Deling av landbrukseiendom

Innhold

En eiendom som benyttes eller kan benyttes til jordbruk eller skogbruk, kan kun deles etter samtykke fra kommunen.

I vurderingen av samtykke eller ikke, tas det hensyn til:

  • Om deling kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området.
  • Godkjente planer som foreligger for arealbruk etter plan- og bygningsloven.
  • Kulturlandskapet.

Det er viktig å merke seg at selv om ett eller flere vilkår for deling er oppfylt, gir det ikke en automatisk rett til samtykke. Samtykke til deling kan gis dersom:

  • Samfunnsinteresser av stor vekt taler for det.
  • Deling er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastningen eiendommen kan gi.

Ved et samtykke til deling av landbrukseiendom, kan det settes vilkår som er nødvendige for å ivareta lovens formål.

Alle som ønsker å dele en eiendom må sende inn søknad om opprettelse av ny grunneiendom.

Ved opprettelse av ny grunneiendom blir det etablert en ny selvstendig eiendom med eget gårds- og bruksnummer. Søker må være eiendommens eier, her definert som hjemmelshaver ifølge grunnboka hos Statens kartverk.

Alle hjemmelshaverne til alle berørte eiendommer må samtykke i søknaden. Andre som søker på vegne av hjemmelshaver må fremlegge fullmakt, firmaattest, skifteattest eller lignende.

Les mer på Landbruksdirektoratets nettsider.

Framtidig bruk av den eiendommen som deles, må være i tråd med gjeldende reguleringsplan eller overordnede planer. Opplysninger om arealbruk gis av servicesenteret.

Gebyr

Gebyr for behandling av delingssøknader etter plan- og bygningsloven og gjennomføring av oppmålingsforretning etter matrikkelloven, reguleres av kommunale gebyrer.

Se detaljer i Skien kommunes gebyrliste.

Delingssøknader som også skal behandles etter jordloven får et tilleggsgebyr på 2000 kroner.

Hvordan søker du om deling?

Søknadsskjema for deling av grunneiendom med nødvendige vedlegg, nabovarselskjema med oppgave over naboer og situasjonskart får du på vår servicesenter.

Søknaden sendes Skien kommune, byggesak og eiendomsskatt, Postboks 158, 3701 Skien.

Kommunen kontrollerer at søknaden er korrekt og fullstendig utfylt med nødvendige vedlegg.

Vedlegg du må legge ved søknaden:

  • Situasjonskart i målestokk 1:1000 eller 1:500 som viser ny grense og forslag til ny bebyggelse.
  • Gjenpart av nabovarsel med kvittering for at varsel er sendt eller gitt.
  • Rekvisisjon av oppmålingsforretning for søknadspliktige tiltak etter plan og bygningsloven § 20-1 bokstav m.
  • Beskrivelse av ny atkomst og tilknytning til vann og avløp.

Dersom byggesaksenheten ser at søknaden må behandles etter særlover, sendes den til berørte instanser og blir behandlet der.

Saker som berører landbrukseiendommer, må behandles etter jordloven og sendes til landbrukskontoret. Vedtak etter jordloven returneres byggesaksenheten for endelig avgjørelse. Byggesaksenheten fatter det endelige vedtaket om fradeling.

Kommunen forestår kartforretningen etter at fradelingstillatelsen er gitt og eventuelle vilkår som er satt i fradelingstillatelsen, er oppfylt.

Til toppen