Parkering

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Parkering i Skien sentrum

Det er mange muligheter for parkering i Skien sentrum.

På de kommunale plassene i sentrum er det gratis på lørdager. Dette gjelder også Bygarasjen når du kjører inn og ut på lørdag. Det er også gratis parkering på de kommunale plassene etter kl. 14.00 på hverdager.

Gratis MC-parkering utenfor Kaffehuset i Henrik Ibsensgate 2, og Langbrygga v/hotellet.

På kommunens parkeringsplasser kan man betale med mobilapp fra EasyPark eller SMS. Utvalgte plasser har også parkeringsautomat hvor du kan betale med mynt eller kort.

 

Boligsoneparkering

I Skien er det 2 boligsoneområder, det betyr at du trenger kort for å kunne parkere utenfor eiendommene.

Soneområder

Sone 1  gjelder område nord for Brekkeparken.

Sone 2  gjelder fra Lundegata mot Bakkenområdet.

For bestemte veistrekninger innenfor sonen, kan det være fastsatt avvikende bestemmelser om parkering eller stans ved oppsatte skilt eller parkometer. For disse veistrekningene gjelder ikke soneskiltets bestemmelser.

Gyldighet

Kortet er gyldig ut kalenderåret. Kortene må fornyes på Servicesenteret hvert år i desember/januar.

Kriterier

Beboere  som har egne biler tildeles kort etter søknad og det kan gis ett gjestekort i tillegg. For næringsdrivende i området - ta kontakt med Servicesenteret.

Gjeldende forskrifter

Elektronisk søknadsskjema 

Beboerparkering Snipetorp/Bratsberggata

Ordningen gjelder beboere med adresse i Snipetorpgata 1 - 39 og Bratsberggt 1 - 10a.

Kortet gjelder for kalenderåret og fornyes i desember/januar på kommunens servicesenter i Henrik Ibsens gate 2. Det er anledning til å søke om 1 gjestekort.

Parkering for beboere følger gjeldende lover og forskrifter

Parkering og lading for elbiler

Elbiler kan parkere gratis på kommunale p-plasser, men gjeldende tidsbegrensning på plassen man parkerer må overholdes. Det kreves ikke urskive for å dokumentere dette. For privatdrevne plasser gjelder egne regler. Se skilt ved innkjøring til plassen.

Skien kommune har innført parkeringsavgift på ladestasjonene for el-bil i sentrum. Bystyret vedtok å innføre parkeringsavgiften i sitt møte 9. mars 2017, med maksimal parkeringstid på to timer. Prisen er 10 kroner pr time. Alle ladestasjoner er merket med skilt og avgiften kan betales på automat eller med mobil. Se skilt fra EasyPark ved mobilbetaling.

Kommunale ladestasjoner
 • Hauges gate/Marensro: 2 ladeplasser
 • Holbergs gate: 2 ladeplasser
 • Kongens gate: 1 ladeplass
 • Ibsenhuset: 2 ladeplasser
 • Skien Fritidspark: 6 ladeplasser
 • Nedre Hjellegate: 2 ladeplasser - maks 2 timer mot avgift  mellom kl 08.00 og 14.00
 • Skien lufthavn: 2 ladeplasser
 • Bygarasjen 
 • Kaffehuset: 5 ladeplasser

Utfyllende informasjon om ladestasjon utenfor Kaffehuset:

Registrerte kunder (Grønn kontakt sin app eller ladebrikke):Hurtiglading kr 2,50 pr påbegynte minutt. Flexilading: kr 0,75 pr kW pr påbegynte kvarter (ca kr 30 pr time) 

Drop-in/sms:
Hurtiglading kr 4,00 pr påbegynte minutt
Flexilading: kr 1,00 pr kW pr påbegynte kvarter

Andre ladestasjoner

For privatdrevne plasser gjelder egne regler. Se skilt ved innkjøring til plassen.

 • Fylkeshuset: 6 ladeplasser
 • Thon Hotel Høyers: 2 ladeplasser
 • Sykehuset Telemark: 2 ladeplasser
 • Herkules: 4 ladeplasser
 • Coop Obs Bygg Bjørntvedtvegen: 2 ladeplasser
 • Elektroimportøren, Kjørbekk – 3 ladeplasser
 • Mobile – 1 ladeplass

 

Parkeringskort for forflytningshemmede

 • Søker må ha store forflytningsvansker som må dokumenteres av lege.
 • Søker må i tillegg ha et særlig behov for parkeringslettelse på konkrete steder, for eksempel ved bosted, arbeidssted eller i forbindelse med annen regelmessig aktivitet.
 • Søker må være bosatt i Skien kommune.
 • Institusjoner som frakter forflytningshemmede.
Les også denne orienteringen nøye før du søker

Parkeringstillatelsen er ment som hjelpemiddel for personer som på grunn av vesentlig nedsatt forflytningsevne har et særlig behov for parkeringslette på ett eller flere konkrete steder.

For at en slik parkeringstillatelse skal gis, er det ikke tilstrekkelig å påvise en sykdomstilstand som begrenser forflytningsevnen. Det kreves i tillegg at det ordinære parkeringstilbudet ikke er tilstrekkelig til å dekke søkerens behov. Parkeringstillatelsen er ikke ment som økonomisk støtteordning.

Problemer med å bære vektlegges ikke.

Legeerklæring:

Legeerklæringen skal være godt utfylt med opplysninger om din medisinske situasjon og diagnose. Den skal også si hvor mange meter du er i stand til å gå med og uten hjelpemidler og om du bruker krykker, stokk, rullator eller rullestol. Erklæringen danner det medisinske grunnlaget for vurdering av søknaden.

Din søknad:

Det er i selve søknaden du må få fram opplysninger som tilsier at du har et særlig behov for parkeringslettelse. Det vil si at du må beskrive hvorfor det ordinære parkeringstilbudet på stedene du ofte besøker ikke kan benyttes. I søknadsskjemaet er det ulike forhold som må besvares. Det anbefales at du er nøye med utfyllingen. Da kommer ditt behov fram og søknaden kan behandles raskt.

Tenk godt igjennom:

 • Hvor er det du har problemer med å parkere og hvor ofte er du her? (stedsnavn/gatenavn må oppgis)
 • Hvorfor er det vanskelig å parkere her?
 • Hva slags parkeringsplasser finnes her?
 • Hva er det som gjør at du ikke kan bruke de ordinære plassene her?
 • Hvordan vil en parkeringstillatelse konkret hjelpe deg på disse bestemte stedene?

Søker du som passasjer?

Forflytningshemmende som ikke kjører selv, skal som hovedregel kjøres til bestemmelsesstedet og bli ledsaget inn. Deretter skal bilfører flytte bilen til ordinær parkeringsplass. Det er ikke nødvendig med parkeringstillatelse for å gjøre dette. Parkeringstillatelse tildeles når den som transporteres ikke kan forlates alene (f.eks. på venteværelset) mens bilen flyttes. Dette må fremgå av legeerklæringen og søknaden.

 • på offentlig reserverte parkeringsplasser for forflytningshemmede
 • på steder som er regulert med tidsbegrenset parkering kan du stå utover fastsatt lengste parkeringstid dersom det ikke er regulert med begrenset parkeringstid for forflytningshemmede
 • på steder hvor det er innført boligsoneparkering.

Parkeringstillatelsen følger innehaveren, ikke kjøretøyet.

Kommunen kan trekke tilbake gitt tillatelse ved misbruk eller ved endrede forhold som gjør at kravene i §3 i Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede ikke lenger er tilfredsstilt. 

Tap av kort må meldes til politiet, og kopi av tapsmeldingen leveres Skien servicesenter før det utstedes et nytt kort. 
Hvordan søke?

Søknaden kan sendes elektronisk, pr. post, eller leveres til Servicesenteret. Passfoto av deg selv og legeerklæring må legges ved søknaden. Hvis du søker som fører må du også legge ved kopi av førerkortet.

Elektronisk søknad

Parkeringskort for forflytningshemmede (pdf)

Legeerklæring (PDF)

Vedlegg til søknaden

 • Passfoto
 • Legeerklæring
 • Kopi av førerkort, begge sider, hvis man søker som fører.
Personvernerklæring

I forbindelse med søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede registreres følgende opplysninger i kommunens arkiv- og saksbehandlersystem:
Fødselsnummer, navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse til innsender og den forflytningshemmede. Det registreres om søker har hatt parkeringstillatelse tidligere, om det benyttes rullestolheis/-skinner, bilens registreringsnummer, om man er tildelt TT-kort, om man benytter hjelpemidler til forflytning og evt. hvilke, hvor langt man kan gå med/uten hjelpemidler. Det registres hvor man har behov for parkeringstillatelse og behovet må beskrives nærmere.I tillegg lagres legeerklæring, kopi av førerkort og foto av innehaver/søker.

Kommunen kan innhente ytterligere informasjon enn den som er oppgitt i søknadsskjemaet fra den forflytningshemmedes lege/behandler dersom dette anses nødvendig.

Om man har fått innvilget parkeringstillatelse er kommunen lovpålagt å overføre opplysninger om parkeringstillatelsen til et sentralt register drevet av Statens vegvesen/Altinn. Dette gjøres manuelt ved at kommunens ansatte registrerer opplysningene på Altinn.Følgende opplysninger overføres:
Innehaverens personnummer
Innehaverens navn
Tillatelsens nummer, med kommunekode, løpenummer, fødselsår og kjønn
Tillatelsens gyldighetstid
Om tillatelsen er stjålet eller miste
Om tillatelsen er gitt til fører eller passasjer

Saksbehandlingstid

Normal behandlingstid er 3 uker fra all nødvendig dokumentasjon er levert.

Klagemulighet

Ved avslag på søknaden, kan du klage på vedtaket innen tre uker.

Klagen sendes til:

Skien kommune 
Postboks 158
3701 Skien

Klagen må inneholde nye opplysninger og ny legeattest. Opprettholdes avslaget, blir saken videresendt til klagenemda i Skien Kommune.

Forskrift om parkering for forflytningshemmede § 5 gir institusjoner som frakter forflytningshemmede rett til å søke om parkeringstillatelse. Tillatelsen skal gjelde for spesialinnredet motorvogn og er knyttet til den enkelte bil. Bilen skal disponeres av institusjonen. Tidsbegrensing på parkeringstillatelse for institusjon er 2-10 år og gjelder kun i Norge.

Søknad for institusjoner

Elektronisk søknad for institusjoner

Søknad for institusjoner (PDF)

Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede 

Retningslinjer til forskrift om parkering for forflytningshemmede

Servicesenteret, epost: servicesenteret@skien.kommune.no, telefon: 35 58 10 00.

Parkeringsgebyr og kontrollsanksjon - klage

Spørsmål om parkeringsgebyr og kontrollsanksjon på kommunale parkeringsplasser rettes til Skien kommune. 

Kontrollsanksjon  får du når du har parkert i strid med bestemmelsene for parkering på en vilkårsparkeringsplass - for eksempel en avgiftsplass, en plass uten avgift, men med makstid, eller en plass reservert for forflytningshemmede. Kontrollsanksjonens størrelse er 300, 600 eller 900 kroner alt etter hva man ilegges for. 900 kroner må betales hvis du parkerer på en plass reservert for forflytningshemmede.

Parkeringsgebyr gis ved brudd på bestemmelsene i vegtrafikkloven eller trafikkreglene - for eksempel når du står for nært et gangfelt, på et fortau, bryter et stanseforbud og lignende. Gebyrets størrelse er 900 kroner. Satsene for alle ileggelser er fastsatt av staten.

Har du spørsmål om parkeringsgebyr eller kontrollsanksjon, kan du kontakte Skien kommune på telefon 35581000.

Klage

Skal du klage, må den leveres skriftlig innen 3 uker fra ileggelsesdatoen til Skien kommune, postboks 158, 3701 Skien, eller på elektronisk klageskjema. Klagen kan avvises dersom du ikke klager innen fristen. Det blir tatt bilde av alle ileggelser på kommunale parkeringsplasser. Bildene kan fås ved henvendelse til Skien kommune på telefon 35581000.

Gebyr

Betalingsfristen er 3 uker fra ileggelsesdatoen selv om det er levert skriftlig klage. Gebyret vil bli forhøyet med 50% dersom betaling ikke skjer innen betalingsfristen, uavhengig av hva som er årsaken til uteblitt betaling. Både eier og fører av bilen er ansvarlig for innbetaling av gebyret.

Kontrollsanskjon

Kontrollsanksjonen må ikke betales før man får svar på klagen. Får man avslag gjelder forskjellige regler ut fra hva man gjør videre med klagen:

 • Hvis du godtar avslaget, må kontrollsanksjonen betales innen 3 uker fra avslagsbrevets dato.
 • Hvis du ikke godtar avslaget, kan klagen sendes videre til parkeringsklagenemnda i Oslo. Informasjon om videre klagemuligheter og betalingsfrister vil alltid stå i avslagsbrevet.

Vegtrafikkloven

Forskrift om offentlig parkeringsgebyr

Parkeringsforskriften

Skiltforskriften

Fjerning av hensatte kjøretøy

Politiet og kommunen har hjemmel til å rekvirere fjerning av kjøretøy i henhold til gjeldende lovverk dersom dette er nødvendig.

Henvendelser vedrørende fjerning av hensatte kjøretøy over tid på kommunale veier eller kommunal veigrunn rettes til Skien kommune ved trafikkbetjentene på tlf 35 58 10 00.
Registreringspliktige kjøretøy uten lovlige kjennemerker skal ikke være parkert utover 14 dager på offentlig vei eller privat vei skiltet med offentlig trafikkskilt.

Behandlingsprosessen

Kommunen innhenter opplysninger om eier og vurderer om det i henhold til regelverket er grunnlag for å kunne kreve kjøretøyet fjernet. Er det grunnlag for å fjerne kjøretøyet plikter vi å forsøke å få kontakt med eier før vi fjerner.

Vegtrafikkloven §37

Parkeringsforskriften §21

Ansvarlig fagenhet

Drift og anlegg
Henrik Ibsens gt. 2, Skien

Telefon 35 58 10 00

Statens vegvesens parkeringsregister

I Statens vegvesens parkeringsregister kan du søke og se skiltplaner og vedtak om all parkeringsskilting i Norge.

Publisert: 09.11.2016 12:46
Sist endret: 30.01.2020 14:04