Kommunale avgifter

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Kommunale avgifter omfatter eiendomsskatt, vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsgebyrer og feie- og tilsynsgebyr. Gebyrene fastsettes av bystyret.

Gebyrsatser 2022

Nedenfor finner du en oversikt for gebyrer 2022 vedtatt av bystyret 16.desember 2021

Eiendomsskatt

Se gjeldende skattesatser

Vann og avløp

Generell informasjon

Alle eiendommer og virksomheter som er tilknyttet kommunalt vann- og/eller avløpsnett skal betale vann- og avløpsgebyr etter gjeldende satser. Gebyrsatsene vedtas årlig av bystyret.

Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg, med tilhørende lokal forskrift for vann og avløpsgebyr, gir rammer for hva kommunene kan kreve i vann- og avløpsgebyrer. Hovedregelen er at en ikke kan kreve mer enn hva disse tjenestene koster.

Årsgebyret består av en fast del og mengdeavhengig del. Samme forbruk i kubikkmeter (m³) legges til grunn for beregning av både vanngebyr og avløpsgebyr. Abonnenter med vannmåler betaler for målt vannforbruk. Boliger uten vannmåler betaler et stipulert forbruk på 1,2 m3 pr kvadratmeter (BRA). For de som har store hus og lite vannforbruk, vil det lønne seg å få gebyrene beregnet etter målt forbruk. Det er viktig å merke seg at eventuelle vannlekkasjer på private installasjoner vil medføre større forbruk og dermed høyere fakturabeløp for både vann- og avløpsgebyr.

Alle virksomheter (næring, offentlige bygg ol.) skal ha vannmåler og betale etter måltforbruk.

 

Gebyrsatser vann og avløp 2022

FAST DEL Vannvolum - m³

Vann

pris eks. mva.

Avløp

pris eks. mva.

Eneboliger, tomanns- og tremannsboliger

60 m³ pr boenhet kr. 802,20 kr. 1135,80
Boligblokker og rekkehus med flere enn fire boenheter i samme bygningskropp - bruksareal (BRA) mindre enn 40 m2 20 m³ pr boenhet kr. 267,40 kr. 378,60
Boligblokker og rekkehus med flere enn fire boenheter i samme bygningskropp - bruksareal (BRA) på 40 - 74 m2 35 m³ pr boenhet kr. 467,95 kr. 662,55
Boligblokker og rekkehus med flere enn fire boenheter i samme bygningskropp - bruksareal (BRA) større enn 75 m2 50 m³ pr boenhet kr. 668,50 kr. 946,50
       
MENGDEAVHENGIG DEL      
Betales etter vannmåler eller stipulert forbruk på 1,2 m³ pr kvadratmeter bruksareal (BRA)   kr. 13,37 pr m³ kr. 18,93 pr m³

 

VIRKSOMHETER      

Alle virksomheter, offentlige bygg og lignende skal ha vannmåler

   
Vannmålerdiameter

Vannvolum - m³

Vann

pris ek. mva.

Avløp

pris eks. mva.

mindre enn 25 mm 50 m³ pr år kr 668,50 kr 946,50
25 - 34 mm 100 m³ pr år kr 1337,00 kr 1893,00
35 - 49 mm 300 m³ pr år kr 4011,00 kr 5679,00
50 - 74 mm 500 m³ pr år kr 6685,00 kr 9465,00
75 - 99 mm 1000 m³ pr år kr 13370,00 kr 18930,00
100 - 149 mm 2000 m³ pr år kr 26740,00 kr 37860,00
150 - 199 mm 5000 m³ pr år kr 66850 kr 94650,00
mer enn 200 mm 10000 m³ pr år kr 133700,00 kr 189300,00

 

Tilknytningsgebyr

Tilknytningsgebyr er et engangsgebyr som betales for bygninger som tilkoples vann- og/eller avløpsnett. Gebyret beregnes etter bruksareal (BRA). Bruksareal beregnes etter reglene i Norsk standard 3940 (NS 3940).

En utvidelse av eksisterende bolig mottar tilknytningsgebyr, dersom utvidelsen er større enn 20 kvadratmeter.
Det er reduksjon for bygninger som er mindre enn 300 kvadratmeter.

Tilknytningsgebyr satser 2021               Pris eks. mva.
Vann kr 30,00 pr m2
Avløp kr 47,00 pr m2

Eksempel tilknytningsgebyr for bolig med bruksareal på 120 kvadratmeter:

Vann kr. 30,00 x 120   = kr. 3 600,00 eks. mva
Avløp    kr. 47,00 x 120   = kr. 5 640,00 eks. mva
Sum     = kr. 9 240,00 eks. mva

Renovasjon

På nettsidene til Renovasjon i Grenland finner du oversikt over renovasjonsgebyrene.

Renovasjonsgebyret inkluderer egen beholder for avfall til optisk sortering (matavfall, plastemballasje og restavfall), papp og papir, glass- og metallemballasje. Utover dette inngår utgifter til administrasjon, drift av renovasjonstjenestene og behandling av avfallet.

1. januar 2019 ble det innført standardabonnement for alle registrerte boenheter i Skien kommune. Antall boenheter hentes fra matrikkelen som er Norges offisielle eiendomsregister. En bolig kan inneholde flere boenheter. Dersom du har fått gebyr for flere eller færre boenheter enn det faktisk er på eiendommen, ta kontakt med Skien kommune for å få dette endret i matrikkelen. 

Har du spørsmål om renovasjonsgebyret, som for eksempel rabatter og dunkstørrelser, ta kontakt med Renovasjon i Grenland på telefon 35 10 10 10, eller se www.rig.no. Dersom du har spørsmål om matrikkel og eiendomsforhold, kontakt Skien kommune på telefon 35 58 10 00.

Slamtømming

Gjelder for boliger som ikke tilknyttet kommunal avløpsledning.
Slamavskiller (septiktanker) tømmes hvert annet år. Gebyret faktureres som en del av de kommunale eiendomsavgiftene. Gebyrsatsen er en årlig sats som fordeles på antall terminer pr år.
Tette tanker, ekstra tømminger og tømming av brakkerigger, festivaltoaletter etc, faktureres pr. tømming. Dette er en bestillingsordning.

Gebyrsatser for slamtømming og tilsyn av mindre avløpsanlegg 2022

  Pris eks. mva.
Tett tank for svartvann (tømmes ved behov) kr 1987,00
Slamavskiller (tømming hvert annet år) kr 1530,00
Nødtømming innen 24 timer kr 2444,00
Ekstratømming (pris per tømming) kr 1987,00
Minirenseanlegg (tømmes hvert år) kr 3517,00
Minirenseanlegg med slamfluktskum (tømmes hvert år) kr 3974,00
Slamavskiller for gråvann (hvert 4. år) kr 765,00
Tømming ved brakkerigger, festivaltoaletter etc. Tanker med et volum større enn 8 m³  kr 497,00

 

Kontroll og tilsyn etter Forurensingsloven § 52a og Forurensingsforskriften § 11-4

Kontroll og tilsyn av mindre avløpsanlegg kap. 12 (årlig) kr   537,00
Kontroll og tilsyn av større avløpsanlegg kap. 13 medgått tid
Kontroll og tilsyn for utslipp av olje- og fettholdige avløpsvann, kap. 15 kr 7000,00
Kontroll og tilsyn for påslipp til kommunal ledning, kap. 15A-4 kr 7000,00

Feiing

Gebyrsatser feiing 2022

  Pris eks. mva.
Årsgebyr feiing og tilsyn - bolig kr 396,00
Årsgebyr feiing og tilsyn - fritidsbolig kr 198,00

Faktura

Fakturaen sendes i utgangspunktet ut tre ganger i året med forfall 20.februar, 20. juni og 20.oktober. Du kan velge om du vil betale kommunale avgifter tre eller 12 ganger i året. Les mer om hvordan du velger månedlig fakturering.

Vi oppfordrer deg til å velge eFaktura.  Det sparer miljøet og er tidsbesparende for deg og oss.

Kontaktinformasjon

Det er Innfordring/kommunale krav som har ansvaret for innkreving av kommunale avgifter. 

E-post: innfordring@skien.kommune.no 
Telefon: 35 58 10 50

Publisert: 09.06.2021 13:00
Sist endret: 03.01.2022 14:59