Veiarbeid, byggeprosjekter, vann- og avløpsprosjekter

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Det skjer mye i Skien. Her kan du lese mer om bygge- og anleggsarbeidet.

Vann- og avløpsprosjekter og veiarbeid

Tollnesvegen og deler av Strandvegen og Stadionvegen

Anleggsperiode: Oktober 2021 – Mai 2022

Hva skal gjøres?
Skien kommune skal skifte ut kommunale vann- og avløpsledninger i Tollnesvegen og deler av Strandvegen og Stadionvegen. Vi skal tilrettelegge slik at overvann og kloakk blir separert og samtidig skifte ut vannledningsnettet i området.

Asfaltering og sluttarbeid planlegges å utføre sommer/høst 2022.

Kontaktpersoner
Daniel Dahle, telefon 45437624 eller epost daniel.dahle@skien.kommune.no
Bjørnar Sørensen, telefon 91174835.

Slemdalsgate

Anleggsperiode: september - oktober 2021

Hva skal gjøres?
Kommunen skal utbedre ledningsnettet ved undergang i Slemdalsgate.

Vi forventer ikke at biltrafikken blir berørt av arbeidet, men gang- og sykkelveien vil få en midlertidig trase. Denne er skiltet. 

Asfaltering utføres i etterkant av arbeidene.

Kontaktperson
Prosjektleder Lene Bakken, telefon 96 91 24 74 eller epost
lene.bakken@skien.kommune.no

Oscars gate/Asbjørnsens gate

Anleggsperiode: juni – oktober 2021

Hva skal gjøres?
Kommunen skal utbedre ledningsnettet i veikrysset Oscars gate - Asbjørnsens gate. 

Kontaktperson
Prosjektleder Lene Bakken, telefon 96 91 24 74 eller epost lene.bakken@skien.kommune.no

Gregorius Dagssons gate 4 -26 med sidegater

Anleggsperiode: juni  – oktober 2021

Hva skal gjøres?
Skien kommune legger nye vann - og avløpsledninger i Gregorius Dagssons gate 4-26 og noen sidegater. Arbeidet er en del av kommunens hovedplan for vannforsyning og avløp. Veien vil være stengt for trafikk i anleggsperioden med unntak for buss i rute. Omkjøring er via Håvundvegen. Myke trafikanter kan passere. Avsluttende arbeider blir trolig utført i oktober 2021.

Kontaktperson
Prosjektleder Sveinung Ingolfsrud, telefon 47894866 eller epost sveinung.ingolfsrud@skien.kommune.no

Forsterkning og rehabilitering av Dam Ulvsvann

Skien kommune er én av flere dameiere som må forsterke damkonstruksjoner etter nye og strengere krav til sikkerhet definert i «Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg -Damsikkerhetsforskriften».

Det pågår og planlegges tiltak for flere dammer, og hvis saksbehandling og nødvendige tillatelser foreligger tidsnok, er planen å forsterke og rehabilitere Dam Ulvsvann i 2022 fra mai/juni til oktober/november.


Redusert vannmengde i dammen

I forbindelse med arbeidene, må vannstanden i Ulvsvann midlertidig senkes med inntil 5 meter sammenlignet med normal vannstand.

Søknad om midlertidig nedtapping er til behandling hos Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Berørte grunneiere og organisasjoner kontaktes direkte av NVE i forbindelse med denne saksbehandlingen.

Planen er å kunne starte å senke vannet i mars 2022, og la vannet fylles opp naturlig fra høsten 2022. Vi antar at det vil være normal vannstand i løpet av første halvdel av 2023.

Sikkerhetstiltak for allmennheten og trafikksituasjonen
Mens forsterknings- og rehabiliteringsarbeidene pågår vil stien over dammens gangbane være stengt for allmennheten. Det er forventet noe mer trafikk på veinettet til og fra dammen mens arbeidet pågår. Noe av trafikken vil være store og tyngre kjøretøy.

Kontaktpersoner

Finn Jenssen (teknisk sjef/damleder) telefon: 916 60 710
E-post: finn.jenssen@skien.kommune.no

Rune S. Sundvall (enhetsleder vann) telefon.: 916 60 714
E-post: RuneSigurd.Sundvall@skien.kommune.no

Lene Bakken (prosjektleder) telefon: 96 91 24 74 eller epost lene.bakken@skien.kommune.no

Dr Backers veg

Anleggsperiode: våren 2021 - våren 2022

Hva skal gjøres?

Skien kommne skal skifte ut kommunale ledninger for vann og avløp i Dr Backers veg. Arbeidet er forventet å være ferdig i oktober 2021. Oppussing og asfaltering sluttføres våren 2022.

Kontaktpersoner 

Per Egil Neset, telefon 916 60 718 eller e-post peregil.neset@skien.kommune.no

Lasse Larsen, telefon 41426688.

Søndre Tollmo

Anleggsperiode: april - oktober 2021

Hva skal gjøres?
Skien kommune skal skifte ut kommunale ledninger for vann og avløp i Tollmo, Wesselvegen (øvre del) og Tollnesmoen. Det skal tilrettelegges slik at overvann og kloakk blir separert. Vi skal samtidig skifte ut vannledningsnettet i området. Gravearbeidene begynte i uke 14 og er forventet å vare frem til juni. Asfaltering og sluttarbeid planlegges utført i oktober 2021.

Kontaktpersoner
Sveinung Ingolfsrud, telefon 47 89 48 66, epost: sveinung.ingolfsrud@skien.kommune.no
Knut Espedalen, telefon 916 60 712

Meensvegen

Anleggsperiode: januar - november 2021

Hva skal gjøres?

Den første uka i januar 2021 startet Skien kommune utbyggingen av nytt fortau i Meensvegen i henhold til reguleringsplan vedtatt i bystyret 31.05.2018.

Samtidig blir det også lagt nye kommunale vann- og avløpsledninger. Det vil være sprengningsarbeider i forbindelse med utbyggingen. Det fører til at veien blir stengt for all trafikk. Omkjøring blir skiltet. Arbeidet er forventet å ta ca. seks måneder.

Kontaktpersoner
Prosjektleder Anette Hansen på telefon 99569307.
Formann Bjørnar Sørensen på telefon 91174835.

Granheimvegen

Anleggsperiode: desember 2020 - september 2021

Hva skal gjøres?

Skien kommune skal rassikre Granheimvegen med en ny støttemur. Veien blir rehabilitert samtidig, og det blir montert kjøresterkt rekkverk for å bedre sikkerheten til dagens standard.

Det er Eckholdt AS som skal utføre jobben på vegne av Skien kommune. Arbeidet startet i desember 2020 og er forventet å være ferdig sommer 2021.

Kontaktpersoner

Skien kommune: Anette Hansen, telefon 99 56 93 07, epost: anette.hansen1@skien.kommune.no
Eckholdt AS: Tor Martin Lindland, telefon 99 16 59 06.

Forsterkning og rehabilitering av Dam Ørnstjern

Forventet anleggsperiode: mai - november 2021.

Skien kommune er én av flere dameiere som må forsterke damkonstruksjoner etter nye og strengere krav til sikkerhet definert i «Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg -Damsikkerhetsforskriften».

Dam Ørnstjern skal forsterkes og vedlikeholdes fra mai til november 2021. 

Vannstanden i magasinet

Vannet i Ørnstjern vil være helt eller delvis nedtappet mens forsterking- og vedlikeholdsarbeidet pågår.  Når arbeidet er ferdig vil dammen fylles opp naturlig til normal vannstand. Vi forventer at dammen vil ha normal vannstand våren/sommeren 2022.

Fisk i dammen

Det vil bli satt ut ørret fra godkjent oppdrettsanlegg våren 2022.

Sikkerhetstiltak for allmennheten og trafikksituasjonen
Mens forsterknings- og rehabiliteringsarbeidene pågår må det påregnes at stien over dammens gangbane vil være stengt for almennheten. Det er forventet noe mer trafikk på veinettet til og fra dammen mens arbeidet pågår. Noe av trafikken vil være store og tyngre kjøretøy.

Kontaktpersoner
Ta kontakt med personene nedenfor på telefon 35 58 10 00 eller via e-post.

Lene Bakken (prosjektleder) 
epost: lene.bakken@skien.kommune.no

Finn Jenssen (damleder) 
epost: finn.jenssen@skien.kommune.no

Eigil Movik (rådgiver vilt, fiske, friluftsliv og miljø)
epost: eigil.movik@skien.kommune.no

Siljanvegen, Gamle Siljanveg og Grinivegen

Anleggsperiode: september 2020 - høst 2021

Hva skal gjøres?
Skien kommune skal skifte ut vann- og avløpsledninger og tilhørende kumsystem i Siljanvegen, gamle Siljan veg og Grinivegen. Samtidig skal overvann og spillvann separeres ved at dagens fellesledning erstattes med to ledninger. Dette er del av en større tiltakspakke for å redusere forurensning av Børsjesjø og Leirkup.

Samtidig som hovedledningene skiftes ut, vil de privateide stikkledningene fra kommunens hovedledninger bli fornyet ut av veibane og til eiendomsgrense. Ny stoppekran vil bli påmontert på stikkledningen for vann i overgangen mellom eksisterende og utskiftet stikkledning. Det vil også bli anlagt egen stikkledning for overvann fra kommunens hovedledninger og ut av veibane.

Anleggsarbeidet utføres i flere faser

  • Fase 1: Grinivegen med anleggsoppstart i krysset ved privatvei mot Sommerfryd. Oppstart og ferdigstillelse høsten 2020. Anleggsarbeidet medfører at Grinivegen vil bli stengt for biltrafikk i anleggsperioden. Det er inngått avtale med grunneier om etablering av omkjøringsvei mot Luksefjellvegen ved Grini nord. Omkjøring er skiltet.
  • Fase 2: Gamle Siljan veg og Gjerpenhavna. Antatt oppstart og ferdigstillelse 1. halvår 2021. (Nærmere tidsplan når detaljplan for anleggsarbeidet er utarbeidet).
  • Fase 3: Siljanvegen med planlagt oppstart og ferdigstillelse 2. halvår 2021.

GS Maskin AS er ansvarlig for anleggsarbeidet.

Kontaktpersoner
Christian Moldestad, byggeleder for Skien kommune, epost: christian.moldestad@sweco.no, telefon: 970 76 333.

Magnus Knudsen, anleggsleder GS Maskin AS, epost: mk.gsmaskin@gmail.com, telefon: 469 76 055.

Jon Klonteig, prosjektleder i Skien kommune, epost: jon.klonteig@skien.kommune.no, telefon: 35 58 12 27 eller 94 88 60 57.

Eikornrødvegen - Johan Schaanings gate

Anleggsperiode: oktober 2020 - sommer 2021

Hva skal gjøres?

Skien kommune skal legge nye kommunale vann- og avløpsledninger fra Eikornrødvegen 1 til Johan Schaanning gate 80. I tillegg skal vi separere overvann og spillvann. Store deler av arbeidene utføres på privat eiendom.

Ved Johan Schaannings gate 80 skal vi plassere fem kummer i veien. Arbeidet med kummene vil ta 3 til 4 uker. Veien blir stengt for trafikk mens dette pågår.

På grunn av utfordrende fjell må sprengningsarbeidet utføres med meget små salver for å holde rystelsene lave. Dette fører til noe forlenget anleggstid.

Kontaktperson
Prosjektleder Anette Hansen på telefon 99569307 eller epost: anette.hansen1@skien.kommune.no.

Gulsetvegen

Anleggsperiode: juni 2020 - oktober 2021

Hva skal gjøres?
Vestfold og Telemark fylkeskommune skal bygge nytt fortau og vei i Gulsetvegen. Prosjektet er en del av Bypakke Grenland. Samtidig utbedrer Skien kommune vann- og avløpssystemet i området. Vannledningsnettet i området skal skiftes ut og vi separerer overvann og kloakk, utbedringen er en del av kommunens hovedplan for vannforsyning og avløp.

Krysset Hynivegen - Gulsetvegen- Østlikollen stengt

Krysset er stengt fra 1. mars på grunn av anleggsarbeid. Syklister og fotgjengere kan passere. 

Krysset Østlikollen - Strømdal terrasse stengt

I forbindelse med anleggsarbeidet i Østlikollen er krysset Østlikollen- Strømdal terrasse stengt i ca 3 uker fra 27. april kl.09:00. Veistengingen berører eiendommene i Østlikollen 2-8 markert i gult i kartet nedenfor.

Adkomst til Østli, Gulset terrasse og Strømdal terrasse går via gang- og sykkelveien fra Strømdalkåsa markert i gult i kartet nedenfor.

Kontaktpersoner
Per Egil Neset: telefon 916 60 718, epost: Peregil.neset@skien.kommune.no
Lasse Larsen: telefon 41426 688

Illustrasjonen viser hvordan det blir i Gulsetvegen når nytt fortau er på plass

Langbrygga

Anleggsperiode:  2017 -
I forbindelse med gravearbeid utenfor sjøbodene på Langbrygga benytter Grenland Havn anledningen til å sjekke tilstanden på kaifronten.

Det er derfor kjøreforbud foran bygningene. Dette gjelder alle kjøretøy. Eksisterende kjøreadkomst på baksiden av bygget benyttes.

Arbeidet med rehabilitering av Langbryggene er midlertidig stanset grunnet behov for mer detaljerte geotekniske undersøkelser. Området er asfaltert for å bedre tilgjengeligheten frem til Grenland Havn ruster opp brygga.

Dette er en midlertidig løsning for å bedre tilgjengeligheten langs Langbrygga frem til Grenland Havn ruster opp brygga.

Byggeprosjekter

Duestien barnehage

Skien kommune har bygd ny barnehage på den tidligere tomten til Skien sykehjem. Barnehagen som grenser til Lundedalen, har plass til 180 barn fordelt på åtte avdelinger. En av avdelingene er en spesialavdeling. Bygget på rundt 1800 kvadratmeter, fordelt på to etasjer, har et uteområde på rundt fem dekar. Bygget har en miljøprofil med bruk av massivtre og oppvarming fra Skien fjernvarme. Morgan AS var entreprenør for prosjektet. En ny gangvei til Lundedalen var en del av prosjektet.

Barnehagen var klar til oppstart i august 2020.

Nytt kollektivknutepunkt og park på Landmannstorget

Les mer om prosjektet

Kverndalen bo- og dagsenter

Les mer om prosjektet

Ny legevakt

Skien kommune bygger ny interkommunal legevakt i tilknytning til Skien helsehus. Legevakten er for 90-100.000 innbyggere i Skien, Siljan, Nome og Drangedal kommuner. Bygget vil være ferdig i januar/februar 2021.

Den nye legevakta er på totalt 890 kvadratmeter fordelt på to etasjer. Bygget er universelt utformet. Hovedinngangen vil være lett tilgjengelig for publikum og det skal være en egen skjermet inngang for ambulanse og politi. Bygget skal ha en miljøprofil både når det gjelder valg av materiale, oppvarmingsløsninger og parkerings- og trafikale løsninger.

Mynd entreprenør er totalentreprenør for arbeidet med en kontrakt på rundt 30 millioner kroner.

Prosjektleder i Skien kommune:
Joakim Brandhaug-Fjellstad, joakim.brandhaug-fjellstad@skien.kommune.no eller telefon 35 58 12 08/958 80 893.

Ny flerbrukshall og renovering av S-bygget på Lunde barneskole

Idrettshallen er  i massivtre og er på totalt 2625 kvadratmeter. Bygget var ferdig høsten 2020.

Se byggeprosessen

Betonmast AS var totalentreprenør for arbeidet med en kontrakt på rundt 69 millioner kroner. Inkludert i kontrakten var et nytt uteområdet som er vist i bildet nedenfor. På uteområdet er det fire øyer med gummidekke og ulike lekeapparater.

Renoveringen av S-bygget ble gjennomført med en entreprisemodellen med fire kontraktsparter. Mynd Entreprenør AS var hovedentreprenør og styrte byggeplassen med Elektro 4, ENWA Support og Multifag. S-bygget er fredet. Dette gjorde rehabiliteringsarbeidet krevende. Prosjektet var ferdig i september 2020. 

Se video som viser hvordan S-bygget ble renovert    Se 3D film av s-bygget  

Gravearbeid

Det er graves mange ulike steder i Skien. Se kart som viser alle gravearbeidene og hvem som er ansvarlig.

Publisert: 13.02.2020 14:58
Sist endret: 13.10.2021 14:49