Legater

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Skien skolelegat

Legatet er en sammenslåing av 15 mindre legater. Formålet med legatet er å gi støtte til høyere utdanning for evnerik ungdom hjemmehørende i Skien. I tillegg skal det til Frelsesarmeen i Skien tildeles kr. 1.500 til barne- og ungdomsarbeid. Dersom dette arbeidet skulle opphøre, kan det tildeles liknende arbeid innen Frelsesarmeen. (jfr. § 3 i vedtektene)

Under ellers like vilkår har de som kan vise til slektsskap med Hjørdis Nærum Nielsens slekt, uansett bosted, fortrinnsrett til hjelp.

Unntaksvis kan det gis støtte til organisasjoner/institusjoner til tiltak som nevnt ovenfor, likevel ikke for å lette skolens, evt. kommunens budsjett.

 Kriterier for tildeling:

 • Alle kan søke som er hjemmehørende i Skien kommune og har vært registrert i Skien folkeregister minimum de 3 siste år
 • Egen inntekt bør ikke overstige kr. 70.000,
 • Egen formue bør ikke overstige kr. 220.000,- (tilsvarer Lånekassens tak)
 • Søker bør ikke ha fått tildelt midler fra utdanningslegatene siste 3 år
 • Søkere som er sent i utdanningsfasen prioriteres
 • Søkere som er dårlig stilt økonomisk prioriteres
 • Tildelt beløp avhenger av søkermasse

Målgruppe

Ungdom som  tar høyere utdanning.

Tildelingsregler

Søknad skolelegater 2020

Søknadsfrist er 31.desember (poststemplingsdato gjelder)

Når søknad er mottatt, sendes bekreftelse på dette. Etter administrativ behandling, avgjøres søknadene i legatstyret for skolelegater. Søkerne får skriftlig svar i løpet av april. Det er ingen klageadgang.

Vedlegg

Hvis man er borteboende; legg ved kopi av utskrift av likning for søker og  eventuelt ektefelle/samboer Hvis man er hjemmeboende; legg ved kopi av utskrift av likning for foreldrene og søker.

 

Skien legatfond til sosiale formål

Legatet er en sammenslåing av 31 enkeltlegater.

Formålet med legatet er å gi støtte til personer med sosiale behov, der støtten kan føre til at vedkommende i størst mulig grad gis sosialt sett tilfredsstillende kår, og størst mulig uavhengighet, i forhold til andre i det åpne samfunn. ( jfr. § 3 i vedtektene)

Støtte gis derfor normalt til tiltak som forbedrer livssituasjonen fremfor tiltak som vedlikeholder den. Støtte kan ikke gis der ordinære ordninger, lån/hjelp er etablert, da disse forutsettes utnyttet. Unntaksvis kan det gis støtte til organisasjoner/institusjoner til tiltak som nevnt i formålet.

Kriterier for tildeling:

 • Alle kan søke som er hjemmehørende i Skien kommune og har vært registrert i Skien folkeregister minimum de 2 siste år.
 • Legatet er ment å gå til et sosialt formål det vil si noe som gjør søkers livssituasjon enklere, enten på sikt eller for en kort periode.
 • Midlene er ikke ment å skulle dekke gjeld som søker har opparbeidet seg.
 • Søkere som er dårlig stilt sosialt/økonomisk prioriteres.
 • Andre eksisterende hjelpeordninger eller lånemuligheter skal være prøvd.
NB: Studenter henvises til å søke på skolelegatene.

Søknadsfrist er 31.desember (poststemplingsdato gjelder)

Når søknad er mottatt, sendes bekreftelse på dette. Etter administrativ behandling, avgjøres søknadene i legatstyret for sosiale formål. Søkerne får skriftlig svar i løpet av april. Det er ingen klageadgang.

Vedlegg

Utskrift av likning for søker og  eventuelt ektefelle/samboer. Dokumentasjon på at anre etablerte ordninger er forsøkt og ikke imøtekommet. Eentuell kostndsberegning for formålet det søkes støtte til.

Publisert: 24.10.2016 07:29
Sist endret: 04.11.2020 12:34