"Mulighetsmidler" fra Skien næringsfond AS

Mulighetsmidler fra Skien næringsfond AS er mindre tilskudd på inntil 50 000 kroner. Dette kan du bruke som et virkemiddel i svært tidlig ideutviklingsfase der ambisjonen din er å skape en ny kommersiell virksomhet (ny bedrift); eller nye produkter, nye tjenester og/eller nye markeder hos en eksisterende bedrift. Du må kunne vise oss et potensial på minimum 2 årsverk dersom du lykkes med ideen din.

Etter gjennomførte aktiviteter - og der bruken av mulighetsmidlene viser at her er det et potensial - vil du kunne gå videre med søknad om utviklingslån fra Skien næringsonfdet og/eller andre støtteordninger. Noen lykkes også med å få på plass privat finansiering direkte etter et slikt "miniprosjekt".

Mer om mulighetsmidler:

Typiske utgifter som du kan få dekket av mulighetsmidlene:

 • Innleie av ekspertise til markedsavklaring, markedsanalyser, analyse av distribusjonskanaler, mv
 • Utvikling av forretningsplan
 • Prosesser knyttet til eventuell patentering (IPR)
 • Laboratorietesting
 • Prosesser inn mot virkemiddelapparatet (Innovasjon Norge BTV, Industriinkubatoren Proventia AS, Telemark utviklingsfond, Oslofjordfondet, Horizon 2020/EU, mv)
 • Investorsøk
 • Partnersøk
 • Reise- og møtekostnader
 • Deltakelse på messer, konferanser mv
 • Andre betalbare utgifter som du mener kan løfte ideen din videre.

Inntil 25.000 kroner ytes som direkte tilskudd til deg som idehaver eller bedriften din. Normalt vil du selv rigge prosjektet.

Mulighetsmidler skal ikke brukes som lønn til deg som søker, men dekke eksterne betalbare utgifter. Skien næringsfond AS krever også en egeninnsats fra deg; enten som et kronebeløp lik tilskuddet, eller som egeninnsats hvor du beregner 600 kroner per time - eller en kombinasjon av disse. Ca 80 timers egeninnsats tilsvarer egenandelen dersom du mottar et tilskudd på 50 000 kr.

Skien næringsfond AS samarbeider tett med Industriinkubatoren Proventia AS på Herøya www.proventia.no. Her kan dine løfterike ideer få profesjonell bistand i henhold til regelverk og arbeidsmetodikk for SIVA-inkubatorer.

I en søknad om mulighetsmidler ønsker vi følgende: 

 1. Et møte med deg der ambisjoner og tematikk diskuteres.
 2. Deretter en kort søknad (10-15 linjer på en epost) som inneholder følgende: 
 • Navn på bedrift eller deg som idehaver. Eventuelt organisasjonsnummer.
 • Hva er ideen/satsningen (overordnet)?
 • Hvilke aktiviteter ønskes gjennomført? 
 • Dersom innleie av bistand, hvem skal leies inn?
 • Dersom reise; Hvorfor? Hvor? Hvordan? 
 • Grov tidsplan
 • Andre forhold du mener er relevante for vurdering av søknaden.

Mulighetsmidlene kan gjøres tilgjengelig for deg ved oppstart av aktivitetene (forskudd). Vi vil videre be deg om å tilrettelegge for innsyn i hvordan midlene har blitt anvendt.

Skien næringsfond AS har vanligvis ingen formalkrav til rapportering ved bruk av mulighetsmidler. Det er imidlertid vanlig med et møte med deg etter endt prosjekt hvor vi får vite resultatet av arbeidet; f eks:

 • gjennomførte aktiviteter
 • hvilken nytte man har hatt av mulighetsmidlene
 • videre planer