Kommunale avgifter

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Kommunale avgifter omfatter eiendomsskatt, vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsgebyrer og feie- og tilsynsgebyr. Gebyrene fastsettes av bystyret.

Gebyrsatser 2021

Nedenfor finner du en oversikt for gebyrer 2021 vedtatt av bystyret 10.desember 2020

Eiendomsskatt

Se gjeldende skattesatser

Vann og avløp

Generell informasjon

Alle eiendommer og virksomheter som er tilknyttet kommunalt vann- og/eller avløpsnett skal betale vann- og avløpsgebyr etter gjeldende satser. Gebyrsatsene vedtas årlig av bystyret.

Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg, med tilhørende lokal forskrift for vann og avløpsgebyr, gir rammer for hva kommunene kan kreve i vann- og avløpsgebyrer. Hovedregelen er at en ikke kan kreve mer enn hva disse tjenestene koster.

Årsgebyret består av en fast del og mengdeavhengig del. Samme forbruk i kubikkmeter (m³) legges til grunn for beregning av både vanngebyr og avløpsgebyr. Abonnenter med vannmåler betaler for målt vannforbruk. Boliger uten vannmåler betaler et stipulert forbruk på 1,2 m3 pr kvadratmeter (BRA). For de som har store hus og lite vannforbruk, vil det lønne seg å få gebyrene beregnet etter målt forbruk. Det er viktig å merke seg at eventuelle vannlekkasjer på private installasjoner vil medføre større forbruk og dermed høyere fakturabeløp for både vann- og avløpsgebyr.

Alle virksomheter (næring, offentlige bygg ol.) skal ha vannmåler og betale etter måltforbruk.

 

Gebyrsatser vann og avløp 2021

FAST DEL Vannvolum - m³

Vann

pris eks. mva.

Avløp

pris eks. mva.

Eneboliger, tomanns- og tremannsboliger

60 m³ pr boenhet kr. 729,00 kr. 1052,00
Boligblokker og rekkehus med flere enn fire boenheter i samme bygningskropp - bruksareal (BRA) mindre enn 40 m2 20 m³ pr boenhet kr. 243,00 kr. 350,80
Boligblokker og rekkehus med flere enn fire boenheter i samme bygningskropp - bruksareal (BRA) på 40 - 74 m2 35 m³ pr boenhet kr. 425,25 kr. 613,90
Boligblokker og rekkehus med flere enn fire boenheter i samme bygningskropp - bruksareal (BRA) større enn 75 m2 50 m³ pr boenhet kr. 607,50 kr. 877,00
       
MENGDEAVHENGIG DEL      
Betales etter vannmåler eller stipulert forbruk på 1,2 m³ pr kvadratmeter bruksareal (BRA)   kr. 12,15 pr m³ kr. 17,54 pr m³

 

VIRKSOMHETER      

Alle virksomheter, offentlige bygg og lignende skal ha vannmåler

   
Vannmålerdiameter

Vannvolum - m³

Vann

pris ek. mva.

Avløp

pris eks. mva.

mindre enn 25 mm 50 m³ pr år kr 607,50 kr 877,00
25 - 34 mm 100 m³ pr år kr 1215,00 kr 1754,00
35 - 49 mm 300 m³ pr år kr 3645,00 kr 5262,00
50 - 74 mm 500 m³ pr år kr 6075,00 kr 8770,00
75 - 99 mm 1000 m³ pr år kr 12150,00 kr 17540,00
100 - 149 mm 2000 m³ pr år kr 24300,00 kr 35080,00
150 - 199 mm 5000 m³ pr år kr 60750 kr 87 700
mer enn 200 mm 10000 m³ pr år kr 121500,00 kr 175400,00

 

Tilknytningsgebyr

Tilknytningsgebyr er et engangsgebyr som betales for bygninger som tilkoples vann- og/eller avløpsnett. Gebyret beregnes etter bruksareal (BRA). Bruksareal beregnes etter reglene i Norsk standard 3940 (NS 3940).

En utvidelse av eksisterende bolig mottar tilknytningsgebyr, dersom utvidelsen er større enn 20 kvadratmeter.
Det er reduksjon for bygninger som er mindre enn 300 kvadratmeter.

Tilknytningsgebyr satser 2021               Pris eks. mva.
Vann kr 29,00 pr m2
Avløp kr 45,00 pr m2

Eksempel tilknytningsgebyr for bolig med bruksareal på 120 kvadratmeter:

Vann kr. 29,00 x 120   = kr. 3 480,00 eks. mva
Avløp    kr. 46,00 x 120   = kr. 5 520,00 eks. mva
Sum     = kr. 9 000,00 eks. mva

 

Renovasjon

På nettsidene til Renovasjon i Grenland finner du oversikt over renovasjonsgebyrene.

Renovasjonsgebyret inkluderer egen beholder for avfall til optisk sortering (matavfall, plastemballasje og restavfall), papp og papir, glass- og metallemballasje. Utover dette inngår utgifter til administrasjon, drift av renovasjonstjenestene og behandling av avfallet.

1. januar 2019 ble det innført standardabonnement for alle registrerte boenheter i Skien kommune. Antall boenheter hentes fra matrikkelen som er Norges offisielle eiendomsregister. En bolig kan inneholde flere boenheter. Dersom du har fått gebyr for flere eller færre boenheter enn det faktisk er på eiendommen, ta kontakt med Skien kommune for å få dette endret i matrikkelen. 

Har du spørsmål om renovasjonsgebyret, som for eksempel rabatter og dunkstørrelser, ta kontakt med Renovasjon i Grenland på telefon 35 10 10 10, eller se www.rig.no. Dersom du har spørsmål om matrikkel og eiendomsforhold, kontakt Skien kommune på telefon 35 58 10 00.

Slamtømming

Gjelder for boliger som ikke tilknyttet kommunal avløpsledning.
Slamavskiller (septiktanker) tømmes hvert annet år. Gebyret faktureres som en del av de kommunale eiendomsavgiftene. Gebyrsatsen er en årlig sats som fordeles på antall terminer pr år.
Tette tanker, ekstra tømminger og tømming av brakkerigger, festivaltoaletter etc, faktureres pr. tømming. Dette er en bestillingsordning.

Gebyrsatser slamtømming 2021

  Pris eks. mva.
Tett tank for svartvann (per tømming) kr 1273,00
Slamavskiller (tømming hvert annet år) kr 1273,00
Ekstratømming (pris per tømming) kr 1273,00
Minirenseanlegg (tømmes hvert år) kr 2915,00
Tømming ved brakkerigger, festivaltoaletter etc. Tanker med et volum større enn 8 m³  kr 662,00

For ytterligere informasjon se:

Forskrift om tømming og tilsyn av mindre avløpsanlegg Skien kommune

Forskrift for vann- og avløpsgebyr
Forskrift om tømming og tilsyn av mindre avløpsanlegg

Feiing

Gebyrsatser feiing 2021

  Pris eks. mva.
Årsgebyr inkl. tilsyn kr 360,00

Faktura

Fakturaen sendes i utgangspunktet ut tre ganger i året med forfall 20.februar, 20. juni og 20.oktober. Du kan velge om du vil betale kommunale avgifter tre eller 12 ganger i året. Les mer om hvordan du velger månedlig fakturering.

Vi oppfordrer deg til å velge eFaktura.  Det sparer miljøet og er tidsbesparende for deg og oss.

Kontaktinformasjon

Det er Innfordring/kommunale krav som har ansvaret for innkreving av kommunale avgifter. 

E-post: innfordring@skien.kommune.no 
Telefon: 35 58 10 50

Publisert: 09.06.2021 13:00
Sist endret: 09.08.2021 14:24