Covid 19 tilskudd

Skien kommune har fått tilskudd fra staten til små- og mellomstore bedrifter i Skien som er særskilt berørt av pandemien

Bakgrunn for ordningen

Stortinget vedtok 19. desember en tilskuddsordning på 250 millioner kroner til kommuner for bruk inn mot små og mellomstore bedrifter (SMB) med særskilte utfordringer knyttet til pandemiutbruddet. Skien kommune har fått 6,22 millioner kroner fra denne ordningen.

I tillegg vedtok Formannskapet 22. desember å bruke 1 million kroner fra formannskapets disposisjonskonto til samme formål. Skien næringsfond AS har fått i oppdrag å forvalte ordningen.

Gjelder for noen bransjer

Følgende bransjer er prioritert i ordningen:

1. Serveringssteder med og uten alkoholservering

For å kvalifisere må prognostisert omsetning 2020 ha en nedgang på minst 20% sammenlignet med driftsåret 2019. Tilskuddet fordeles i henhold til andel omsetning i bransjen for driftsåret 2019.

Tilskudd skal hovedsak brukes på faste utgifter som husleie, løpende offentlige utgifter, leasing- og leieutgifter. Videre kan midlene blant annet brukes til gjeldshåndtering mot finansinstitusjoner og leverandører, lønn og honorar i utviklingsprosjekter. Bedrifter som mottar tilskudd skal senest to måneder etter utbetaling sende en enkel rapport til Skien næringsfond AS om hvordan midlene er anvendt. Rapporten skal være verifisert av revisor eller regnskapsfører.

Små og mellomstore bedrifter defineres i denne ordningen som bedrifter med en omsetning inntil 20 millioner kroner for driftsåret 2019. Nivå på lønnsutbetalinger er også et kriterium for å vurdere om bedrifter kan motta tilskudd. Tilskuddsordningen er for bedrifter med minimum 1 million kroner i omsetning eller minimum 500 000 kroner i lønnsutbetalinger i 2019.

Maksimalt støttebeløp er 250 000 kroner pr bedrift. Bedrifter etablert etter 1. mars 2020 kan ikke påregne støtte.

Totalt er det satt av 3 millioner av tilskuddet til denne bransjen. Styret i Skien næringsfond AS har tidligere besluttet å bevilge 1,5 millioner til barer og puber i Skien slik at utelivsbransjen i alt vil kunne motta inntil 4,5 millioner kroner fra denne ordningen. Søknadsfrist var 10. januar. Se hvem som har fått støtte.

Kontaktperson: Ståle Tveit, telefon 957 30 277 eller business@skien.kommune.no.


2. Kulturnæringer får 1 million kroner i ordningen

Målgruppene er blant annet artister, produsenter, event-leverandører, arrangører, og utstyrsleverandører.

Bedrifter kan enten søke om kompensasjon for bortfall av inntekter i 2020 eller om støtte til utviklingsprosjekter for virksomheten i 2021. Tildeling av midler skal bidra til at sunne bedrifter «overlever» gjennom pandemiutbruddet. Overordnet mål er at arbeidsplasser opprettholdes innen kulturnæringen, og at ordningen også kan stimulere til nye prosjekter.

Kulturnæringer defineres i denne ordningen som bedrifter registrert som AS, ENK eller DA i Brønnøysundregisteret og som har kunst- og kulturproduksjon som hovedinntekt. Ordningen vil også henvende seg til underleverandører til kulturnæringer, så som bedrifter som yter service til f.eks. konsertvirksomhet, og virksomheter innenfor event og arrangement (NACE 79903). Visuell kunst, utøvende kunst, musikk, litteratur, film, dataspill, TV og radio, trykte medier, arkitektur, design og reklame inngår i betegnelsen kulturnæring. Ordningen henvender seg til små og mellomstore bedrifter med en omsetning inntil 10 millioner kroner for driftsåret 2019. Bedrifter etablert etter 1. mars 2020 kan ikke påregne støtte.

Tilskudd kan brukes på faste utgifter som husleie, løpende offentlige utgifter, leasing- og leieutgifter. Videre kan midlene brukes til blant annet gjeldshåndtering mot finansinstitusjoner og leverandører, lønn og honorar i utviklingsprosjekter. Bedrifter som søker om kompensasjon for tapte inntekter må verifisere størrelse på bortfall av inntekter i 2020. Bedrifter som søker om utviklingsstøtte til prosjekter må vedlegge en kort prosjektbeskrivelse og budsjett. Bedrifter må i sin søknad vise til eventuelle mottak av andre statlige eller regionale støtteordninger i forbindelse med pandemiutbruddet. Maksimalt støttebeløp er 50 000 kroner per bedrift.
Bedrifter som mottar tilskudd skal senest 6 måneder etter utbetaling sende en enkel rapport til Skien næringsfond AS om hvordan midlene er anvendt.

Søknadsfrist var 20. januar. Se hvem som har fått støtte.
Kontaktperson: Tom Erik Lønnerød, telefon 906 09 571 eller epost tom.erik.lonnerod@skien.kommune.no

3. Øvrige små og mellomstore bedrifter, inkludert reiselivsaktører

Ordningen er for bedrifter med omsetning inntil 20 millioner kroner i 2019 som av ulike årsaker har mistet minst 30% av sin omsetning på grunn av pandemiutbruddet. Det settes av 1,72 millioner kroner til dette formålet.

Søknadsfrist var 20. januar.
Kontaktperson: Ståle Tveit, telefon 957 30 277 eller business@skien.kommune.no.