Priser og gebyrer

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


B

Barnehagesatser

Byggesaksgebyrer

D

Digitale kartdata 

F

Feiing og tilsyn

Frisklivssentralen

H

Hjemmetjenester 

K

Kart og oppmåling

Kulturskolen 

Kunnskapsprøve i alkoholloven og serveringsloven

P

Plansaker

R

Renovasjonsgebyrer 

Restavfall - ekstra sekker

S

Seksjonering - kart- og oppmåling

SFO-betalingssatser 

Skjenkebevilling

Skien helsehus - korttidsopphold

Skien helsehus - lindrende pleie

Skien helsehus - rehabilitering

Sykehjem - korttidsopphold

Sykehjem - langtidsopphold

Sykehjem - dagtilbud

T

Trygghetsalarm 

V

Vann- og avløpsgebyrer

 

Voksenopplæring - kurs

Kommunale avgifter

Kommunale avgifter omfatter eiendomsskatt, vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsgebyrer og feie- og tilsynsgebyr. Gebyrene fastsettes av bystyret. Gebyrene for 2021 ble vedtatt av bystyret 10.desember 2020

Gebyrsatser 2021

Vann og avløp

Vann- og avløpstjenestene finansieres ved gebyr som beregnes ut fra vannforbruket. Alle eiendommer som er tilknyttet kommunalt vann- og/eller avløpsnett skal betale gjeldende gebyr.

Husholdningsabonnentene kan velge om forbruket skal stipuleres etter boligens areal eller måles etter reelt forbruk. For de som har store hus og lite vannforbruk, vil det lønne seg å få gebyrene beregnet etter målt forbruk. Det er viktig å merke seg at eventuelle vannlekkasjer på private installasjoner vil medføre større forbruk og igjen vil gi en større faktura for både vann- og avløpsgebyr.

Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg, med tilhørende forskrifter, gir rammer for hva kommunene kan kreve i vann- og avløpsgebyrer. Hovedregelen er at en ikke kan kreve mer enn hva disse tjenestene koster.

Forskrift for vann- og avløpsgebyr.

Vann og avløp
    Vann eks mvaVann inkl mvaAvløp eks mvaAvløp ink mva
Tilknytningsgebyr

Beregnes av bygningens bruksareal,se norsk standard NS 3940.

kr 29,00  kr 36,25 kr 46,00 kr 57,50 
Årsgebyr

Denne blir beregnet med en fast del og mengdevariabel del:

       
Fast del

Enebolig, tomannsbolig, tremannsbolig (pr. bolig).

kr 729 kr 911,25 kr 1053

kr 1315,50

 

Redusert gebyr for små leiligheter.

Næringsvirksomhet, offentlige institusjoner: Avhengig av størrelsen på vannmåleren.

       
Variabel del

Variabel del er avhengig av vannforbruket. Abonnenter med vannmåler betaler ut fra målt vannforbruk. Boliger uten vannmåler betaler et stipulert forbruk på 1,2 m³ pr. m2 bruksareal, se NS 3940.

kr 12,15 pr m³ kr 15,18 pr m³ kr 17,54 pr m³ kr 21,92 pr m³
Renovasjon

nettsidene til Renovasjon i Grenland finner du oversikt over renovasjonsgebyrene.

Renovasjonsgebyret inkluderer egen beholder for avfall til optisk sortering (matavfall, plastemballasje og restavfall), papp og papir, glass- og metallemballasje. Utover dette inngår utgifter til administrasjon, drift av renovasjonstjenestene og behandling av avfallet.

1. januar 2019 ble det innført standardabonnement for alle registrerte boenheter i Skien kommune. Antall boenheter hentes fra matrikkelen som er Norges offisielle eiendomsregister. En bolig kan inneholde flere boenheter. Dersom du har fått gebyr for flere eller færre boenheter enn det faktisk er på eiendommen, ta kontakt med Skien kommune for å få dette endret i matrikkelen. 

Har du spørsmål om renovasjonsgebyret, som for eksempel rabatter og dunkstørrelser, ta kontakt med Renovasjon i Grenland på telefon 35 10 10 10, eller se www.rig.no. Dersom du har spørsmål om matrikkel og eiendomsforhold, kontakt Skien kommune på telefon 35 58 10 00.

Slamtømming
Slamtømming
  Pris eks mvaPris inkl mva
Tett tank for svartvann (per tømming) kr kr 1273
Slamavskiller (tømming hvert annet år) kr kr 1273
Ekstratømming (pris per tømming) kr kr 1273
Biologisk, kjemisk renseanlegg (tømming hvert år) kr kr 2915
Tømming ved brakkerigger, festivaltoaletter etc kr kr 662

 

Feiing
Feiing
  Pris eks mvaPris inkl mva
Årsgebyr inkl tilsyn kr kr 360

Faktura

Fakturaen sendes i utgangspunktet ut tre ganger i året med forfall 20.februar, 20. juni og 20.oktober. Fra januar 2020 kan du velge om du vil betale kommunale avgifter tre eller 12 ganger i året. Les mer om hvordan du velger månedlig fakturering.

Vi oppfordrer deg til å velge eFaktura.  Det sparer miljøet og er tidsbesparende for deg og oss.

Kontaktinformasjon

Det er Innfordring/kommunale krav som har ansvaret for innkreving av kommunale avgifter. 

E-post: innfordring@skien.kommune.no 

Telefon: 35 58 10 50

Publisert: 09.02.2017 12:42
Sist endret: 08.01.2021 15:21