Tilskudd til investeringstiltak i beiteområder i utmark

Innhold

Tilskudd til tiltak i beiteområder skal bidra til å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite og utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene.

Tilskuddet kan brukes til investeringer i beitefelt og til planlegging og tilrettelegging av arbeid.

Du kan søke om investeringsmidler til:

 • Sanke- og skilleanlegg.
 • Ferister og bruer.
 • Sperregjerder.
 • Anlegg, rydding og utbedring av drifteveier.
 • Saltsteinautomater.
 • Andre målrettede tiltak som radiobjeller eller elektronisk gjerde.

Tilskuddet er hovedsakelig rettet mot lag og foreninger (beitelag, grunneierlag, radiobjellelag) som:

 • Er registrert i enhetsregisteret.
 • Driver næringsmessig beitedrift.
 • Iverksetter investeringstiltak og/eller planleggingstiltak- og tilretteleggingsprosjekter i beiteområder.

Næringsmessig beitedrift betyr at dyra går minst fem uker på utmarksbeite og at mer enn halvparten av medlemmene i lag eller forening har rett til produksjonstilskudd.

Enkeltforetak, som har rett til produksjonstilskudd, kan søke når naturgitte og driftsmessige forhold ikke ligger til rette for samarbeid.

Prioritering av søknader

 • Søknader fra beitelag før søknader fra enkeltpersoner.
 • Fellestiltak før enkelttiltak.
 • Førsteprioritet: sanke- og skilleanlegg, sperregjerder, ferister og bruer.
 • Andreprioritet: drifteveier, saltsteinautomater, elektronisk overvåkningsutstyr.

Søknad sendes på skjema for SMIL midler via Altinn.

Søknadsfrist er 1.april.

Søknadsskjema tiltak beiteområder

Vilkår

Tilskuddet er maksimalt 50 prosent av godkjent kostnadsoverslag og det gis hovedsakelig tilskudd til faste installasjoner og annet utstyr knyttet til beitebruk i utmark.

Tilskudd til radiobjeller gis til maksimalt til 30 prosent av voksne dyr i hver flokk. Det gis tilskudd til elektronisk gjerde (nofence).

Det må foreligge langtidsleieavtale av beiteområder, på inntil 10 år. En godkjenning og tillatelse fra eiere og andre som har rettigheter i det aktuelle beiteområdet, og som kan bli berørt av tiltaket må foreligge.

Kontakt

 • Teresa Dalen
Til toppen