Oppfølging av fravær

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Barn og elevers nærvær i barnehage og skole er viktig for deres læring og utvikling. Alle enhetene i kommunalområde Oppvekst har et stort fokus på barne og unges fravær.

Det er viktig å følge opp fravær og forstå årsaken til fravær. Noe sykdom og fravær kan det være bakenforliggende årsaker til. Disse ønsker barnehagene og skolene å hjelpe til med å finne ut av, slik at fraværet til barnet/eleven opphører.

Bekymringsfullt fravær i skole

Skien kommune definerer bekymringsfullt fravær og behov for oppfølging når:

  • eleven ofte kommer for seint
  • eleven har opplevd vansker med å delta på skolen de to siste ukene
  • eleven har 7 dager fravær i en periode på 20 dager
  • eleven har mer enn 5 % (10 dager) fravær i løpet av skoleåret

Skolen er ekstra oppmerksomme på elever som sjelden deltar i kroppsøving, ofte glemmer gymtøy, er borte fra enkelttimer og som er borte på «annerledesdager». I følge forskere på skolevegring er det ofte her det starter og det starter ofte tidlig i barneskolealder. I tillegg sier spesialister på fravær/skolevegring at det er svært viktig å legge til rette for at de kommer på skolen for å forhindre faglige hull og at de faller ut av det sosiale fellesskapet.

Fraværsrutiner i skole
Oppfølging av fravær og fraværsregistrering: Ansvar:

Skolen sender brev til foresatte hver høst Fravær skal være tema på alle foreldremøter Foreldre skal gi beskjed (i IST) til skolen/kontaktlærer om fravær før kl.09.00.

Skolen sender oversikt over fravær til Fagsjef i Oppvekst (www.1310.no )

Rektor

Skolen fører fravær i IST daglig Skolen kontakter hjemmet hvis ikke skolen har fått beskjed om fravær Skolen følger opp dokumentasjon ang. fraværet.

Skolen har ukentlig gjennomgang av klassens fravær og melder fra til rette vedkommende hvis fraværet fortsetter

Kontaktlærer/ klassens
lærer

Fast trinngjennomgang av fraværsstatistikk 4 ganger pr år: Skolen drøfter internt hvem som har bekymringsfullt fravær Skolen setter opp en bekymringsliste for trinnet som skal leveres til TPO-teamet.

TPO-teamet på skolen gjennomgår lista og innkaller kontaktlærer til drøftingsmøter.

Kontaktlærer
Ved bekymringsfullt fravær:  Ansvar:

Ved mer enn 5 dagers bekymringsfullt fravær skal rektor varsles. (Se skrivet «Bekymringsfullt fravær»).

Analysere fraværet ved bl.a. å se på historikken i fraværet, kontakte hjemmet, ha en bekymringssamtale med eleven (mal for undringssamtale ligger skien.kommune.no/BTI).

Send bekymringsbrev til begge foreldre med innkalling til samarbeidsmøte undertegnet av rektor. Samtykke innhentes. 

Det bør være faste personer som er med kontaktlærer i disse møtene.

Drøft tiltak som får eleven til å være på skolen så mye som mulig.

Opprette cxStafettlogg/Compagnion (Nivå 1 i BTI).
Kontaktlærer
Hvis fraværet ikke går ned og fravært følger et mønster:  Ansvar:

Vurder oppmelding til hjelpeinstanser f.eks. PPT, Barnevernet og Konsultasjonsteamet.

Innkall til et tverrfaglig møte. Kartlegge hvem som er viktige i barnets liv og innkall disse til møtet. Er det andre inne allerede? Fastlegen?

I møtet skal det utarbeides en tiltaksplan som viser ansvarsfordeling med tidsplan, Nivå 2 i cxStafettloggen/Compagnion. Oppfølgingsmøter hver 4.uke.

Rektor / Leder av TPO-teamet / Kontaktlærer

Handlingsplan for arbeidet med fravær i skolen

Ta kontakt med skolen dersom du ønsker å snakke om elevens fravær.

Publisert: 06.02.2018 09:10
Sist endret: 29.06.2018 03:07