Veiarbeid, byggeprosjekter, vann- og avløpsprosjekter

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Det skjer mye i Skien. Her kan du lese mer om bygge- og anleggsarbeidet.

Vann- og avløpsprosjekter og veiarbeid

Siljanvegen, Gamle Siljanveg og Grinivegen

Anleggsperiode: september 2020 - høst 2021

Hva skal gjøres?
Skien kommune skal skifte ut vann- og avløpsledninger og tilhørende kumsystem i Siljanvegen, gamle Siljan veg og Grinivegen. Samtidig skal overvann og spillvann separeres ved at dagens fellesledning erstattes med to ledninger. Dette er del av en større tiltakspakke for å redusere forurensning av Børsjesjø og Leirkup.

Samtidig som hovedledningene skiftes ut, vil de privateide stikkledningene fra kommunens hovedledninger bli fornyet ut av veibane og til eiendomsgrense. Ny stoppekran vil bli påmontert på stikkledningen for vann i overgangen mellom eksisterende og utskiftet stikkledning. Det vil også bli anlagt egen stikkledning for overvann fra kommunens hovedledninger og ut av veibane.

Anleggsarbeidet utføres i flere faser

  • Fase 1: Grinivegen med anleggsoppstart i krysset ved privatvei mot Sommerfryd. Oppstart og ferdigstillelse høsten 2020. Anleggsarbeidet medfører at Grinivegen vil bli stengt for biltrafikk i anleggsperioden. Det er inngått avtale med grunneier om etablering av omkjøringsvei mot Luksefjellvegen ved Grini nord. Omkjøring er skiltet.
  • Fase 2: Gamle Siljan veg og Gjerpenhavna. Antatt oppstart og ferdigstillelse 1. halvår 2021. (Nærmere tidsplan når detaljplan for anleggsarbeidet er utarbeidet).
  • Fase 3: Siljanvegen med planlagt oppstart og ferdigstillelse 2. halvår 2021.

GS Maskin AS er ansvarlig for anleggsarbeidet.

Kontaktpersoner
Christian Moldsestad, byggeleder for Skien kommune, epost: christian.moldestad@sweco.no, telefon: 970 76 333.

Magnus Knudsen, anleggsleder GS Maskin AS, epost: mk.gsmaskin@gmail.com, telefon: 469 76 055.

Jon Klonteig, prosjektleder i Skien kommune, epost: jon.klonteig@skien.kommune.no, telefon: 35 58 12 27 eller 94 88 60 57.

 

Eikornrådvegen - Johan Schaanings gate

Anleggsperiode: oktober - desember 2020

Hva skal gjøres?

Skien kommune skal legge nye kommunale vann- og avløpsledninger fra Eikornrødvegen 1 til Johan Schaanning gate 80. I tillegg skal vi separere overvann og spillvann. Store deler av arbeidene utføres på privat eiendom.

Ved Johan Schaannings gate 80 skal vi plassere fem kummer i veien. Vi starter med dette 9. november. Arbeidet med kummene vil ta 3 til 4 uker. Veien blir stengt for trafikk mens dette pågår.

På grunn av utfordrende fjell må sprengningsarbeidet utføres med meget små salver for å holde rystelsene lave. Dette fører til noe forlenget anleggstid.

Kontaktperson
Aril Helgesen, telefon 916 60 717, epost: arild.helgsen@skien.kommune.no

Raset

Anleggsperiode: oktober - desember 2020

Hva skal gjøres?

Krysset fra Raset til riksveg 36 skal utbedres, slik at det blir mer oversiktlig og trafikksikkert spesielt for næringstrafikken fra Raset. Det skal samtidig etableres fortau på østsiden av veien fra Raset til Goberg som gir trygghet for myke trafikanter.

Telemarksgata og Øvre Hjellegate

Anleggsperiode: september 2020 - januar 2021

Hva skal gjøres?

Skien kommune legger nye vann - og avløpsledninger i Telemarksgata og Øvre Hjellegate.
Arbeidet er forventet å pågå fram til januar 2021 og er en del av kommunens hovedplan for vannforsyning og avløp. Veien vil være stengt for trafikk i anleggsperioden. Omkjøring er via Lundegata. Myke trafikanter kan passere.

I løpet av anleggsperioden bytter Skagerak ut noen høyspentkabler i gata. NIKU as deltar for å registrere eventuelle kulturminner.

Kontaktperson

Prosjektleder Sveinung Ingolfsrud, tel 47894866, epost: sveinung.ingolfsrud@skien.kommune.no

Gulsetvegen

Anleggsperiode: juni 2020 - oktober 2021

Hva skal gjøres?
Vestfold og Telemark fylkeskommune skal bygge nytt fortau og vei i Gulsetvegen. Prosjektet er en del av Bypakke Grenland. Samtidig utbedrer Skien kommune vann- og avløpssystemet i området. Vannledningsnettet i området skal skiftes ut og vi separerer overvann og kloakk, utbedringen er en del av kommunens hovedplan for vannforsyning og avløp.

Kontaktpersoner
Per Egil Neset: telefon 916 60 718, epost: Peregil.neset@skien.kommune.no
Lasse Larsen: telefon 41426 688

Varpedelet og Rønningvegen

Anleggsperiode: mai - oktober 2020

Hva skal gjøres?
Skien kommune skal skifte ut kommunale ledninger for vann og avløp i Rønningvegen, Varpedelet og Varpelia. Det skal tilrettelegges for separering av overvann og kloakk, og kommunen skal samtidig skifte ut vannledningsnettet i området.Gravearbeidene er forventet å starte i uke 19 og forventes å vare frem til oktober 2020.

Kontaktpersoner
Per Egil Neset: telefon 916 60 718, epost: Peregil.neset@skien.kommune.no
Lasse Larsen: telefon 41426 688

Hjellebrygga

Telemarkskanalen er igang med rehabilitering av Hjellebrygga. Ny peler skal på plass slik at brygga blir stabil. Arbeidet er forventet å være ferdig på nyåret, i god tid til slusesesongen starter. 

Landmannstorget

Anleggsperiode: vår 2019 - høst 2020
Opparbeidelse av Landmannstorget med nytt kollektivknutepunkt og park startet i august 2018. Da startet arbeidet med å skifte ut vann- og avløpsledningene i gatene rundt torget. Arbeidet var nesten klart da det ble stoppet av Riksantikvaren. Det ble gjort funn fra en gammel gravplass.

Våren 2019 startet arbeidet opp igjen. Det er delt i åtte faser og inkluderer arkeologiske utgravinger, utskifting av vann- og avløpsledninger og opparbeidelse av nytt kollektivknutepunkt og park.

Les mer om hva som skal gjøres

Langbrygga

Anleggsperiode:  2017 -
I forbindelse med gravearbeid utenfor sjøbodene på Langbrygga benytter Grenland Havn anledningen til å sjekke tilstanden på kaifronten.

Det er derfor kjøreforbud foran bygningene. Dette gjelder alle kjøretøy. Eksisterende kjøreadkomst på baksiden av bygget benyttes.

Arbeidet med rehabilitering av Langbryggene er midlertidig stanset grunnet behov for mer detaljerte geotekniske undersøkelser. Området er asfaltert for å bedre tilgjengeligheten frem til Grenland Havn ruster opp brygga.

Dette er en midlertidig løsning for å bedre tilgjengeligheten langs Langbrygga frem til Grenland Havn ruster opp brygga.

Granheimvegen

Deler av Granheimvegen på Skotfoss er stengt inntil videre grunnet ustabil skråning. Omkjøring er via Skjelbekkåsen. Granheimvegen er åpen for gående og syklende. Vi beklager ulempene dette medfører.

Reservevannforsyning Porsgrunn - Skien

Anleggsperiode: november 2019 - høst 2020

Hva skal gjøres?

Skien og Porsgrunn kommuner samarbeider om å legge en 500 mm vannledning i elva fra Elverøy i Porsgrunn til Bøle i Skien via Strandvegen. Ledningen på rundt 4400 meter skal være reservevannforsyning for de to kommunene. 

Siden rørene skal fraktes sjøvegen, vil det i perioder være begrenset framkommelighet på elva. Dersom elva blir stengt for båttrafikk, vil dette bli varslet om.

Anleggsarbeidet er en del av kommunenes hovedplan for vannforsyning hvor vannforsyningsnettet skal forsterkes.

Det er Lundsett og Walle Dykkerservice AS som utfører anleggsarbeidet på vegne av kommunene.

Kontaktpersoner

Lundsett og Walle Dykkerservice - Mats Lundsett tlf. 41426861

Porsgrunn kommune - Lene Thunes tlf. 97691161

Skien kommune - Eskild Larsen tlf. 41696113

 

Byggeprosjekter

Duestien barnehage

Skien kommune bygger ny barnehage på den tidligere tomten til Skien sykehjem. Barnehagen som grenser til Lundedalen, får plass til 180 barn fordelt på åtte avdelinger. En av avdelingene er en spesialavdeling. Bygget på rundt 1800 kvadratmeter, fordelt på to etasjer, vil ha et uteområde på rundt fem dekar. Bygget skal ha en miljøprofil med bruk av massivtre og oppvarming fra Skien fjernvarme. Morgan AS er entreprenør for prosjektet. En ny gangvei til Lundedalen er en del av prosjektet som totalt er på drøyt 72 millioner kroner. 

Barnehagen var klar til oppstart i august 2020.

Følg med på byggeprosessen 

Prosjektleder i Skien kommune:

Sven E. Kristoffersen, sven-egil.kristoffersen@skien.kommune.no eller telefon 35 58 12 10/908 50 210.

Nytt kollektivknutepunkt og park på Landmannstorget

Les mer om prosjektet

Kverndalen bo- og dagsenter

Les mer om prosjektet

Ny legevakt

Skien kommune bygger ny interkommunal legevakt i tilknytning til Skien helsehus. Legevakten er for 90-100.000 innbyggere i Skien, Siljan, Nome og Drangedal kommuner. Bygget vil være ferdig i januar/februar 2021.

Den nye legevakta er på totalt 890 kvadratmeter fordelt på to etasjer. Bygget er universelt utformet. Hovedinngangen vil være lett tilgjengelig for publikum og det skal være en egen skjermet inngang for ambulanse og politi. Bygget skal ha en miljøprofil både når det gjelder valg av materiale, oppvarmingsløsninger og parkerings- og trafikale løsninger.

Mynd entreprenør er totalentreprenør for arbeidet med en kontrakt på rundt 30 millioner kroner.

Prosjektleder i Skien kommune:
Joakim Brandhaug-Fjellstad, joakim.brandhaug-fjellstad@skien.kommune.no eller telefon 35 58 12 08/958 80 893.

Ny flerbrukshall og renovering av S-bygget på Lunde barneskole

Idrettshallen bygges i massivtre og er på totalt 2625 kvadratmeter. Bygget vil være ferdig i månedsskiftet september/oktober 2020.

Se byggeprosessen

Betonmast AS er totalentreprenør for arbeidet med en kontrakt på rundt 69 millioner kroner. Inkludert i kontrakten er også etablering av nytt uteområdet som er vist på illustrasjonen nedenfor. På uteområdet er det fire øyer med gummidekke og ulik lekeapparater.

Illustrasjonen viser hvordan uteområdet blir.

Renoveringen av S-bygget blir gjennomført med en entreprisemodellen der vi har fire kontraktsparter. Etter at EIK Entreprenør AS gikk konkurs, har Mynd Entreprenør AS kommet inn som ny hovedentreprenør og styrer byggeplassen med Elektro 4, ENWA Support og Multifag. S-bygget er fredet. Dette gjør rehabiliteringsarbeidet krevende. Prosjektet ferdigstilles 1.september. Da gjenstår det rundt én uke til montering av møbler og inventar.

Se video som viser hvordan S-bygget skal renoveres    Se 3D film av s-bygget  

Prosjektleder i Skien kommune:
Stian Jensen, stian.jensen@skien.kommune.no eller telefon 35 58 12 33/904 17 140

Gravearbeid

Det er graves mange ulike steder i Skien. Se kart som viser alle gravearbeidene og hvem som er ansvarlig.

Publisert: 13.02.2020 14:58
Sist endret: 20.11.2020 16:16