Utviklingslån fra Skien næringsfond AS

Utviklingslån er fondets hovedprodukt. Lånene er gjerne fra 100.000 kroner til 300.000 kroner. Slike lån gis uten pantsikring og med normalt 4 års løpetid. Det kan gis inntil 2 års rente- og avdragsfrihet. For tiden er det 3% rente. Rente- og avdragsbetaling skjer etterskuddsvis hvilket betyr at du som idehaver ikke får noen likviditetsbelastning før det har gått 36 måneder av en total løpetid på 48 måneder.

Skien næringsfond AS krever normalt ikke pantesikkerhet eller andre garantier ved inngåelse av låneavtale. Dette gjør at du som idehaver kan bruke eventuelle sikkerheter overfor andre kapitalkilder som bank, private långivere, etc. Fondet froventer at dersom du lykkes med satsningen, vil du før lånets utløpstid sørge for å tilbakebetale lånet over "driften" - eller organisere  refinansiering hos bank, investorer eller andre kapitalkilder.

Ved inngåelse av låneavtale må du kunne vise til 50% egeninnsats i satsningen. Dette kan være enten i form av kontante midler, egen tid eller en kombinasjon av disse. Utviklingslån skal normalt brukes til eksterne, betalbare utgifter i forbindelse med satsningen. Deler av utviklingslånet kan unntaksvis brukes som lønn/godtgjørelse til deg eller dine ansatte. Dette avtales særskilt.

Alle søknader om utviklingslån håndteres av fondets styre.To spørsmål er helt sentrale når Skien næringsfond AS vurderer søknader:

 • Vil en vellykket satsning gi nye - eller opprettholde eksisterende - arbeidsplasser i Skien?
 • Vil bistanden ha en uheldig konkurransevridende effekt?

Dersom satsningen din ikke lykkes - og du har brukt utviklingslånet i henhold til tilsagnet - vil Skien næringsfond AS etter søknad kunne vurdere delvis eller hel ettergivelse.

Skien kommune eier også 25% av Grenland næringsfond. Dette er et fond som forvaltes av Vekst i Grenland IKS. De siste årene har vi mange eksempler på at Skien næringsfond AS og Grenland næringsfond deler engasjementer mellom seg på 50/50 basis. I slike sammenhenger inngås likelydende avtaler mellom fondene og deg som idehaver.

Søknad utviklingslån

Nedenfor finner du hva som må være med i en søknad om utviklingslån.

1 Opplysninger om søker
 • Søkerens navn
 • Adresse
 • Organisasjonsnr
 • Kontaktperson
 • Telefon
 • Mailadresse
 • Hjemmeside
 • Eiere/eierbrøk 
2 Presentasjon av søker
 • Overordnet beskrivelse av ideen som ligger til grunn for søknaden
 • Kort om deg/dere - herunder bakgrunn, relevante erfaringer, mv
 • Dersom aksjeselskap, hva er status på innbetalt aksjekapital?
3 Prosjektbeskrivelse
 • Hva er ideen (produktet og/eller tjenesten) din – og hvilket behov dekkes i markedet?
 • Status på arbeidet med ideen så langt, herunder teknologiutvikling, produkt- og markedsstrategi, samarbeidspartnere og eiere.
 • Hvilke utviklingsaktiviteter inngår i den satsningen som skal gjennomføres?
 • Beskriv lengden på prosjektperioden der midlene fra Skien næringsfond AS tenkes anvendt.
 • Hva er søknadsbeløpet? Alle utviklingslån behandles av styret i Skien næringsfond AS. Styret har styremøter rundt 6 ganger per år, men kan møtes oftere dersom det er påkrevd.
 • Utviklingslån fra Skien næringsfond AS skal normalt dekke inntil 50% av eksterne, betalbare utgifter over den aktuelle perioden. Resten dekkes av egeninnsats (bruk 600 kr/t) eller dine/andres likvide midler. Deler av utviklingslånet kan etter nærmere avtale anvendes som lønn til egne ansatte.
 • Andre forhold ved prosjektet som du mener er viktig.
4 Markedet
 • Hvem er kundene?
 • Hvem er eventuelle konkurrenter?
 • Hvordan selge; markedskanaler? partnere?
 • Hvor skal produkt/tjeneste selges (geografi)?
 • Erfaringer fra eventuelle markedssonderinger/markedsetterretning/testsalg? etc
5 Risikopunkter i prosjektet/fasen

Kritiske suksessfaktorer, risikoforhold, øvrig forhold knyttet til satsningen som spesielt bør nevnes.

6 Konkurranse

Er det andre som driver med noe tilsvarende i Skien? Hvis ja, hvordan skiller ditt konsept seg fra konkurrentene?

NB! Dersom støtte til prosjektet oppleves å være konkurransevridende på en uheldig måte, vil dette kunne føre til avslag på søknad. Vi prøver imidlertid å avklare slike forhold i dialog med deg forut for søknadsprosessen.

7 Arbeidsplasser

Hvor mange arbeidsplasser i Skien kan en vellykket gjennomføring føre til – direkte i bedriften og indirekte (dvs arbeidsdplasseffekt i bedrifter utenfor din egen). Gjør estimat over en fireårsperiode (se også sikkord under Økonomi);  gjerne også noen perspektiver utover fireårsperioden. Si eventuelt også noe om kvalifikasjoner på de som ansettes i forbindelse med satsningen din - herunder hvorvidt du opplever det krevende å finne riktig kompetanse.

8 Økonomi

Følgende oppstilling kan være et utgangspunkt for å beskrive utviklingen knyttet til satsningen din (understreker at dette skal være «best guess» estimater). Beskriv utviklingen fra og med oppstartsåret for satsningen og tre år fremover:

 • Inntekter fra satsningen:
 • Lønn, sosutg, mv – eget personell knyttet til satsningen:
 • Sum alle direkte betalbare eksterne utgifter knyttet til satsningen, herunder innleie av eksternt personell.
 • Driftsresultat knyttet til satsningen (overskudd/underskudd):
 • Antall totale årsverk knyttet til satsningen (ett årsverk er ca 1800 timer).

Dersom igangværende bedrift;

 • Forventede brutto inntekter; dvs eksisterende inntekter og inntekter fra satsningen:
 • Forventede driftsresultater:
 • Antall årsverk som totalt vil være ansatt i bedriften; dvs sum årsverk normal drift og årsverk knyttet til satsningen:
 • Evnt. antall totale årsverk innleid fra underleverandører i Grenland

Vanligvis må vi se at planene for en etablering - eller nysastning i eksisterende bedrift - leder til minst to nye årsverk i Skien innenfor en tre til fire-års periode. Slike ambisjoner gjelder både for mulighetsmidler, utviklingslån, egenkapital eller garantier. Med årsverk mener vi både bedriftens egne timer fra egne ansatte, samt innkjøpte timeverk. 

NB! Ett årsverk defineres som ca 1800 timer per år. Antall årsverk er altså ikke det samme som antall ansatte i en bedrift. Mange bedrifter har som kjent deltidsansettelser, noe som kan bety at flere personer "deler" et årsverk.  

Samarbeid med Proventia AS

Skien næringsfond AS arbeider tett sammen med Industriinkubatoren Proventia AS. Her kan dine løfterike ideer få profesjonell bistand i henhold til regelverket for SIVA-inkubatorer.