Tilrettelagt transport

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Hva er tt-kort?

Transporttjenesten skal gi mennesker med funksjonsnedsettelse, som er avhengig av dør-til-dør-transport, et tilbud slik at de har muligheter til å delta i aktiviteter på lik linje med den øvrige befolkningen. TT-ordningen skal ikke brukes til syketransport, legebesøk, reise til fysioterapi eller andre reiser som dekkes av folketrygden.

Ordningen skal være et tilbud til personer med behov for spesialtilpasset transport fordi de utfra en varig funksjonsnedsettelse ikke er istand til å bruke det kollektive rutetilbudet. Varig funksjonsnedsettelse regnes vanligvis som minimum 3 år. Kommunen skal vurdere brukergodkjenning uavhengig om søker har grunnstønad fra folketrygden.

Manglende rutetilbud er i seg selv ikke grunnlag for godkjenning, heller ikke avstand til busstopp.

Hvem kan få tt-kort?

TT-kort gis til personer mellom 12 og 67 år, som har sterk og varig forflytnings- og/eller orienteringshemming.

Rullestolbrukere og blinde/sterkt svaksynte prioriteres. 

Egenandel på minimum kr. 25.- pr. tur.  

Ordningen er en frivillig ordning som administreres av fylkeskommunen.

Retningslinjer TT-kort (pdf) 

Retningslinjer for tt-kort

Retningslinjer for tilrettelagt transportordning (tt-ordningen) i Telemark.

1. Formål:

Tt-ordningen er ikke et lovfestet tilbud. Likevel gis det av de fleste fylkeskommunene i Norge et slikt tilbud. Ordningen i Telemark er beregnet på personer som på grunn av sterk og varig forflytnings- og/eller orienteringshemming, ikke kan benytte seg av ordinær kollektivtransport. Formålet er å gi et transporttilbud til sosiale formål for denne gruppen. Ordningen skal ikke brukes til reiser som dekkes av andre ordninger (NAV gir informasjon om andre ordninger, som for eksempel helsereiser).

2. Tilbudet:

En dør-til-dør-transport med drosje, som betales med et forhåndsoppfylt betalingskort (tt-kort).

3. Brukergodkjenning:

Tt-kort gis til personer mellom 12 og 67 år, som har sterk og varig forflytnings-, og/eller orienteringshemming. Dersom man har fått brukertillatelse før fylte 67 år, vil denne automatisk fortsette etter 67 år (med mindre det skjer endringer i brukerstatus,se punkt 11). Blinde eller sterkt svaksynte og/eller permanent rullestolbrukere kan bli vurdert som tt-brukere også etter fylte 67 år. Brukergodkjenning krever gyldig legeerklæring på at man er sterkt og varig forflytnings- og/eller orienteringshemmet. 

4. Institusjonsbeboere:

Personer som bor på institusjon kan ikke bli godkjent som tt-bruker. Som unntak gjelder unge funksjonshemmede midlertidig plassert på institusjon.

5. Bil:

Personer som har trygdefinansiert bil kan ikke godkjennes som tt-bruker. Personer som selv er i stand til å kjøre bil kan ikke bli godkjent som tt-bruker.

6. Ektefeller/familiemedlemmer:

Der hvor begge ektefeller og/eller flere familiemedlemmer søker om tt-kort, og innfrir kriteriene til ordningen, behandles hver av personene individuelt. 

7. Tildeling av reisetilskudd til tt-ordningen:

Kommunene viderefordeler midler til brukerne, etter satser fastsatt av Telemark fylkeskommune. Brukere med behov for spesialbil får et ekstra tilskudd. Brukere som bor mer enn 20 km fra nærmeste senter får et ekstra tilskudd.

8. Hvor gjelder tt-ordningen?

Ordningen gjelder for reiser i Telemark. Bruk utenfor eget fylke må avklares med drosjesentralen på det aktuelle stedet. Det må gis beskjed ved bestilling av turen at det skal benyttes tt-kort.

9. Søknad:

For å bli vurdert som tt-bruker må søknadsskjema og legeerklæringsskjema fylles ut. Skjemaene fås ved henvendelse til kommunen. Godkjent bruker vil få tilsendt tt-kort fra Rogaland Taxi AS. Kortene er personlige og kan ikke brukes av andre.

10. Klage:

Dersom søknaden avslås, kan vedtaket påklages. Klagen skal være skriftlig og må begrunnes. Klagefrist er tre uker fra den dagen underretning om vedtaket er kommet frem til søker. Klagen sendes til fylkeskommunen.

11. Opphør av tilbudet:

Tildelt beløp gjelder for det aktuelle kalenderåret. Ny årlig søknad er ikke nødvendig, men kommunen kan vurdere brukergodkjenningen på nytt. Dette gjelder ved endringer i brukerstatus, som for eksempel bosituasjon (avstand til senter, institusjon) eller trygdefinansiert bil. Dersom brukerstatus endres, plikter tt-brukeren å melde fra om dette til kommunen. Dersom økonomiske rammer reduseres, og/eller vilkår for brukergodkjenning endres, kan brukeren miste tilbudet.

12. Bestilling av tur og betaling:

Transporten bestilles hos drosjesentralen. På steder uten drosjesentral, kontaktes den enkelte drosjeløyvehaver direkte. For hver tur må tt-brukeren betale en egenandel. Brukeren kan velge å betale en høyere egenandel for å strekke ut beløpet.

13. Ledsagerbevis:

Personer som har ledsagerbevis, kan ta med seg ledsager gratis.

14. Tap av tt-kort:

Tap av tt-kort skal meldes fra til Rogaland Taxi AS, og evt. kommunens saksbehandler, så snart som mulig.

15. Misbruk av tt-kort:

Misbruk av tt-kort i henhold til disse retningslinjer vil medføre umiddelbar inndragning av brukergodkjenning og tt-kort. Videre vil det være mulighet for kommunen og fylkeskommunen å vurdere erstatningskrav.

Søke tt-kort

Søknaden kan sendes elektronisk, pr. post, eller leveres til Servicesenteret. Legeerklæring må legges ved søknaden.

Søknadsskjema

Søknadsskjema TT-ordningen (pdf)

Legeerklæring TT-kort (pdf)

 

Søknadsfrist og saksbehandling

Søknader blir behandlet kvartalvis. Frist for innsending er innen 1. desember, 1. mars, 1. juni og 1. september.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til kommunen, som har fattet vedtaket. I klagen skal du komme med nye opplysninger og eventuelt ny legeerklæring. Det er Telemark fylkeskommune som behandler klagen.

Flexiruter

Flexiruter er et transporttilbud til alle særlig tilrettelagt for deg med lettere funksjonsnedsettelser eller aldersrelaterte lidelser. Flexiruter gir et godt tilbud til offentlig og privat service og sosiale treff. Du må melde deg på innen kl 20.00 dagen før til Skien Taxi, telefon 05210. Behov for ekstra service må oppgis sammen med påmeldingen. Har du behov for å bli hentet hjemme og kjørt tilbake til hjemmet, må du si fra om dette ved påmeldingen. Ved påmelding får du beskjed om tidspunkt for avgang/henting. De som melder seg på etter fristen (dagen før kl 20.00) kan bli med om det er plass, men det kjøres ikke ekstratur.

Pris er kr 35 hver veg.

Rutetider for Flexiruter

Kontaktinformasjon

Servicesenteret, epost: servicesenteret@skien.kommune.no, telefon: 35 58 10 00.

Publisert: 03.11.2016 10:46
Sist endret: 18.12.2018 09:56