Ordensreglement for Skien grunnskole

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Forskriften er vedtatt av Hovedutvalg for oppvekst i Skien 09 06 2016. Den er gjeldende fra 01 08 2016.

§ 1 Virkeområde

Ordensreglementet omfatter den kommunale grunnskolen i Skien; herunder Voksenopplæringa. Ordensreglementet inneholder regler om orden og oppførsel, regler om hvilke tiltak som skal kunne brukes når elever bryter ordensreglementet og regler om framgangsmåter når slike saker skal behandles. Ordensreglementet gjelder for elevene i skoletiden på skolens områder og ved alternative læringsarenaer som er under skolens ledelse og ansvar, f.eks. skoleturer. Ordensreglementet gjelder også på skoleveien så langt skolen blir gjort kjent med brudd på reglene.

§ 2 Formål

Ordensreglementet skal bidra til å fremme trivsel, respekt, medansvar, et trygt og godt skolemiljø, god undervisning og godt læringsutbytte. Rundskriv fra Utdanningsdirektoratet Udir-8-2014 sier følgende: «Et ordensreglement skal bidra til å få et mer velfungerende skolesamfunn ved at det gis regler om hvordan elevene skal ha det, hva elevene kan og ikke kan gjøre på skolen, og hva som skjer hvis reglene brytes». Ordensreglementet skal også bidra til å nå en av målsettingene i Skien kommunes strategiske plan for Oppvekst: «Alle barn og unge, uansett forutsetning, skal oppleve mestring, trygghet, trivsel og vennskap». Ordensreglementet skal ivareta den enkelte elevs rettigheter og plikter så langt de ikke er fastsatt i lov eller på annen måte.

§ 3 Regler for orden

Elevene i Skienskolen:

a) Møter presis til opplæring og avtaler.
b) Er til stede i opplæringen.
c) Har med bøker og nødvendig utstyr. Unngår å ta med verdisaker på skolen.
d) Holder orden i utstyr som brukes i opplæringen.
e) Gjør skolearbeidet innen fastsatte frister.
f) Forlater ikke skolens område uten tillatelse.
g) Følger skolens regler om melding og dokumentasjon ved fravær. Ugyldig fravær (skulk) kan føre til nedsatt ordenskarakter.

§ 4 Regler for oppførsel

Elevene skal bidra til å skape et godt miljø gjennom å følge vanlige regler i samfunnet for alminnelig god oppførsel. Elevene i Skienskolen:

a) Viser hensyn og respekt for medelever og ansatte.
b) Holder arbeidsro i opplæringen.
c) Retter seg etter beskjeder fra skolens ansatte.
d) Følger kommunens regler for nettvett, bruk av mobiltelefon, datautstyr og lignende digitalt utstyr;
i. Skolens datamaskiner og internett skal bare brukes i faglig sammenheng. Det er ikke tillatt å oppsøke, produsere eller distribuere materiale av rasistisk, voldelig, pornografisk eller annen krenkende karakter.
ii. Elever skal ikke filmes eller tas bilder av uten det er en del av skolens faglige opplegg. Bilder av enkeltpersoner må ikke tas eller brukes slik at det oppleves krenkende.
iii. Bruk av mobiltelefon, annet elektronisk kommunikasjonsutstyr eller andre forstyrrende gjenstander i undervisningstiden er ikke tillatt. Mobiltelefonen skal være avslått og lagt bort. Annet må være avtalt med lærer.
e) Behandler undervisningsmateriell, bøker og inventar inne og ute forsvarlig.
f) Skal ikke bruke plagg som helt eller delvis dekker ansiktet.

Oppførsel som ikke aksepteres:

g) Ha med eller bruke gjenstander som kan skade personer, bygninger eller inventar.
h) Utsette andre for krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, rasisme, utestenging, vold eller trusler om vold.
i) Jukse, forsøke å jukse eller hjelpe andr til å jukse ved prøver eller i øvrig skolearbeid.
j) Ta med eller bruke tobakk, snus, alkohol, narkotika eller andre rusmidler.

§ 5 Grunnlaget for vurdering i orden og oppførsel

Grunnlaget for vurdering i orden er om eleven opptrer i samsvar med § 3 i dette reglementet. Grunnlaget for vurdering i oppførsel er om eleven opptrer i samsvar med § 4 i dette reglementet. Ved vurdering i orden og oppførsel gjelder § 3-1, § 3-2, § 3-5, §3-6 og §3-7 i forskrift til opplæringslova.

§ 6 Sanksjoner ved brudd på regler om orden og oppførsel

Ved regelbrudd kan skolen bruke følgende sanksjoner:
a) Anmerkning. 
b) Kontakte foresatte. 
c) Skriftlig melding til foresatte. 
d) Gi pålegg om å utføre oppgaver i, før eller etter skoletid for å rette opp skade påført skolens eiendom eller eiendeler. Ved skadeverk på skolens bygninger og/eller eiendeler kan eleven og elevens foresatte gjøres erstatningsansvarlig etter skadeerstatningslovens § 1-1 og § 1-2.
e) Kreve tilstedeværelse på skolen før eller etter skoletid. 
f) Midlertidig frata elev gjenstander som forstyrrer arbeidsro og opplæring. 
g) Inndra tobakk og rusmidler som nevnt i § 4 i og gjenstander som er nevnt i § 4 f. 
h) Bortvise elev fra undervisning i enkelttimer eller for resten av skoledagen (Opplæringslovas § 2-10 første ledd). 
i) Bortvise elev på 8. – 10. trinn for inntil 3 dager ved alvorlige eller gjentatte brudd på reglementet (Opplæringslovas § 2-10, første ledd). 
j) Vedta midlertidig eller permanent klassebytte. 
k) Vedta midlertidig eller permanent skolebytte i særlige tilfelle (Opplæringslova § 8-1, fjerde ledd). 
l) Bortvise elev fra skoletur eller arrangement. I vurdering av hva slags sanksjon som er hensiktsmessig, skal det legges vekt på elevens alder og forutsetninger for å forstå konsekvenser av regelbrudd og elevens vilje til å rette opp følgene av regelbruddet. Det skal være forholdsmessighet mellom regelbruddet og sanksjonen. Kollektiv avstraffelse er ikke tillatt.

§ 7 Framgangsmåte ved bruk av sanksjoner etter § 6

a) Personell kompetanse: Rektor treffer beslutninger om bruk av sanksjoner, jfr opplæringslovas § 9-1. Ansatte på skolen treffer beslutninger innenfor rammen av den myndighet rektor har delegert. Avgjørelsen om bortvisning må tas av rektor selv, jfr opplæringslovas § 2-10, andre ledd. Rektor kan delegere til lærer om å ta avgjørelse om bortvisning fra egen undervisning for inntil 2 klokketimer; jfr opplæringslovas § 2- 10 tredje ledd.

b) Ved ileggelse av sanksjoner gjelder: Eleven har alltid rett til å uttale seg til den som treffer avgjørelsen før det besluttes å bruke sanksjoner, jfr opplæringslovas § 2-9 og Barnekonvensjonens artikkel 12 Hendelsen og regelbruddet må være tilstrekkelig godt undersøkt; jfr krav om god forvaltningsskikk. Skolen skal skriftlig dokumentere grunnlag for bruk av sanksjon, herunder hvilken regel som ble brutt, tidspunkt og hvilken sanksjon som ble benyttet.

c) Enkeltvedtak: Ved alvorlige regelbrudd hvor det brukes sanksjoner som nevnt i § 6 bokstav h,i,j,k og l skal saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak etter forvaltningsloven følges. Det kreves ikke enkeltvedtak ved bortvisning besluttet av lærer.

d) Nærmere bortvisning: Bortvisning kan bare brukes ved alvorlige gjentatte regelbrudd; jfr opplæringslovas §2-10 første ledd. Dette gjelder uavhengig av lengden på bortvisningen. Andre hjelpetiltak eller sanksjoner skal vurderes før bortvisning brukes; jfr opplæringslovas § 2 -10 andre ledd. Ved bortvisning for resten av skoledagen skal foresatte varsles. Bortvisning for resten av dagen kan ikke iverksettes for elever på 1—7. trinn dersom skolen ikke får varslet foresatte.

e) Rusmidler og gjenstander som er inndratt eller midlertidig fratatt elev: Tobakk, snus og alkohol som er inndratt etter § 6 bokstav g skal overlates til foresatte. Ulovlige rusmidler skal overlates til politiet. Ulovlige gjenstander som er inndratt etter § 6 bokstav g skal overlates politiet. Øvrige gjenstander som er inndratt, skal overlates til foresatte. Gjenstander som midlertidig er fratatt elev etter § 6 bokstav f skal leveres tilbake til elev senest innen skoledagens slutt. § 8 Straffbare forhold Straffbare forhold meldes politiet.

§ 9 Lokale regler

Den enkelte skole utarbeider regler tilpasset lokale forhold som presiserer reglene i denne forskriften. Ved eventuell motstrid er forskrift om ordensreglementet overordnet den enkelte skoles lokale regler. Skolen plikter å gjøre elever og foresatte kjent med forskrift om ordensreglementet og skolens lokale regler.


§ 10 Ikrafttredelse


Forskrift om ordensreglement gjelder fra 01 08 16.forskrift om ordensreglementet og skolens lokale regler. § 10 Ikrafttredelse Forskrift om ordensreglement gjelder fra 01 08 16.

Om ordensreglementet for Skien grunnskole

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 6: Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringslova) § 2-9 og § 2-10. Ordensreglementet er gjengitt over og kan lastes ned som pdf-dokument.

Publisert: 26.10.2016 14:33
Sist endret: 26.02.2017 20:35