Hageavfall i naturen

Innhold

Hvorfor ikke kaste hageavfall i naturen?

Mange ser på hageavfall som en type avfall som forsvinner av seg selv. De fleste hageplanter innebærer ikke en fare for norsk natur. Det finnes imidlertid en del utenlandske planteslag, som utvikler seg til å bli problemarter når de spres fra hager og ut i norsk natur.

Akkurat som annet avfall som kastes i naturen, regnes derfor hageavfall som forsøpling, og er ulovlig. Kommunen må bruke store ressurser for å få fjernet ulovlig dumpet hageavfall i fri- og naturområder. I tillegg vil hageavfall på avveie gi gode forhold for skadedyr som for eksempel rotter og den fremmede arten brunsnegle.

Spredning av fremmede arter

Problemene med fremmede arter er at de har stor konkurranse- og spredningsevne. De evner derfor å fortrenge stedegne arter som ikke klarer å overleve. Hageavfall sprer også sykdomssmitte til arter vi ønsker å ta vare på.

Bekjempelse av fremmede arter er en relativt ny problemstilling som kanskje ikke alle er klar over eller har rettet fokuset mot. Erfaringer fra andre land viser at utfordringen foreløpig ikke er stor i Norge, men at problemet med fremmede arter vil bli større i tiden fremover. Dersom vi ikke gjør tiltak vil de økologiske og økonomiske kostnadene øke raskt.

Å kontrollere og å hindre spredning av høyrisiko artene er en stor oppgave og det er viktig at alle bidrar. Aktiv bekjempelse og ikke minst kunnskap om spredningsbiologi og spredningsveier, samt tilrettelegging for alle til «å gi» sitt bidrag er viktig.

Ved bekjempelse av de fremmede planteartene er det viktig at plantene ivaretas, transporteres og destrueres på en forsvarlig måte, og ikke kastes tilfeldig i naturen eller på tilfeldige avfallsplasser for hageavfall. De ulike artene har ulike behandlingsformer for bekjempelse – f.eks. forbrenning og varmkompostering.

Parkslirekne, hybridslirekne, kjempebjørnekjeks og tromsøpalme må behandles med svært høye temperaturer for å miste formeringsevnen/spireevnen.

Lever hageavfallet til godkjent deponi

Det er svært viktig at alt hageavfall leveres til en godkjent avfallsplass. De har rutiner for å ivareta dette både i forhold til utfordringen med fremmede arter og sykdommer. Det positive er at hageavfallet da også behandles som en ressurs.

Skadelige plantearter

Hvordan skal du håndtere hageavfall som inneholder fremmede skadelige plantearter?

Sorter ut de fremmede artene og kutt opp planterestene fra disse i mindre biter, pakk det i sekker eller poser og lever dette som restavfall. Restavfall som leveres hjemme eller på Grinda blir levert til energigjenvinning. Det vil si at planterestene brennes opp. Dersom du leverer hageavfall ved «hageavfalls innsamlinger», må du gjøre innsamler oppmerksom på innholdet i sekken(e). Vær spesielt oppmerksom dersom du skal håndtere Kjempebjørnekjeks og Tromsøpalme. Ved berøring utsondrer planten en giftig saft som i kombinasjon med sollys kan gi brannskader med blemmer og sår. Husk å dekke til kroppen og bruk hansker for å verne huden for plantesaften.

Til toppen