Veiarbeid, byggeprosjekter, vann- og avløpsprosjekter

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Det skjer mye i Skien. Her kan du lese mer om bygge- og anleggsarbeidet.

Vann- og avløpsprosjekter og veiarbeid

Byfogd Paus gate og Chr. H. Bloms gate

Anleggsperiode: juni – november 2022.

Hva skal gjøres?
Skien kommune skal skifte ut kommunale vann- og avløpsledninger i deler av Chr. H. Bloms gate og Byfogd Paus gate. Vi skal tilrettelegge slik at overvann og kloakk blir separert og samtidig skifte ut vannledningsnettet i området.

Anleggsarbeidet utføres i flere faser
• fase 1 (gul): juni - juli 2022
• fase 2 (grønn): august - september 2022
• fase 3 (blå): september - oktober 2022

Fase 1 ferdigstilles til uke 28. Parkering tilhørende Joker Duestien og veien i Chr. H. Bloms gate vil være åpen for trafikk i uke 28.

Asfaltering og sluttarbeid planlegges å gjøres i oktober/november 2022. 

GS Maskin AS utfører arbeidet for Skien kommune.

Kontaktpersoner
Daniel Dahle, prosjektleder i Skien kommune, epost: daniel.dahle@skien.kommune.no, telefon: 45 43 76 24
Magnus Knudsen, prosjektleder GS Maskin AS, epost: magnus@gsmaskin.no, telefon: 46 97 60 55

Pollenvegen 

Skien kommune har utbedret autovernet langs Pollenvegen mellom hus nr. 50 og 63.

Veien skal asfalteres i uke 26 og blir stengt fra 27. juni kl. 08:00 til 28 juni kl. 18:00.

Kontaktperson

Christina Bukta, telefon 481 07 130.

 

Kverndalen

Anleggsperiode: 20. juni - oktober 2022

Hva skal gjøres?

Skien kommune skal legge nye vann- og avløpsrør fra Kverndalsgate 10 til Kongensgate 33.

Arbeidet koordineres med byggingen av Kverndalen bo- og dagsenter og gjennomføres mens Kongensgate er stengt. Vi starter ved Kverndalsgata 10 i uke 25, og arbeidet der vil pågå i juni og juli. I august starter vi arbeidet i Kongensgate som vil pågå til oktober.

De ulike fasene i prosjektet er beskrevet i kartet over. Du kan også se planen som en pdf

Anleggstrafikken til og fra prosjektet vil kjøre fra Holbergsgate og inn i Kverndalsgate.

GS Maskin AS er ansvarlig utførende entreprenør.

Kontaktpersoner
Magnus Knutsen, prosjektleder fra GS maskin, tlf.469 76 055 eller magnus@gsmaskin.no
Per Egil Neset, prosjektleder fra Skien kommune, tlf. 916 60 718 eller peregil.neset@skien.kommune.no

Blåbærlia og Klamra

Anleggsperiode: mai  – november 2022.

Hva skal gjøres?
Skien kommune skal skifte ut vann- og avløpsledninger med tilhørende kumsystem i Blåbærlia og Klamra. Overvann og spillvann separeres ved at dagens fellesledning erstattes med to ledninger.
Samtidig som hovedledningene skiftes ut, vil de privateide stikkledningene fra kommunens hovedledninger bli fornyet ut av veibane. Ny stoppekran vil bli påmontert på stikkledningen for vann i overgangen mellom eksisterende og utskiftet stikkledning. Det vil også bli anlagt egen stikkledning for overvann fra kommunens hovedledninger og ut av veibane.
Blåbærlia vil være lysregulert mens arbeidet pågår, og det må påregnes noe ventetid.

Anleggsarbeidet utføres i flere faser
• Fase 1 (gul): Øvre del av Blåbærlia mai - august 2022
• Fase 2 (rød): Klamra mai - august 2022
• Fase 3 (grønn): Nedre del av Blåbærlia august - november 2022

GS Maskin AS er ansvarlig for anleggsarbeidet.

Kontaktpersoner
Viggo Strøm, byggeleder for Skien kommune, epost: viggo.strom@sweco.no, telefon: 97 53 14 80
Magnus Knudsen, prosjektleder GS Maskin AS, epost: Magnus@gsmaskin.no, telefon: 46 97 60 55

Lene Bakken, prosjektleder i Skien kommune, epost: lene.bakken@skien.kommune.no, telefon: 96 91 24 74

Tangaråsen – Farbukta

Kart som viser fasene i prosjektet (pdf)

Anleggsperiode: Februar 2022 – august 2023

Hva skal gjøres?

Kommunalteknikk i Skien kommune skal grave nytt vann- og avløpsanlegg fra Tangaråsen til Farbukta. Dette vil berøre Steinsrudsvingen, Ulefossvegen og Elsetvegen. Arbeidet gjennomføres for å styrke leveringssikkerheten av vann til innbyggerne i Skien og oppgradere det kommunale avløpssystemet i området. I perioden med graving i Ulefossvegen vil gata være stengt for trafikk. Myke trafikanter vil kunne passere, men må forvente forsinkelser og perioder med full stengning. Eiendommer med adkomstvei fra Ulefossvegen vil ha adkomst til sin eiendom, med unntak av i perioden hvor grøften graves forbi eiendommens innkjøring. Det vises da til henstilling av biler på øvrig kommunal eiendom.

I perioden med graving i Ulefossvegen, vil pendelbuss P5 henvises til omkjøring over Varpedelet/Geiteryggvegen. I perioden med graving i Elsetvegen vil det benyttes lysregulering for passerende trafikk.

Kontaktperson
Anleggsleder i Skien kommune: Daniel Dahle, telefon 454 37 624 eller epost daniel.dahle@skien.kommune.no

Uglevegen

Anleggsperiode: februar - mars 2022. Asfaltering i mai/juni 2022

Hva skal gjøres?

Skien kommune har utbedret avløpsledning som ligger under gang- og sykkelveien ved Uglevegen 2-6. Asfalt kommer på plass i mai/juni.

Kontaktperson
Tor Arne Stølan, telefon 916 34 877 eller epost TorArne.Stolan@skien.kommune.no

Valkyriegaten

Anleggsperiode: januar - april 2022. Asfaltering i juni 2022.

Hva skal gjøres?

Kommunen utbedrer ledningsnettet for vann og avløp i  Valkyriegaten. Omkjøring er skiltet.

Kontaktperson
Tor Arne Stølan telefon 916 34 877 eller epost:TorArne.Stolan@skien.kommune.no

Bomhovet

Anleggsperiode: januar - august 2022

Hva skal gjøres?

Skien kommune skal skifte ut kommunale vann- og avløpsledninger i Anders Vasbunds veg  - Bratsberggate – Bomhovet – Hofgaards gate – Sanssoucivegen – Storms gate. 

Krysset Bomhovet - Bratsberggate er stengt i ca 2 uker fra 10. mai på grunn av gravearbeid.

Kontaktperson

Per Egil Neset telefon 916 60 718 eller epost PerEgil.Neset@skien.kommune.no

Sveene

Anleggspeiode: desember 2021 - januar 2022. Asfaltarbeid våren 2022

Hva skal gjøres?

Skien kommune skal utbedre deler av ledningsnettet i Sveene. Veien blir stengt i anleggsperioden og omkjøring skiltes. Asfalteringsarbeid vil bli utført våren 2022.

Kontaktpersoner
Per Egil Neset, telefon 916 60 718 eller e-post peregil.neset@skien.kommune.no
Lasse Larsen, telefon 41426688.

Pelotongvegen

Anleggsperiode: desember 2021 - januar 2022. Asfaltering våren 2022.

Hva skal gjøres?

Skien kommune har utbedre ledningsnettet i Pelontongvegen. Asfaltering og oppussing gjennomføres våren 2022.

Kontaktperson

Tor Arne Stølan, telefon 91 63 48 77.

Tollnesvegen og deler av Strandvegen og Stadionvegen

Anleggsperiode: oktober 2021 – mai 2022

Hva skal gjøres?
Skien kommune skal skifte ut kommunale vann- og avløpsledninger i Tollnesvegen og deler av Strandvegen og Stadionvegen. Vi skal tilrettelegge slik at overvann og kloakk blir separert og samtidig skifte ut vannledningsnettet i området.

Asfaltering og sluttarbeid planlegges å utføre sommer/høst 2022.

Kontaktpersoner
Daniel Dahle, telefon 45437624 eller epost daniel.dahle@skien.kommune.no
Bjørnar Sørensen, telefon 91174835.

Gregorius Dagssons gate 4 -26 med sidegater

Anleggsperiode: juni 2021  – våren 2022

Hva skal gjøres?

Skien kommune har lagt nye vann - og avløpsledninger i Gregorius Dagssons gate 4-26 og noen sidegater. Arbeidet er en del av kommunens hovedplan for vannforsyning og avløp. Når Skien kommune nå er ferdig med sitt arbeid, vil Lede grave nye kabler før området blir asfaltert og ferdigstilt i juni 2022. Det vil være redusert fremkommelighet for trafikk i området i forbindelse med arbeidet. Myke trafikanter kan passere anlegget.

Kontaktperson
Prosjektleder Sveinung Ingolfsrud, telefon 47894866 eller epost sveinung.ingolfsrud@skien.kommune.no

Forsterkning og rehabilitering av Dam Ulvsvann

Skien kommune er én av flere dameiere som må forsterke damkonstruksjoner etter nye og strengere krav til sikkerhet definert i «Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg -Damsikkerhetsforskriften».

Det pågår og planlegges tiltak for flere dammer, og hvis saksbehandling og nødvendige tillatelser foreligger tidsnok, er planen å forsterke og rehabilitere Dam Ulvsvann i 2022 fra mai/juni til oktober/november.


Redusert vannmengde i dammen

I forbindelse med arbeidene, må vannstanden i Ulvsvann midlertidig senkes med inntil 5 meter sammenlignet med normal vannstand.

Søknad om midlertidig nedtapping er til behandling hos Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Berørte grunneiere og organisasjoner kontaktes direkte av NVE i forbindelse med denne saksbehandlingen.

Planen er å kunne starte å senke vannet i mars 2022, og la vannet fylles opp naturlig fra høsten 2022. Vi antar at det vil være normal vannstand i løpet av første halvdel av 2023.

Sikkerhetstiltak for allmennheten og trafikksituasjonen
Mens forsterknings- og rehabiliteringsarbeidene pågår vil stien over dammens gangbane være stengt for allmennheten. Det er forventet noe mer trafikk på veinettet til og fra dammen mens arbeidet pågår. Noe av trafikken vil være store og tyngre kjøretøy.

Kontaktpersoner

Andreas Tengelsen (leder kommunalteknikk/damleder) telefon: 920 34 032
epost: andreas.tengelsen@skien.kommune.no

Rune S. Sundvall (enhetsleder vann) telefon.: 916 60 714
epost: RuneSigurd.Sundvall@skien.kommune.no

Lene Bakken (prosjektleder) telefon: 96 91 24 74 eller epost lene.bakken@skien.kommune.no

Dr Backers veg

Anleggsperiode: våren 2021 - sommeren 2022

Hva skal gjøres?

Skien kommne skal skifte ut kommunale ledninger for vann og avløp i Dr Backers veg. Arbeidet er forventet å være ferdig i oktober 2021. Oppussing og asfaltering sluttføres i juni 2022.

Kontaktpersoner 

Per Egil Neset, telefon 916 60 718 eller e-post peregil.neset@skien.kommune.no

Lasse Larsen, telefon 41426688.

Søndre Tollmo

Anleggsperiode: april 2021 - våren 2022

Hva skal gjøres?
Skien kommune har skiftet ut kommunale ledninger for vann og avløp i Tollmo, Wesselvegen (øvre del) og Tollnesmoen. Overvann og kloakk har blitt separert og vannledningsnettet er skiftet ut. Gravearbeidene var ferdig i 2021. Asfaltering og sluttarbeid planlegges utført i juni 2022.

Kontaktpersoner
Sveinung Ingolfsrud, telefon 47 89 48 66, epost: sveinung.ingolfsrud@skien.kommune.no
Knut Espedalen, telefon 916 60 712

Forsterkning og rehabilitering av Dam Ørnstjern

Forventet anleggsperiode: mai 2021 - sommer 2022.

Skien kommune er én av flere dameiere som må forsterke damkonstruksjoner etter nye og strengere krav til sikkerhet definert i «Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg -Damsikkerhetsforskriften».

Dam Ørnstjern skal forsterkes og vedlikeholdes fra mai til sommer 2022. 

Vannstanden i magasinet

Vannet i Ørnstjern vil være helt eller delvis nedtappet mens forsterking- og vedlikeholdsarbeidet pågår.  Når arbeidet er ferdig vil dammen fylles opp naturlig til normal vannstand. Vi forventer at dammen vil ha normal vannstand høsten 2022.

Fisk i dammen

Det vil bli satt ut ørret fra godkjent oppdrettsanlegg tidlig på høsten 2022.

Sikkerhetstiltak for allmennheten og trafikksituasjonen
Mens forsterknings- og rehabiliteringsarbeidene pågår må det påregnes at stien over dammens gangbane vil være stengt for allmennheten. Det er forventet noe mer trafikk på veinettet til og fra dammen mens arbeidet pågår. Noe av trafikken vil være store og tyngre kjøretøy. Fra desember 2021 til antatt april 2022 vil gangbanen midlertidig være åpen for allmenn ferdsel. 

Kontaktpersoner
Ta kontakt med personene nedenfor på telefon 35 58 10 00 eller via e-post.

Lene Bakken (prosjektleder) 
epost: lene.bakken@skien.kommune.no

Andreas Tengelsen (leder kommunalteknikk/damleder) telefon: 920 34 032
epost: andreas.tengelsen@skien.kommune.no

Eigil Movik (rådgiver vilt, fiske, friluftsliv og miljø)
epost: eigil.movik@skien.kommune.no

Siljanvegen, Gamle Siljanveg og Grinivegen

Anleggsperiode: september 2020 - februar 2022. Asfaltarbeid våren 2022.

Hva skal gjøres?
Skien kommune skal skifte ut vann- og avløpsledninger og tilhørende kumsystem i Siljanvegen, gamle Siljan veg og Grinivegen. Samtidig skal overvann og spillvann separeres ved at dagens fellesledning erstattes med to ledninger. Dette er del av en større tiltakspakke for å redusere forurensning av Børsjesjø og Leirkup.

Samtidig som hovedledningene skiftes ut, vil de privateide stikkledningene fra kommunens hovedledninger bli fornyet ut av veibane og til eiendomsgrense. Ny stoppekran vil bli påmontert på stikkledningen for vann i overgangen mellom eksisterende og utskiftet stikkledning. Det vil også bli anlagt egen stikkledning for overvann fra kommunens hovedledninger og ut av veibane.

Anleggsarbeidet utføres i flere faser

  • Fase 1: Grinivegen med anleggsoppstart i krysset ved privatvei mot Sommerfryd. Oppstart og ferdigstillelse høsten 2020. 
  • Fase 2: Gamle Siljan veg og Gjerpenhavna. Antatt oppstart og ferdigstillelse 2021. 
  • Fase 3: Siljanvegen ferdigstillelse i februar 2022.

Oppussing og noe asfaltarbeid gjenstår og utføres våren 2022.

GS Maskin AS er ansvarlig for anleggsarbeidet.

Kontaktpersoner
Christian Moldestad, byggeleder for Skien kommune, epost: christian.moldestad@sweco.no, telefon: 970 76 333.

Magnus Knudsen, anleggsleder GS Maskin AS, epost: mk.gsmaskin@gmail.com, telefon: 469 76 055.

Jon Klonteig, prosjektleder i Skien kommune, epost: jon.klonteig@skien.kommune.no, telefon: 35 58 12 27 eller 94 88 60 57.

Gulsetvegen

Anleggsperiode: juni 2020 - oktober 2021. Asfaltering og sluttarbeid våren 2022

Hva skal gjøres?
Vestfold og Telemark fylkeskommune har bygd nytt fortau og vei i Gulsetvegen. Prosjektet er en del av Bypakke Grenland. Samtidig  har Skien kommune utbedret vann- og avløpssystemet i området. Vannledningsnettet i området er skiftes ut og vi har separertovervann og kloakk. Utbedringen er en del av kommunens hovedplan for vannforsyning og avløp.

Kontaktpersoner
Per Egil Neset: telefon 916 60 718, epost: Peregil.neset@skien.kommune.no
Lasse Larsen: telefon 41426 688

Langbrygga

Anleggsperiode:  2017 -
I forbindelse med gravearbeid utenfor sjøbodene på Langbrygga benytter Grenland Havn anledningen til å sjekke tilstanden på kaifronten.

Det er derfor kjøreforbud foran bygningene. Dette gjelder alle kjøretøy. Eksisterende kjøreadkomst på baksiden av bygget benyttes.

Arbeidet med rehabilitering av Langbryggene er midlertidig stanset grunnet behov for mer detaljerte geotekniske undersøkelser. Området er asfaltert for å bedre tilgjengeligheten frem til Grenland Havn ruster opp brygga.

Dette er en midlertidig løsning for å bedre tilgjengeligheten langs Langbrygga frem til Grenland Havn ruster opp brygga.

Byggeprosjekter

Pågående prosjekter

Kverndalen bo- og dagsenter

Les mer om prosjektet

Nylig ferdigstilte prosjekter

Duestien barnehage

Skien kommune har bygd ny barnehage på den tidligere tomten til Skien sykehjem. Barnehagen som grenser til Lundedalen, har plass til 180 barn fordelt på åtte avdelinger. En av avdelingene er en spesialavdeling. Bygget på rundt 1800 kvadratmeter, fordelt på to etasjer, har et uteområde på rundt fem dekar. Bygget har en miljøprofil med bruk av massivtre og oppvarming fra Skien fjernvarme. Morgan AS var entreprenør for prosjektet. En ny gangvei til Lundedalen var en del av prosjektet.

Barnehagen var klar til oppstart i august 2020.

Nytt kollektivknutepunkt og park på Landmannstorget

Nytt kollektivknutepunkt og park ble åpnet i september 2020. Les mer om prosjektet

Kverndalen bo- og dagsenter

Les mer om prosjektet

Ny legevakt

Skien kommune har bygd ny interkommunal legevakt i tilknytning til Skien helsehus. Legevakten er for 90-100.000 innbyggere i Skien, Siljan, Nome og Drangedal kommuner. Bygget var ferdig i begynnelsen av 2021.

Den nye legevakta er på totalt 890 kvadratmeter fordelt på to etasjer. Bygget er universelt utformet. Hovedinngangen er lett tilgjengelig for publikum og det er en egen skjermet inngang for ambulanse og politi. Bygget har en miljøprofil både når det gjelder valg av materiale, oppvarmingsløsninger og parkerings- og trafikale løsninger.

Mynd entreprenør var totalentreprenør for arbeidet med en kontrakt på rundt 30 millioner kroner.

Ny flerbrukshall og renovering av S-bygget på Lunde barneskole

Idrettshallen er  i massivtre og er på totalt 2625 kvadratmeter. Bygget var ferdig høsten 2020.

Se byggeprosessen

Betonmast AS var totalentreprenør for arbeidet med en kontrakt på rundt 69 millioner kroner. Inkludert i kontrakten var et nytt uteområdet som er vist i bildet nedenfor. På uteområdet er det fire øyer med gummidekke og ulike lekeapparater.

Renoveringen av S-bygget ble gjennomført med en entreprisemodellen med fire kontraktsparter. Mynd Entreprenør AS var hovedentreprenør og styrte byggeplassen med Elektro 4, ENWA Support og Multifag. S-bygget er fredet. Dette gjorde rehabiliteringsarbeidet krevende. Prosjektet var ferdig i september 2020. 

Se video som viser hvordan S-bygget ble renovert    Se 3D film av s-bygget  

Gravearbeid

Det er graves mange ulike steder i Skien. Se kart som viser alle gravearbeidene og hvem som er ansvarlig.

Publisert: 13.02.2020 14:58
Sist endret: 27.06.2022 14:12