Veiarbeid, byggeprosjekter, vann- og avløpsprosjekter

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Det skjer mye i Skien. Her kan du lese mer om bygge- og anleggsarbeidet.

Vann- og avløpsprosjekter og veiarbeid

Vedlikehold av Petersborg bru

Petersborg bru er stengt fra 28. september til 17. oktober på grunn av vedlikehold. Brua vil være åpen for myke trafikanter mens arbeidet pågår.

Telemarksgata og Øvre Hjellegate

Anleggsperiode: september 2020 - januar 2021

Hva skal gjøres?

Skien kommune legger nye vann - og avløpsledninger i Telemarksgata og Øvre Hjellegate.
Arbeidet er forventet å pågå fram til januar 2021 og er en del av kommunens hovedplan for vannforsyning og avløp. Veien vil være stengt for trafikk i anleggsperioden. Omkjøring er via Lundegata. Myke trafikanter kan passere.

I løpet av anleggsperioden bytter Skagerak ut noen høyspentkabler i gata. NIKU as deltar for å registrere eventuelle kulturminner.

Kontaktperson

Prosjektleder Sveinung Ingolfsrud, tel 47894866, epost: sveinung.ingolfsrud@skien.kommune.no

Jernbanebrua på Nylende skiftes ut

Bane NOR skal skifte ut Vattenberg jernbanebru på Nylende i Skien helga 20.–23. august. Arbeidet vil støye en del, og undergangen på fylkesvei 32 vil bli stengt for biler i seks uker.

Den gamle jernbanebrua like sør for Skien stasjon trenger fornyelse etter mange år med togtrafikk og flere påkjørsler av høye biler. I løpet av tre døgn i august skal Bane NOR erstatte bjelkebrua fra 1915 med en 16 meter lang stålbru.

Trafikkomlegging
Veien under brua (Ivar Aasens gate, fylkesvei 32) blir stengt for all trafikk – både kjøretøy og myke trafikanter – fra torsdag 20. august klokken 7.00 til mandag 24. august klokken 7.00. Av hensyn til sikkerheten blir området helt stengt mens arbeidet pågår.

I denne perioden kan fotgjengere og syklister krysse jernbanen via Jernbanevegen ved ABB i Amtmand Aalls gate, eller via Adjunkt Arentz gate øst. Fra mandag morgen den 24. august kan de igjen bruke fortauet under den nye brua på Nylende.

 


For kjøretøy blir omkjøring skiltet via Alexander Kiellands gate og Adjunkt Arentz gate øst. For disse vil undergangen fortsatt være stengt for kjøretøy i ca. seks uker frem til 5. september fordi veibanen skal senkes.

 

Jernbanen er stengt for ordinær trafikk på strekningene Skien-Porsgrunn og Skien-Nordagutu mens arbeidet pågår. Se hvordan det påvirker din reise på vy.no eller reiseplanleggeren entur.no.

Støyende arbeid
Arbeidet på Nylende vil medføre en del støy fra arbeidsmaskiner og verktøy. Naboene er informert via SMS, og de nærmeste har fått tilbud om alternativ overnatting.


Bane NOR følger Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging. Både Miljørettet helsevern i Grenland og politiet er orientert om arbeidet.

Kontaktinformasjon for naboer
Har du spørsmål om arbeidet eller alternativ overnatting, kan du kontakte Bane NORs servicesenter på telefon 456 12 194 mellom klokken 8.00 og 15.00, eller på e-post.

Stengt vei ved Blåbærlia

Bane NOR skal vedlikeholde en bru ved Blåbærlia mellom Skien og Borgestad fredag 21. til søndag 23. august. Omkjøring blir skiltet.

Gulsetvegen

Anleggsperiode: juni 2020 - oktober 2021

Hva skal gjøres?
Vestfold og Telemark fylkeskommune skal bygge nytt fortau og vei i Gulsetvegen. Prosjektet er en del av Bypakke Grenland. Samtidig utbedrer Skien kommune vann- og avløpssystemet i området. Vannledningsnettet i området skal skiftes ut og vi separerer overvann og kloakk, utbedringen er en del av kommunens hovedplan for vannforsyning og avløp.

Kontaktpersoner
Per Egil Neset: telefon 916 60 718, epost: Peregil.neset@skien.kommune.no
Lasse Larsen: telefon 41426 688

Varpedelet og Rønningvegen

Anleggsperiode: mai - oktober 2020

Hva skal gjøres?
Skien kommune skal skifte ut kommunale ledninger for vann og avløp i Rønningvegen, Varpedelet og Varpelia. Det skal tilrettelegges for separering av overvann og kloakk, og kommunen skal samtidig skifte ut vannledningsnettet i området.Gravearbeidene er forventet å starte i uke 19 og forventes å vare frem til oktober 2020.

Kontaktpersoner
Per Egil Neset: telefon 916 60 718, epost: Peregil.neset@skien.kommune.no
Lasse Larsen: telefon 41426 688

Hjellebrygga

Anleggsperiode: søndre del av Hjellebrygga er midlertidig stengt
Foreløpige undersøkelser viser at det er behov for vedlikehold av deler av Hjellebrygga i Skien. Den søndre delen av brygga er derfor kun tilgjengelig for gående. Utbedringer av brygga blir igangsatt så snart finansiering og formaliteter er på plass.

Landmannstorget

Anleggsperiode: vår 2019 - høst 2020
Opparbeidelse av Landmannstorget med nytt kollektivknutepunkt og park startet i august 2018. Da startet arbeidet med å skifte ut vann- og avløpsledningene i gatene rundt torget. Arbeidet var nesten klart da det ble stoppet av Riksantikvaren. Det ble gjort funn fra en gammel gravplass.

Våren 2019 startet arbeidet opp igjen. Det er delt i åtte faser og inkluderer arkeologiske utgravinger, utskifting av vann- og avløpsledninger og opparbeidelse av nytt kollektivknutepunkt og park.

Les mer om hva som skal gjøres

Langbrygga

Anleggsperiode:  2017 -
I forbindelse med gravearbeid utenfor sjøbodene på Langbrygga benytter Grenland Havn anledningen til å sjekke tilstanden på kaifronten.

Det er derfor kjøreforbud foran bygningene. Dette gjelder alle kjøretøy. Eksisterende kjøreadkomst på baksiden av bygget benyttes.

Arbeidet med rehabilitering av Langbryggene er midlertidig stanset grunnet behov for mer detaljerte geotekniske undersøkelser. Området er asfaltert for å bedre tilgjengeligheten frem til Grenland Havn ruster opp brygga.

Dette er en midlertidig løsning for å bedre tilgjengeligheten langs Langbrygga frem til Grenland Havn ruster opp brygga.

Granheimvegen

Deler av Granheimvegen på Skotfoss er stengt inntil videre grunnet ustabil skråning. Omkjøring er via Skjelbekkåsen. Granheimvegen er åpen for gående og syklende. Vi beklager ulempene dette medfører.

Sneltvedt

Anleggsperiode: januar - august 2020

Hva skal gjøres?
Skien kommune skal skifte ut kommunale vann- og avløpsledninger i Sneltvedtvegen og Sneltvedtkroken. 

Kontaktperson

Byggeleder Thore Fevang. 
epost: thore.fevang@ramboll.no
telefon: 907 45 608

Løbergvegen med sidegater

Anleggsperiode: desember 2019 - august 2020

Hva skal gjøres?
Skien kommune skifter ut kommunale vann- og avløpsledninger i Løbergvegen med sidegater, samt i gang- og sykkelvegen langs Håvundvegen. 

Kontaktperson

Byggeleder Thore Fevang.
epost: thore.fevang@ramboll.no
telefon: 907 45 608

Rising Terrasse - del 2

Anleggsperiode: november 2019 - august 2020

Hva skal gjøres?

Dagens kommunale vann- og avløpsnett med tilhørende kumsystem skal skiftes ut i deler av området Rising Terrasse og Kvernbekkvegen. Anlegget starter ved Rising Terrasse 27. Rising Terrasse stenges for trafikk ved Rising Terrasse 27.

Det skal tilrettelegges for separering av overvann og kloakk, samt utskifting av vannforsyningsnettet. Anleggsarbeidet er en del av hovedplan for vannforsyning og avløp.

Kontaktpersoner

Arild Helgesen - arild.helgesen@skien.kommune.no tlf. 35 58 12 45 eller 916 60 717

Kato Torgersen - tlf. 913 34 677

Reservevannforsyning Porsgrunn - Skien

Anleggsperiode: november 2019 - høst 2020

Hva skal gjøres?

Skien og Porsgrunn kommuner samarbeider om å legge en 500 mm vannledning i elva fra Elverøy i Porsgrunn til Bøle i Skien via Strandvegen. Ledningen på rundt 4400 meter skal være reservevannforsyning for de to kommunene. 

Siden rørene skal fraktes sjøvegen, vil det i perioder være begrenset framkommelighet på elva. Dersom elva blir stengt for båttrafikk, vil dette bli varslet om.

Anleggsarbeidet er en del av kommunenes hovedplan for vannforsyning hvor vannforsyningsnettet skal forsterkes.

Det er Lundsett og Walle Dykkerservice AS som utfører anleggsarbeidet på vegne av kommunene.

Kontaktpersoner

Lundsett og Walle Dykkerservice - Mats Lundsett tlf. 41426861

Porsgrunn kommune - Lene Thunes tlf. 97691161

Skien kommune - Eskild Larsen tlf. 41696113

 

Byggeprosjekter

Duestien barnehage

Skien kommune bygger ny barnehage på den tidligere tomten til Skien sykehjem. Barnehagen som grenser til Lundedalen, får plass til 180 barn fordelt på åtte avdelinger. En av avdelingene er en spesialavdeling. Bygget på rundt 1800 kvadratmeter, fordelt på to etasjer, vil ha et uteområde på rundt fem dekar. Bygget skal ha en miljøprofil med bruk av massivtre og oppvarming fra Skien fjernvarme. Morgan AS er entreprenør for prosjektet. En ny gangvei til Lundedalen er en del av prosjektet som totalt er på drøyt 72 millioner kroner. 

Barnehagen er klar til oppstart i august 2020.

Følg med på byggeprosessen 

Prosjektleder i Skien kommune:

Sven E. Kristoffersen, sven-egil.kristoffersen@skien.kommune.no eller telefon 35 58 12 10/908 50 210.

Nytt kollektivknutepunkt og park på Landmannstorget

Les mer om prosjektet

Kverndalen bo- og dagsenter

Les mer om prosjektet

Ny legevakt

Skien kommune bygger ny interkommunal legevakt i tilknytning til Skien helsehus. Legevakten er for 90-100.000 innbyggere i Skien, Siljan, Nome og Drangedal kommuner. Bygget vil være ferdig i januar/februar 2021.

Den nye legevakta er på totalt 890 kvadratmeter fordelt på to etasjer. Bygget er universelt utformet. Hovedinngangen vil være lett tilgjengelig for publikum og det skal være en egen skjermet inngang for ambulanse og politi. Bygget skal ha en miljøprofil både når det gjelder valg av materiale, oppvarmingsløsninger og parkerings- og trafikale løsninger.

Mynd entreprenør er totalentreprenør for arbeidet med en kontrakt på rundt 30 millioner kroner.

Prosjektleder i Skien kommune:
Joakim Brandhaug-Fjellstad, joakim.brandhaug-fjellstad@skien.kommune.no eller telefon 35 58 12 08/958 80 893.

Ny flerbrukshall og renovering av S-bygget på Lunde barneskole

Idrettshallen bygges i massivtre og er på totalt 2625 kvadratmeter. Bygget vil være ferdig i månedsskiftet september/oktober 2020.

Betonmast AS er totalentreprenør for arbeidet med en kontrakt på rundt 69 millioner kroner. Inkludert i kontrakten er også etablering av nytt uteområdet som er vist på illustrasjonen nedenfor. På uteområdet er det fire øyer med gummidekke og ulik lekeapparater.

Illustrasjonen viser hvordan uteområdet blir.

Renoveringen av S-bygget blir gjennomført med en entreprisemodellen der vi har fire kontraktsparter. Etter at EIK Entreprenør AS gikk konkurs, har Mynd Entreprenør AS kommet inn som ny hovedentreprenør og styrer byggeplassen med Elektro 4, ENWA Support og Multifag. S-bygget er fredet. Dette gjør rehabiliteringsarbeidet krevende. Prosjektet ferdigstilles 1.september. Da gjenstår det rundt én uke til montering av møbler og inventar.

Se video av prosjektet

Prosjektleder i Skien kommune:
Stian Jensen, stian.jensen@skien.kommune.no eller telefon 35 58 12 33/904 17 140

Gravearbeid

Det er graves mange ulike steder i Skien. Se kart som viser alle gravearbeidene og hvem som er ansvarlig.

Publisert: 13.02.2020 14:58
Sist endret: 16.09.2020 12:58