Vegetasjon og trær

Innhold

Skien kommunes holdning er at store trær i sentrum, friområder og byggeområder bør bevares.

Trær bidrar sterkt til omgivelsene våre:

 • Naturverdier (stor egenverdi, trær tar lang tid å reetablere, viktig historisk forankring bl.a. i bybildet).
 • Estetiske verdier (landskapselement, årstidsvariasjoner, prydverdi osv.).
 • Folkehelseverdier (beroligende effekt, gir skygge og ly, fine landskapsopplevelser).
 • Naturmangfold verdier (forbedrer jordsmonnet, er levested for mange fugle-, dyre- og insektarter).
 • Miljøverdier (støvsamler, reduserer luftforurensning, oksygen-produsent, senker temperatur, viktige for å håndtere overvann).

Å bevare trær innebærer at det blir avsatt tilstrekkelig plass på eiendommen både på, over og under bakken slik til at treets rotsystem og krone kan utvikle seg fritt. Bygge- og anleggsvirksomhet eller andre inngrep i rotsystemet innenfor en omkrets som tilsvarer kronens største utstrekning skal ikke forekomme. 

Store edelløvtrær (som eik, bøk, alm, ask, lind, lønn og svartor) samt furu og store frittstående trær bør bevares. Med store trær menes trær som er 150 cm eller mer rundt stammen - målt 130 cm over bakken.

Trær på kommunal grunn

Å felle, tynne og beskjære trær på kommunal grunn er søknadspliktig.

Søknadsfrist er 12. september.
Søknader som kommer inn etter denne søknadsfristen, kan risikere å ikke bli behandlet før neste år. Skriftlig svar på søknaden vil bli gitt innen 1. desember. Aktuelle tiltak settes i verk i løpet av høsten og vinteren.

Nabovarsel

Søknaden er ikke fullstendig før alle berørte naboer er varslet og har sagt sin mening om ev. hogst eller krattrydding i det aktuelle området. Naboer som har eiendom som grenser inn til eiendommen det søkes om trefelling/krattrydding på, anses å være berørte.

Dette regelverket legges til grunn når søknaden behandles:

Det gis i utgangspunktet ikke tillatelse til å felle trær som er regulert til bevaring med mindre trærne utgjør en fare for omgivelsene.

Det gis ikke tillatelse til å felle trær og rydde krattvegetasjon i perioden 1. april til 1. august av hensyn til hekke- og yngletid for fugler og dyr.

Beslutningen som tas, er ikke et enkeltvedtak og kan ikke påklages etter forvaltningsloven.

Å felle trær på kommunens eiendom uten tillatelse er ulovlig, og Skien kommune vil vurdere anmeldelse hvis det skjer.

Søker som feller trærne selv, er ansvarlig for egen og andres sikkerhet.

Søknad

Søknadsskjema felle trær på kommunal grunn

Nødvendige vedlegg til søknaden:

 • Kart som viser eiendomsgrenser, gnr/bnr og omtrentlig plassering av trær og kratt. Kart lastes ned fra http://www.grenlandskart.no eller fås ved henvendelse til Servicesenteret på telefon 35 58 10 00.

Pris for tjenesten

Skien kommune dekker kostnader knyttet til felling av trær som utgjør en risiko for liv og helse eller skade på vesentlig materielle verdier.

Kostnader knyttet til felling av trær som ikke utgjør fare for omgivelsene, blir fakturert søker. Kostnaden er 700 kroner per time. Denne fellingen vil normalt foregå på vinterstid.

Dersom søker feller selv, men ikke rydder opp etter seg, vil søker bli fakturert 700 kroner per time.

Trær på privat grunn

Når må du søke?

Hule eiketrær skal bevares. Dette fremgår av Naturmangfoldloven, og er også tatt inn i kommuneplanens arealdel punkt 10.4. Har du et slikt tre på din eiendom må du søke, og det vil kreve en dispensasjon for å få felle treet. 

Noen trær er også regulert til bevaring gjennom en reguleringsplan. Sjekk om det finnes en reguleringsplan for din eiendom 

Slik søker du

Først må du sende nabovarsel. I nabovarslet må det framkomme at det søkes om dispensasjon fra reguleringsplan, kommuneplanens arealdel eller kommunedelplan.

Når svarfristen for naboene har gått ut, sender du inn en søknad om dispensasjon til post@skien.kommune.no. Det finnes ikke et eget skjema, så skriv en tekst som inneholder:

 • Begrunnelse for hvorfor du vil felle treet, se plan- og bygningslovens § 19-1 og § 19-2.
 • En beskrivelse av treets art, stammeomkrets og tilstand.
 • Et kart hvor treet er avmerket.
 • Fotodokumentasjon av treet.
 • Dokumentasjon fra en sertifisert trepleier (arborist), hvis treet er skadet eller kan skade bygninger eller personer.
 • Kopi av kvittering for nabovarsel og eventuelle uttalelser fra naboene.

Behandlingstid for søknad om felling av trær med dispensasjon fra plan er inntil 12 uker.

Felling uten tillatelse

Det er ulovlig å felle trær som er vernet i kommuneplan eller reguleringsplan. Hvis du feller et vernet tre, vil vi pålegge deg å plante et nytt tre. Du må også inngå en avtale med en trepleier om vedlikehold av det nye treet for sikre at treet vokser opp. I tillegg kan du få bot, og i alvorlige tilfeller vil vi politianmelde hogsten.

Umiddelbar fare

Hvis en akutt situasjon gjør at treet utgjør en fare og må felles umiddelbart, må du kontakte grunneier. Dersom du ikke vet hvem som er grunneier, kan du kontakte Skien kommunes servicesenter i deres åpningstid (mandag til fredag kl. 09.00-15.30) eller Grenland brann og redning utenom åpningstid.

Til toppen