Gebyrene stiger - hvorfor det?

Innhold

Prisene stiger. Det gjør også de kommunale gebyrene. Her får du ofte stilte spørsmål om hvordan det henger sammen, og svaret på dem.

Rådgiver Wenche Lien og Geir Vale, kommunalsjef for byutvikling, drift og kultur i Skien kommune, forklarer det slik:

Hvorfor må man øke de kommunale avgiftene når alt annet også blir dyrt?

I Skien er det vedtatt at vi som brukere skal betale for vann, avløp, renovasjon, feiing og slam. Dette skal dekkes inn av gebyrene du får. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene.

«Når alt annet også blir dyrere», betyr det at kommunens kostnader med å produsere tjenestene også blir dyrere. Dette igjen medfører økte gebyrer.

De økte gebyrene i 2023 er i hovedsak økte rentekostnader (utgjør 68 % av økningen). Innenfor vann og avløp er det behov for økte investeringer blant annet på grunn av strengere krav fra staten. Dette bidrar også til økte kostnader, og dermed økte gebyrer.

Hva er inkludert i dette regnestykket?

Dette er litt komplisert:

Gebyrberegningene bygger på kommuneloven (§ 15-1) og selvkostforskriften. Hvert selvkostområde har et eget selvkostregnskap, der dette er inkludert:

  • Driftsutgifter
  • Kapitalkostnader (avskrivninger og renter fra investeringer)
  • Administrative kostnader

Hva betyr «fast del vann og avløp»?

I Skien er det vedtatt at vann- og avløpsgebyrene skal være todelt, der fast abonnementsgebyr utgjør ca. 25%, og variabelt forbruksgebyr utgjør ca. 75%. Den faste delen av vann- og avløpsgebyret skal dekke kostnader til blant annet brannvannforsyning og overvannshåndteringer, og er ikke avhengig av vannforbruket.

Se forskrift om vann og avløpsgebyr i Skien kommune (revidert 15.11.2018).

Faktura på feiing

Fra nyttår ble feierne i Skien kommune overført til Grenland Brann og Redning IKS (GBR). For den enkelte innbygger vil ikke dette medføre noen praktisk endring. Skien vil fortsatt ha ansvaret for selvkostberegningene knyttet til feiing, og feiegebyret vil fortsatt bli sendt ut fra Skien kommune.

Lønner det seg med vannmåler og hvordan installere den?

Vann- og avløpsgebyrene er delt i fast og variabel del. Den variable delen av gebyret kan abonnentene påvirke ved å installere en vannmåler. Det variable forbruket blir beregnet med 1,2 m3 pr m2 bruksareal. Det betyr at det vil være lønnsomt å installere vannmåler dersom du bruker mindre enn 1,2 m3 pr m2 bruksareal.

Gjennomsnittlig årlig vannforbruk per person i Norge er rundt 70 m3. Hvis dere er få personer i et relativt stort hus, vil det antakelig lønne seg med vannmåler.

En vannmåler kan installeres av rørlegger.

Hvordan får jeg månedlig faktura?

Normalt sender Skien kommune ut faktura tre ganger i året på gebyrene knyttet til vann, avløp, renovasjon, feiing og slam . Dersom du ønsker det kan du få faktura hver måned. 

Registrer at du ønsker månedlig faktura fra Skien kommune.

Trenger du hjelp til å fylle ut søknaden kan du kontakt regnskap og innfordring i Skien kommune på telefon 35 58 10 50.

Til toppen