Spesialpedagogiske tjenester

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Spesialpedagogiske tjenester, SPT,  skal bidra til at barn og unge i Skien kommune utvikler livsmot og livskompetanse.  Alle ansatte i SPT arbeider for at barn og unge med særskilte opplæringsbehov skal oppleve et inkluderende og sosialt fellesskap, der de får økt sitt læringsutbytte, blir sett og opplever mestring.

Hva er SPT?

SPT er en undervisningsenhet i kommunalområde Oppvekst og består av fire avdelinger som hver gir tilpasset opplæring, både ordinær- og spesialundervisning, til barn og unge med ulike behov. All vår virksomhet skjer etter Opplæringsloven og gjeldende læreplaner, samt Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 

Lenke til https://www.udir.no/nullmobbing/

 

  SPT Skoleprosjektene    

Hvilket tilbud gir SPT Skoleprosjektene?

SPT har ansvaret for fem skoleprosjekter: Kanalprosjektet, Miljø- og aktivitetssenteret (MAS), Ekeli alternative skole, Klovholt alternative skole og Århus miljøskole. SPT Arbeidstrening er et praktisk tilbud som er integrert i SPT Skoleprosjektene.

 • SPT Skoleprosjektene og SPT Arbeidstrening er en del av Skien kommunes grunnskoletilbud for elever hovedsakelig fra 5.-10.trinn. 
 • Hvert skoleprosjekt har 7-10 elevplasser og stor voksentetthet.
 •  Målgruppa er i hovedsak elever som av ulike grunner ikke finner seg til rette på hjemmeskolen.
 • Målet med all opplæring i skoleprosjektene er å gi hver enkelt muligheten til å få utnyttet sitt potensiale, oppleve mening og erfare inkludering i et læringsfellesskap. Dette skjer gjennom et daglig arbeid hvor hver enkelt elev får sin skoledag tilrettelagt etter sitt behov både sosialt og faglig.
 • På 10.trinn er det et spesielt fokus på overgangen til videregående opplæring.
 • Elever i SPT Skoleprosjektene har tilbud om fritidsaktiviteter en gang pr uke, samt i ferier.

Arbeidsmåtene i SPT Skoleprosjektene er varierte. De varierer mellom tradisjonelle og alternative metoder og mellom praktisk (uteskole, snekring, sveising, cross, mm) og teoretisk tilnærming til lærestoffet. Dette blir synliggjort i elevens IOP. All opplæring følger gjeldende lov- og læreplanverk, samt Strategisk plan for Oppvekst.

Det er et nært samarbeid med foresatte og hjemmeskolen. Elevene i SPT Skoleprosjektene tilhører fremdeles sin hjemmeskole, og får  vitnemål derfra. SPT Skoleprosjektene hjelper med innsøkning til videregående skole.

Det er eleven, foresatte og rektor på hjemmeskolen  som skriver  søknad om plass ved et skoleprosjekt. I den anledning er det mulig å gjøre avtale om  besøk på et av skoleprosjektene. Tilbudet om plass kan være både hel-og deltid.  Det må foreligge en sakkyndig vurdering fra PPT før en søker. Opplæringen ved SPT Skoleprosjektene regnes som spesialundervisning. Alle elever får individuell opplæringsplan

Det er fagsjefen i Pedagogisk råd som fatter endelig vedtak om plass for ett år om gangen.

Kontakt for mer informasjon og eventuelt besøk:

 

NavnTelefonE-post
Torunn Høgblad, rektor  35589168/92032343  torunn.hogblad@skien.kommune.no
Wencke Dahl, undervisningsinspektør

35589167/91148453

wencke.dahl@skien.kommune.no
Oversikt over Skoleprosjektene og Arbeidstrening:

Kanalprosjektet

Staakanvn 23- tidligere Dolva skole

Kari Dølven 91306404

Klovholt alternative skole

Klovholtvn. 280

Tor Erik Isaksen 40203817

MAS-miljø/aktivitetsenteret

Odinsgt. 8

Tor Gundersen 91872515

Ekeli alternative skole

Leirvollen 25 Nenset

Jane Tove Gravklev 91597964

Århus miljøskole

Århusvn. 191

Erik Aas 92034121

 SPT Arbeidstrening

Geiteryggen

Thor Høgseth 91118654

Her finner du mer informasjon/søknadskjema

Leseplan ungdomstrinnet

 • Leseplan barnetrinnet

 Søknadskjema skoleprosjektene

 

  SPT Svanen skole  

Hvilket tilbud gir Svanen skole?

SPT Svanen skole er en grunnskole med spesialundervisning fra 1-10. trinn. SPT Svanen skole tar i mot elever med generelle lærevansker-lett til moderat psykisk utviklingshemming.

Skolen har 30 elevplasser, med undervisning i alle fag. Alle elever har individuell opplæringsplan, og elevgruppa deles inn i klasser på 6-10 elever. Elevenes undervisning foregår både i klassen og individuelt.

 Trygghet og mestring er viktige stikkord i all aktivitet på skolen.

SPT Svanen skole ligger på Vold ca 12 km utenfor byen.(tidligere Svanvik b-skole)

Elevene på SPT Svanen skole har transport til og fra skolen fra busstorget i Skien- med egen ledsager på bussen. Transport til og fra busstorget følger kommunens regler for tilbringerskyss.

Skolen har et solid fagmiljø med spesialpedagoger/pedagoger og barne-og ungdomsarbeider

Samarbeidsutvalget ved Svanen skole har denne møteplanen for skoeåret 2018/2019:

24.10.18-05.12.18-30.01.19-20.03.19-22.05.19

NavnTelefonE-post
Torunn Høgblad, rektor  35589168/92032343 torunn.hogblad@skien.kommune.no
Magne Larsen Frigaard, undervisningsinspektør

35500888/99786892

MagneLarsen.Frigaard@skien.kommune.no

Leseplan Svanen 

Infobrosjyre Svanen skole

Søknadskjema Svanen skole

 

IST Foresatte 
IST Lærere 
IST Administrasjon

  SPT Sykehusundervisningen  

Hvilket tilbud gir sykehusundervisningen?

SPT Sykehusundervisningen legger tilrette for, og gir tilpasset opplæring til barn og unge som er innlagt ved Sykehuset Telemarks avdelinger- fra førskolealder til videregående. Lærerne samarbeider tett med elevenes hjemmeskoler.

Det er tre små skoleenheter:

 •  Skolestua på barneavdelingen gir skoletilbud til pasienter innlagt på sykehusets somatiske avdelinger
 •  Skolen i Bygg 5 gir tilbud til pasienter som er innlagt ved Ungdomsspsykiatrisk senter/UPS og avdelinger ved Psykiatrisk klinikk   
 •  Skolen ved Seksjon for familiebehandling gir tilbud til pasienter innlagt ved denne avdelingen

Etter Opplæringsloven har Telemark fylkeskommune (TFK) ansvar for å gi skoletilbud til barn og unge som er innlagt ved sosiale og medisinske institusjoner.TFK kjøper undervisningstjenesten av Skien kommune v/SPT

Kontaktinformasjon

NavnTelefonE-post
Torunn Høgblad, rektor 35589168/92032343 torunn.hogblad@skien.kommune.no
Anne Kallåk, undervisningsinspektør

35581928/92448910

anne.kallak@skien.kommune.no
Grethe Stolpestad teamleder  35004918 grethe.stolpestad@skien.kommune.no

Leseplan barnetrinn

Leseplan ungdomstrinn 

  SPT Tospråk    

Hvilket tilbud gir tospråkavdelingen?

SPT koordinerer opplæringen for elever fra språklige minoriteter som går i grunnskolen. SPT behandler skolenes søknad om ressurser. SPT er base for de tospråklige lærerne som underviser ute på de ulike skolene.

Dette skoleåret er det ansatt 23 tospråklige lærere/assistenter fordelt på 16 språk. Se brosjyre tospråklig opplæring.

Hva gjør de tospråklige lærerne?

 •  Gir tospråklig fagstøtte
 •  Er med og styrker skolenes flerkulturelle kompetanse
 •  Er brobyggere i samarbeidet om den enkelte tospråklige elev

Den tospråklige opplæringen bygger på gjeldende læreplaner og Strategisk plan for oppvekst 2013-2023

SPT Tospråk er fra dette skoleåret en fokusvirksomhet som samarbeider med NAFO(Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring) . Se egen lenke.

Kontaktinformasjon

NavnTelefonE-post
Torunn Høgblad, rektor  35589168/92032343  torunn.hogblad@skien.kommune.no
Anne Kallåk, undervisningsinspektør

35581928/92448910

anne.kallak@skien.kommune.no
Her finner du mer informasjon

http://nafo.hioa.no/


 

Publisert: 23.11.2016 12:03
Sist endret: 27.02.2019 08:37