Veiarbeid, byggeprosjekter, vann- og avløpsprosjekter

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Det skjer mye i Skien. Her kan du lese mer om bygge- og anleggsarbeidet.

Vann- og avløpsprosjekter og veiarbeid

Steinsrudsvingene/Ulefossvegen

Skien kommune skal rense fjell og fjerne vegetasjon på begge sider av Steinsrudsvingene/Ulefossvegen. Vi starter opp mandag 24. januar kl 08.00 og regner med å være ferdig i løpet av uken. Veien blir stengt fra innkjøring til Bakkane og frem til Steinsrudhøgda. Omkjøring via Bakkane og Steinsrudhøgda skiltes.

Arbeidet pågår mellom 08.00 - 15.00 på hverdager. Det blir i tillegg nattarbeid onsdag og torsdag fra klokka 21.00-06.00. Veien er åpen for beboere, buss og utrykningskjøretøy. Beboere må beregne noe venting, vi beklager eventuelle ulemper dette medfører.

Valkyriegaten

Anleggsperiode: 19. januar - 28. februar

Hva skal gjøres?

Kommunen skal utbedre ledningsnettet i deler av Valkyriegaten. Veien blir stengt mot Håkons gate i anleggsperioden. Omkjøring blir skiltet.

Kontaktperson
Tor Arne Stølan telefon 916 34 877 eller epost:TorArne.Stolan@skien.kommune.no

Bomhovet

Anleggsperiode: januar - august 2022

Hva skal gjøres?

Skien kommune skal skifte ut kommunale vann- og avløpsledninger i Anders Vasbunds veg  - Bratsberggate – Bomhovet – Hofgaards gate – Sanssoucivegen – Storms gate. 

Kontaktperson

Per Egil Neset telefon 916 60 718 elelr epost PerEgil.Neset@skien.kommune.no

Sveene

Anleggspeiode: desember 2021 - januar 2022

Hva skal gjøres?

Skien kommune skal utbedre deler av ledningsnettet i Sveene. Veien blir stengt i anleggsperioden og omkjøring skiltes. Asfalteringsarbeid vil bli utført våren 2022.

Kontaktpersoner
Per Egil Neset, telefon 916 60 718 eller e-post peregil.neset@skien.kommune.no
Lasse Larsen, telefon 41426688.

Pelotongvegen

Anleggsperiode: 6. desember 2021 - 9. januar 2022

Hva skal gjøres?

Skien kommune skal utbedre ledningsnettet i Pelontongvegen. Veien blir stengt i anleggsperioden og omkjøring skiltes.

Kontaktperson

Tor Arne Stølan, telefon 91 63 48 77.

Hans Holtas veg

Anleggsperiode: november 2021  – januar 2022

Hva skal gjøres?
Skien kommune skal skifte ut kommunale vann- og avløpsledninger i Hans Holtas veg. Vi skal tilrettelegge slik at overvann og kloakk blir separert og tilrettelegge for utbygging på Lekelandstomta.
Asfaltering og sluttarbeid planlegges å utføre våren 2022.

Kontaktperson
Bård Thorstensen, telefon 45 76 82 34 eller e-post bård.thorstensen@skien.kommune.no

Tollnesvegen og deler av Strandvegen og Stadionvegen

Anleggsperiode: oktober 2021 – mai 2022

Hva skal gjøres?
Skien kommune skal skifte ut kommunale vann- og avløpsledninger i Tollnesvegen og deler av Strandvegen og Stadionvegen. Vi skal tilrettelegge slik at overvann og kloakk blir separert og samtidig skifte ut vannledningsnettet i området.

Asfaltering og sluttarbeid planlegges å utføre sommer/høst 2022.

Kontaktpersoner
Daniel Dahle, telefon 45437624 eller epost daniel.dahle@skien.kommune.no
Bjørnar Sørensen, telefon 91174835.

Gregorius Dagssons gate 4 -26 med sidegater

Anleggsperiode: juni 2021  – januar 2022

Hva skal gjøres?
Skien kommune legger nye vann - og avløpsledninger i Gregorius Dagssons gate 4-26 og noen sidegater. Arbeidet er en del av kommunens hovedplan for vannforsyning og avløp. Det vil være redusert fremkommelighet for trafikk i området og periodevis stengte gater. Omkjøring er via Håvundvegen. Myke trafikanter kan passere anlegget. Prosjektet er utvidet til å også oppgradere Langelandsgate. Sluttdato forskyves derfor til januar 2022. Asfaltering og ferdigstillelse blir utført våren 2022. 

Kontaktperson
Prosjektleder Sveinung Ingolfsrud, telefon 47894866 eller epost sveinung.ingolfsrud@skien.kommune.no

Forsterkning og rehabilitering av Dam Ulvsvann

Skien kommune er én av flere dameiere som må forsterke damkonstruksjoner etter nye og strengere krav til sikkerhet definert i «Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg -Damsikkerhetsforskriften».

Det pågår og planlegges tiltak for flere dammer, og hvis saksbehandling og nødvendige tillatelser foreligger tidsnok, er planen å forsterke og rehabilitere Dam Ulvsvann i 2022 fra mai/juni til oktober/november.


Redusert vannmengde i dammen

I forbindelse med arbeidene, må vannstanden i Ulvsvann midlertidig senkes med inntil 5 meter sammenlignet med normal vannstand.

Søknad om midlertidig nedtapping er til behandling hos Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Berørte grunneiere og organisasjoner kontaktes direkte av NVE i forbindelse med denne saksbehandlingen.

Planen er å kunne starte å senke vannet i mars 2022, og la vannet fylles opp naturlig fra høsten 2022. Vi antar at det vil være normal vannstand i løpet av første halvdel av 2023.

Sikkerhetstiltak for allmennheten og trafikksituasjonen
Mens forsterknings- og rehabiliteringsarbeidene pågår vil stien over dammens gangbane være stengt for allmennheten. Det er forventet noe mer trafikk på veinettet til og fra dammen mens arbeidet pågår. Noe av trafikken vil være store og tyngre kjøretøy.

Kontaktpersoner

Andreas Tengelsen (leder kommunalteknikk/damleder) telefon: 920 34 032
epost: andreas.tengelsen@skien.kommune.no

Rune S. Sundvall (enhetsleder vann) telefon.: 916 60 714
epost: RuneSigurd.Sundvall@skien.kommune.no

Lene Bakken (prosjektleder) telefon: 96 91 24 74 eller epost lene.bakken@skien.kommune.no

Dr Backers veg

Anleggsperiode: våren 2021 - våren 2022

Hva skal gjøres?

Skien kommne skal skifte ut kommunale ledninger for vann og avløp i Dr Backers veg. Arbeidet er forventet å være ferdig i oktober 2021. Oppussing og asfaltering sluttføres våren 2022.

Kontaktpersoner 

Per Egil Neset, telefon 916 60 718 eller e-post peregil.neset@skien.kommune.no

Lasse Larsen, telefon 41426688.

Søndre Tollmo

Anleggsperiode: april 2021 - april 2022

Hva skal gjøres?
Skien kommune har skiftet ut kommunale ledninger for vann og avløp i Tollmo, Wesselvegen (øvre del) og Tollnesmoen. Overvann og kloakk har blitt separert og vannledningsnettet er skiftet ut. Gravearbeidene var ferdig i 2021. Asfaltering og sluttarbeid planlegges utført i april 2022.

Kontaktpersoner
Sveinung Ingolfsrud, telefon 47 89 48 66, epost: sveinung.ingolfsrud@skien.kommune.no
Knut Espedalen, telefon 916 60 712

Forsterkning og rehabilitering av Dam Ørnstjern

Forventet anleggsperiode: mai - sommer 2022.

Skien kommune er én av flere dameiere som må forsterke damkonstruksjoner etter nye og strengere krav til sikkerhet definert i «Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg -Damsikkerhetsforskriften».

Dam Ørnstjern skal forsterkes og vedlikeholdes fra mai til sommer 2022. 

Vannstanden i magasinet

Vannet i Ørnstjern vil være helt eller delvis nedtappet mens forsterking- og vedlikeholdsarbeidet pågår.  Når arbeidet er ferdig vil dammen fylles opp naturlig til normal vannstand. Vi forventer at dammen vil ha normal vannstand våren/sommeren 2022.

Fisk i dammen

Det vil bli satt ut ørret fra godkjent oppdrettsanlegg våren 2022.

Sikkerhetstiltak for allmennheten og trafikksituasjonen
Mens forsterknings- og rehabiliteringsarbeidene pågår må det påregnes at stien over dammens gangbane vil være stengt for allmennheten. Det er forventet noe mer trafikk på veinettet til og fra dammen mens arbeidet pågår. Noe av trafikken vil være store og tyngre kjøretøy. Fra desember 2021 til antatt april 2022 vil gangbanen midlertidig være åpen for allmenn ferdsel. 

Kontaktpersoner
Ta kontakt med personene nedenfor på telefon 35 58 10 00 eller via e-post.

Lene Bakken (prosjektleder) 
epost: lene.bakken@skien.kommune.no

Andreas Tengelsen (leder kommunalteknikk/damleder) telefon: 920 34 032
epost: andreas.tengelsen@skien.kommune.no

Eigil Movik (rådgiver vilt, fiske, friluftsliv og miljø)
epost: eigil.movik@skien.kommune.no

Siljanvegen, Gamle Siljanveg og Grinivegen

Anleggsperiode: september 2020 - februar 2022

Hva skal gjøres?
Skien kommune skal skifte ut vann- og avløpsledninger og tilhørende kumsystem i Siljanvegen, gamle Siljan veg og Grinivegen. Samtidig skal overvann og spillvann separeres ved at dagens fellesledning erstattes med to ledninger. Dette er del av en større tiltakspakke for å redusere forurensning av Børsjesjø og Leirkup.

Samtidig som hovedledningene skiftes ut, vil de privateide stikkledningene fra kommunens hovedledninger bli fornyet ut av veibane og til eiendomsgrense. Ny stoppekran vil bli påmontert på stikkledningen for vann i overgangen mellom eksisterende og utskiftet stikkledning. Det vil også bli anlagt egen stikkledning for overvann fra kommunens hovedledninger og ut av veibane.

Anleggsarbeidet utføres i flere faser

  • Fase 1: Grinivegen med anleggsoppstart i krysset ved privatvei mot Sommerfryd. Oppstart og ferdigstillelse høsten 2020. 
  • Fase 2: Gamle Siljan veg og Gjerpenhavna. Antatt oppstart og ferdigstillelse 2021. 
  • Fase 3: Siljanvegen ferdigstillelse i februar 2022.

Oppussing og noe asfaltarbeid gjenstår og utføres våren 2022.

GS Maskin AS er ansvarlig for anleggsarbeidet.

Kontaktpersoner
Christian Moldestad, byggeleder for Skien kommune, epost: christian.moldestad@sweco.no, telefon: 970 76 333.

Magnus Knudsen, anleggsleder GS Maskin AS, epost: mk.gsmaskin@gmail.com, telefon: 469 76 055.

Jon Klonteig, prosjektleder i Skien kommune, epost: jon.klonteig@skien.kommune.no, telefon: 35 58 12 27 eller 94 88 60 57.

Gulsetvegen

Anleggsperiode: juni 2020 - oktober 2021. Asfaltering og sluttarbeid våren 2022

Hva skal gjøres?
Vestfold og Telemark fylkeskommune har bygd nytt fortau og vei i Gulsetvegen. Prosjektet er en del av Bypakke Grenland. Samtidig  har Skien kommune utbedret vann- og avløpssystemet i området. Vannledningsnettet i området er skiftes ut og vi har separertovervann og kloakk. Utbedringen er en del av kommunens hovedplan for vannforsyning og avløp.

Kontaktpersoner
Per Egil Neset: telefon 916 60 718, epost: Peregil.neset@skien.kommune.no
Lasse Larsen: telefon 41426 688

Langbrygga

Anleggsperiode:  2017 -
I forbindelse med gravearbeid utenfor sjøbodene på Langbrygga benytter Grenland Havn anledningen til å sjekke tilstanden på kaifronten.

Det er derfor kjøreforbud foran bygningene. Dette gjelder alle kjøretøy. Eksisterende kjøreadkomst på baksiden av bygget benyttes.

Arbeidet med rehabilitering av Langbryggene er midlertidig stanset grunnet behov for mer detaljerte geotekniske undersøkelser. Området er asfaltert for å bedre tilgjengeligheten frem til Grenland Havn ruster opp brygga.

Dette er en midlertidig løsning for å bedre tilgjengeligheten langs Langbrygga frem til Grenland Havn ruster opp brygga.

Byggeprosjekter

Pågående prosjekter

Kverndalen bo- og dagsenter

Les mer om prosjektet

Nylig ferdigstilte prosjekter

Duestien barnehage

Skien kommune har bygd ny barnehage på den tidligere tomten til Skien sykehjem. Barnehagen som grenser til Lundedalen, har plass til 180 barn fordelt på åtte avdelinger. En av avdelingene er en spesialavdeling. Bygget på rundt 1800 kvadratmeter, fordelt på to etasjer, har et uteområde på rundt fem dekar. Bygget har en miljøprofil med bruk av massivtre og oppvarming fra Skien fjernvarme. Morgan AS var entreprenør for prosjektet. En ny gangvei til Lundedalen var en del av prosjektet.

Barnehagen var klar til oppstart i august 2020.

Nytt kollektivknutepunkt og park på Landmannstorget

Nytt kollektivknutepunkt og park ble åpnet i september 2020. Les mer om prosjektet

Kverndalen bo- og dagsenter

Les mer om prosjektet

Ny legevakt

Skien kommune har bygd ny interkommunal legevakt i tilknytning til Skien helsehus. Legevakten er for 90-100.000 innbyggere i Skien, Siljan, Nome og Drangedal kommuner. Bygget var ferdig i begynnelsen av 2021.

Den nye legevakta er på totalt 890 kvadratmeter fordelt på to etasjer. Bygget er universelt utformet. Hovedinngangen er lett tilgjengelig for publikum og det er en egen skjermet inngang for ambulanse og politi. Bygget har en miljøprofil både når det gjelder valg av materiale, oppvarmingsløsninger og parkerings- og trafikale løsninger.

Mynd entreprenør var totalentreprenør for arbeidet med en kontrakt på rundt 30 millioner kroner.

Ny flerbrukshall og renovering av S-bygget på Lunde barneskole

Idrettshallen er  i massivtre og er på totalt 2625 kvadratmeter. Bygget var ferdig høsten 2020.

Se byggeprosessen

Betonmast AS var totalentreprenør for arbeidet med en kontrakt på rundt 69 millioner kroner. Inkludert i kontrakten var et nytt uteområdet som er vist i bildet nedenfor. På uteområdet er det fire øyer med gummidekke og ulike lekeapparater.

Renoveringen av S-bygget ble gjennomført med en entreprisemodellen med fire kontraktsparter. Mynd Entreprenør AS var hovedentreprenør og styrte byggeplassen med Elektro 4, ENWA Support og Multifag. S-bygget er fredet. Dette gjorde rehabiliteringsarbeidet krevende. Prosjektet var ferdig i september 2020. 

Se video som viser hvordan S-bygget ble renovert    Se 3D film av s-bygget  

Gravearbeid

Det er graves mange ulike steder i Skien. Se kart som viser alle gravearbeidene og hvem som er ansvarlig.

Publisert: 13.02.2020 14:58
Sist endret: 25.01.2022 14:36