Retningslinjer for fritidsfondet i Skien kommune 2023

Innhold

1. Formål
Fritidsfondet er et samarbeid mellom Skien kommune, lag og foreninger, næringslivet i kommunen og
enkeltinnbygger som ønsker å bidra til fondet.
Fondet skal være et supplement til kontingentkassa og har som formål å gi barn og unge fra familier
med vedvarende lavinntekt mulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter.

2. Målgruppe

    • Barn og unge fra familier der sosioøkonomiske forhold er til hinder for deltakelse i organiserte
      fritidsaktiviteter.
    • Barn og unge fra 6 år/ skolealder til man er ferdig med videregående skole og som har
      bostedsadresse i Skien.

3. Hvor mye:
Inntil 5000 kr per barn per år.


4. Hva kan det gis støtte:
Enkeltturer, aktiviteter, turneringer og lignende som hører til en organisert fritidsaktivitet og/eller
bidrar til rekruttering til faste organiserte aktiviteter. Maks beløp per barn i året er 5000 kr.
Det kan også i særskilte tilfeller gis støtte til årskort i Fritidsparken og treningskort på treningssenter


5. Hvem kan søke
Ledere eller ansvarlige for lag/foreninger eller representanter for offentlige instanser som
eksempelvis Barnevernstjenesten, NAV, Forebyggende helse eller miljøterapeut på skole.
Barnet eller familien kan ikke søke selv.


6. Krav til søker:
Den som søker har ansvar for å følge opp at barnet/ungdommen deltar i aktiviteten det er søkt støtte til. Søker må vurdere om familien er i en slik situasjon at et bidrag fra fritidsfondet vil være avgjørende
for om barnet kan delta på en aktivitet eller ikke.


7. Søknadsbehandling
Søknader sendes elektronisk via skjema på Skien kommunes nettside. Det skal sendes egen søknad for
hvert barn det skal søkes for. Én søknad kan ikke omfatte flere aktivitetsavgifter.
Det er ingen søknadsfrist, søknader behandles løpende.


8. Fondets forvaltning og søknadsbehandling
Fritidsfondet forvaltes av kulturavdelingen i Skien kommune og innkomne søknader behandles
administrativt og løpende av en saksbehandler i Fritidsenheten.
Endringene i retningslinjer og formål behandles av Utvalg for kultur, idrett, frivillighet og friluftsliv
(UKIFF).


9. Finansiering og administrering av fondet
Fondet finansieres gjennom bidrag fra Skien kommune, næringslivet, lag og foreninger eller
enkeltinnbyggere. Det kan tildeles støtte så lenge det er midler på fondet. Saksbehandler skal forvalte fondsmidlene slik at alle søknadsberettigede organisasjoner oppmuntres til å søke, og har reell mulighet til å motta støtte. Saksbehandler oppdaterer bidragsytere og UKIFF om behandlede søknader og fondets økonomiske status minst en gang per halvår.

Til toppen