Veiarbeid, byggeprosjekter, vann- og avløpsprosjekter

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Det skjer mye i Skien. Her kan du lese mer om bygge- og anleggsarbeidet.

Vann- og avløpsprosjekter og veiarbeid

Jernbanevegen og Bjørkevegen

Anleggsperiode: september 2022 - januar 2023

Hva skal gjøres?

I uke 37 starter Skien kommune å rehabilitere vann – og avløpsledninger i Jernbanevegen og Bjørkevegen. Det blir sprengningsarbeider i forbindelse med rehabiliteringen og omkjøring for kjøretøy og myke trafikanter blir skiltet.

Kontaktperson

Anette Hansen, telefon 99 56 93 07 eller epost anette.hansen1@skien.kommune.no

Grunnundersøkelser i Lensmannsdalen

Skien kommune og NVE skal gjennomføre grunnundersøkelser rundt lavinen i Lensmannsdalen for å få bedre oversikt over grunnforholdene. Undersøkelsene vil gi et bedre grunnlag til å vurdere om det er behov for tiltak som øker stabiliteten i skråningene i området.

Arbeidet starter mandag 5. september og er forventet å pågå 1 ukes tid.

Kontaktpersoner
Ernst Pytten, senioringeniør geoteknikk, NVE telefon 97 03 32 45, epost epyt@nve.no

Per Egil Nester, prosjektleder, Skien kommune
telefon 91 66 07 18, epost peregil.neset@skien.kommune.no

Århusvegen

Skien kommune skal utbedre en vannkum og et veikryss i Århusvegen og veien blir stengt i anleggsperioden. Arbeidet starter tirsdag 30. august og er forventet å ta to til tre uker. Omkjøring er skiltet. Vi beklager ulemper og støy dette vil medføre.

Kontaktpersoner
Tor Arne Stølan, telefon 91634877
Kalle Bratsberg, telefon 97654966.

Turløype fra Gulsetringen/Uglevegen

Anleggsperiode: august - september 2022

Hva skal gjøres?

Turløype fra Gulsetringen/Uglevegen til rundløypa Åletjern skal oppgraderes. Gulset IF skal utføre noe av arbeidet på dugnad, og starter med å rydde kratt og noen trær i uke 32. Skien kommune vil i august og september bruke gravemaskin til å fjerne bløte masser og fylle på med grusmasser.

Kontaktperson
Tor Arne Stølan, telefon 916 34 877 eller epost TorArne.Stolan@skien.kommune.no

Byfogd Paus gate og Chr. H. Bloms gate

Anleggsperiode: juni – november 2022.

Hva skal gjøres?
Skien kommune skal skifte ut kommunale vann- og avløpsledninger i deler av Chr. H. Bloms gate og Byfogd Paus gate. Vi skal tilrettelegge slik at overvann og kloakk blir separert og samtidig skifte ut vannledningsnettet i området.

Anleggsarbeidet utføres i flere faser
• fase 1 (gul): juni - juli 2022
• fase 2 (grønn): august - september 2022
• fase 3 (blå): september - oktober 2022

Fase 1 ferdigstilles til uke 28. Parkering tilhørende Joker Duestien og veien i Chr. H. Bloms gate vil være åpen for trafikk i uke 28.

Asfaltering og sluttarbeid planlegges å gjøres i oktober/november 2022. 

GS Maskin AS utfører arbeidet for Skien kommune.

Kontaktpersoner
Daniel Dahle, prosjektleder i Skien kommune, epost: daniel.dahle@skien.kommune.no, telefon: 45 43 76 24
Magnus Knudsen, prosjektleder GS Maskin AS, epost: magnus@gsmaskin.no, telefon: 46 97 60 55

Kverndalen

Anleggsperiode: 20. juni - oktober 2022

Hva skal gjøres?

Skien kommune skal legge nye vann- og avløpsrør fra Kverndalsgate 10 til Kongensgate 33.

Arbeidet koordineres med byggingen av Kverndalen bo- og dagsenter og gjennomføres mens Kongensgate er stengt. Vi starter ved Kverndalsgata 10 i uke 25, og arbeidet der vil pågå i juni og juli. I august starter vi arbeidet i Kongensgate som vil pågå til oktober.

De ulike fasene i prosjektet er beskrevet i kartet over. Du kan også se planen som en pdf

Anleggstrafikken til og fra prosjektet vil kjøre fra Holbergsgate og inn i Kverndalsgate.

GS Maskin AS er ansvarlig utførende entreprenør.

Kontaktpersoner
Magnus Knutsen, prosjektleder fra GS maskin, tlf.469 76 055 eller magnus@gsmaskin.no
Per Egil Neset, prosjektleder fra Skien kommune, tlf. 916 60 718 eller peregil.neset@skien.kommune.no

Blåbærlia og Klamra

Anleggsperiode: mai  – november 2022.

Hva skal gjøres?
Skien kommune skal skifte ut vann- og avløpsledninger med tilhørende kumsystem i Blåbærlia og Klamra. Overvann og spillvann separeres ved at dagens fellesledning erstattes med to ledninger.

Samtidig som hovedledningene skiftes ut, vil de privateide stikkledningene fra kommunens hovedledninger bli fornyet ut av veibane. Ny stoppekran vil bli påmontert på stikkledningen for vann i overgangen mellom eksisterende og utskiftet stikkledning. Det vil også bli anlagt egen stikkledning for overvann fra kommunens hovedledninger og ut av veibane.

Blåbærlia er stengt til 15. november og omkjøring er skiltet. Myke trafikanter kan passere anleggsområdet via Blåbærstien og etterhvert Klamra.

Anleggsarbeidet utføres i flere faser
• Fase 1 (gul): øvre del av Blåbærlia mai - september 2022
• Fase 2 (rød): Klamra mai - oktober 2022
• Fase 3 (grønn): nedre del av Blåbærlia september - november 2022

GS Maskin AS er ansvarlig for anleggsarbeidet.

Kontaktpersoner
Viggo Strøm, byggeleder for Skien kommune, epost: viggo.strom@sweco.no, telefon: 97 53 14 80
Magnus Knudsen, prosjektleder GS Maskin AS, epost: Magnus@gsmaskin.no, telefon: 46 97 60 55

Lene Bakken, prosjektleder i Skien kommune, epost: lene.bakken@skien.kommune.no, telefon: 96 91 24 74

Tangaråsen – Farbukta

Kart som viser fasene i prosjektet (pdf)

Anleggsperiode: Februar 2022 – august 2023

Hva skal gjøres?

Kommunalteknikk i Skien kommune skal grave nytt vann- og avløpsanlegg fra Tangaråsen til Farbukta. Dette vil berøre Steinsrudsvingen, Ulefossvegen og Elsetvegen. Arbeidet gjennomføres for å styrke leveringssikkerheten av vann til innbyggerne i Skien og oppgradere det kommunale avløpssystemet i området. I perioden med graving i Ulefossvegen vil gata være stengt for trafikk. Myke trafikanter vil kunne passere, men må forvente forsinkelser og perioder med full stengning. Eiendommer med adkomstvei fra Ulefossvegen vil ha adkomst til sin eiendom, med unntak av i perioden hvor grøften graves forbi eiendommens innkjøring. Det vises da til henstilling av biler på øvrig kommunal eiendom.

I perioden med graving i Ulefossvegen, vil pendelbuss P5 henvises til omkjøring over Varpedelet/Geiteryggvegen. I perioden med graving i Elsetvegen vil det benyttes lysregulering for passerende trafikk.

Kontaktperson
Anleggsleder i Skien kommune: Daniel Dahle, telefon 454 37 624 eller epost daniel.dahle@skien.kommune.no

Uglevegen

Anleggsperiode: februar - mars 2022. Asfaltering i mai/juni 2022

Hva skal gjøres?

Skien kommune har utbedret avløpsledning som ligger under gang- og sykkelveien ved Uglevegen 2-6. Asfalt kommer på plass i mai/juni.

Kontaktperson
Tor Arne Stølan, telefon 916 34 877 eller epost TorArne.Stolan@skien.kommune.no

Bomhovet

Anleggsperiode: januar - september 2022

Hva skal gjøres?

Skien kommune skal skifte ut kommunale vann- og avløpsledninger i Anders Vasbunds veg  - Bratsberggate – Bomhovet – Hofgaards gate – Sanssoucivegen – Storms gate. 

Krysset Bomhovet - Christian Michelsens gate sør er stengt fra torsdag 25. august kl.08.00. Går alt som planlagt blir veien åpnet igjen 6. september. Husstander som er berørt av veistengingen, må benytte gangveien i Hofgaardsgate til adkomst. 

Kontaktperson

Per Egil Neset telefon 916 60 718 eller epost PerEgil.Neset@skien.kommune.no

Tollnesvegen og deler av Strandvegen og Stadionvegen

Anleggsperiode: oktober 2021 – september 2022

Hva skal gjøres?
Skien kommune skal skifte ut kommunale vann- og avløpsledninger i Tollnesvegen og deler av Strandvegen og Stadionvegen. Vi skal tilrettelegge slik at overvann og kloakk blir separert og samtidig skifte ut vannledningsnettet i området.

Asfaltering og sluttarbeid planlegges å utføre sommer/høst 2022.

Kontaktpersoner
Daniel Dahle, telefon 45437624 eller epost daniel.dahle@skien.kommune.no
Bjørnar Sørensen, telefon 91174835.

Forsterkning og rehabilitering av Dam Ulvsvann

Skien kommune er én av flere dameiere som må forsterke damkonstruksjoner etter nye og strengere krav til sikkerhet definert i «Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg -Damsikkerhetsforskriften».

Det pågår og planlegges tiltak for flere dammer, og hvis saksbehandling og nødvendige tillatelser foreligger tidsnok, er planen å forsterke og rehabilitere Dam Ulvsvann i 2023 fra mai/juni til oktober/november.


Redusert vannmengde i dammen

I forbindelse med arbeidene, må vannstanden i Ulvsvann midlertidig senkes med inntil 5 meter sammenlignet med normal vannstand.

Søknad om midlertidig nedtapping er til behandling hos Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Berørte grunneiere og organisasjoner kontaktes direkte av NVE i forbindelse med denne saksbehandlingen.

Planen er å kunne starte å senke vannet i mars 2023, og la vannet fylles opp naturlig fra høsten 2023. Vi antar at det vil være normal vannstand i løpet av første halvdel av 2024.

Sikkerhetstiltak for allmennheten og trafikksituasjonen
Mens forsterknings- og rehabiliteringsarbeidene pågår vil stien over dammens gangbane være stengt for allmennheten. Det er forventet noe mer trafikk på veinettet til og fra dammen mens arbeidet pågår. Noe av trafikken vil være store og tyngre kjøretøy.

Kontaktpersoner

Andreas Tengelsen (leder kommunalteknikk/damleder) telefon: 920 34 032
epost: andreas.tengelsen@skien.kommune.no

Rune S. Sundvall (enhetsleder vann) telefon.: 916 60 714
epost: RuneSigurd.Sundvall@skien.kommune.no

Lene Bakken (prosjektleder) telefon: 96 91 24 74 eller epost lene.bakken@skien.kommune.no

Forsterkning og rehabilitering av Dam Ørnstjern

Forventet anleggsperiode: mai 2021 - sommer 2022.

Skien kommune er én av flere dameiere som må forsterke damkonstruksjoner etter nye og strengere krav til sikkerhet definert i «Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg -Damsikkerhetsforskriften».

Dam Ørnstjern skal forsterkes og vedlikeholdes fra mai til sommer 2022. 

Vannstanden i magasinet

Vannet i Ørnstjern vil være helt eller delvis nedtappet mens forsterking- og vedlikeholdsarbeidet pågår.  Når arbeidet er ferdig vil dammen fylles opp naturlig til normal vannstand. Vi forventer at dammen vil ha normal vannstand høsten 2022.

Sikkerhetstiltak for allmennheten og trafikksituasjonen
Mens forsterknings- og rehabiliteringsarbeidene pågår må det påregnes at stien over dammens gangbane vil være stengt for allmennheten. Det er forventet noe mer trafikk på veinettet til og fra dammen mens arbeidet pågår. Noe av trafikken vil være store og tyngre kjøretøy. Fra desember 2021 til antatt april 2022 vil gangbanen midlertidig være åpen for allmenn ferdsel. 

Kontaktpersoner
Ta kontakt med personene nedenfor på telefon 35 58 10 00 eller via e-post.

Lene Bakken (prosjektleder) 
epost: lene.bakken@skien.kommune.no

Andreas Tengelsen (leder kommunalteknikk/damleder) telefon: 920 34 032
epost: andreas.tengelsen@skien.kommune.no

Eigil Movik (rådgiver vilt, fiske, friluftsliv og miljø)
epost: eigil.movik@skien.kommune.no

Langbrygga

Anleggsperiode:  2022 -

Langbrygga sør skal rehabiliteres. Grenland havn starter arbeidet høsten 2022. 

Skien kommune skal utvide lekeplassen og endre trafikkløsningen med bedre universell utforming. Arbeidet starter i løpet av 2023. 

Adkomsten på hele Langbrygga blir trolig redusert størstedelen av 2023.

Kontaktperson

Terese Kolberg Seynaeve, telefon 936 93 947, epost: Terese.Kolberg@skien.kommune.no

Byggeprosjekter

Pågående prosjekter

Kverndalen bo- og dagsenter

Les mer om prosjektet

Nylig ferdigstilte prosjekter

Duestien barnehage

Skien kommune har bygd ny barnehage på den tidligere tomten til Skien sykehjem. Barnehagen som grenser til Lundedalen, har plass til 180 barn fordelt på åtte avdelinger. En av avdelingene er en spesialavdeling. Bygget på rundt 1800 kvadratmeter, fordelt på to etasjer, har et uteområde på rundt fem dekar. Bygget har en miljøprofil med bruk av massivtre og oppvarming fra Skien fjernvarme. Morgan AS var entreprenør for prosjektet. En ny gangvei til Lundedalen var en del av prosjektet.

Barnehagen var klar til oppstart i august 2020.

Nytt kollektivknutepunkt og park på Landmannstorget

Nytt kollektivknutepunkt og park ble åpnet i september 2020. Les mer om prosjektet

Kverndalen bo- og dagsenter

Les mer om prosjektet

Ny legevakt

Skien kommune har bygd ny interkommunal legevakt i tilknytning til Skien helsehus. Legevakten er for 90-100.000 innbyggere i Skien, Siljan, Nome og Drangedal kommuner. Bygget var ferdig i begynnelsen av 2021.

Den nye legevakta er på totalt 890 kvadratmeter fordelt på to etasjer. Bygget er universelt utformet. Hovedinngangen er lett tilgjengelig for publikum og det er en egen skjermet inngang for ambulanse og politi. Bygget har en miljøprofil både når det gjelder valg av materiale, oppvarmingsløsninger og parkerings- og trafikale løsninger.

Mynd entreprenør var totalentreprenør for arbeidet med en kontrakt på rundt 30 millioner kroner.

Ny flerbrukshall og renovering av S-bygget på Lunde barneskole

Idrettshallen er  i massivtre og er på totalt 2625 kvadratmeter. Bygget var ferdig høsten 2020.

Se byggeprosessen

Betonmast AS var totalentreprenør for arbeidet med en kontrakt på rundt 69 millioner kroner. Inkludert i kontrakten var et nytt uteområdet som er vist i bildet nedenfor. På uteområdet er det fire øyer med gummidekke og ulike lekeapparater.

Renoveringen av S-bygget ble gjennomført med en entreprisemodellen med fire kontraktsparter. Mynd Entreprenør AS var hovedentreprenør og styrte byggeplassen med Elektro 4, ENWA Support og Multifag. S-bygget er fredet. Dette gjorde rehabiliteringsarbeidet krevende. Prosjektet var ferdig i september 2020. 

Se video som viser hvordan S-bygget ble renovert    Se 3D film av s-bygget  

Gravearbeid

Det er graves mange ulike steder i Skien. Se kart som viser alle gravearbeidene og hvem som er ansvarlig.

Publisert: 13.02.2020 14:58
Sist endret: 22.09.2022 12:31