Søke barnehageplass

Innhold

Hvem kan søke barnehageplass?

Barn med rett til barnehageplass jfr barnehagelovens §16 og §18 er:

barn som fyller 1 år innen utgangen av november
barn med nedsatt funksjonsevne og barn med vedtak etter lov om barneverntjenester
Det må søkes innen søknadsfrist 1. mars.

For å få plass i en kommunal barnehage må familien ha folkeregistrert bosted i kommunen når plassen tas i bruk.

Dersom familien flytter ut av Skien kommune har man ikke lenger rett til en kommunal barnehageplass. Plassen vil da bli sagt opp.

Hvordan søke barnehageplass?

Skien kommune har ett samlet hovedopptak for både kommunale og private barnehager i året. Foreldre som ønsker barnehageplass, sender kun en søknad uavhengig av om de søker kommunal- eller privat barnehageplass. Søknadsfrist er 1. mars.

Det er løpende opptak til ledige plasser ellers i året til en kommunal barnehageplass. Plassen vil da bli sagt opp.

Om søknadsprosessen

Opptak av barn til barnehageplass foretas etter innstilling fra styrer i samarbeid med myndighetsområde barnehage. Opptaket skjer etter vedtatte retningslinjer. Det legges stor vekt på brukernes ønsker og behov ved opptaket. Ved det årlige hovedopptaket skal søkere varsles skriftlig om barna har fått plass. Skriftlig svar på søknader til hovedopptak sendes ut rundt 1. april.

Klagemulighet

Det kan klages på avslag på søknad om plass. Søker kan også klage dersom søker verken får sitt første eller andre ønske oppfylt. Dette i følge Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage .

 

Søknadsskjema for barnehageplass
Til toppen