeningstrekk, bidragstrekk, saldotrekk etc.
 • Registrering av foreldrepermisjoner med tilhørende inntektsopplysninger og refusjonskrav til NAV
 • Registrering av sykemeldinger med tilhørende inntektsopplysninger og refusjonskrav til NAV
 • Innhenting av refusjoner og maksdato fra NAV
 • Pensjonsrapporteringer til Skien kommunale pensjonskasse, KLP og Statens pensjonskasse
 • Rapporteringer til KS, Skatteetaten, NAV og SSB
 • Innberetning og avstemminger

Kontakt oss

For generelle henvendelser til HR-stab og Lønnsseksjonen kan du ta kontakt via telefon eller ved hjelp av epost. Ved behov for kontakt med en spesifikk person og for å se hvilke hovedarbeidsområder den enkelte har, se nedtrekksmenyen nedenfor.

Epost: HR-stab@skien.kommune.no

Klikk her for en oversikt over medarbeidere i HR-stab 

Her finner du kontaktinformasjon for medarbeidere i HR-stab samt en oversikt over den enkeltes hovedarbeidsområde. Alle kan kontaktes for generell rådgivning innen HR-faget og spørsmål i forhold til HMS- og Personalhåndboken - benytt da gjerne vår ringesløyfe: 3558/1530

Ketil Mjøen

HR-sjef

ketil.mjoen@skien.kommune.no

M: +47 976 76 719

Hovedarbeidsområde
 • Arbeidsgiverpolitikk
 • HR-strategi
 • Hovedavtalen
 • Samhandling med og arbeidsgiverkontakt for hovedtillitsvalgte og hovedverneombud
 • Partssammensatt utvalg
 • Rådmannens ledergruppe
 • Overordnet koordinering av kommunens HR-arbeid, leder HR-forum med representanter for kommunalområdene
 • Generell HR-faglig veiledning

Kari Riis Olesen

Forhandlingssjef

Kari.Riis.Olesen@skien.kommune.no

M: +47 907 55 060

Hovedarbeidsområde

Tariff, lønnsforhandlinger og stedfortreder HR-sjef
(Hovedbackup Andreas Rindebakken)

 • Hovedtariffavtalen
 • Fagansvar tariffoppgjør og streikeforberedelser
 • Fagansvar lokale lønnsforhandlinger, sentrale og lokale lønnsordninger
 • Fagansvar lokal lønnspolitikk
 • Lønnsfastsettelse utoversentralt eller lokalt fastsatt avlønning
 • Kontaktmøter med arbeidstakerorganisasjonene og hovedverneombudet
 • HR-avdelingens hovedkontakt ovenfor KS Forhandlingsavdeling
 • Systemansvar for Visma forhandlingsmodul
 • Bistand ved rekruttering av ledere og fagspesialister (OPQ-testing)
 • HR-analyse og rapportering
 • Generell HR-faglig veiledning

Tonje Leion

HR-rådgiver

Tonje.Leion@skien.kommune.no

M: +47 971 64 789

Hovedarbeidsområde

Arbeids- og velferdsordninger og midlertidig ansettelser
(Hovedbackup Kari Riis Olesen)

 • Bruk av midlertidige ansettelser
 • Retskrav på stillinger
 • Lokale arbeidstidsordninger og vaktavtaler
 • Bestemmelser og avtaler knyttet til arbeidstid
 • Heltid/deltid
 • Permisjonsreglementet og andre typer permisjon
 • Velferdsordninger, jubilantfest og ordninger for oppmerksomhet til medarbeidere
 • Forsikringsordninger
 • Hovedtariffavtalen
 • Generell HR-faglig veiledning

Anne Isaksen

HR-rådgiver

Anne.Isaksen@skien.kommune.no

M: +47 481 46 174

Hovedarbeidsområde

Inkluderende arbeidsliv, medarbeiderundersøkelse og lederutvikling
(Hovedbackup Elisabeth Strømdal)

 • Oppfølging, utvikling og rapportering av IA-aktiviteter
 • HR-avdelingens kontaktpunkt ift. Bedriftshelsetjenesten
 • Fagansvar sykefraværsrutine
 • Sykefraværsrapportering
 • Fagansvar for 10-Faktor
 • Lederutviklingsprogram og introduksjon av nye ledere
 • Samtaleteknikk
 • Fagansvar etisk standard
 • Systemansvar EcoOnline (stoffkartotek)
 • Prosessveileder
 • Gruppelivs- og yrkesskadeforsikring
 • Seniordag (årlig arrangement)
 • Generell HR-faglig veiledning

Carlos Rios Alomia

HR-rådgiver

Carlos.Rios.Alomia@skien.kommune.no

M: +47 920 68 949

Hovedarbeidsområde

Rekruttering, kompetanseutvikling og digitalisering
(Hovedbackup Andreas Rindebakken for introduksjon)
(Hovedbackup Toril Tollefsen for rekruttering)
(Hovedbackup Kent H. Bjørnsti for digitalisering)

 • Rekrutteringsveileder, introduksjons- og sluttrutiner
 • Systemansvar rekrutteringssystem
 • Bistand ved rekruttering av ledere og fagspesialister (OPQ-testing)
 • Besvare åpne stillingssøknader
 • Interne kurs i rekruttering og digital kompetanse
 • Koordinering av rekrutteringsdager ved høyskoler og NAV
 • Systemansvar KsLæring
 • Ordninger for fjernarbeid
 • Leder av kommunens forum for digital kompetanse
 • HR-avdelingens hovedkontakt for Trainee Telemark
 • Generell HR-faglig veiledning

Kent H. Bjørnsti

HR-rådgiver

Kent.Bjornsti@skien.kommune.no

M: +47 994 79 707

Hovedarbeidsområde

HR/HMS-kvalitetssystem og digitalisering
Hovedbackup Carlos Rios Alomia)

 • Systemansvar for TQM (kvalitet)
 • Systemansvar for 10-Faktor-verktøyet (medarbeiderundersøkelsen)
 • Systemansvar for HR-håndboken
 • GAT (arbeidstidsverktøy)
 • Ajourhold av Skien kommunes organisasjonskart
 • Produksjon av HR-relatert informasjons- og veiledningsmateriell
 • Ansattportalen
 • Generell HR-faglig veiledning

Elisabeth N. Strømdal

HR-rådgiver

Elisabeth.Stromdal@skien.kommune.no

M: +47 481 30 622

Hovedarbeidsområde

Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) og arbeidsmiljø
(Hovedbackup - Anne Isaksen)

 • Fagansvar HMS-system (organisering, prosedyrer og rutiner)
 • Sekretær for Hovedarbeidsmiljøutvalget
 • Skademeldinger/HMS-avvik
 • Fagansvar varslingsrutiner
 • HR-avdelingens kontaktpunkt ift. Arbeidstilsynet
 • TQM (HMS-kvalitet)
 • ECO-online (stoffkartotek)
 • 10-FAKTOR
 • Prosessveileder
 • Generell HR-faglig veiledning

Kjetil Bjørntvedt

Juridisk rådgiver HR

kjetil.bjorntvedt@skien.kommune.no

M: +47 907 68 323

Hovedarbeidsområde

Arbeidsrett, disiplinære reaksjoner og oppsigelser
(Hovedbackup Ketil Mjøen)

 • Veiledning i arbeidsmiljøloven og ferieloven
 • Kvalitetssikring av advarsler
 • Bistand i kvalitetssikring av oppsigelse-, suspensjons- og avskjedssaker
 • HR-avdelingens hovedkontakt for KS Advokatene
 • GDPR innen HR-området
 • Politiattester, system
 • Juridisk kvalitetssikring av HR-systemer
 • Arbeidsavtaler, innhold/mal
 • Generell HR-faglig veiledning

Andreas Rindebakken

HR-Rådgiver

Andreas.Rindebakken@skien.kommune.no

M: +47 908 84 023

Hovedarbeidsområde

GAT (arbeidstidsverktøy), tariff og lønnsmessige ordninger
(Hovedbackup Tonje Leion og Kari Riis Olesen)

 • Systemansvar GAT (arbeidstidsverktøy)
 • Hovedtariffavtalen
 • Tariffoppgjør, tariffrelaterte rapporter og analyser
 • Lokale lønnsforhandlinger, sentrale og lokale lønnsordninger
 • Lærlinger
 • Personalnettverk for kommunens merkantile
 • Frikjøpsordning for tillitsvalgte etter Hovedavtalens bestemmelser
 • Elektroniske personalmeldinger
 • Introduksjonsdager for nytilsatte
 • HR-analyse og rapportering
 • Generell HR-faglig veiledning

Toril Tollefsen

HR-rådgiver

Toril.Tollefsen@skien.kommune.no

M: +47 901 16 587

Hovedarbeidsområde

Omstilling, endringsprosesser og organisasjonsutvikling
(Hovedbackup Anne Isaksen og Carlos Rios Alomia)

 • Fagansvar omstillingsrutine og praktisk omstillingsarbeid
 • Leder av kommunens omstillingsutvalg
 • Pensjon og aldersgrenser (KLP/sykepleiere)
 • Sykefraværsrutiner
 • Arbeidsgiverpolitikk
 • Stillingsannonser
 • Generell HR-faglig veiledning

Telefon: 3558/1850 (telefontid mellom kl. 10:00-14:00)
Epost: lonnsseksjonen@skien.kommune.no

Klikk her for en oversikt over medarbeidere i Lønnsseksjonen

Her finner du kontaktinformasjon for medarbeidere i Lønnsseksjonen samt en oversikt over den enkeltes hovedarbeidsområde. Alle kan kontaktes for generell rådgivning innen lønnsfaget og spørsmål i forhold til refusjon og fravær - benytt da gjerne vår ringesløyfe: 3558/1850 mellom kl. 10.00 - 14.00

Line With-Tande

Seksjonsleder lønn

Line.Marie.With.Tande@skien.kommune.no

M: +47 997 52 413

Arbeidsområde

Seksjonsleder lønn

 • Drift og utvikling lønnsseksjonen

Anne Selander Jensen

Spesialkonsulent

AnneSelander.Jensen@skien.kommune.no

T: 35 58 18 50

Arbeidsområde

Lønn

 • Personalmeldinger
 • Timelønn
 • Tariff
 • Elektronisk kommunikasjon
 • Fakturakrav
 • GAT Import variabel lønn
 • Org.nr.Tabell
 • Omorganiseringer HV

Kari Anne West Samuelsen

Spesialkonsulent

KariAnneWest.Samuelsen@skien.kommune.no

T: 35 58 18 50

Arbeidsområde

Lønn

 • Lønnskjøring Skien Kommune
 • A-melding
 • Avstemminger
 • Elektroniske Skattekort
 • Personalmeldinger
 • Saldo/bidrag/diverse trekk
 • Tariff
 • Fakturakrav
 • Elektronisk kommunikasjon
 • Lønnsoppgaver

Anne Lene Sondresen

Førstekonsulent

Anne.Lene.Sondresen@skien.kommune.no

T: 35 58 18 50

Arbeidsområde

Lønn

 • Personalmeldinger
 • Pensjonsrapportering SKP

Kine C. Andersen

Spesialkonsulent

KineCecilie.Haugen@skien.kommune.no

T: 35 58 18 50

Arbeidsområde

Lønn

 • Skien Fritidspark
 • Folkevalgte
 • Lønnskjøring
 • Pensjon HRM
 • Pensjonsrapportering SKP
 • Pensjonsrapportering Folkevalgte med Stortingsordning
 • Saldo/bidrag/diverse trekk
 • Personalmeldinger

Jorunn Flaten

Førstekonsulent

Jorunn.Flaten@skien.kommune.no

T: 35 58 18 50

Arbeidsområde

Lønn

 • Personalmeldinger
 • Visma Expense
 • Pensjonsrapportering SKP
 • GAT Import variabel lønn
 • Foreldrepermisjoner

Tonje Irene Gulliksen

Førstekonsulent

TonjeIrene.Gulliksen@skien.kommune.no

T: 35 58 18 50

Arbeidsområde

Fravær og Refusjoner

 • Sykemeldinger
 • Foreldrepermisjoner
 • Informasjonsskriv ved stopp av sykelønn
 • Refusjonsbehandling
 • Refusjon differanse
 • Maksdato
 • Avstemming refusjoner

Semir Dedic

Konsulent

Semir.Dedic@skien.kommune.no

T: 35 58 18 50

Arbeidsområde

Fravær og Refusjoner

 • Sykemeldinger
 • Foreldrepermisjoner
 • Refusjonsbehandling
 • Refusjon differanse
 • Avstemming refusjoner
 • Pensjonsrapportering Statens pensjonskasse

Janne Karine Rønningen

Førstekonsulent

JanneKarine.Ronningen@skien.kommune.no

T: 35 58 18 50

Arbeidsområde

Fravær og Refusjoner

 • Sykmeldinger
 • Foreldrepermisjoner
 • Informasjonsskriv ved stopp av sykelønn
 • Refusjonsbehandling
 • Refusjon differanse
 • Maksdato
 • Pensjonsrapportering KLP
 • Ferie og fravær web
 • GAT Import Fravær

Eva Haglund

Førstekonsulent

Eva.Haglund@skien.kommune.no

T: 35 58 18 50

Arbeidsområde

Fravær og Refusjoner

 • Sykemeldinger
 • Foreldrepermisjoner
 • Informasjonsskriv ved stopp av sykelønn
 • Maksdato
 • Refusjon differanse
 • GAT Import Fravær

Mari Syvertsen

Konsulent

Mari.Syvertsen@skien.kommune.no

T: 35 58 18 50

Arbeidsområde

Fravær og refusjoner

 • Sykmeldinger
 • Informasjonsskriv ved stopp av sykelønn
 • Refusjon differanse
 • Fagforeninger
 • Påleggstrekk

Mikail Røe

Lærling

Vilde.Røe@skien.kommune.no

T: 35 58 18 50

Arbeidsområde

Diverse lønnsarbeid

Oscar Godtland

Lærling

Oscar.Godtland@skien.kommune.no

T: 35 58 18 50

Arbeidsområde

Diverse lønnsarbeid

Hannah Toft

Førstekonsulent m/3 år hs

Hannah.toft@skien.kommune.no

T: 35 58 18 50

Arbeidsområde

Lønn

 • Rapportgenerator
 • Personalmeldinger
 • Foreldrepermisjoner
 • Visma.net Expense

Aza Abubakar

Konsulent

Aza.Abubakar@skien.kommune.no

T: 35 58 18 50

Arbeidsområde

Lønn og fravær

 • Personalmeldinger
 • Foreldrepermisjoner

 

 

Publisert: 20.10.2016 08:13
Sist endret: 03.11.2020 13:08