Mer om barnehagen

Innhold

Vår viktigste oppgave er å bidra til alle barn får en god barndom preget av trygghet, trivsel, vennskap, lek og mestring.

Barnehagen ligger sentrumsnært nord i Lundedalen. Beliggenheten vår gir oss gode muligheter både for turer og for å benytte det kulturelle tilbud som byen gir.  

Lundedalen barnehage er en tre-avdelings barnehage. Vi organiserer avdelingene aldersdelt. Da legger vi til rette for et godt leke- og læringsmiljø ut i fra barnas alder.

Lekegata

Antall avdelinger: 3
Antall barn: 48
Pedagogtetthet: 46%

Mestring og inkludering
Mangfoldet er vår styrke, og vi vil at alle barn skal oppleve mestring og føle seg inkludert.  Personalet følger opp barna ut ifra deres individuelle forutsetninger, og bruker mangfold som ressurs i det pedagogiske arbeidet.

Vi har tre hovedmål med arbeidet vårt. Det er omsorg, lek og språk.
Alle barn skal bli møtt, sett og forstått. Vi er opptatt av barns opplevelsesverden og styrke barns selvfølelse og forståelse for andre. 

Leken har en helt sentral plass i barnehagen og alle barn skal oppleve å være inkludert i lek. Lekemiljøet vårt er inspirerende og variert og inviterer til lek både inne og ute. Personalet er med å starte, verne og videreutvikle leken. 

Språkmiljøet vårt bidrar til å støtte barn i deres språkutvikling og personalet er bevisste språkmodeller
Vi har en forutsigbar og fast dagsrytme. Hver dag deler vi i mindre grupper med fokus på lek og vennskap. Vi har faste temaperioder gjennom året som også har fokus i gruppetiden.

Ufohuske
Lundedalen (4) W1920
Lundedalen (7) W1920
Til toppen