Ukraina og vår beredskap

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Skien kommune stiller seg til rådighet for statlige myndigheter for å ta imot flyktninger som måtte ankomme Norge i den akutte fasen vi er inne i nå. Det kan dreie seg om behov for akuttinnkvarteringer av barn, unge og familier. Varigheten av krigen vil påvirke det mer langsiktige behovet for flyktninghjelp i Norge.

Siste nytt

Siste nytt fra regjeringen om krisen i Ukraina

Flyktninger som ankommer til privat adresse

Har du kommet fra Ukraina som flyktning, og har planer om å oppholde deg i Skien?

Da må du registrere deg hos Nasjonalt ankomstsenter i Råde eller på Sandefjord lufthavn Torp.

Do you live in a private home?

First of all you have to be registered as a refugee at Ankomstsenter Råde or at Sandefjord Lufthavn Torp. There you will get a D-number, which will identify you and secure your rights.

If you live in a private home in Skien, we want to get in touch with you as soon as possible.

You will need health screening. Vaccination will be available
Children between 6 and 16 years will have the opportunity to go to school.

Please fill in this form

We will contact you after we have received the form.

Retningslinjer for avtalt selvbosetting i Skien kommune

Flyktninger som har fått vedtak om opphold i Norge vil bli bosatt gjennom IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet). Kommuner som har vedtatt å bosette flyktninger, får forespørsel fra IMDi om å ta imot konkrete personer. Når kommunen har sagt ja til å bosette denne/de personen(e) fatter IMDi vedtak om bosettingskommune.

Hva er avtalt selvbosetting?

Noen flyktninger velger å finne en bolig selv i den kommunen de ønsker å bo. Hvis kommunen kan ta imot flyktningen, må kommunen avtale dette med IMDi. Flyktninger som blir bosatt på denne måten inngår i antallet flyktninger som kommunen har vedtatt å bosette. De som bosettes ved avtalt selvbosetting beholder retten til introduksjonsprogram og alle andre sosiale rettigheter på lik linje med de som bosettes ordinært gjennom IMDi.

NB! «Avtalt selvbosetting» er ikke det samme som «selvbosetting». Ved selvbosetting foreligger det ikke avtale med kommunen og personen har ikke krav på introduksjonsprogram og andre rettigheter til ytelser. Personen må klare seg fullt og helt økonomisk selv.

Hva skal jeg gjøre hvis jeg ønsker avtalt selvbosetting?

Hvis du finner bolig på egenhånd må du ta kontakt med kommunen. Dette gjør du ved å fylle ut vedlagte skjema.

Skjemaet sendes på mail til: kie@skien.kommune.no

Det kan også leveres på Skien kommunes servicesenter i Henrik Ibsens gate 2.

Legg ved kopi av vedtak fra UDI om bekreftelse på oppholdstillatelse.

Når kommunen har mottatt denne dokumentasjonen vil vi ta kontakt med deg. Da vil du få informasjon om rettigheter og plikter.  

Kommunen vil også henvende seg til den som skal leie ut boligen. Boligen må være godkjent til boligformål og være tilpasset de som ev. skal bosette seg der. Kommunen aksepterer markedspris på boligen, og det vil gjøres individuelle vurderinger i hvert enkelt tilfelle.

Hvis kommunen godkjenner boligen, vil kommunen kontakte IMDi om saken.

Prosessen med avtalt selvbosetting kan ta inntil tre måneder.

Ved godkjenning fra IMDi skrives det husleiekontrakt mellom utleier og den som skal bo der. Det er standard husleiekontrakt fra Skien kommune som skal brukes. Korttidsleie vil ikke bli godkjent.

NB! Du må ikke signere på noen form for dokumenter før kommunen ber deg om dette.

For mer informasjon kontakt: Stig Roar Hansen, enhetsleder for KIE (Kvalifiserings- og integreringsenheten) på mail: stig.roar.hansen@skien.kommune.no eller telefon: 48165091.

 

Helsetjenester til asylsøkere og flyktninger

Nasjonale retningslinjer

Nasjonale retningslinjer for helsehjelp for asylsøkere og flyktninger i Norge beskrives på Helsenorge.no. Den siden er også oversatt til Ukrainsk.

Informasjon på ukrainsk

Skien kommune har utarbeidet et informasjonshefte til alle nyankomne flytninger fra Ukraina som ankommer Skien.

Informasjonshefte

 

Helsetjenester til flyktninger i Skien

Behov for akutt helsehjelp?

Alle som oppholder seg i kommunen har rett til akutt helsehjelp. Informasjon om akutte tjenester finner du på: Skien kommune - Akutte tjenester

Er det akutt og står om liv, ring: 113

Rett til fastlege?

Alle flyktninger som har mottatt D-nummer har rettigheter til fastlegetjenester på lik linje med øvrig befolkning.

Personer med D-nummer som ikke allerede har fastlege i Skien kommune må kontakte gjestepasientordningen for timebestilling. Ingen flyktninger skal ha en rutinemessig undersøkelse hos lege, men kan få helsehjelp ved behov.

Hvordan få D-nummer?

Ukrainske flyktninger får D-nummer ved å henvende seg til Nasjonalt ankomstsenter i Råde, tlf.nr 22 34 24 00

Åpningstider:

Mandag- fredag 08:00-15:00

Lørdag og søndag 11:00-15:00

For mer informasjon, se Nasjonalt ankomstsenter, Råde – Politiet.no

Generell informasjon om D-nummer fra UDI finner du på UDI.no

Bestill tuberkuloseundersøkelse innen 14 dager

Alle flyktninger som har mottatt D-nummer skal undersøkes for tuberkulose i løpet av 14 dager. I Skien kommune foregår dette ved vaksinasjonskontoret.

For å bestille time til tuberkuloseundersøkelse, ring 35589390.

Åpningstider:

Mandag – fredag 08:30-15:00

For mer informasjon, se Skien kommune - Vaksinasjon

NAV gir muligheter for arbeid

https://www.nav.no/arbeidsgiver/rekruttere-flyktninger

Vil du gjerne hjelpe?

Mange henvender seg til oss med ønske om å hjelpe. Takk for at du bryr deg!
Mange ønsker å stille boliger til disposisjon.
Skien kommune er i dialog med myndighetene rundt mottak av flyktningene fra Ukraina. Det er foreløpig ikke avklart i hvilket omfang Skien skal bosette. Dette betyr at vi pr. i dag ikke har behov for å gå ut i leiemarkedet. Skulle dette bli nødvendig, vil vi henvende oss til skienssamfunnet og de mulighetene som ligger der.
Skien kommune vil i løpet av kort tid legge ut relevant informasjon på sine nettsider både rundt ev. behov for boliger og annen type hjelp.

Her lokalt organiserer blant andre Grenlandsaksjonen hjelp til Ukraina og landene rundt som tar imot flyktninger.

Les mer om hvordan du kan bidra med utstyr eller pengestøtte her: https://grenlandsaksjonen.no/

Nederst på siden finner du vipps-nummerne til flere seriøse organisasjoner som hjelper Ukraina.

Angrep på Ukraina - spørsmål og svar

Spørsmål og svar fra regjeringen om situasjonen i Ukraina

Informasjon om beskyttelse og opphold i Norge

Utlendingsdirektoratets (UDI) informasjon om flyktningesituasjonen

Strålevern og atomberedskap

Direktoratet for Strålevern og atomberedskap

Atomberedskap i Norge

Informasjon om jodtabletter

Tilgang på jodtabletter i Skien

Skoler og barnehager i Skien skal sørge for å ha jodtabletter tilgjengelig dersom det skulle bli nødvendig.

I forbindelse med den pågående situasjonen i Ukraina har Skien kommune gjennomgått kriseplanverket sitt. I den forbindelse har vi sett fordelen av å sende ut et samtykkeskjema rutinemessig til foreldre av alle barn som begynner i første klasse på skolen fra og med neste skoleår. Vi sender ut et likelydende samtykkeskjema til dem som allerede går på skolen i nærmeste framtid. Tilsvarende vil også gjelde barnehagene.

Utenfor skoletid og voksne
Utenfor skolers og barnehagers åpningstid er det den enkelte families ansvar å selv ha jodtabletter hjemme.
Det kommer flere tabletter på apotek i løpet av april. Skulle det oppstå en situasjon der det blir nødvendig med jodtabletter før de er tilgjengelige, har kommunen tilgang på tabletter og vil informere om dette dersom det blir aktuelt. Disse prioriteres til aldersgruppen 0-18 år, samt gravide og ammende.
Jodtabletter skal kun gis til personer under 40 år.

Her kan du lese om egenberedskap:
https://www.skien.kommune.no/mittskien/beredskap/du-er-en-del-av-norges-beredskap/

Her kan du lese mer om jodtabletter:

https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/riktig-bruk-av-jodtabletter-mot-radioaktivt-nedfall

Slik kan du hjelpe Ukraina nå 

 

Publisert: 07.03.2022 09:01
Sist endret: 17.08.2022 14:40