Gjødselplan

Innhold

Etter forskrift om gjødslingsplanlegging skal alle landbruksforetak som disponerer jordbruksareal med planteproduksjon, og som har rett på produksjonstilskudd, utarbeide en gjødselplan før hver vekstsesong.

Ordningen har som formål å gi grunnlag for en kvalitetsmessig god avling, begrense avrenning til vassdrag og tap til luft av næringsstoffer fra jordbruksarealer.

Den skal også sikre en ressursmessig riktig utnytting av næringsstoffer i jordsmonnet og fra mineralgjødsel, husdyrgjødsel, slam og annen organisk og uorganisk gjødsel.

Trenger du å ta nye jordprøver, har landbrukskontoret esker for uttak av jordprøver, prøvebor til utlån og veiledning som beskriver hvordan prøvene skal tas.

Ved enkel driftsform med liten variasjon, kan kommunen godkjenne gjødslingsplan for inntil fem år. Dette kan være aktuelt for ensidig drift med gras, vårkorn, frukt, mindre enn fem gjødseldyrenheter (GDE).

Dette gjelder ikke for slam og høstkorn. 

Søknad om godkjenning av gjødselplan for inntil fem år leveres til behandling til landbrukskontoret.

Vedlegg til søknaden om godkjenning inntil fem år:

  • Nyeste jordprøver.
  • Gjødslingsplan.
  • Skifteinndeling.
  • Kartskisse.
Søknadsskjema for godkjenning av gjødslingsplan

Kontakt

  • Teresa Dalen
Til toppen